Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr I/ 06

P r o t o k ó ł Nr I/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 27 listopada 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Otwarcia inauguracyjnej sesji V kadencji Rady Miejskiej we Wschowie dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na sali obrad – Krzysztof Czopek (scenariusz inauguracyjnej sesji w załączeniu do protokołu).
W chwili otwarcia sesji na sali obecnych było 20 radnych (z ogólnej liczby mandatów 21 radnych w przypadku Krzysztofa Grabki – nastąpiło wygaśnięcia mandatu z powodu wyboru na burmistrza).
Po otwarciu sesji nastąpiło odegranie Hymnu Państwowego i Hejnału Wschowy.

Następnie przystąpiono do składania ślubowania przez radnych.
Przewodniczący obrad radny K. Czopek odczytał rotę ślubowania radnych. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Łukasza Tkacza o odczytanie nazwisk z listy radnych. Po odczytaniu nazwiska każdy z 20 radnych powstał i wypowiedział słowo „ślubuję”. Kilkoro z radnych po słowach „ślubuję” dodało „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po zakończeniu ślubowania radny K. Czopek pogratulował zebranym radnym i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej we Wschowie.
Następnie K. Czopek stwierdził, iż w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym może prawomocnie obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Prowadzący obrady dokonał omówienia porządku obrad, przesłanego radnym wraz z zaproszeniem na sesję. W tym miejscu poprosił radnych o krótkie przedstawienie się.
Po prezentacji radny Fabian Grzyb złożył wniosek o zmianę w zaproponowanym porządku obrad o wprowadzenie pod głosowanie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Grabki.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się ) radni przyjęli wniosek o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodniczący obradom K. Czopek odczytał porządek obrad I sesji Rady Miejskiej we Wschowie, uzupełniony w wyniku przyjęcia wniosku radnego F.Grzyba:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ślubowanie radnych.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
5.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a)zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej
c)prezentacja kandydatów
d)przeprowadzenie tajnego głosowania
e)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
6.Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Rady
7.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:
a)zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej
c)prezentacja kandydatów
d)przeprowadzenie tajnego głosowania
e)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11.Zakończenie obrad.
Następnie przystąpiono do realizacji obrad:
Ad 4. Prowadzący obrady po stwierdzeniu, że punkt 1,2 i 3 porządku obrad został zrealizowany, odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę nr I/1/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Ad 5. Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o wskazanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
- radna Barbara Tlałka – wyraziła zgodę na udział w pracy komisji,
- radny Roman Stocki – wyraził zgodę na udział w pracy komisji,
- radny Jacek Kowalczyk – wyraził zgodę na udział w pracy komisji,
- radny Wojciech Kuryłło – wyraził zgodę na udział w pracy komisji.

Radni nie zgłosili uwag co do składu Komisji Skrutacyjnej i jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną w zaproponowanym składzie.

Przewodniczący obradom poprosił zgromadzonych o podanie kandydatur radnych na Przewodniczącego Rady Miejskiej .
Radna Barbara Tlałka zgłosiła kandydaturę radnego Fabiana Grzyba.
Radny F. Grzyb wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Andrzej Dworkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Kowalczyka.
Radny S. Kowalczyk wyraził zgodę.
Przewodniczący obradom K.Czopek zapoznał radnych z zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowania kart do głosowania. Na ten czas Przewodniczący obradom K. Czopek ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania i nastąpiło tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie. Po odczytaniu nazwiska radnego każdy z nich wrzucił kartę do przygotowanej urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę liczenia głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Roman Stocki odczytał protokół z wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie. W wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło udział 20 radnych, stosunkiem głosów 10 za, 9 – przeciw, przy jednym głosie nieważnym, na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie wybrany został radny Stanisław Kowalczyk (Protokół komisji i karty do głosowania w załączeniu). Przewodniczący obradom radny K.Czopek odczytał treść uchwały nr I/2/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
Po podjęciu uchwały radny Włodzimierz Drzewiecki zgłosił wątpliwości, czy przy wyborze Przewodniczącego Rady została zachowana zasada bezwzględnej większości głosów? W wyniku dyskusji powstałej po tym pytaniu, Prowadzący obrady zarządził krótką przerwę. Po wznowieniu obrad radca prawny obsługująca sesję, mec. Anna Maluśka potwierdziła, że przeprowadzone tajne głosowanie było prawomocne i została zachowana zasada bezwzględnej większości głosów i podjęta uchwała jest prawomocna.

Ad. 6 Przewodniczący dotychczas obradom radny K. Czopek złożył nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Stanisławowi Kowalczykowi gratulacje i poprosił o dalsze prowadzenie obrad.

Ad 7. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący S. Kowalczyk zwrócił się do radnych o wskazanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
- radna B. Tlałka – wyraziła zgodę,
- radny R. Stocki – wyraził zgodę,
- radny J. Kowalczyk – wyraził zgodę,
- radny W. Kuryłło – wyraził zgodę.

Radni nie zgłosili uwag co do składu Komisji Skrutacyjnej i jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną w zaproponowanym składzie.

Przewodniczący Rady S. Kowalczyk poprosił zgromadzonych o podanie kandydatur radnych na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej .
Radny Franciszek Baśczyn zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Stasiaka.
Radny T. Stasiak wyraził zgodę.
Radny Roman Stocki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Czopka.
Radny K. Czopek wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady S. Kowalczyk zapoznał radnych z zasadami głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowania kart do głosowania. Na ten czas Przewodniczący S. Kowalczyk ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie nastąpiło głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie, zgodnie z zasadami przedstawionymi wcześniej.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę liczenia głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku tajnego głosowania, stosunkiem głosów 11 za, 9 przeciw na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie został wybrany radny Krzysztof Czopek (Protokół komisji i karty do głosowania w załaczeniu).
Podjęto uchwałę nr I/3/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad 8. Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań
Ad 9. W związku z nie złożeniem interpelacji i zapytań nie były udzielane odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Ad 10. Mieszkanka Wschowy S. Kołodyńska (osoba z sali) – poinformowała, że w najbliższym czasie złoży w imieniu mieszkańców z okolic ul. Kopernika szereg wniosków w sprawie rozwiązania najbardziej palących ich problemów.

Dalszych pytań i wniosków nie było.
Ad 11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Wilczak Stanisław KowalczykData publikacji: 2007-04-05 07:53:14 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa