Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERTna realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych


Wschowa, dnia 5-05-2008r.OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego w zakresie:


1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych


określonego w Uchwale Nr XVII /142/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy na rok 2008 Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:

-art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),


zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2008.


I. RODZAJ ZADANIA:

1. Wspieranie i promocja kultury fizycznej i sportu.

2. Wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.


II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Gmina Wschowa przeznaczy środki w wysokości 20 000,00 złotych

2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych:
Gmina Wschowa przeznaczy środki w wysokości 7 000,00 złotych.

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1. Termin realizacji zadania : od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2008roku.
2. Zadania mają promować działania sportowe, mają mieć także na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych.
3. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207 ).
4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
a) spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
c) wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania .

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście, przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 6 czerwca 2008 roku, do godziny 11.30 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w sekretariacie Urzędu pok. nr 12 na I piętrze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207 ).
3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu w ramach, którego ubiegamy się o środki. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.


V. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 6 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

VI. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

1. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności, ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),

b )sprawozdanie merytoryczne i finansowe z całości działalności za rok 2007
- sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać informacje zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 rok w sprawach ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz.U. Nr 50, poz. 529 z dnia 22 maja 2001 r. )
- sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z 30 listopada 2001 r.),

- jeśli działalność nie była prowadzona stosowne oświadczenie.

c )aktualny statut.

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu, za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ).

2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
3. Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
5. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.
Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) celowość i zasadność zadania,
- zakres rzeczowy zadania,
- cel zadania,
- zakładane rezultaty zadania,
- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,
b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:
- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,
- kosztorys ze względu na źródło finansowania,
- pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,
c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:
- posiadane zasoby kadrowe,
- posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,
- dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,
- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną.
6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
7. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:
a) oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;
b) środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;
c) kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.
2. Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicach ogłoszeń urzędu.
3. W sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa


/-/ Andrzej NowickiData publikacji: 2008-05-05 18:03:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa