Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ochrony i promocji zdrowia...

Wschowa, dnia 31-12-2010r.
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego w zakresie:


nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
ochrony i promocji zdrowia


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:

-art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),


zaprasza
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2011.I.RODZAJ ZADANIA:

1. wspieranie działań promujących naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
2. wspieranie działań zmierzających do ochrony i promocji zdrowia.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

1.Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

w 2010roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe
w wysokości 30 000,00 zł
w 2011 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości
30 000,00 złotych

2.Wspieranie ochrony zdrowia i promocji zdrowia:

w 2011 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości
28 000,00 złotych


III.INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WSCHOWA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2009 i 2010


Zakres: nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Rok 2009


1. Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży
65 – 186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1
nazwa zadania : „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” ( zdrowy styl życia ).
w kwocie : 500,00 zł ( słownie : pięćset złotych 00/100 )
2. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
67 – 400 Wschowa, Plac Farny 4
oferta nr 1, nazwa zadania : „Kultura funeralna na ziemi wschowskiej.”
w kwocie : 6 000,00 zł ( słownie : sześć tysięcy złotych 00/100 )
oferta nr 2, nazwa zadania : „Młodzieżowa Orkiestra Dęta – siła muzyki i talentu”.
w kwocie : 10 500,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100
3. Stowarzyszenie Huta Pieniacka, 67 – 400 Wschowa ul. Towarowa 2
nazwa zadania : „Organizacja dwudniowej uroczystości 65-tej rocznicy zagłady Huty Pieniackiej i dokonywanego tam ludobójstwa 28 lutego 1944 roku przez SS Galizien i UPA.”
w kwocie : 5 000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100 )
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej
67 – 400 Wschowa, Przyczyna Górna 34
nazwa zadania : „W świecie trudnych głosek i liter”.
w kwocie : 2 000,00 zł ( słownie : dwa tysiące złotych 00/100 )
5. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy, 67 – 400 Wschowa ul. Pocztowa 7
nazwa zadania : „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” ( zawody strzeleckie).
w kwocie : 1 000,00 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100 )
6. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Wschowa,
67 – 400 Wschowa ul. Kościuszki 25
nazwa zadania : „ Harcerska szkoła – szkolne harcerstwo”.
w kwocie : 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100 )

Zakres: nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Rok 2010


1. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy
67-400 Wschowa, ul Pocztowa 7
nazwa zadania: Zawody strzeleckie
w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
2. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
67-400 Wschowa, ul. Głogowska 11
oferta nr 1, nazwa zadania: „Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie. Dziedzictwo”
w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
oferta nr 2, nazwa zadania: „Młodzieżowa orkiestra dęta – sposobem na życie”
w kwocie: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej
67-400 Wschowa, Przyczyna Górna 34
nazwa zadania: „W świecie trudnych głosek i literek”
w kwocie: 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100)
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy szkole”
67-400 Wschowa, Łysiny 2
oferta nr 1, nazwa zadania: „A nas bawi i ciekawi a nas cieszy cały świat” – II Edycja
w kwocie:1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100)
oferta nr 2, nazwa zadania: „Szopena muzyka, młodej duszy dotyka”
w kwocie:  900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”
67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1
nazwa zadania: „Wschowskie Spotkania Literackie”
w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
6. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” Szkoła Podstawowa nr 1
67-400 Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 10
oferta nr 1, nazwa zadania: „Edukacja w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań społecznych w sytuacji kryzysowych – zagrożenia życia i zdrowia” – „Miej serce – ratuj serce”
w kwocie: 1 900,00 (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100)
oferta nr 2, nazwa zadania: „Edukacja prozdrowotna, rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych, pogłębianie i poszerzanie wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej „Czytam-trenuje-ratuję”
w kwocie: 1 900,00 (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100)
7.Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole” nr 1
67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 9
nazwa zadania: „Kształtujemy pro zdrowotny styl życia związany z aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz prawidłowym odżywianiem.”
w kwocie: 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)
9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa
67-400 Wschowa, ul. Kościuszki 25
nazwa zadania: „Harcerska Szkoła – Bezpieczne góry”
w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

IV.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.Zadanie przewidziano do realizacji w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011r.
2.Zadania mają wspierać i promować przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne, oświatowe i wychowawcze oraz wspierać działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia.
3.Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207 ).
4.Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
a)spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
b)złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
c)wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania .


II.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem : KONKURS – NAUKA, SZKOLNICTWA WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE lub OCHRONA I PROMOCJI ZDROWIA podając także dokładne dane składającego ofertę lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 7 lutego 2011 roku, do godziny 9.30 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu pok. Nr 7 na parterze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207 ).
3.Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.


III.TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 7 lutego 2011 r. o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia decyzji przez Burmistrza.


IV.INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

1.Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności, ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),

b )sprawozdanie merytoryczne i finansowe z całości działalności za rok 2009
- sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać informacje zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 rok w sprawach ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz.U. Nr 50, poz. 529 z dnia 22 maja 2001 r. )
- sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z 30 listopada 2001 r.),

- jeśli działalność nie była prowadzona stosowne oświadczenie.


c )aktualny statut.

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu, za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ).

2.W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
3.Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.
4.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
5.Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.
Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a)celowość i zasadność zadania,
- zakres rzeczowy zadania,
- cel zadania,
- zakładane rezultaty zadania,
- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,
b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:
- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,
- kosztorys ze względu na źródło finansowania,
- pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,
c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:
- posiadane zasoby kadrowe,
- posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,
- dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,
- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we
współpracy z administracją publiczną.
6.Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
7.Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:
a)oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;
b)środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;
c)kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.
2.Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicach ogłoszeń urzędu.
3.W sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa


/-/ Andrzej Nowicki


Konkurs_31122010_Bilans
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 311
Konkurs_31122010_Informacja_dodatkowa
Rozmiar: 52.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 287
Konkurs_31122010_Rachunek_wynikow
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 300
Konkurs_31122010_Rozporzadzenie_w_sprawie_zasad_rachunkowosci
Rozmiar: 47.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 304
Konkurs_31122010_Sprawozdanie_merytoryczne
Rozmiar: 35.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 303
Konkurs_31122010_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finans
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 342
Konkurs_31122010_Wzor_oferty
Rozmiar: 77.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 293

Data publikacji: 2010-12-31 13:52:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa