Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie w sprawie Kanalizacji sanitarnej dla wsi Osowa Sień

Wschowa, dnia 20 maja 2004 r. PI – 7330 / 8 / 4 / 04INFORMACJA
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 pkt 19, art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) wszczynam postępowanie administracyjne prowadzone z udziałem społeczeństwa i podaję do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczam dane o wniosku o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą:

„Kanalizacja sanitarna dla wsi Osowa Sień, gmina Wschowa”.

Zgodnie z art. 31 ustawy – Prawo ochrony środowiska, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Planowani, Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, pokój nr 23 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Podano do publicznej wiadomości w drodze:
1. Informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
2. Obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.
3. Informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.Data publikacji: 2004-05-27 11:08:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa