Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zaproszenie do emisji Obligacji 2014

Zaproszenie do emisji Obligacji 2014

Gmina Wschowa („Emitent") zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 1 100 000 zł w roku 2014. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr XLV/526/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Oferta powinna obejmować zwyczajowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji. Do oferty powinien zostać dołączony projekt umowy emisyjnej.

W projekcie umowy powinny zostać uwzględnione następujące wymogi Emitenta:

 • -środki z tytułu objęcia obligacji przez bank na rynku pierwotnym powinny być przekazane na rachunek wskazany przez Emitenta najpóźniej w ustalonej dacie emisji,
 • -środki z tytułu spłaty odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank, z którego to rachunku bank będzie zobowiązany wypłacić świadczenia uprawnionym obligatariuszom,
 • -Emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmiany terminów emisji lub wartości wybranych serii obligacji, w tym do przesunięcia emisji wybranych serii lub ich części z 2014 na 2015 r. Podstawą do zmian będzie podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską we Wschowie przewidującej zmianę terminu emisji lub wartości serii obligacji oraz zmianę okresu wykupu przesuwanej serii obligacji tj. odpowiednie skrócenie terminu z zastrzeżeniem, że kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach nie będą wyższe niż kwoty wykupu obligacji przedstawione w załączonej prognozie długu.

Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się dla Emitenta z żadnymi dodatkowymi kosztami, a marża dla przesuwanej serii nie ulegnie zmianie.

 • -Emitent nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z emisją, które nie zostały wskazane w ofercie.

Spośród złożonych ofert Gmina Wschowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektu umowy emisyjnej. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionego projektu umowy emisyjnej zawierającej wszystkie warunki emitenta.

Jednocześnie Gmina Wschowa zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert w przypadku, gdy koszty związane z emisją obligacji będą wyższe niż posiadane przez Gminę środki finansowe.

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

Oferty należy nadsyłać do dnia 17 września 2014 r. na adres : Urząd Miasta i Gminy we Wschowie Wydział Budżetu i Finansów Ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

„Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wschowa"

lub faksem na numer 65 540 13 40

W załączeniu następujące dokumenty:

  1. 1.Uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLV/526/14 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  2. 2.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wschowa na lata 2014-2026 ;
  3. 3.Uchwałę Nr 445/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: możliwości wykupu emitowanych przez Miasto i Gminę Wschowa obligacji komunalnych w kwocie 1 100.000 zł.
  4. 4.Szczegółowe warunki emisji obligacji Gminy Wschowa.

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji - Katarzyna Frąckowiak tel.65 540 86 26 faks 65 540 13 40 e-mail ; katarzyna.frackowiak@wschowa.pl

 

 

Z poważaniem

Burmistrz MiG Wschowa

mgr inż. Krzysztof Grabka


Zaproszenie do emisji obligacji
Rozmiar: 1 091.99 KB
Data publikacji: 2014-09-03 12:34:29
Ilość pobrań: 421
Uchwała RIO
Rozmiar: 3 305.61 KB
Data publikacji: 2014-09-03 12:37:43
Ilość pobrań: 410
Uchwała nr 525
Rozmiar: 7 112.73 KB
Data publikacji: 2014-09-03 12:38:53
Ilość pobrań: 378
Uchwała nr 526
Rozmiar: 968.97 KB
Data publikacji: 2014-09-03 12:39:48
Ilość pobrań: 386
Szczegółowe warunki emisji obligacji.
Rozmiar: 883.29 KB
Data publikacji: 2014-09-03 12:41:09
Ilość pobrań: 477

Data publikacji: 2014-09-03 12:24:19 (5777 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-09-03 12:34:29 Dodano załącznik: Zaproszenie do emisji obligacji (Zaproszenie_do_emisji_obligacji[4934x1].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2014-09-03 12:37:03 Dodano załącznik: Szczegółowe warunki emisji obligacji (Szczeg Mariusz Ławrynowicz
2014-09-03 12:37:43 Dodano załącznik: Uchwała RIO (Uchwała_RIO[4934x3].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2014-09-03 12:38:53 Dodano załącznik: Uchwała nr 525 (Uchwała_nr_525[4934x4].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2014-09-03 12:39:48 Dodano załącznik: Uchwała nr 526 (Uchwała_nr_526[4934x5].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2014-09-03 12:41:09 Dodano załącznik: Szczegółowe warunki emisji obligacji. (szczegolowe_warunki[4934x6].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2014-09-03 12:41:33 Usunięto załącznik: Szczegółowe warunki emisji obligacji (Szczeg.pdf) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa