Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek urodzonych w roku 1996, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie ...

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa data składania i otwarcia ofert w konkursie ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek urodzonych w roku 1996, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wschowa, przeciwko rakowi szyjki macicy wraz z dostawą szczepionki.

Po zmianie termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2010 r. o godz. 13:00.

Otwarcie ofert (część jawna posiedzenia Komisji ) odbędzie się w dniu 07 maja 2010 r. o godzinie 12:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ( I piętro, pokój nr 9).


Wschowa,dn.14-04-2010r.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek urodzonych w roku 1996, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wschowa, przeciwko rakowi szyjki macicy wraz z dostawą szczepionki.


Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 592).


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek urodzonych w roku 1996, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wschowa, przeciwko rakowi szyjki macicy wraz z dostawą szczepionki.Przedmiot konkursu obejmuje:
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja świadczeń zdrowotnych w roku 2010 w zakresie dostawy szczepionki i przeprowadzenia profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w szacunkowej liczbie 124 szczepionek ( 372 dawek ), przy czym oferent będzie zobowiązany do wskazania liczby osób, które zostaną zaszczepione w ramach przeznaczonych środków finansowych na ten cel. Ponadto świadczenia zdrowotne obejmują:
a) przeprowadzenie wywiadu i badania lekarskiego kwalifikującego daną osobę do zaaplikowania szczepienia ochronnego,
b) wykonanie właściwego szczepienia z zapewnieniem niezbędnej do tego celu szczepionki oraz środków medycznych,
c) udokumentowanie dokonanego szczepienia ochronnego w dokumentacji medycznej danej osoby, tj. książeczce szczepień lub książeczce zdrowia oraz karcie szczepień.
Szczegółowe warunki konkursu ofert zostały określone w zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Grupa docelowa: dziewczęta urodzone w 1996 roku, zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wschowa. Szacunkowa liczba dziewczynek zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wschowa : 124.
3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), kwota może ulec zmianie po zatwierdzeniu przez Radę Miejską we Wschowie.)
4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do końca podania trzeciej ostatniej dawki, którą planuje się w czwartym kwartale 2010 roku w zależności od zapotrzebowania ( szczepionki powinny być podane w trzech dawkach w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy).

Do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty określone w art. 35 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego konkursu ofert.

Oferta na realizację zadania powinna zawierać :
1) formularz zgłoszeniowy zgodny z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93, poz.592 ) - załącznik nr 2 do ogłoszenia
2) zatwierdzony projekt umowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia.Kryteria oceny ofert :Opis kryteriów oceny*
Znaczenie (Waga)


1.

Cena
70 %

2.

Zakres działania szczepionki
20 %

3.

Program edukacyjny
10 %

* Szczegółowy opis kryteriów oceny został określony w zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Informacje dodatkowe:
1. Formularz oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz projekt umowy można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa Wydział Spraw Społecznych, ul. Plac Zamkowy 3, 67-400 Wschowa, pokój 2, w dniach od 14.04.2010r. do 29.04.2010r. w godzinach urzędowania: poniedziałek od godz: 7:00 do godz.: 16:00, wtorek – czwartek od godz:7:00 do godz.: 15:00, piątek od godz.: 7:00 do godz:14:00 lub pobrać ze strony internetowej: www.wschowa.pl Informacje na temat konkursu można uzyskać także pod numerem telefonu: 065-540-86-03.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Termin i miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę z ofertą w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzoną hasłem „Oferta na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek urodzonych w roku 1996, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wschowa, przeciwko rakowi szyjki macicy wraz z dostawą szczepionki” należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa, w pokoju nr 12 na I piętrze, w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku, do godz. 13:00. ( osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego lub poczty kurierskiej).
4. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert (część jawna posiedzenia Komisji ) rozpocznie się w dniu 04.05.2010 r. o godzinie 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ( I piętro, pokój nr 9). Konkurs ofert trwa do czasu jego rozstrzygnięcia.
6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, w terminie 14 dni od terminu określonego do złożenia ofert.
7. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
9. W trakcie trwania konkursu oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.
10. Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu oferty, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.
11. Kserokopie dokumentów muszą być na każdej zapisanej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz czytelnie podpisane (lub zawierać podpis/-y i pieczątkę/-ki) przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania oferenta.
12. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.
13. Oferty, które nie będą spełniały warunków udziału w konkursie, opisanych w ogłoszeniu jak również w załącznikach do ogłoszenia zostaną ODRZUCONE.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka


Ogloszenie_konkursu_ofert_-_szczepienie_ochronne_d1996
Rozmiar: 179.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 349
Zalacznik_Nr1_-_szczepienie_ochronne_d1996
Rozmiar: 49.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 360
Zalacznik_Nr2_-_szczepienie_ochronne_d1996
Rozmiar: 61.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 323
Zalacznik_Nr3_-_szczepienie_ochronne_d1996
Rozmiar: 87.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 317
WYJASNIENIA_NR_1_szczepienie_ochronne_d1996
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 335

Data publikacji: 2010-04-14 20:53:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa