Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie

Wschowa, dnia 26 stycznia 2018 r.

WG.PP.6721.2.1.1.2018

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, w związku z art. 3 pkt 11, art. 46 pkt 1, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Wschowie Uchwały Nr XXXVII/348/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.          

Informuję, że opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w planu miejscowego.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, Wydziale Gospodarki Gminy, Zespole ds. Planowania Przestrzennego w w/w terminie. Wniosek powinien zawierać nazwę, nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi i wnioski można wnieść także w postaci elektronicznej bez podpisu elektronicznego na adres e-mail: wschowa@wschowa.pl.>

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa. 

 

                         Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

                                         mgr inż. Danuta PatalasData publikacji: 2018-01-26 12:04:38 (191 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa