Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/20/07 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci telekomunikacyjnej

WIP – 7330/20/6/07


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12.11.2007 r. w sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/20/07 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci telekomunikacyjnej we Wschowie: ul. Zacisze i ul. Polna.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

z dnia 12.11.2007 r.

Stosownie do art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

że na wniosek Pana Zbigniewa Anioły 61-807 Poznań ul. Św. Marcin 66/72 – działającego w imieniu i z upoważnienia „TKC” zakład utrzymania sieci telekomunikacyjnych Sp. z o.o. 61-807 Poznań ul. Św.Marcin 66/72, z dnia 03.10.2007 r.

wydano decyzję
nr WIP-7330/20/07 z dnia 12.11.2007 roku

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci telekomunikacyjnej we Wschowie:
ul. Zacisze – działki nr 719,422,427, 424/2;405/1,2338/5;316/6; 2338/4; 2338/3; 311; 309; 312/2; 316/3; 316/8 i 317/1
ul. Polna – działki nr 597;629;647/9;647/8;647/5 i 647/4

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres zadania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wymieniona decyzja znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul.Rynek 1, w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pokój nr 23).Data publikacji: 2007-11-09 21:03:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa