Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr V/ 07

P r o t o k ó ł Nr V/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 31 stycznia 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. (Nieobecni to: Władysław Brzechwa – nieobecność usprawiedliwiona i Ryszard Miśkiewicz).
Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynął wniosek radnego Wojciecha Kuryłły o rezygnacji z mandatu radnego, i w związku z tym, zaproponował zmianę porządku obrad o punkt o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego”.

Jednogłośnie przyjęto zmianę do porządku obrad.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie
2) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok
3) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok.
4) powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji i wyboru jej członków
5) utworzenia rachunku dochodów własnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
6) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
7) zbycie nieruchomości
8) przekazania środków finansowych dla Policji
9)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
10)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
7.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8.Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).

Ad.2 Jednogłośnie (19 głosów za) przyjęto protokół z IV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka (materiał w załączeniu do protokołu).

Radny Witold Kotowski zapytał czy p.Jacek Lisiak jako Dyrektor Domu Kultury mógł być powołany w skład osobowy komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza do rozstrzygnięcia konkursu z zakresu kultury i sportu, czy Klub Pogoń jako jedyny Klub nie otrzymał dotacji a pozostałe 2, które również miały uchybienia formalne otrzymały, dlaczego nie umożliwiono Klubowi Pogoń na uzupełnienie oferty a potraktowano rozstrzygnięcie konkursu jako otwarcie ofert w ramach zamówień publicznych?
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, czy Spółka Komunalna podoła zadaniom z zakresu utrzymania zieleni w mieście, ponieważ widzi sporą różnicę (ok. 68 tys.zł mniej) między Spółką a Firmą DANMAR, która w ubiegłym roku wygrała przetarg.
Przewodniczący obrad stwierdził, że odpowiedzi na zadane pytania zostaną udzielone w punkcie 7 „Wolne wnioski, zapytania i informacje”.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.4 Podjęcie uchwał w sprawie:

1)Przewodniczący obrad F.Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 32 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
Radny Andrzej Dworkiewicz zwrócił uwagę, aby takie przypadki więcej się nie powtarzały.
Radny St.Kowalczyk poparł radnego Dworkiewicza i poprosił by projekty uchwał były prawidłowo opiniowane przez Radcę Prawnego.

Przewodniczący obrad F.Grzyb poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
W wyniku głosowania – 11 głosów za, 7 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący, radni podjęli uchwałę Nr V/34/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

2)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 33 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok.
Radny St.Kowalczyk zadał pytanie, że w planie pracy Komisji Oświaty nie widzi choćby ogólnego tematu jak będzie wyglądała oświata w gminie Wschowa w przyszłości, ponieważ więcej niż połowa budżetu gminy to właśnie oświata.
Radny A.Dworkiewicz zapytał, co z tematami Komisji Oświaty z miesiąca stycznia i lutego, kto będzie zwoływał posiedzenia w związku z podjętą decyzją o rezygnacji z mandatu radnego przez Wojciecha Kuryłłę Przewodniczącego tej Komisji.
Radca Prawny A.Maluśka poinformowała, że w sytuacji, kiedy nie ma przewodniczącego komisji, komisje może zwołać Przewodniczący Rady.


Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 33.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr V/35/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok.

3)Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 34 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok.
Radny A.Dworkiewicz zaproponował, by w planie pracy Rady na 2007 rok znalazł się punkt dot. oświaty.
Przewodniczący obrad F.Grzyb zaproponował ten punkt na miesiąc wrzesień.
Wątpliwości co do terminu zgłosił radny W.Kuryłło twierdząc, że jest to trochę późny termin.
Innego zdania był radny St.Kowalczyk. Podtrzymał wrześniowy termin, ponieważ Rada ma zrobić rozpoznanie ogólne wschowskiej oświaty i ewentualnie wtedy podjąć odpowiednie działania na przyszłość.
Przewodniczący Rady F.Grzyb zgłosił wniosek formalny o ujęcie w planie pracy Rady w miesiącu wrześniu tematu "Debata nt. oświaty i wychowania w Gminie Wschowa".
Jednogłośnie(19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) wniosek został przyjęty.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 34.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr V/36/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok.

4) Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 35 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji i wyboru jej członków.
Radny Czesław Kuppe poprosił by w przyszłości informować kandydatów, że są proponowani do składów osobowych komisji.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr V/37/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji i wyboru jej członków.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 36 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
Burmistrz wyjaśnił, że utworzony rachunek bankowy na bazie podjętej uchwały, będzie prowadzony dla dochodów własnych, na wzbogacenie bazy sportowej, pokrycie kosztów szkoleń i kursów oraz organizację imprez rekreacyjno-sportowych OSiR.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr V/38/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 37 w sprawie
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 37.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr V/39/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 38 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 38.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr V/40/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 39 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Wyjaśnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz. Stwierdził, że celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa, porządku i czystości w gminie. Głównie chodzi o egzekwowanie zapisów zawartych np. w Regulaminie utrzymania porządku i czystości. Policja ma uprawnienia do czynności kontrolnych jak również do nakładania mandatów.
Radny St. Kowalczyk zadał pytanie skąd Komendant Policji wiedział o naszej inicjatywie.
Radny A.Dworkiewicz poprosił o kilka słów w tej sprawie przedstawiciela Policji p.Lebedyńskiego.
P.Lebedyński potwierdził, że Policja może w ramach nadgodzin współpracować z samorządem gminnym w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Wschowa.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 39.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr V/41/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

9) Przewodniczacy obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 40 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz. Zwrócił uwagę, że główną zmianą w budżecie jest zmiana w Dziale-Kultura fizyczna i sport- z rozdziału: Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 58 tys. zł do rozdziału: Instytucje kultury fizycznej.
Radca Prawny Anna Maluśka poinformowała radnych, że takie zadanie może wykonywać Ośrodek Sportu i Rekreacji, ponieważ gwarantuje to jego Statut.
Radny St.Kowalczyk poinformował, że Statut OSiR przewiduje organizację imprez sportowych i nie widzi przeszkód, by za każdym razem zlecać taką organizację OSiR-owi. Dlaczego OSiR ma "wyręczać" organizację imprez przez Dom Kultury.
Burmistrz stwierdził, że nie ma mowy o "wyręczaniu" innych instytucji. UMiG bezpośrednio uczestniczył w organizacji imprez sportowych np. poprzez zakupy pucharów czy zabezpieczenia medyczne czy porządkowe. Gmina ma jednostkę, a taką jest OSiR, która może takim zadaniem się zająć.
Radny Cz.Kuppe stwierdził, że po raz pierwszy OSiR we Wschowie będzie mógł organizować i współorganizować imprezy sportowe, bo do tej pory zajmował się zarządzaniem obiektami.
Radny A.Dworkiewicz zapytał co z imprezami rangi ogólnopolskiej a wcześniej zaplanowanymi.
Burmistrz udzielił odpowiedzi stwierdzając, że działamy o plan finansowy. Wcześniejsze uzgodnienia organizacyjne mają odzwierciedlenie w budżecie, ale jeśli w ciągu roku pojawi się niezaplanowana impreza a potrzebna Gminie to można przystąpić nad "znalezieniem" tych środków i wprowadzić zmiany do budżetu, ale odpowiednio z wcześniejszym wyprzedzeniem.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy ma to związek ze zmianą Pełnomocnika ds.Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Burmistrz poinformował, że nie ma to związku ze zmianą Pełnomocnika a jedynie "dogadanie się" z Dyrektorem.

W wyniku głosowania - jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr V/42/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

10) Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały druk nr 41 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania - jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr V/43/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę (od godz. 15.55 - 16.10).

O godz. 16.10 wznowiono obrady Sesji.

Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.

1.Radny Witold Kotowski złożył dwie interpelacje dotyczące:
1) czy przewiduje się sprawdzenie stanu drzew w gminie, ponieważ większość drzew pochodzi z nasadzeń lat 50 i stanowi zagrożenie,
czy gmina podpisała porozumienia z właścicielami dróg w obrębie miasta na utrzymanie porządku i czystości,
kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na ulicy K.Wielkiego,
jaką ilością działek budowlanych dysponuje gmina na terenie miasta pod budownictwo jednorodzinne,
kiedy odbył się przetarg na obsługę informatyczną w UMiG Wschowa?
2) Eksploatację gminnego składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach przewiduje się do 2009r. Czy jest to efekt selekcji odpadów, użycia specjalistycznych urządzeń, zabiegów administracyjnych.
Czy w tym okresie przewiduje się likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy?
(Pisma w załączeniu do protokołu).

2.Radny Czesław Kuppe złożył na piśmie interpelację dotyczącą poprawy nawierzchni podwórka za blokiem przy ulicy K.Wielkiego nr 16, 18 i 20.
3.Radny Łukasz Tkacz złożył pisemną interpelację dotyczącą usunięcia wad technicznych wybudowanego chodnika w Hetmanicach.
Na przystanku autobusowym, który znajduje się po lewej stronie jadąc od strony Wschowy w kierunku Wolsztyna, po każdych opadach atmosferycznych gromadzi się woda.
4.Radny Tomasz Stasiak poprosił by punkt „Interpelacje i zapytania radnych” w przyszłości w porządku obrad umieszczać bezpośrednio po sprawozdaniu Burmistrza.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zadeklarował rozważenie tej kwestii.

Ad. 6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na piśmie.

Radny Witold Kotowski poprosił o uzupełnienie udzielonej odpowiedzi na interpelację dot. Spółki Komunalnej, złożonej na II Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 grudnia 2006r. – w zakresie „Szczegółowego przedstawienia zadłużenia Spółki Komunalnej w rozbiciu na rodzaj zadłużenia”.

Ad. 7 Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1.Radny Stanisław Kowalczyk zapytał jakie są plany dot. lokalu użytkowego po byłej kwiaciarni mieszczącej się na Rynku, ponieważ do ich Klubu Radnych zgłosili się dotychczasowi najemcy, informując, iż otrzymali wypowiedzenie na lokal, który użytkują w podwórzu lokalu po kwiaciarni. Radny ma wielką prośbę by pomóc temu 2-osobowemu podmiotowi w znalezieniu lokalu spełniającego podobne warunki co dotychczasowy.
2.Radny Mariusz Mazur złożył 2 wnioski dot.:
jaka kwota została wydatkowana na remont drogi do Czerlejewa, który wykonany był jesienią 2006r.
oraz
przedłużenia parkingu przy Remizie Strażackiej w Siedlnicy
naprawienia zatoczki autobusowej i zrobienie odpływu wody w Siedlnicy
wymiany lub generalnego remontu wiaty przystankowej w Siedlnicy
(Wnioski w załączeniu).
3.Radny Witold Kotowski prosi o udzielenie odpowiedzi nt. „czy p.Jacek Lisiak mógł być powołany w skład komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza na dotacje na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz czy inne kluby sportowe, które również nie spełniły wymogów formalnych tak jak Klub Pogoń otrzymały już dotacje?
P.Jacek Lisiak poinformował, że został powołany w skład komisji jako przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa.
Przewodniczący obrad F.Grzyb poinformował również, że jako członek tej komisji konkursowej oferty złożone przez kluby zostały odrzucone z przyczyn formalnych, ale część środków na realizację tego zadania przez gminę została zarezerwowana. Po stwierdzeniu tych uchybień, natychmiast został ogłoszony kolejny konkurs na realizację tego zadania. Kluby sportowe mogą ponownie składać swoje oferty.
Radny St.Kowalczyk poprosił by osoba upoważniona do przyjmowania ofert mogła ją sprawdzić i ewentualnie w razie braków poprosić o uzupełnienie.
Z-ca Burmistrza A.Nowicki zadał pytanie do radnego Andrzeja Dworkiewicza czy Klub Pogoń w swojej ofercie złożył oryginalny odpis z KRS-u, kto podpisał złożoną ofertę oraz czy dołączono Statut Klubu?
Radca Prawny A.Maluśka poinformowała, że każda składana oferta musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu tzn. aktualny odpis KRS-u, sprawozdanie z rozliczenia poprzedniej udzielonej dotacji oraz Statut Klubu.
Radny Andrzej Dworkiewicz zwrócił uwagę, że kluby realizują program współpracy cały rok tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia.

Burmistrz K.Grabka poprosił radnego A.Dworkiewicza o prawidłowe przygotowanie oferty a przede wszystkim o uaktualnienie wpisu do KRS-u.
Natomiast jeżeli chodzi o lokal po byłej kwiaciarni to została wypowiedziana umowa najmu na lokal, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza szewstwo celem poprawienia funkcjonowania lokalu po byłej kwiaciarni. Są osoby, które wyrażają chęć prowadzenia lokalu gastronomicznego w tym lokalu.
4.Radny Jacek Kowalczyk zapytał:
kiedy zostaną uruchomione stypendia uczniowskie,
co ze sklepem meblowym na Rynku?
5.Osoba z publiczności p.Kołodyńska prosi by Rada zajęła się sprzedażą lokali komunalnych na preferencyjnych warunkach. Podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa. Radna B.Awsiukiewicz poinformowała, że Komisja Budżetu i Majątku Gminnego w planie pracy na 2007 rok ujęła zadanie dot. bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych.
6.Sołtys Andrzej Kuciewicz poprosił by Rada zajęła się zmianą ulicy Pustej na ulicę Senatorską oraz poinformował o złym stanie dróg nieutwardzonych we wsi Przyczyna Dolna - prosi o wyrówniarkę.
7.Osoba z publiczności p.Piter zadał pytanie, czy Spółka Komunalna, która wygrała przetarg na utrzymanie zieleni w mieście poradzi sobie.
8.Radny Bogusław Jarzyna prosi o informacje nt. hydrantów w mieście, kiedy były robione ich przeglądy oraz zwrócił uwagę na trudności przy włączaniu się do ruchu przy garażach na ulicę Wolsztyńską.
9.Radny Tomasz Stasiak zapytał czy istnieje możliwość prawna na zamianę dróg gminnych na powiatowe i odwrotnie?
10.Radny Tadeusz Sobczak prosi o podniesienie stanu jakości szalet miejskich.

Burmistrz udzielił odpowiedzi nt.:
zieleni miejskiej informując, że wybrana została najkorzystniejsza oferta i będziemy wymagać realizacji zadań objętych ofertą
na szalety miejskie podpisana jest umowa ze Spółką Komunalną.
sklep meblowy – lokal ten znajduje się w dwóch odrębnych nieruchomościach. Konserwator zabytków pozwolił na rozdzielenie tego lokalu na dwa lokale handlowe.
na stypendia uczniowskie gmina nie otrzymała jeszcze funduszy, w związku z czym nie została uruchomiona procedura ich przyznawania.

Prezes Roman Żaczyk zapewnił radnych, że Spółka Komunalna dołoży wszelkich starań, aby jakość wykonywanych zadań przez Spółkę była jak najwyższa.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady V Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała Przewodniczący
Maria Wilczak Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2007-04-05 07:56:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa