Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OBWIESZCZENIE - Budowa szafy i linii kablowej telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją w Konradowie, gmina Wschowa - działki nr ewid. 486 (cz.) i 477 (cz.).

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie inwestora:

Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP
Departament Operacyjnego Rozwoju Sieci
Wydział Inwestycji Sieci Stacjonarnej - Zachód
ul. Bernardyńska 4
50-156 Wrocław

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą:

Budowa szafy i linii kablowej telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją w Konradowie, gmina Wschowa - działki nr ewid. 486 (cz.) i 477 (cz.).

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem inwestora oraz złożenia uwag i wniosków dotyczących postępowania, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw.
Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 23, II piętro, w godz. od 700 do 15 00 (pon. - czw.) i w godz. od 7 00 do 14 00 (piątek) w terminie do dnia 7 kwietnia 2011 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
mgr inż. Krzysztof GrabkaData publikacji: 2011-03-30 16:23:45 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa