Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

                                                  Wschowa, dnia 07-03-2012r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie:

 

 

ochrony i promocji zdrowia

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

określonego w U C H W A L E NR XV/142/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:

 

-art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.),

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2012.

 

 

 

I.              RODZAJ ZADANIA:

 

1. wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia,

2. wspieranie działań promujących naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychownie

 

II.            WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

 

1. Wspieranie ochrony i promocji zdrowia :

w 2011roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 28 000,00 zł

w 2012 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

20 000,00 złotych

 

2.Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania :

w 2011roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 30 000,00 zł

 

w 2012 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

25  000,00 złotych

 

 

 

 

III.           INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  PRZEZ GMINĘ WSCHOWA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2010 i 2011

 

 

Zakres : Ochrona i promocja zdrowia

Rok 2011

 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „NIE MA MOCNYCH”

Siedlnica 104, 67-400 Wschowa

Nazwa zadania: „Aktywni dla zdrowia-promocja zdrowego stylu życia”

w kwocie  568,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)

 

2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

ul. Łazienna  10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Czynna rehabilitacja osób w podeszłym wieku”

w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej

Przyczyna Górna 34, 67-400 Wschowa

Nazwa zadania: „Witaminy dla chłopaka i dziewczyny”

w kwocie: 740,00 (słownie: siedemset czterdzieści złotych 00/100)

 

4. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Powrót do sprawności fizycznej i psychicznej”

       w kwocie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

 

5. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowski

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Harcerska szkoła - Ratownictwo Medyczne”

w kwocie 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN w Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Wspieranie Ochrony i Promocji Zdrowia”

w kwocie: 6 000,00 zł (słownie:sześć tysięcy złotych 00/100)

 

7. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „ Pomocna Dłoń”

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Aktywne Spędzanie Wolnego Czasu”

w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

8. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „ Smak sportowej przygody”

w kwocie: 1 692,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)

nazwa zadania: „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

 

Zakres : Nauka, szkolnictwo  wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Rok 2010

 

1.  Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

67-400 Wschowa, ul Pocztowa 7

nazwa zadania: Zawody strzeleckie

w kwocie: 500,00  zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

 

2.  Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

67-400 Wschowa, ul. Głogowska 11

oferta nr 1, nazwa zadania: „Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie. Dziedzictwo”

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

oferta nr 2, nazwa zadania: „Młodzieżowa orkiestra dęta – sposobem na życie”

w kwocie: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

 

3.  Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej

67-400 Wschowa, Przyczyna Górna 34

nazwa zadania: „W świecie trudnych głosek i literek”

w kwocie: 1 400,00 zł (słownie:  tysiąc czterysta złotych 00/100)

 

4.Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy szkole”

67-400 Wschowa, Łysiny 2

oferta nr 1, nazwa zadania: „A nas bawi i ciekawi a nas cieszy cały świat” – II Edycja

w kwocie:1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100)

oferta nr 2, nazwa zadania: „Szopena muzyka, młodej duszy dotyka”

w kwocie:  900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

 

5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1

nazwa zadania: „Wschowskie Spotkania Literackie”

w kwocie:  1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” Szkoła Podstawowa nr 1

67-400 Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 10

oferta nr 1, nazwa zadania: „Edukacja w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań społecznych w sytuacji kryzysowych – zagrożenia życia i zdrowia” – „Miej serce – ratuj serce”

w kwocie: 1 900,00 (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

oferta nr 2, nazwa zadania: „Edukacja prozdrowotna, rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych, pogłębianie i poszerzanie wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej „Czytam-trenuje-ratuję”

w kwocie: 1 900,00 (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

 

7.Stowarzyszenie  Rodziców „Bajkowe Przedszkole” nr 1

67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 9

nazwa zadania: „Kształtujemy pro zdrowotny styl życia związany z aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz prawidłowym odżywianiem.”

 w kwocie: 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

 

8.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa

67-400 Wschowa, ul. Kościuszki 25

nazwa zadania: „Harcerska Szkoła – Bezpieczne góry”

w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

 

Rok 2011

 

 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „ NIE MA MOCNYCH”

Siedlnica 104, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Edukacja kulturalna - sztuka potrzebą dla wielu”

w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100)

 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Pomaluj mój świat - warsztaty plastyczne dla dzieci z terenu miasta ”

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

3. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Moja zdrowa przyszłość”

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej

Przyczyna Górna 34, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Sprzątamy las, bo na to zawsze jest dobry czas”

w kwocie:  800,00 zł (słownie : osiemset złotych 00/100)

 

 

5. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Harcerska Szkoła - Szkolne Harcerstwo”

w kwocie: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

6. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Pokaz slajdów podróżników i explorerów oraz filmów podróżniczych”

w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

7. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11 , 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki - szansą na sukces”

w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Konferencja naukowa: Kultura radości na ziemi wschowskiej”

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji  „Nasza Szkoła” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „ Wschowski Mikrokosmos”

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

9. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi  „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Sesja popularno-naukowa 220-Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

10. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi  „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Rok Marii Skłodowskiej-Curie - Wielkiego Naukowca”

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

11. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Teatr - nasz przyjaciel”

w kwocie:  700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

nazwa zadania: „Wschowski dzień autyzmu”

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

 

IV.          ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.    Zadanie przewidziano do realizacji  w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012r.

2.    Zadania mają wspierać i promować przedsięwzięcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia  oraz wspierać działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania.

3.    Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

4.    Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:

a)    spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,

b)    złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

c)     wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania .

 

 

V.           TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.    Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem : KONKURS – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA lub NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA OŚWIATA I WYCHOWANIE podając także dokładne dane składającego ofertę  lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 30 marca 2012 roku, do godziny 9.30 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu pok. Nr 7 na parterze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

2.    Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).

3.    Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

 

 

VI.          TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia decyzji przez Burmistrza.

 

 

VII.         INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

 

1.    Do oferty należy dołączyć:

 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności

 

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu,  za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ).

 

2.    W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.

3.    Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.

4.    Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

5.    Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.

Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a)    celowość i zasadność zadania,

- zakres rzeczowy zadania,

- cel zadania,

- zakładane rezultaty zadania,

- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,

                             b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

                                 - kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,

                                 - kosztorys ze względu na źródło finansowania,

                                 - pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,

                           c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:

                                 - posiadane zasoby kadrowe,

                                 - posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,

 - dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego              rodzaju,

- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we          

                                   współpracy z administracją publiczną.

6.    Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.

7.    Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:

a)    oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;

b)    środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;

c)     kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

 

 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.
  2. Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicach ogłoszeń urzędu.
  3. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  4. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

Pierwszy Zastępca Burmistrza

   Miasta i Gminy  Wschowa

 

 

          /-/ Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 


Treść ogłoszenia
Rozmiar: 66.50 KB
Data publikacji: 2012-03-07 16:50:19
Ilość pobrań: 349
Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2012-03-07 16:50:43
Ilość pobrań: 327
Rozporządzenie
Rozmiar: 80.42 KB
Data publikacji: 2012-03-08 16:12:18
Ilość pobrań: 293
Ustawa
Rozmiar: 254.87 KB
Data publikacji: 2012-03-08 16:13:21
Ilość pobrań: 290
Wzór oferty
Rozmiar: 86.00 KB
Data publikacji: 2012-03-08 16:14:27
Ilość pobrań: 273

Data publikacji: 2012-03-07 16:44:12 (1583 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-03-07 16:50:19 Dodano załącznik: Treść ogłoszenia (20120307_konkurs_tresc_olgoszenia[3210x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2012-03-07 16:50:43 Dodano załącznik: Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej (20120307_konkurs_zglaszanie_kandydatow_do_komisji_konkursowej[3210x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2012-03-08 16:12:18 Dodano załącznik: Rozporzadzenie (20120308_konkurs_rozporzadzenie[3210x3].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2012-03-08 16:13:21 Dodano załącznik: Ustawa (20120308_konkurs_ustawa[3210x4].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2012-03-08 16:14:27 Dodano załącznik: Wzór oferty (20120308_konkurs_wzor_oferty[3210x5].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa