Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie WG.RO.6220.5.2016.AWG dot. przebudowy drogi gminnej nr 006806F na odcinku Wschowa - Buczyna (Papiernia) o dług. 2482,0 mb łączącą ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012 F

Wschowa, dnia 09.02.2016r.

WG.RO.6220.5.2016.AWG

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10§1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zawiadamia, że :

 

    • na wniosek z dnia 02.02.2016r. (data wpływu: 02.02.2016r), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 006806F na odcinku Wschowa – Buczyna (Papiernia) o dług. 2482,0 mb łączącą ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F” na rzecz Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Jan Hemmerling reprezentujący firmę Usługi Projektowe i Nadzory Jan Hemmerling, ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn;

 

    • wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235z późn. zm)  z prośbą o opinię dot. ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko a co za tym idzie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

 

Strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa (Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury – pok. 25  w godz.800 – 1400) oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie pod w/w adresem lub                  w formie elektronicznej na adres e–mail : anna.wloczewskagrys@wschowa.plmailto:anna.wloczewskagrys@wschowa.pl">anna.wloczewskagrys@wschowa.pl>

      Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397 z późn. zm), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

 

      Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

Krzysztof Woziński

Wydział Gospodarki GminyData publikacji: 2016-02-10 12:29:15 (414 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa