Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

WG.RO.6220.9.2013 Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień

Wschowa, dnia 19.02.2016r.

  WG.RO.6220.9.2013

 

OBWIESZCZENIE

  

Zgodnie z art. 35 i 36 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267) art. 74 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zawiadamia, że w dniu 29.04.2015 Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze uchyliło w całości decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 „Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień” toczącym się na wniosek Pana Kamila Grzeszczuka.

 

 W dniu 18.01.2016r do tut. Urzędu wpłynęła opinia dotycząca poprawności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko pn. „Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień”.  Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zobowiązany jest zawiadomić strony postępowania o możliwości zapoznania się z ww. opinią i możliwością wniesienia uwag. Z uwagi na prowadzoną procedurę opiniowania poprawności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zapewniono czynny udziału stroną postępowania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Obecnie strony postępowania zostały zawiadomione na podstawie art. 9 i 10 § 1 k.p.a. o zebraniu całości materiału.  Z uwagi na procedury administracyjne zapewniające czynny udział stron postępowania administracyjnego przedłuża się termin załatwienia sprawy do 19.03.2016r.

 

Strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska   i Infrastruktury – pok. 25  w godz.800 – 1400) oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e–mail :os.umig@wschowa.pl do dnia 9.02.2016r.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Z up. BURMISTRZA

 

Krzysztof Woziński

 

Wydział Gospodarki GminyData publikacji: 2016-02-22 11:34:12 (428 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa