Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zaproszenie do emisji Obligacji 2010

Zaproszenie do emisji Obligacji 2010

Gmina Wschowa („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 13,6 mln zł w latach 2010-2011. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Oferta powinna obejmować zwyczajowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji. Do oferty powinien zostać dołączony projekt umowy emisyjnej .

W projekcie umowy powinny zostać uwzględnione następujące wymogi Emitenta:
- środki z tytułu objęcia obligacji przez bank na rynku pierwotnym powinny być przekazane na rachunek wskazany przez Emitenta najpóźniej w ustalonej dacie emisji,
- środki z tytułu spłaty odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank, z którego to rachunku bank będzie zobowiązany wypłacić świadczenia uprawnionym obligatariuszom,
- Emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmiany terminów emisji lub wartości wybranych serii obligacji, w tym do przesunięcia emisji części serii z 2010 na 2011;z 2011 na 2010 lub z 2011 na 2012 r. Podstawą do zmian będzie podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską we Wschowie przewidującej zmianę terminu emisji lub wartości serii obligacji oraz zmianę okresu wykupu przesuwanej serii obligacji tj. odpowiednie przedłużenie lub skrócenie okresu wykupu, z zastrzeżeniem, że kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach nie będą wyższe niż kwoty wykupu obligacji przedstawione w prognozie długu.
Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się dla Emitenta z żadnymi dodatkowymi kosztami a marża nie ulegnie zmianie.
- Emitent nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z emisją, które nie zostały wskazane w ofercie.
W przetargu może wziąć udział Oferent, który:
-jest bankiem
-w ciągu trzech lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji)

Spośród złożonych ofert Miasto i Gmina Wschowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, ze szczególnym uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektu umowy emisyjnej. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionego projektu umowy emisyjnej zawierającej wszystkie warunki emitenta.

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ponieważ zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS pełnomocnictwa).

Oferty należy nadsyłać do dnia 07 maja 2010 r. na adres :
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie
Wydział Budżetu i Finansów
Ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa


Oferta powinna być opisana w następujący sposób:
„Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wschowa”

lub faksem na numer 065 540 13 40Osoba do kontaktów w sprawie emisji – Katarzyna Gerłach tel.065 540 86 00 (wew.67),
faks 065 540 13 40 e-mail ; gerlach.katarzyna@wschowa.pl
z poważaniem


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2010-04-19 18:06:35 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa