Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OBWIESZCZENIE PP.6720.15.2011 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa

Wschowa, dnia 12 lipca 2011r.
PP.6720.15.2011

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 lipca 2011 r. do 26 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres planowanie.umig@wschowa.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2011 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.Data publikacji: 2011-07-11 19:25:54 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-17 08:30:44 Dodano załącznik: Rysunek studium - kierunki w formacie PNG (STUDIUM_kierunki_1[315x1].png) Mariusz Ławrynowicz
2011-08-17 08:31:20 Dodano załącznik: Tekst studium w formacie PDF (tekst_studium_wył_aktualne[315x2].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2011-08-17 08:32:03 Dodano załącznik: Tekst prognozy do zmiany Studium w formacie PDF (Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_projektu_zmiany_Studium_po_opiniowaniu_i_uzgadnaniu_z_pop[315x3].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2011-08-29 07:39:53 Usunięto zał±cznik: Rysunek studium - kierunki w formacie PNG (STUDIUM_kierunki_1[315x1].png) Marcin Malanowski
2011-08-29 07:39:53 Usunięto zał±cznik: Tekst studium w formacie PDF (tekst_studium_wył_aktualne[315x2].pdf) Marcin Malanowski
2011-08-29 07:39:53 Usunięto zał±cznik: Tekst prognozy do zmiany Studium w formacie PDF (Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_projektu_zmiany_Studium_po_opiniowaniu_i_uzgadnaniu_z_pop[315x3].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa