Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 22/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

WE WSCHOWIE

z dnia 14.02.2014r.

 

 

w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu

 

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

  2. ochrony i promocji zdrowia

 

 

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.15 ust.2j i art.16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:

 

 

    1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

    2. ochrona i promocja zdrowia

 

 

wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami):

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 

    1. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej. Rozgrywki Dolnośląskiej i Lubuskiej Ligi Koszykówki.

w kwocie: 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100).

 

1.2. Wschowski Klub Motorowy

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi. Szkolenia zawodników, organizacja zawodów.

w kwocie: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

1.3. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Akrobatyka – wyginam śmiało ciało.

w kwocie: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

 

 

 

1.4. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Piłka nożna – sport dla wszystkich.

w kwocie: 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

 

1.5. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Koszykówka – sport dla każdego.

w kwocie: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.6. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: VIII Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody.

w kwocie: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

1.7. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: V Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi.

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

1.8. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Regionalno-Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody. Zakończenie wakacji.

w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

1.9. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Ustrzel nudę.

w kwocie: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

 

1.10. Ludowy Zespół Sportowy „Avia”

Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej.

w kwocie: 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

 

 

 

1.11. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Lgiń 6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu.

w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

1.12.Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Wschowa. Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

w kwocie: 44.500,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

 

1.13. Klub Sportowy „Pogoń”

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

w kwocie: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

 

1.14. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zajęcia rekreacyjno-sportowe z minisiatkówki chłopców i dziewcząt.

w kwocie: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

 

1.15.Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa

ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Popularyzacja strzelectwa sportowego.

w kwocie: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

 

 

2. Ochrona i promocja zdrowia

 

 

2.1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Aktywni dla zdrowia – promocja zdrowego stylu życia …

w kwocie: 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100)

 

2.2. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Aktywne spędzanie wolnego czasu.

w kwocie: 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)

 

2.3. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących „Aktywni razem”.

w kwocie: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

 

2.4. Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Bieg przedszkolaków.

w kwocie: 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych 00/100)

 

2.5. Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zdrowe pokolenie bo zdrowe żywienie.

w kwocie: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

 

2.6. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Z żeglowaniem za pan brat. Żeglarski weekend.

w kwocie: 1.460,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

 

2.7.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki , 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Chcę żyć zdrowo.

w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

2.8. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Żyję wśród innych radośnie bez złości.

w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

2.9. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Pokonać raka pomagając sobie i innym.

w kwocie: 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100)

 

2.10. Fundacja „Ja, My, Oni”

ul. Energetyków 7/10a, 65-729 Zielona Góra

tytuł zadania: Depresja – choroba młodego pokolenia.

w kwocie:250,00 zł(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

§ 3

 

 

Oferty odrzucone :

 

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

1.1. Liga Obrony Kraju

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo.

powód: formalny

 

1.2.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kto się zjawi, ten się bawi.

powód: merytoryczny

 

1.3. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Warsztaty akrobatyki sportowej dla zespołu Mażoretek „Finezja”.

powód: merytoryczny

 

2. ochrona i promocja zdrowia

 

2.1. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: X Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka.

powód: formalny

 

2.2.Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Dzień ruchu.

powód: merytoryczny

§ 4

 

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą z zleceniobiorcą.

 

§ 5

 

Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2014-02-14 14:00:30 (1457 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-02-17 13:32:40 zmiana kodu i nazwy miasta (było Wschowa) - poprawiono na Zielona Góra przy Fundacja „Ja, My, Oni” ul. Energetyków 7/10a, 65-729 Zielona Góra Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa