Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr II/ 06

P r o t o k ó ł Nr II/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 6 grudnia 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.


Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kowalczyk - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych (nieobecny radny Ryszard Miśkiewicz).
Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 5 porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie”) podpunktu 6 – projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie (19 głosów za) przyjęli wniosek o uzupełnianie porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił uzupełniony porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
3.Ślubowanie Burmistrza Wschowy.
4.Ślubowanie radnego.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)obsadzenia mandatu radnego z listy Nr 16 KWW „Razem w Przyszłość” w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie
2)powołania stałych komisji Rady Miejskiej,
3)powołania Komisji Rewizyjnej
4)ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza
5)zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
6)wyboru przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.Zakończenie obrad.
10.
11.
12.
13.
1)
14.
15.


Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (19 osób).Ad.2 Jednogłośnie (19 głosów za) przyjęto protokół z I Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 listopada 2006r.

Na obrady Rady Miejskiej przybył radny R. Miśkiewicz- na sali obecnych 20 radnych.

Ad.3 Ślubowanie Burmistrza Wschowy.
Przewodniczący Rady poprosił wybranego w II turze wyborów na Burmistrza Wschowy – Krzysztofa Grabkę – o złożenie ślubowania. Pan Krzysztof Grabka złożył ślubowanie o następującej treści:
"Obejmując urząd Burmistrza Wschowy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Ad.4
W związku z wyborem na stanowisko Burmistrza Wschowy Krzysztofa Grabki nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego z listy Nr 16 KWW „Razem w Przyszłość” w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie. Kolejnym kandydatem na radnego z tej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności, byłPan Bogusław Jarzyna. Przewodniczący Rady poprosił tego kandydata o złożenie ślubowania.
Pan Jarzyna złożył ślubowanie i nastąpiło objęcie przez niego mandatu radnego.
Na sali obecnych 21 radnych.Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały druk nr 4 w sprawie obsadzenia mandatu radnego z listy Nr 16 KWW „Razem w Przyszłość” w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr II/4/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego z listy Nr 16 KWW „Razem w Przyszłość” w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie.

2)projekt uchwały druk nr 5 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad S. Kowalczyk odczytał projekt uchwały na druku nr 5 z proponowanym i składami stałych komisji rady. Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni przyjęli skład osobowy Komisji Budżetu i Majątku Gminnego.
Na przewodniczącego Komisji radny T. Stasiak zaproponował kandydaturę radnej B. Awsiukiewicz. Radna B. Awsiukiewicz wyraziła zgodę. Prowadzący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania stosunkiem głosów 20 za, przy braku głosów przeciw i 1 wstrzymującym się radni wybrali radną B. Awsiukiewicz na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Majątku Gminnego.

Przewodniczący obrad S. Kowalczyk zarządził głosowanie nad składem osobowym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni przyjęli skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Zgłoszono następujące kandydatury na przewodniczącego tej Komisji:
- radny M. Mazur zgłosił kandydaturę radnego Władysława Brzechwy -radny W. Brzechwa wyraził zgodę,
- radny F. Grzyb zgłosił kandydaturę radnego Włodzimierza Drzewieckiego -radny W. Drzewiecki wyraził zgodę.
Ponieważ dodatkowych kandydatur radni nie zgłosili, prowadzący obrady zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania nad kandydaturą radnego W. Brzechwy oddano 10 głosów za,
nad kandydaturą radnego W. Drzewieckiego oddano 11 głosów za.
Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego został wybrany radny Włodzimierz Drzewiecki.

Następnie przewodniczący obradom S. Kowalczyk zarządził głosowanie nad składem osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za przy baku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni przyjęli skład Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.
Zgłoszono następujące kandydatury na przewodniczącego Komisji:
- radny F. Baśczyn zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Kuryłło -radny W. Kuryłło wyraził zgodę,
- radny A. Dworkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Romana Stockiego -radny R. Stocki wyraził zgodę.
W wyniku głosowanie nad kandydaturą radnego W. Kuryłło oddano11 głosów za, nad kandydaturą radnego R. Stockiego – 10 głosów za.
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych został wybrany radny Wojciech Kuryłło.

Radni przystąpili do głosowania projektu uchwały druk nr 5 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej. Nie zgłoszono dodatkowych uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie
(21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę nr II/5/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.

3)projekt uchwały druk nr 6 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zaproponowany w nim skład osobowy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poinformował zgromadzonych, że zgłoszeni do składu Komisji kandydaci reprezentują wszystkie kluby radnych Rady Miejskiej we Wschowie. Radna Bogusława Awsiukiewicz poinformowała Radnych o fakcie jej wystąpienia z Klubu radnych „ Zwyczajni Razem – PiS” i dalszej działalności w Radzie jako radnej niezależnej.
Następnie prowadzący obrady St. Kowalczyk stwierdził, że w zaproponowanym projekcie zgłoszono kandydatury 8 osób i w związku z postanowieniami statutu Gminy Wschowa, który przewiduje 7 osobowy skład Komisji Rewizyjnej, zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydatami do składu komisji. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów „za”:
- Baśczyn Franciszek – 11, Drzewiecki Włodzimierz – 18, Kotowski Witold-21, Kuppe Czesław – 12, Stasiak Tomasz – 12, Jarzyna Bogusław – 12, Tkacz Łukasz – 21 i zostali wybrani do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Radny Dworkiewicz Andrzej otrzymał 10 głosów „za” i nie został wybrany do składu osobowego tej komisji.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- radnego Włodzimierza Drzewieckiego – radny W. Drzewiecki nie wyraził zgody,
- radna J. Pawłowska zgłosiła kandydaturę radnego Bogusława Jarzyny- radny B. Jarzyna wyraził zgodę,
- radny A. Dworkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Witolda Kotowskiego - radny W. Kotowski wyraził zgodę.
W wyniku głosowania nad kandydaturą radnego B. Jarzyny oddano 11 głosów „za”, nad kandydaturą radnego W. Kotowskiego – 10 głosów „za”.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano radnego B. Jarzynę.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały druk nr 6 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 14 za, przy braku przeciw i 7 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr II/6/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

4)projekt uchwały druk nr 7 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza.
Radny F. Grzyb – uważa, że przedstawiona propozycja jest słuszna.
Radny F. Baśczyn – w imieniu Klubu radnych „Razem w Przyszłość – Nasze Miasto” pozytywnie odniósł się do projektu uchwały.
Przewodniczący S. Kowalczyk – stwierdził, że wynagrodzenie Burmistrza mieszczące się w ustawowych „ widełkach”, będzie można w przyszłości wyregulować odpowiednio do efektów pracy na tym stanowisku.
Radny A. Dworkiewicz – porównał proponowane wynagrodzenie dla Burmistrza Wschowy z uposażeniami Burmistrzów ościennych gmin i stwierdził, że wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatków funkcyjnego i specjalnego) jest wśród nich najwyższe.
Radny T. Stasiak – proponowane wynagrodzenie jest odzwierciedleniem „mandatu zaufania”, w przyszłości zawsze można je zweryfikować.
Radna B. Tlałka – stwierdziła, że większość składników proponowanego wynagrodzenia (dodatku funkcyjnego i specjalnego) znajduje się na poziomie najniższym w porównaniu do tych składników wynagrodzeń burmistrzów sąsiednich Gmin.
Więcej uwag radni nie zgłosili.
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 12 za, przy braku głosów przeciw i 9 wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę nr II/7/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza.
5)projekt uchwały druk nr 8 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa w 2006 roku.
Przewodniczący S. Kowalczyk – w odniesieniu do punktu –gospodarka gruntami i nieruchomościami- remonty lokali – spytał, o remonty których lokali chodzi.
Burmistrz K. Grabka – m.in. o lokale w budynku , który uległ spaleniu na ul. Kostki.
Przewodniczący S. Kowalczyk – prosi o sprecyzowanie ilości lokali, w których konieczny jest remont.
Radny A. Dworkiewicz - w zakresie ochrony zdrowia – kwota 10.747,- na co jest przeznaczona.
Burmistrz K. Grabka – są to dodatkowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które mogą być wykorzystane wyłącznie na cele określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w przypadku ich niewykorzystania w tym roku budżetowym – kwota ta znajdzie się w projekcie programu GKRPA na rok przyszły. Więcej pytań radni nie zgłosili.
W wyniku głosowania , stosunkiem głosów 11 za, przy braku głosów przeciw i 10 wstrzymujących się – radni podjęli uchwałę nr II/8/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.

6)projekt uchwały druk nr 9 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący RM S. Kowalczyk, po czym poprosił zgromadzonych radnych o zgłaszanie kandydatur:
- radny F. Baśczyn zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Sobczuka ( radny T. Sobczuk wyraził zgodę),
- radny J. Kowalczyk zgłosił kandydaturę radnego Władysława Brzechwy ( radny W. Brzechwa wyraził zgodę).
W wyniku głosowania nad kandydaturą radnego T. Sobczuka oddano 11 głosów, nad
kandydaturą radnego W. Brzechwy oddano 10 głosów za.
Na przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie wybrano radnego Tadeusza Sobczuka.
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 12 za, przy braku głosów przeciw i 9 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr II/9/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Ad.6 Interpelacje i zapytania radnych.
1.Radny W. Kotowski złożył interpelację na piśmie.
2.Radny W. Brzechwa – kiedy będzie zakończony remont sali gimnastycznej w SP nr 2 we Wschowie.

Ad. 7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
1.Odpowiedź na interpelację radnego W. Kotowskiego zostanie udzielona na piśmie.
2.Burmistrz K. Grabka – został przeprowadzony przetarg na remont sali gimnastycznej. Rozpoczęto prace, zgodnie z harmonogramem. Jednakże w ich trakcie stwierdzono , że źle jest ułożona podłoga . Dalsze prace wstrzymano i wykonawcę zobligowano do prawidłowego ułożenia podłogi.
Przewodniczący S. Kowalczyk – odniósł się do źle rozłożonego harmonogramu wykonania tego zadania.Ad. 8 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący S. Kowalczyk odczytał zaproszenie na turniej UKS DYNA, jak również poinformował o uroczystościach rocznicowych w Bibliotece Publicznej we Wschowie i udziale w nich Wiceprzewodniczącego Rady K.Czopka.
Radny A. Dworkiewicz – nawiązał do wczorajszego święta „ Dnia Wolontariatu” i złożył życzenia pomyślności wszystkim osobom działającym społecznie.
Radny W. Kotowski zadał pytania:
1.czy był już rozpisany konkurs na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej?
2.czy na ul. Zygmunta Starego oddano drogę jednokierunkową, czy można ustawić chociaż jeden ogranicznik prędkości?
Radny T. Stasiak zapytał ile kosztowały zawody trójboju siłowego?
Radny F. Grzyb :
1.wnioskuje o dokonanie przeglądu lamp oświetleniowych w gminie,
2.prosi o naprawę zapadniętego od dłuższego czasu chodnika przy sklepie Zodiak (wcześnie zapada zmrok i przechodnie mogą zrobić sobie krzywdę).
Pani Kołodyńska (osoba z Sali) – odczytała wniosek o naprawę ulicy (przejścia ) od ul. Daszyńskiego w kierunku


osiedla przy ul. Kopernika, złożony wcześniej na ręce p. Burmistrza i Przewodniczącego Rady.
J. Wojciechowski ( osoba z Sali) – w odniesieniu do wykonania podłogi w SP nr 2 – nie usłyszał o ewentualnych konsekwencjach dla wykonawcy za niedotrzymanie terminu, jak również prosi o wyjaśnienie czy będą naliczane kary. Wnioskuje, by w przypadku naliczania kar przekazano je na szkołę.
Radny W. Brzechwa wypowiedział się w tematach:
1.przebudowy drogi w Konradowie,
2.zamontowania dodatkowych lamp w Kandlewie,
3.budowa remizy strażackiej w Siedlnicy – dlaczego nie buduje się dwóch boksów przy remizie.

Burmistrz K. Grabka udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski:
Radnemu T. Stasiakowi – koszty turnieju trójboju siłowego – nie są do końca wyliczone, ale szacuje się, że osiągnie poziom 30-35 tys. zł. Wydatki Gminy będą na poziomie 10 tys. zł. Z ogólnej kwoty 1/3 to wpisowe, natomiast kolejne 1/3 to środki spoza Gminy, m.in. ze Starostwa Powiatowego.
Radnemu F. Grzybowi i Pani Kołodyńskiej – wnioski skieruje do realizacji.
Panu Wojciechowskiemu - w tej chwili koncentrujemy się na prawidłowym wykonaniu prac i ich zakończeniu, nie mówimy jeszcze o karach, ale i z tym wykonawca musi się liczyć.
Radnemu W. Brzechwie – lampy i drogi nie są zaplanowane w projekcie budżetu na 2007r.
- co do projektu remizy w Siedlnicy – przed rozpoczęciem prac był on konsultowany przez Prezesa i jednostkę lokalnej Straży Pożarnej i nie zgłoszono do niego zastrzeżeń. W kontekście krajowego systemu ratownictwa – mamy 2 jednostki OSP włączone do niego, nie było zgłaszane zapotrzebowanie na kolejną.
Przewodniczący S. Kowalczyk – nie było spotkań z OSP i stąd te niedomówienia.
Pani Frąckowiak – podziękowała za zainstalowanie oświetlenia przy Domu Dziecka,
- przyznała „czerwoną kartkę” za brak udziału wschowskich radnych w mistrzostwach Polski w trójboju siłowym w Gimnazjum nr 2.
Dyrektor Muzeum L. Marciniak – zaapelował o udział radnych w imprezach i wystawach organizowanych przez Muzeum.
Przewodniczący S. Kowalczyk zapytał o ostatnie inwestycje w wysokości 1,6 mln zł – ile z tych zadań przejdzie na rok przyszły? Co było powodem tego, że projekt budżetu na 2007r. nie został złożony do 15.11.2006r?
Burmistrz K. Grabka odpowiedział:
Wszystkie inwestycje są terminowe, poza jedną – przechodzącą na 2007r. – dach na Kolegium Jezuickim. Jeśli byłoby inaczej – przygotowalibyśmy uchwałę o środkach niewygasających.
W odniesieniu do terminu złożenia projektu budżetu – 15.11.2006r. jest to termin ustawowy, jednakże posiadane wykładnie stwierdzają, że w przypadku „nowej kadencji” rad i burmistrzów niedotrzymanie wskazanego powyżej terminu ,mającego charakter instrukcyjny, nie wywołuje konsekwencji prawnych.
Radny W. Kotowski – czy w Urzędzie Miasta i Gminy jest kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej?
Burmistrz K. Grabka – jest taka kontrola i zgodnie z wcześniej wypracowanym przy poprzednich kontrolach zwyczajem – poinformuję państwa szczegółowo o wynikach kontroli – niezwłocznie po jej zakończeniu. Natomiast samo pojawienie się kontroli z RIO nie było podyktowane niczym szczególnym – jest to kontrola standardowa przeprowadzana w jednostkach samorządu terytorialnego raz na cztery lata.
Radny T. Stasiak – spytał o losy monografii Wschowy.
Dyrektor Muzeum L. Marciniak – ostatnie strony w przyszłym tygodniu zostaną przekazane prof. Szulcowi.
Radny J. Kowalczyk – prosi o sprawdzenie oświetlenia przy ul. Berwińskiego i ul. Bema.
Przewodniczący Rady S. Kowalczyk - poinformował, że kolejna sesja tj. 14 grudnia – będzie „ sesją podatkową”.Ad. 9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady II Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała Przewodniczący Rady
Maria Wilczak Miejskiej we Wschowie
St. Kowalczyk


Data publikacji: 2007-04-05 07:53:46 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa