Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie PP – 7330/15/10 - W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą: zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr 9/10...

Wschowa, dnia 2 grudnia 2010r.

PP – 7330/15/10OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informuje, że wydano decyzję kończącą postępowanie administracyjne na żądanie inwestora:

Gminy Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą:
zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr 9/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP-7330/9/10 z dnia 24 sierpnia 2010r., której przedmiotem jest: obiekt infrastruktury technicznej: Rozbudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą i zjazdami na drogi publiczne w Konradowie, gmina Wschowa- działki nr ewid. 483(cz.), 185/1(cz.), 186/2(cz.), 187 (cz.), 188 (cz.), 189(cz.), 190/1(cz.), 191/1 (cz.), 192(cz.), 193(cz.) i 490(cz.).


Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres zadania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wymieniona decyzja znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1,
w Wydziale Planowania Przestrzennego (pokój nr 23).Sporządziła:
Magdalena FórmanowskaData publikacji: 2010-12-03 10:25:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa