Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr PP – 7330/5/10 zmieniającą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa znak PP-7330/3/10 z dnia 25 maja 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

PP – 7330/5/10


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 03.08.2010 r. w sprawie wydania decyzji nr PP – 7330/5/10 zmieniającą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa znak PP-7330/3/10 z dnia 25 maja 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą: Budowa linii napowietrznej SN 20 kV oraz stacji transformatorowej w Siedlnicy, gmina Wschowa na działkach nr ewid. 285, 105/1 (cz.) i 162 (cz.).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
z dnia 03.08.2010 r.

Stosownie do art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60- 479 Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 12864- 100 Leszno, działającego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Szumczyka reprezentującego Zakład Projektowania Nadzorów Pomiarów Ochronnych Elektrycznych, ul. Kosynierów 156- 200 Góra z dnia 07.07.2010 r.

wydano decyzję
nr PP-7330/5/10 z dnia 03.08.2010 roku

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa znak PP-7330/3/10 z dnia 25 maja 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą: Budowa linii napowietrznej SN 20 kV oraz stacji transformatorowej w Siedlnicy, gmina Wschowa na działkach nr ewid. 285, 105/1 (cz.) i 162 (cz.).

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres zadania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wymieniona decyzja znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, w Wydziale Planowania Przestrzennego (pokój nr 23).

Data publikacji: 2010-08-04 11:39:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa