Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 17/2010 w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 2)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i

ZARZĄDZENIE Nr 17/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WE WSCHOWIE
z dnia 19.01.2010r.


w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu


1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały NR XLIII/345/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 2010 roku zarządzam co następuje:


§ 1

Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji


wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami):

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1.1. Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” Siedlnica
67-400 Wschowa, Siedlnica 15
w kwocie: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)
1.2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy
67-400 Wschowa, ul Pocztowa 7
w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
1.3. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK
67-400 Wschowa, ul. Jagodowa 7
w kwocie: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)
1.4. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”
67-400 Wschowa, Siedlnica 167
w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
1.5. Stowarzyszenie „Zmotoryzowana Wschowa”
67-400 Wschowa, ul. Staroleszczyńska 9
w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
1.6. Wschowski Klub Motorowy
67-400 Wschowa, ul Moniuszki 11
w kwocie: 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
1.7. Klub Sportowy „Pogoń” Wschowa
67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 11
w kwocie: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)
1.8. Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Wschowa
67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 11
w kwocie: 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
1.9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa
67-400 Wschowa, ul. Kościuszki 25
w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
1.10. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień
67-400 Wschowa, ul. Zacisze 1
w kwocie: 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

2.1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”
67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1
oferta nr 2 w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
2.2. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
67-400 Wschowa, ul. Głogowska 11
oferta nr 1 w kwocie:4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
oferta nr 2 w kwocie: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
2.3. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy szkole”
67-400 Wschowa, Łysiny 2
w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
2.4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”
67-400 Wschowa, ul T. Kościuszki 25
w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
2.5. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej
67-400 Wschowa, Przyczyna Górna 34
w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
2.6. Stowarzyszenie „Huta Pieniacka”
67-400 Wschowa, ul. Towarowa 2
w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2.7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa
67-400 Wschowa, ul. Kościuszki 25
w kwocie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
2.8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”
67-400 Wschowa, ul. Obrońców Warszawy 12/4
w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
§ 2
Oferty odrzucone :

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1.1.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury” – oferta nr 1,2,3
67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1
1.2.Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”
67-400 Wschowa, ul. Reymonta 1
1.3. Uczniowski Klub Sportowy „Promyk”
67-400 Wschowa, ul. Kopernika 7
1.4. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa
67-400 Wschowa, ul. Kościuszki 25 oferta nr 2
1.5. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1”
67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 9

2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
2.1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”
67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1 oferta nr 1
2.2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny we Wschowie
67-400 Wschowa, ul. Łazienna 10
§ 3

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą z zleceniobiorcą.


§ 4

Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz
Miasta i Gminy Wschowa

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2010-01-25 09:28:53 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa