Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zaproszenie do Emisji Obligacji –NOWY TERMIN

Zaproszenie do emisji Obligacji 2018

Gmina Wschowa („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 700 000 zł w roku 2018. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr XLIII/395/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Oferta powinna obejmować zwyczajowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 3 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji. Do oferty powinien zostać dołączony projekt umowy emisyjnej.

W projekcie umowy powinny zostać uwzględnione następujące wymogi Emitenta:

- środki z tytułu objęcia obligacji przez bank na rynku pierwotnym powinny być przekazane na rachunek wskazany przez Emitenta najpóźniej w ustalonej dacie emisji,

- środki z tytułu spłaty odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank, z którego to rachunku bank będzie zobowiązany wypłacić świadczenia uprawnionym obligatariuszom,

- Emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmian tj. terminów emisji / przesunięcie emisji wybranych serii lub ich części z 2018 na 2019 r/ lub rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji a także zmiany wartości wybranych serii obligacji.

Emitent zastrzega sobie ,że kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach nie będą wyższe niż kwoty wykupu obligacji przedstawione w załączonej prognozie długu.

Podstawą do zmian będzie podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską we Wschowie

Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się dla Emitenta z żadnymi dodatkowymi kosztami, a marża dla przesuwanej serii nie ulegnie zmianie.

- Emitent nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z emisją, które nie zostały wskazane w ofercie.

Spośród złożonych ofert Gmina Wschowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektu umowy emisyjnej. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionego projektu umowy emisyjnej zawierającej wszystkie warunki emitenta.

Jednocześnie Gmina Wschowa zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert

bez podania przyczyny.

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

Oferty należy nadsyłać do dnia 27 sierpnia 2018 r. na adres :

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie

Wydział Budżetu i Finansów

Ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

lub faksem na numer 65 540 13 40

Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wschowa”

W załączeniu następujące dokumenty:

1. Uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLIII/395/18 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLIII/393/18 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wschowa na lata 2018-2026 ;

3. Uchwałę Nr 464/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2018r.w sprawie: wydania opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto i Gminę Wschowa w wysokości 700.000 zł.

4.Szczegółowe warunki emisji obligacji Gminy Wschowa.

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji – Katarzyna Frąckowiak tel.65 540 86 67

faks 65 540 13 40 e-mail ;katarzyna.frackowiak@wschowa.pl

z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

mgr inż. Danuta Patalas

Wschowa,14 sierpnia 2018 r.


ZAPROSZENIE DO EMISJI OBLIGACJI-nowy termin
Rozmiar: 119.11 KB
Data publikacji: 2018-08-14 15:06:30
Ilość pobrań: 53
Uchwała XLIII.395.18 RM we Wschowie w spr emisji obligacji
Rozmiar: 98.83 KB
Data publikacji: 2018-08-14 15:09:28
Ilość pobrań: 51
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wschowa
Rozmiar: 717.24 KB
Data publikacji: 2018-08-14 15:10:07
Ilość pobrań: 52
Uchwala RIO nr 464.2018
Rozmiar: 374.67 KB
Data publikacji: 2018-08-14 15:13:02
Ilość pobrań: 50

Data publikacji: 2018-08-14 15:02:19 (185 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-08-14 15:06:31 Dodano załącznik: ZAPROSZENIE DO EMISJI OBLIGACJI-nowy termin (ZAPROSZENIE_DO_EMISJI_OBLIGACJI-nowy_termin[6468x1].pdf) Damian Poźniak
2018-08-14 15:09:29 Dodano załącznik: Uchwała XLIII.395.18 RM we Wschowie w spr emisji obligacji (Uchwała_XLIII[6468x2].pdf) Damian Poźniak
2018-08-14 15:10:07 Dodano załącznik: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wschowa (Wieloletnia_Prognoza_Finansowa_Miasta_i_Gminy_Wschowa[6468x3].pdf) Damian Poźniak
2018-08-14 15:13:02 Dodano załącznik: Uchwala RIO nr 464.2018 (Uchwala_RIO_nr_464[6468x4].pdf) Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa