Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr IV/ 06

P r o t o k ó ł Nr IV/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 grudnia 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 12.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czopek- Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
2)ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów
3)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
4)regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród
5)gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok
6)zmiany statutu Gminy Wschowa
7)zmiana Uchwały Nr III/14/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
8)ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2006
9)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
10)uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
7.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8.Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).

Ad.2 Jednogłośnie (21 głosów za) przyjęto protokół z III Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Z-ca Burmistrz Andrzej Nowicki (materiał w załączeniu do protokołu).
Radny St.Kowalczyk zapytał o skład osobowy nowo powołanej Komisji Mieszkaniowej, jak również o skład poprzedni tej komisji.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza informując, że skład osobowy powiększył się o jedną osobę, tj.o radnego Romana Stockiego.

Ad.4 Podjęcie uchwał w sprawie:

1)Przewodniczący obrad K.Czopek przedstawił projekt uchwały - druk nr 23 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
Prowadzący obrady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Wojciech Kuryłło zgłosił radnego Tomasza Stasiaka. Radny wyraził zgodę.
Radny Franciszek Baśczyn zgłosił radnego Włodzimierza Drzewieckiego. Radny wyraził zgodę.
Radny Andrzej Dworkiewicz zgłosił radnego Jacka Kowalczyka . Radny wyraził zgodę.
Radny Fabian Grzyb zgłosił radną Barbarę Tlałkę. Radna wyraziła zgodę.
Jednogłośnie (za-21głosów), przyjęto zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Radny Witold Kotowski zgłosił radnego Tomasza Stasiaka. Radny T.Stasiak nie wyraził zgody.
Radny Bogusław Jarzyna zgłosił Fabiana Grzyba. Radny F.Grzyb wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad Krzysztof Czopek zarządził 10 min. przerwę (do godz. 12.40) na przygotowanie kart do głosowania.
O godz. 12.45 wznowiono obrady.
W chwili wyborów na Sali obecnych 21 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Kowalczyk odczytał zasady głosowania nad powołaniem Przewodniczącego Rady. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania i nastąpiło tajne głosowanie w sprawie powołania Fabiana Grzyba na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie. Po odczytaniu nazwiska radnego każdy z nich wrzucił kartę do przygotowanej urny.
Po głosowaniu Przewodniczący obrad zarządził przerwę w celu przeprowadzenia procedury liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.
O godz. 12.50 wznowiono obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jacek Kowalczyk odczytał protokół z głosowania w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie. W wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło udział 21 radnych, stosunkiem głosów 12 za, 8 – przeciw, 1 głos nieważny (karta pusta), radny Fabian Grzyb został powołany na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie (Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący obrad K.Czopek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
W wyniku głosowania – 12 głosów za, 8 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący radni podjęli uchwałę Nr IV/24/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
Przewodniczący obrad K.Czopek pogratulował nowowybranemu Przewodniczącemu Rady wyboru, a następnie przekazał dalsze przewodniczenie w obradach sesji Fabianowi Grzybowi.

2)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 23 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów.
Radny Franciszek Baśczyn poinformował, że projekt uchwały został przygotowany przez Kluby Radnych „Razem w Przyszłość – Nasze Miasto Wschowa” i „Lewica i Demokraci”. (Wniosek w załączeniu do protokołu).
Radny St.Kowalczyk określił ten projekt uchwały jako „skok na kasę”. Podkreślił znaczną różnicę co do obowiązującej uchwały. Zapytał, ile razy w ciągu miesiąca ma posiedzenia Komisja Mieszkaniowa i czy § 2 projektu uchwały dotyczy pobrania diety za każde posiedzenie komisji?
Radna Jolanta Pawłowska poinformowała, że komisja zbiera się co tydzień, jednak co drugi tydzień pobiera diety.
Radny St.Kowalczyk poprosił o uszczegółowienie odpowiedzi radnej J.Pawłowskiej.
Radna stwierdziła, że są to wewnętrzne uzgodnienia członków komisji.
Radny Łukasz Tkacz zaproponował w związku z tym, żeby w § 2 tego projektu uchwały zapisać wysokość diety za udział w komisji w wysokości 60 zł, ale za każde posiedzenie komisji.
Radny St. Kowalczyk zwrócił uwagę, że nie możemy odnosić się tylko do Komisji Mieszkaniowej, mamy inne komisje doraźne, które powoływane są w miarę potrzeb.
Radny Andrzej Dworkiewicz zgłosił wniosek formalny, by nie podejmować nowej uchwały i pozostawić dotychczasowe wysokości diet.
Radny Wł. Brzechwa poparł wniosek radnego Dworkiewicza.
Radny L.Tkacz zapytał, czy Gminę stać na takie podwyżki, czy są zaplanowane środki w budżecie na 2007 rok?
Przewodniczący obrad F.Grzyb przypomniał, że w 2004 roku został również przygotowany projekt uchwały dotyczący zmian wysokości diet. W chwili obecnej złożony nowy projekt to urealnienie tylko faktów, podanie diet nie procentowo, a kwotowo. Przewodniczący podkreślił, że ideą zmian było podanie konkretnych kwot, które otrzymają radni.
Sekretarz Gminy Zbigniew Semeniuk wyjaśnił, że ten projekt uchwały ma charakter porządkujący.
Skarbnik Gminy Anna Benit poinformowała, że zmiana do budżetu na 2007 rok została wprowadzona. Chodzi tu o kwotę 28 tys. zł.
Burmistrz podkreślił, że w tym projekcie uchwały zawarte są również potrącenia za nieobecności radnych na posiedzeniach komisji czy sesji. Dyskutując w tej sprawie należy porównać plan z wykonaniem w roku 2006.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki podkreślił, że wysokości diet radnych Gminy Wschowa są niskie w stosunku do gmin ościennych, a obecne zaproponowane wysokości diet są porównywalne do sąsiednich gmin.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego A.Dworkiewicza w sprawie pozostawienia diet na dotychczasowym poziomie.
Głosami 8-za, 13-przeciw, 0 głosów wstrzymujących się wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku 23.
W wyniku głosowania – głosami 13-za, 8-przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.

3)Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 24 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
W związku z tym, że na posiedzeniu komisji nie zostało wyjaśnione, jakie przeznaczenie mają te działki, Burmistrz wyjaśnił, że w chwili obecnej są to tereny rolnicze, natomiast Studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje te tereny pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr IV/26/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

4)Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 25 - w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr IV/27/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród.

5)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 26 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.
W związku z zadanym pytaniem na wspólnym posiedzeniu komisji rady, ile świetlic środowiskowych funkcjonuje w Gminie Wschowa, Burmistrz poprosił Krzysztofa Rękosia - Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - o wyjaśnienie tej kwestii. Pan Rekoś poinformował, że na terenie gminy działa 11 świetlic środowiskowych.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr IV/28/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.

6)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 27 w sprawie zmiany statutu Gminy Wschowa.
Radny St.Kowalczyk zapytał, jakie zadania pełnić będą dwaj wiceprzewodniczący rady?
Radny Łukasz Tkacz poprosił o merytoryczne ustosunkowanie się autorów tego projektu do tego pytania.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb nawiązał w swojej wypowiedzi do czasów, kiedy w poprzednich latach w radzie było trzech wiceprzewodniczących.
Radny Czesław Kuppe stwierdził, że zmiana do statutu może być wprowadzona, ale dzisiaj nie jest jeszcze przekonany co do powołania drugiego wiceprzewodniczącego.
Radny St.Kowalczyk zgłosił wniosek formalny, by zmiana dotyczyła nie dwóch wiceprzewodniczących a trzech, tak jak dopuszcza to ustawa.
Z-ca Burmistrza A.Nowicki poinformował, że Rawicz, Gostyń mają po dwóch wiceprzewodniczących, a w innych gminach mają po trzech.
Radny A.Dworkiewicz zapytał, czy ta zmiana statutu, gdzie za nią idą pieniądze, została uwzględniona w budżecie gminy.
Burmistrz potwierdził, że zmiana ta została uwzględniona.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego St.Kowalczyka.
Głosami 8 –za, 13 – przeciw, 0 głosów wstrzymujących wniosek nie został przyjęty.
Następnie zarządził głosowanie nad uchwałą w formie przedstawionej w projekcie.
W wyniku głosowania – głosami 12-za, 9-przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę Nr IV/29/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wschowa.

7)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 28 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Radny Witold Kotowski działalność Spółki Komunalnej określił jako działalność nieudolną, przynoszącą straty. Stwierdził, ze sytuacja finansowa Spółki jest zła, a ciągle słyszy się, że jest dobrze. Podał, że 10% zatrudnionych to pracownicy fizyczni, a pozostali to administracja.
Tej informacji zaprzeczyła radna Bogusława Awsiukiewicz, pracownik Spółki Komunalnej. Radna przedstawiła sytuację odwrotną, jeżeli chodzi o stan zatrudnienia w Spółce.
Radny Witold Kotowski przeprosił za podane przez siebie cyfry. Stwierdził, że było to przejęzyczenie z jego strony.
Burmistrz Krzysztof Grabka z całą stanowczością stwierdził, że w 2005 roku Spółka wypracowała zysk i podobna sytuacja będzie w 2006 roku. Burmistrz jest przeciwny podawaniu informacji nieprawdziwych i niesprawdzonych przez radnego Witolda Kotowskiego w obecności zaproszonych gości, w tym mediów. Od lutego 2006r. Spółka Komunalna solidnie odprowadza składki na funduszsz remontowy, generuje zysk, realizuje program naprawczy, rozpoczęła proces inwestowania, zapłaciła 200 tys.zł przed wymaganym terminem tyt. zaciągniętego kredytu na f-sz remontowy wspólnot mieszkaniowych. Do spłaty pozostało jeszcze 500 tys. zł. W Spółce nastąpiła minimalna podwyżka płac.
Prezes Spółki Roman Żaczyk poinformował, że Zarząd Spółki zdecydował, że kolejne 100 tys.zł tyt. zaciągniętego kredytu jeszcze w tym roku zostanie wpłacone i Spółce pozostanie do spłaty tylko 400 tys. zł.
Radny St. Kowalczyk stwierdził, że jeżeli jest tak dobrze w Spółce, to dlaczego Gmina ma dokładać do zakupu samochodu śmieciarki hydraulicznej.
Obecnych 20 radnych. Salę obrad opuścił radny Wł. Brzechwa.
W wyniku głosowania – głosami 13-za, 7-przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę Nr IV/30/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę.
O godz. 14.40 wznowiono obrady. Na sali obrad obecnych 16 radnych.

8)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 29 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr IV/31/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.

9)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 30 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że projekt tej uchwały ma charakter porządkujący budżet roku 2006. Zaplanowano zwiększenie dochodów o łączną kwotę 151.384,00 zł.
Między innymi. zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 82.160,00 zł, jak również zwiększono wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym w prawo własności nieruchomości – przekształcenie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie o kwotę 93.840,00 zł.
Natomiast w wydatkach budżetu na 2006r. m.inn. zwiększono wydatki na funkcjonowanie gminnego zasobu nieruchomości o kwotę 150.000,- zł, zwiększono planowane środki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie o kwotę 13.000,-zł jak również zmniejszono wydatki na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 3.813 zł czy zwiększono wydatki na ochronę zdrowia – (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - na kwotę 816 zł.
Obecnych 18 radnych. Salę obrad opuścili radna Jolanta Pawłowska i radni Stanisław Kowalczyk oraz Władysław Brzechwa.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr IV/32/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

10)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 29 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
Burmistrz Krzysztof Grabka w swoim wystąpieniu nawiązał do Uchwały Nr 609/2006 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2006r. Skład Orzekający RIO zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i na lata następne. Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie wnosi żadnych uwag do tego projektu. Dochody budżetowe zostały określone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w pełnej szczegółowości obejmującej działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Określono rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków. Budżet na rok 2007r. zakłada dochody w wysokości 40.828.150 zł, natomiast wydatki określono w kwocie 41.178.150 zł. Deficyt budżetu w kwocie 350.000 zł zostanie pokryty, zgodnie z art. 168 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
Burmistrz zaapelował o przyjęcie tego projektu, bądź zgłaszanie wniosków czy poprawek.
Głos zabrał radny Franciszek Baśczyn, który stwierdził, że przedstawiony projekt budżetu jest budżetem realnym. Radny zgłosił wniosek formalny o następującej treści: w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - paragraf 6050 - zadanie „Przebudowa budynku oczyszczalni ścieków na remizę OSP w Osowej Sieni” – na zadaniu tym pozostawić z planowanej kwoty 20.000 zł, natomiast pozostałe 60.000 zł podzielić na zadania:
1.10.000 zł - na przebudowę drogi wewnętrznej łączącej ul.Daszyńskiego z ulicą Kopernika we Wschowie,
2.50.000 zł – na Punkt Informacyjny – Biuro Obsługi Interesanta w UMiG Wschowa.

Radny St.Kowalczyk odniósł się do wypowiedzi Burmistrza nt. przedłożonego projektu budżetu. Stwierdził, że w poprzedniej kadencji Gmina Wschowa nie pozyskała dużych funduszy, czy w przypadku tego budżetu jest to kolejne przeczekanie roku. W tym projekcie budżetu nie widzi koncepcji przyszłościowych np. skanalizowania wsi gminnych, a do oświaty dokładamy 7 mln zł, bez koncepcji rozwiązania określonych problemów - nie zna filozofii, z której to wynika, jest to oderwany budżet.
Radny St.Kowalczyk prosi o udzielenie odpowiedzi czy jest faktem, że wzrastają koszty wynagrodzenia w UMiG o 165 tys. zł, wzrost „trzynastki” ze 114 tys. do 150 tys. zł, czy była potrzeba dublowania stanowiska sekretarza, czy jest potrzeba przebudowy pomieszczenia urzędu na Biuro Klienta, czy należy inwestować kolejne 150tys. zł na adaptację budynku przy ul. Pocztowej. Obecny koszt to 920 tys. zł. Jaka jest obecna sytuacja składowiska w Tylewicach, a co z dzikimi wysypiskami śmieci?
Burmistrz ustosunkował się do zadanych pytań. Odpowiedział, że projekt budżetu „firmuje” burmistrz, ale jest on przygotowany na podstawie złożonych wniosków przez Naczelników Urzędu, jak również kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Budynek przy ul.Pocztowej wpisany jest do rejestru zabytków, znajduje się w atrakcyjnym miejscu. I etap to adaptacja tego budynku na lokale mieszkalno-usługowe. W chwili kiedy brakuje mieszkań, mamy szansę choć minimalnie poprawić sytuację w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o składowisko w Tylewicach, to czas jego eksploatacji przedłużono do 2009 roku.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że gdyby budynek przy ul.Pocztowej byłby w rękach prywatnych, to gmina nie ponosiłaby kosztów, a jeszcze pobierałaby podatek od nieruchomości. Radny stwierdził, że wypowiedzi Burmistrza są wypowiedziami wybiórczymi, a często zdarza się, że nie uzyskuje odpowiedzi na zadane pytania.
Radny Witold Kotowski zapytał, gdzie znajdują się środki na współpracę z Litwą?
Odpowiedzi udzielił Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Gminy Ireneusz Mieżowiec. Poinformował, że środki na współpracę pokrywane są ze środków na promocję gminy. W budżecie na 2007r. zaplanowano kwotę 10 tys.zł.
Radna Barbara Tlałka zwróciła uwagę na standard gminnych gimnazjów. Różnica między nimi jest duża. Przykładem może być choćby leżący opał przy budynku Gimnazjum Nr 1.
Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnej. Stwierdził, że w tym przypadku należy to połączyć razem z budową sali sportowej czy przeprowadzeniem kompleksowego remontu dachu.
Radna Jolanta Pawłowska stwierdziła, że rada powinna zająć się problemem Gimnazjum Nr 1. Tworzy się duża różnica między tymi dwoma gminnymi gimnazjami. Aby zachęcić rodziców, aby ich dzieci uczęszczały do tego gimnazjum, należy to zadanie ująć w tegorocznym budżecie.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb nawiązał do wniosku Franciszka Baśczyna, że pozostawione 20 tys. zł na zadaniu w Osowej Sieni wystarczą na jego rozpoczęcie, na przygotowanie projektu czy pozwolenia na przebudowę.
Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie wcześniej złożony wniosek radnego Fr.Baśczyna.
W wyniku głosowania – głosami 13-za, 8-przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, radni przyjęli wniosek.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2007 rok.
W wyniku głosowania – głosami 13-za, 8-przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę Nr IV/33/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Władysław Brzechwa złożył interpelację w imieniu mieszkańców wsi Konradowo dot. rozpoczęcia prac nad projektem budowlanym na kanalizację sanitarną na odcinku drogi gminnej w kierunku wsi Przyczyna Górna (pismo w załączeniu do protokołu).
Radna Barbara Tlałka w imieniu Klubu Radnych Lewica i Demokraci złożyła interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 55 PPP, Daszyńskiego z drogami do Leszna i Osowej Sieni (pismo w załączeniu do protokołu).
Radna Bogusława Awsiukiewicz złożyła wniosek dotyczący założenia oświetlenia ulicznego od końca ulicy Polnej w kierunku cmentarza komunalnego we Wschowie (pismo w załączeniu do protokołu).

Ad. 6 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na piśmie.

Ad. 7 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1)Radny W. Kotowski odniósł się do planowanego zakupu samochodu śmieciarki – rocznik 1999. Radny stwierdził, że należałoby się zastanowić nad kupnem młodszego samochodu. Poinformował również, że jego zdaniem na zmianie wysokości diet (dot. podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów) nie zyskają ani radni nie pełniący funkcji w Radzie ani sołtysi.
2)Radny Roman Stocki poinformował, że nie posiadał upoważnienia Zarządu Powiatowego PiS do wspólnego utworzenia Klubu Radnych z radnymi „Zwyczajni Razem”. W związku z tym, że radni Łukasz Tkacz i Krzysztof Czopek odmówili założenia odrębnego Klubu Radnych PiS, radny Stocki jednoosobowo będzie reprezentował PiS. (Oświadczenia w załączeniu do protokołu).
3)Radny Stanisław Kowalczyk poinformował, że w związku z rozwiązaniem Klubu Radnych „Zwyczajni Razem, PiS” zostanie wybrany nowy przewodniczący klubu.
4)Osoba z publiczności p.Kołodyńska kolejny raz prosi by ujęte zadanie w budżecie na 2007 rok dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej łączącej ul. Daszyńskiego z ulicą Kopernika we Wschowie zostało jak najszybciej realizowane.
5)Osoba spośród publiczności, przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 we Wschowie, zwróciła się z gorącym apelem do radnych Rady Miejskiej o przyspieszenie remontów w tym Gimnazjum, jak również rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Jest zdania, że w przyjętym budżecie powinny znaleźć się pieniądze choćby na projekt budowy sali gimnastycznej.
6)Przewodniczący Rady F.Grzyb zadeklarował pomoc w ujęciu tego zadania w budżecie na 2007 rok.

Ad. 8 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady IV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Wilczak Fabian GrzybData publikacji: 2007-04-05 07:54:35 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa