Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr III/ 06

P r o t o k ó ł Nr III/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 14 grudnia 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kowalczyk - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.
Przewodniczący obrad przedstawił wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 4 porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie”) podpunktu 12 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz podpunktu 13 – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie (21 głosów za) przyjęli wniosek o uzupełnianie porządku obrad.
Radny Franciszek Baśczyn przedstawił wniosek grupy radnych o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 4 porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie”) podpunktu – w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
W wyniku głosowania radni głosami za – 11, przeciw – 10, wstrzymało się – 0 przyjęli wniosek o uzupełnianie porządku obrad.
Przewodniczący obrad przedstawił uzupełniony porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie
2)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3)wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa
4)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
5)zwolnień w podatku od nieruchomości
6)ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
7)określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej
8)obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
9)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
10)programu współpracy na 2007 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego
11)odwołania sekretarza gminy
12)powołania sekretarza gminy
13)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
14)wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
7.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8.Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).

Ad.2 Jednogłośnie (21 głosów za) przyjęto protokół z II Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka (materiał w załączeniu do protokołu).
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

Ad.4 Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Prowadzący obrady odczytał wniosek grupy radnych w sprawie odwołania Stanisława Kowalczyka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały w tej sprawie. Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek stwierdzając, że po dwóch sesjach nie można jeszcze ocenić pracy Przewodniczącego Rady.
Radny Roman Stocki poprosił o ustosunkowanie się poszczególnych radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem, o uzasadnienie go.
Radny St.Kowalczyk zasugerował stosowanie mobbingu wobec radnej Bogusławy Awsiukiewicz.
Radny Łukasz Tkacz poprosił o podanie konkretnych zarzutów wobec Przewodniczacego.
Radny Tomasz Stasiak stwierdził, że został złożony wniosek w tej sprawie i prosi o poddanie pod głosowanie projektu uchwały.
Do wypowiedzi radnego Stasiaka odniósł się radny Ł.Tkacz informując, że rada nie jest tylko do głosowania uchwał, ale również do prowadzenia dyskusji nad nimi.
Radny Witold Kotowski – odbyły się wybory, zwycięzca bierze wszystko. Żadnych merytorycznych zarzutów nie ma i chciałby to usłyszeć z ust autorów wniosku.
Radny Czesław Kuppe – na pierwszej sesji z ust Przewodniczącego Rady usłyszał, że za stołem prezydialnym nie ma fachowców, w związku z czym uważa, że nie będzie dobrej współpracy.
Radny Władysław Brzechwa – we wniosku jest napisane, że sprawowanie tej funkcji przez radnego Kowalczyka nie gwarantuje dobrej współpracy z wybranym w bezpośrednich wyborach burmistrzem Wschowy. Radny poprosił burmistrza o ustosunkowanie się do tego zapisu.
Radny Andrzej Dworkiewicz – jak to się ma do przyjętego przez radę poprzedniej kadencji Kodeksu etyki radnego. Poprosił Klub Radnych Lewica i Demokraci o zabranie głosu w tej sprawie.
Radny Fabian Grzyb poinformował w imieniu klubu „Lewica i Demokraci”, że został złożony wniosek i nie rozumie, dlaczego został wywołany do zabrania głosu w tej sprawie.
Głos zabrał burmistrz Krzysztof Grabka. Stwierdził, że jest to wewnętrzna sprawa Rady, ale pytanie zostało skierowane bezpośrednio do niego i dlatego udzieli odpowiedzi. Kontakty z radnym St.Kowalczykiem trwają od 12 lat. W tym czasie byłem w opozycji jako radny, a następnie jako burmistrz. W czasie, kiedy byłem w opozycji pamiętam czasy, kiedy nie miałem większego wpływu na wszystko, co zaproponował lider St.Kowalczyk.
Różny jest wynik, jeżeli chodzi o wynik mandatów do rady miejskiej, a inny wynik wyboru burmistrza Wschowy. Dzisiaj mamy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady z jednego ugrupowania. Na drugiej sesji miały być podjęte uchwały w sprawie wyborów przewodniczących stałych komisji rady. Prawdopodobnie wynik byłby inny niż jest obecny.
Radna B. Awsiukiewicz – zaprzeczyła, że w stosunku do jej osoby stosowany był mobbing. Taka rzecz nie miała miejsca.
Radny Wł. Brzechwa poinformował, że radna B.Awsiukiewicz jemu przekazała tą informację.
Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Wojciech Kuryłło zgłosił radnegoTomasza Stasiaka. Radny wyraził zgodę.
Radny Fabian Grzyb zgłosił radną Barbarę Tlałkę. Radna wyraziła zgodę.
Radny Władysław Brzechwa zgłosił radnego Jacka Kowalczyka . Radny wyraził zgodę.
Radny Andrzej Dworkiewicz zgłosił radnego Romana Stockiego. Radny wyraził zgodę.
Jednogłośnie ( za-21głosów), przyjęto zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad St. Kowalczyk zarządził 5 min. przerwę (do godz. 14.50) na przygotowanie kart do głosowania.
O godz. 15.00 wznowiono obrady.
W chwili wyborów na Sali obecnych 21 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Kowalczyk odczytał zasady głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady. Korzystając z prawa przysługującemu prowadzącemu obrady St. Kowalczyk zarządził 15 minutową przerwę po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania i nastąpiło tajne głosowanie w sprawie odwołania Stanisława Kowalczyka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie. Po odczytaniu nazwiska radnego każdy z nich wrzucił kartę do przygotowanej urny.
Po głosowaniu Przewodniczący obrad zarządził przerwę w celu przeprowadzenia procedury liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.
O godz. 15.25 wznowiono obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jacek Kowalczyk odczytał protokół z głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie. W wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło udział 21 radnych, stosunkiem głosów 11 za, 10 – przeciw, wstrzymujących się -0, radny Stanisław Kowalczyk został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie (Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania w załączeniu do protokołu).
Ogłoszono zapowiedzianą wcześniej 15 min. przerwę.
Godz. 15.40 wznowiono obrady.
Przewodnictwo obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek.
Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr III/10/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

2)Prowadzący obrady K.Czopek odczytał projekt uchwały druk nr 10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr III/11/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

3)Prowadzący obrady K.Czopek odczytał projekt uchwały druk nr 11 - w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.
Radny F.Baśczyn zadał pytanie, czy Stowarzyszenie „Zmotoryzowana Wschowa” zostało już zarejestrowane.
Odpowiedzi udzielił radny R. Miśkiewicz, jeden z założycieli tego Stowarzyszenia, że zostało ono zarejestrowane 3 m-ce temu.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr III/12/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Gminy Wschowa.

4)Prowadzący obrady K.Czopek odczytał projekt uchwały druk nr 12 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
W dyskusji Wł.Brzechwa zapytał, jakie są konkretne kwoty, jeżeli chodzi o opłaty z tytułu tego podatku, za stołówki prowadzone w obiektach szkolnych.
Radny St.Kowalczyk zapytał, w jakiej wysokości środki otrzymuje gmina od organizacji pożytku publicznego z tytułu tego podatku.
Pani Skarbnik stwierdziła, że w Gminie Wschowa nie występują podatnicy posiadający status organizacji pożytku publicznego zobowiązani do płacenia tego podatku w związku z odpłatnym prowadzeniem działalności gospodarczej.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr III/13/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5)Prowadzący obrady K.Czopek odczytał projekt uchwały druk nr 13 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Radny F.Grzyb poinformował, że zwolnienia w podatku od nieruchomości zawarte były dotychczas w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a teraz rozdzielamy te zapisy. W tym kontekście St.Kowalczyk wniósł o uzasadnienie zapisu w projekcie uchwały, odnoszącym się do zwolnień pt. „grunty i znajdujące się na nich budowle i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, zajęte pod cmentarze, targowiska, wysypiska śmieci oraz oczyszczalnie ścieków i ujęcia wody.” Spytał czy i jaka jest konsekwencja tego zapisu w odniesieniu do zmniejszenia subwencji uzyskiwanej przez Gminę z tytułu zastosowanych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że zapis ten jest efektem m.in. kontroli przeprowadzonej przez NIK i jednym z zaleceń było, żeby od Spółki Komunalnej użytkującej nieruchomości należące do gminy pobierać podatek od nieruchomości. Ponieważ Spółka nie była w stanie płacić tego podatku i corocznie występowała o jego umorzenie – wprowadzono do uchwały odpowiednie zapisy, w wyniku których spółka korzystała ze zwolnienia i od 2005r. nie płaciła podatku z tego tytułu. Wykreślenie tego zapisu z projektu uchwały na 2007r. spowoduje, że spółka będzie musiała składać deklaracje na podatek i gmina będzie musiała go naliczać. Ponieważ Pani Skarbnik miała wątpliwości, jaki jest wpływ tego zwolnienia na wielkość subwencji z Min.Finansów, ogłoszona została chwila przerwy. Po przerwie Skarbnik przedstawiła informację, że zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości ca 263 tys. zł skutkuje obniżeniem otrzymywanej subwencji o ok. 200 tys.zł. Burmistrz zaproponował wykreślenie w § 1 pkt.1 podpunktu 5. Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk stwierdził, że jeśli Spółka zapłaci podatek od gruntów gminnych będących w jej użytkowaniu, to nastąpi wzrost cen jej usług. St.Kowalczyk stwierdził, że skoro gmina może zyskać 200 tys. zł od Skarbu Państwa, to dziwi się, że Prezes odrzuca tą propozycję. Burmistrz wyjaśnił procedurę otrzymywania subwencji i podtrzymał swój wniosek o wykreślenie zapisu z projektu uchwały. Radny Ł.Tkacz spytał, czy spółka na tym zyska, czy straci. Prezes Żaczyk odpowiedział, że spółka straci na swoim wyniku finansowym. Z kolei Burmistrz dodał, że jeśli zajdą przesłanki do umorzenia podatku, to takie umorzenie zastosuje.
Prowadzący obrady K.Czopek poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wykreślenie z projektu uchwały zapisu § 1 pkt.1 podpunktu 5. W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni przyjęli poprawkę zgłoszona przez Burmistrza. Następnie jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr III/14/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

6)Prowadzący obrady K.Czopek przedstawił projekt uchwały druk nr 14 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Radny Witold Kotowski zaproponował przekazanie prowadzenia targowiska organizacjom pożytku publicznego, np. klubom sportowym (wymienił klub UKS Jedynka), którym dochód z inkasa poprawi wynik finansowy. Radny F.Grzyb dodał, że na posiedzeniu komisji było to omawiane i nic nie stoi na przeszkodzie, by spotkać się z klubami i przedyskutować tą sprawę. Radny Cz.Kuppe (prowadzący klub UKS Jedynka) powiedział, że nie może sam deklarować stanowiska klubu w tej sprawie i musi to omówić z Zarządem klubu. Z kolei St.Kowalczyk zawnioskował o wykreślenie zapisu o pobieraniu opłaty targowej przez sołtysów, gdyż jego zdaniem jest to martwy zapis. F.Grzyb dodał, że w planie zagospodarowania przestrzennego muszą być wyznaczone miejsca do handlowania na terenach wiejskich, żeby sołtysi mogli pobierać opłaty. St.Kowalczyk stwierdził, że jest skłonny wycofać swój wniosek, jeżeli w przyszłości jest wola wyznaczenia takich miejsc.
Prowadzący obrady K.Czopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni przyjęli poprawkę zgłoszona przez Burmistrza. Następnie jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr III/15/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

7)Prowadzący obrady K.Czopek przedstawił projekt uchwały druk nr 15 w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.
Prowadzący obrady odczytał wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych o obniżenie stawek opłaty miejscowej (wniosek w załączeniu do protokołu).
Radny A.Dworkiewicz stwierdził, że z projektu nie wynika do końca, kto będzie inkasentem opłaty i będzie niska skuteczność w jej ściąganiu. Radny St.Kowalczyk dodał, że niejednokrotnie niższa stawka powoduje lepszą ściągalność. Rada powinna też precyzyjniej określić inkasenta oraz zastanowić się nad rozszerzeniem zwolnień od tej opłaty i objęciem nim określonej kategorii dzieci. Proponuje, aby jeśli jest to możliwe pod względem prawnym, zlecić ściąganie opłaty miejscowej Policji, bądź zatrudnić inkasentów. Składa wniosek formalny o zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 12.
Prowadzący ogłosił 10 min. przerwy. O godz. 17 wznowiono obrady.
Obecna na sesji mec.K.Ławecka wyjaśniła, że zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej są ustawowo zwolnione z opłaty miejscowej. Radny St.Kowalczyk wycofał swój wniosek.
Prowadzący obrady K.Czopek poddał pod głosowanie wniosek komisji . W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni przyjęli wniosek komisji o zastosowanie stawek w § 1 uchwały w wysokości odpowiednio 1,00 zł i 0,50 zł. Następnie jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr III/16/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

8)Prowadzący obrady K.Czopek przedstawił projekt uchwały druk nr 16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Prowadzący obrady odczytał wniosek złożony przez klub radnych „Zwyczajni Razem-PiS” w sprawie utrzymania ceny skupu żyta ustalanej do celów podatku rolnego w wysokości obowiązującej w 2006r., tj. 27,88 zł.
Radny W.Kotowski uzasadniał ten wniosek skutkami suszy, które przeniosą się na przyszły rok Radny St.Kowalczyk również postulował, żeby stawkę z 2006r. pozostawić na 2007r. Jednocześnie prosił, aby „nie manipulować” stawkami, gdyż na posiedzeniach komisji mówiono o obniżkach cen skupu zboża dla celów podatkowych, ale nie mówiono o podwyżce podatku rolnego, a taki charakter ma jego zdaniem cena przedstawiona w projekcie uchwały.
Burmistrz K.Grabka zaprotestował przeciwko używania słowa „manipulacja”. Przedstawił, jak na przestrzeni kilku ostatnich lat kształtowała się wysokość ceny skupu żyta dla celów podatkowych, ogłaszanej w Komunikatach Prezesa Gł.Urzedu Statystycznego. Wyjaśnił, że w projekcie uchwały proponuje się niższą cenę (32,-zł/q) od ceny maksymalnej (35,-zł/q), w wyniku czego wymiar podatku rolnego na 2007r. ulegnie istotnemu obniżeniu.
Z kolei St.Kowalczyk zaproponował, by utrzymać maksymalne stawki, a kontynuować politykę umarzania w uzasadnionych przypadkach kwartalnych rat podatku rolnego.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 27,88 zł/q. W wyniku głosowania: za-11 głosów, przeciw-10, wstrzymujących się – 0, wniosek został przyjęty. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania: za -14 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 7, radni podjęli uchwałę nr III/17/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

9)Prowadzący obrady K.Czopek przedstawił projekt uchwały druk nr 16/1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dyskusji nie było.
Radni jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr III/18/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

10)Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały druk nr 17 w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Radny A.Dworkiewicz zapytał, od kiedy obowiązuje program? Mec. K.Ławecka wyjaśniła, że jest to program na 2007r. i obowiązuje w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007r.
A.Dworkiewicz nawiązał do wcześniejszych wystąpień w sprawie współpracy z klubami sportowymi. Następnie zgłosił wniosek formalny o zapisanie w uchwale, że kwotami z dotacji można rozliczać wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, a nie od chwili podpisania umowy. Radny St.Kowalczyk dodał, że działalność klubów rozpoczyna się od stycznia i należy spowodować, żeby zapewnić środki już w styczniu, w związku z czym konkursy i podpisywanie umów należy przeprowadzić z takim wyprzedzeniem, by w styczniu kluby dostały pierwsze transze należnych z umów środków. Następnie zadał pytania dotyczące kryteriów ogólnych oceny ofert, o których mowa w par. 9 ust. 3 programu. Radny W.Kuryłło poinformował, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs, a do komisji konkursowej zostali już wytypowani radni. Z-ca Burmistrza A.Nowicki potwierdził, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony konkurs na zadania w zakresie kultury fizycznej i po jego rozstrzygnięciu do końca stycznia będą podpisane umowy. Radny W.Kotowski chciałby potwierdzenia, że dojdzie do spotkania z przedstawicielami klubów i Zastępcą Burmistrza w sprawie szczegółowej interpretacji przepisów dotyczących udzielania dotacji na realizację zadań gminy przez organizacje pożytku publicznego. Z-ca Burmistrza potwierdził wolę odbycia takiego spotkania.
St.Kowalczyk poprosił o wykładnie na piśmie od radcy prawnego, czy nieotrzymanie nowej dotacji jest „karą” za nie rozliczenie się ze starej, czy raczej nie powinien nastąpić zwrot nie rozliczonej dotacji, a następnie udzielenie nowej.
A.Dworkiewicz podkreślił, że w organizacjach (klubach sportowych ) wiele osób pracuje społecznie i należy to brać pod uwagę przy ocenie ofert. Radny W.Kuryłło zadeklarował, że sprawdzi, czy wszyscy pracują społecznie. Cz.Kuppe - jako prezes klubu jest przeświadczony, że jeżeli są składane rozliczenia z dotacji, to zawsze składający mogą liczyć na pomoc urzędników jeśli są jakieś błędy. A.Dworkiewicz ponownie wrócił do kwestii pisemnego potwierdzenia możliwości rozliczeń dotacji od 1 stycznia nowego roku. Radca Prawny potwierdziła, że odniesie się do tego problemu na piśmie.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił radnemu St.Kowalczykowi, że wzór oferty narzuca rodzaj informacji, jakie należy ująć w ofercie. Radna B.Tlałka stwierdziła, że rozumie ten punkt w ten sposób, że klub czy stowarzyszenie może zatrudnić fachowców w danej dziedzinie.
Prowadzący obrady K.Czopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr III/19/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

11)Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały druk nr 18 w sprawie odwołania sekretarza gminy.
Burmistrz poinformował, że wpłynęła do niego rezygnacja sekretarza z zajmowanej funkcji. Radny Fr.Baśczyn poprosił sekretarza o wyjaśnienia w tej sprawie. Sekretarz Jerzy Bojarski odpowiedział, że nie będzie komentował swojej decyzji.
W wyniku głosowania – 11głosów za, przy braku głosów przeciw i 10 głosów wstrzymujących się radni podjęli uchwałę Nr III/20/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie odwołania sekretarza gminy.
Radny St.Kowalczyk podziękował odwołanemu Sekretarzowi za współpracę. Również Burmistrz jako pracodawca podziękował za wykonaną pracę.

12)Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały druk nr 19 w sprawie powołania sekretarza gminy.
Burmistrz zaprezentował kandydaturę Pana Zbigniewa Semeniuka, podkreślając jego doświadczenie samorządowe. St.Kowalczyk zapytał, czy są jakieś szczególne wymagania w stosunku do stanowiska sekretarza. Radca prawny oświadczyła, że poza poziomem wykształcenia i stażem pracy nie ma. A.Dworkiewicz poprosił Pana Semeniuka o przedstawienie swojej wizji organizacji Urzędu Miasta i Gminy i pełnienia funkcji sekretarza gminy. Pan Semeniuk zadeklarował, że uczyni urząd przyjaznym dla mieszkańców, ale również dla pracowników. Radny T.Stasiak pytał, jak zamierza pogodzić pełnioną funkcję w gminie z obowiązkami radnego Rady Powiatu Wschowskiego. Pan Semeniuk odpowiedział, że pogodzi te obowiązki bez uszczerbku dla jakości pracy w urzędzie.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania: 9 głosów za, przy braku głosów przeciw i 12 głosów wstrzymujących się radni podjęli uchwałę Nr III/21/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie powołania sekretarza gminy.

13)Prowadzący obrady omówił projekt uchwały druk nr 20 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa w 2006 roku. Pani Skarbnik poinformowała o zmianach wynikających z wniosku Starostwa Powiatowego o udzielenie pomocy finansowej na zakup specjalistycznego wyposażenia samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
W wyniku głosowania , stosunkiem głosów 21 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się – radni podjęli uchwałę nr III/22/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.

14)Prowadzący obrady omówił projekt uchwały druk nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu. Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania , stosunkiem głosów 21 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się – radni podjęli uchwałę nr III/23/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Ad.6 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
W związku z nie zgłoszeniem interpelacji i zapytań przez radnych nie były udzielane odpowiedzi.

Ad. 7 Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1.Radny W. Kotowski ma prośbę by uporządkować prawą stronę ul.K.Wielkiego od Kina „Hel”.
2.Radny Łukasz Tkacz wnioskuje o doświetlenie 2 miejscowości: Pszczółkowo i Osową Sień – przy leśniczówce (wniosek w załączeniu).
3.Radny Stanisław Kowalczyk wnioskuje by uporządkować teren (spalony budynek) przy Kolegium Jezuickim.
4.Radny Fabian Grzyb wnioskuje w imieniu Klubu „Lewica i Demokraci” by ułatwić ruch pieszym na ul.K.Wielkiego przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie – w czasie opadów tworzy się ogromna kałuża. Podobna sytuacja występuje na ul. Wolsztyńskiej przy przystanku PKS i garaży oraz klub prosi o usunięcie wgłębienia – odpływ kratki kanalizacyjnej przy ul. Niepodległości -Westerplatte – Pawilon Mleczarski.
5.Radny Tomasz Stasiak zadał pytanie czy myśli się o Biurze Podawczym w Urzędzie?
6.W związku z tym pytaniem radny St.Kowalczyk zadał pytanie czy kasa zostanie przeniesiona na parter Ratusza?
Burmistrz potwierdził zamiar przeniesienia kasy.
7.Radna B. Awsiukiewicz apeluje o spowodowanie by właściciel uporządkował skwerek przy Pawilonie Mleczarskim.
8.Radny Wł. Brzechwa prosi Z-cę Burmistrza o pisemne udzielenie odpowiedzi na pismo z dn. 09.10.2006r., Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Konradowie.
Z-ca Burmistrza A.Nowicki poinformował, że jest umówiony na spotkanie w tej sprawie na wiosnę.
9.Radny Mariusz Mazur zgłosił, że w Siedlnicy przy kościele znajduje się droga boczna, która prowadzi do domostw, ale nie ma tam oświetlenia. Dodatkowym zagrożeniem jest przecinający tę uliczkę rów. Radny ma prośbę by założyć oświetlenie i barierkę. Odpowiedzi radny oczekuje na piśmie.
10.W imieniu Stowarzyszenia „Zmotoryzowana Wschowa” radny Ryszard Miśkiewicz podziękował Radzie za podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie w znaku graficznym Stowarzyszenia herbu Gminy Wschowa.
11.Sołtys wsi Tylewice Maria Frąckowiak zaapelowała o przeprowadzenie remontu drogi w Tylewicach w pobliżu budynków PGR tak, by co roku jej nie poprawiać.
Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że na wnioski zostanie udzielona odpowiedź Jeżeli chodzi o Biuro Podawcze to prace rozpoczną się w I kwartale przyszłego roku.

Przewodniczący obrad odczytał pismo wyborców dotyczące radnej B.Awsiukiewicz.

Ad. 8 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady III Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
Protokołowała Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie Maria Wilczak Krzysztof CzopekData publikacji: 2007-04-05 07:54:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa