Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1  67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej  we Wschowie
 
                                                 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
 
1.Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie muzealnictwa, historii, archeologii,
   etnografii, historii sztuki.  
2.Minimum 5 -letni staż pracy,  w tym minimum  2 -letni  w strukturach muzeum.
3.Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny pracy
   stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia stanowiska dyrektora muzeum.
4.Pełna zdolność do  czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
5.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
  dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy  
  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.)
7.Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
8.Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad
   ekonomiczno – księgowych.
 Wymagane dokumenty:
 1.      Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym
2.      Życiorys (CV).
3.      Kserokopia dyplomów, świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje.
4.      Kopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym.
5.      Przedstawienie programu funkcjonowania instytucji oraz proponowanej
                  struktury organizacyjnej Muzeum Ziemi Wschowskiej.
6.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.      Oświadczenie kandydata o możliwości podjęcia pracy z dniem 10 lipca 2013r.
        
Dokumenty  aplikacyjne  należy  składać w zamkniętej kopercie  w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy -  Wschowa, Rynek 1, Ratusz- I piętro ,p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem - Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie, w terminie do dnia  01 lipca 2013r. – do godz. 15.00.
 Informację o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Muzeum Ziemi Wschowskiej można uzyskać w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie, ul. Plac Zamkowy nr 2 – sekretariat , od poniedziałku – do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. lub telefonicznie pod nr telefonu 65-540-74-61.
 Statut Muzeum Ziemi Wschowskiej został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXIII/256/04  z dnia 13 grudnia 2004r.
        
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
 O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 08 lipca  2013r.
       
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).

Burmistrz Miasta i Gminy     
Wschowa, dnia 28 maja 2013r.
Krzysztof  Grabka
    


Konkurs na Dyrektora Muzeum
Rozmiar: 24.00 KB
Data publikacji: 2013-05-28 13:42:56
Ilość pobrań: 310

Data publikacji: 2013-05-28 10:44:46 (1476 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-28 10:48:22 Dodano załącznik: Konkurs na Dyrektora Muzeum - 2013 (konkurs_na_Dyrektora_Muzeum_-_2013[4123x1].doc) Marcin Malanowski
2013-05-28 13:42:32 Usunięto załącznik: Konkurs na Dyrektora Muzeum - 2013 (konkurs_na_Dyrektora_Muzeum_-_2013[4123x1].doc) Marcin Malanowski
2013-05-28 13:42:56 Dodano załącznik: Konkurs na Dyrektora Muzeum (konkurs_na_Dyrektora_Muzeum_-_2013[4123x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa