Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Wschowa, 20 luty 2006r
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację następujących zadań publicznych w zakresie:

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

określonych w Uchwale Nr XXXV/363/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:
- art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873),
z a p r a s z a
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2006.
I.RODZAJ ZADANIA:
Zadanie 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zadanie 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:
w 2005 r. Gmina Wschowa przekazała środki finansowe w wysokości :
Zadanie 1. – 15 000 zł
Zadanie 2. - 16 000 zł
w 2006 r. przeznaczy środki w wysokości:
Zadanie 1. – 15 000 zł
Zadanie 2. - 19 000 zł
III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI
1. Zadanie przewidziano do realizacji i w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2006 r.
2. Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005, Nr 264, poz. 2207).
3. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
a) spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
c) wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać osobiście, przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 23 marca 2006r. do godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy , ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, w sekretariacie Urzędu.
Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005, Nr 264, poz. 2207).
3. Wzór druku oferty i umowy można pobrać ze strony internetowej www. wschowa.pl lub w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
4. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
V. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

VI. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT
1. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności ,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
c) aktualny statut.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy . pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
3. Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy
Wschowa.
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i
Gminy Wschowa.
5. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) Celowość i zasadność zadania,
- zakres rzeczowy zadania,
- cel zadania,
- zakładane rezultaty realizacji zadania,
- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania.
b) Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:
- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,
- kosztorys ze względu na źródło finansowania,
- pozafinansowy wkład własny w realizację zadania
c) Inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:
- posiadane zasoby kadrowe,
- posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,
- dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,
- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną.
6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia (w określonym przez siebie terminie) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
7. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:
a) oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania,
b) środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji konkursowej.
c) kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.
2.Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zmieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.
3.W sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

/-/ Krzysztof GrabkaData publikacji: 2006-02-20 10:10:43 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa