Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VI/ 07

P r o t o k ó ł Nr VI/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 22 lutego 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 20 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych.

Przewodniczący obrad zaproponował zmianę porządku obrad o punkt o brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie:
1.zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie,
2.stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie”.

Głosami za -12, przeciw – 0, wstrzymało się 8 wniosek został przyjęty.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
3.Ślubowanie radnego.
1.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
3.Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z działalności w 2006r.
4.Informacja o umorzonych wierzytelnościach jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)obsadzenia mandatu radnego z listy Nr 18 KWW „Nasze Miasto Wschowa” w okregu wyborczym Nr 2 we Wschowie,
2)zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie,
3)zmiany Uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r.w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie,
4)stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie,
5)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
6)nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
7)udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów,
8)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12.Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).

Ad.2 Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto protokół z V Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2007r.

Ad.3
Pan Marek Krembuszewski złożył ślubowanie.
Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania o treści „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, natomiast p.M.Krembuszewski odpowiedział - „ślubuję - tak mi dopomóż Bóg”.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka (materiał w załączeniu do protokołu).
O godz. 14.20 z uwagi na brak prądu ogłoszono przerwę.
O godz. 14.35 wznowiono obrady. Obecnych na sali posiedzeń 21 radnych.
Do przedstawionego sprawozdania z działalności burmistrza uwag nie zgłoszono.

Ad.5
Informację o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przedstawiła Kierownik Aleksandra Stryjewska. (Materiał w załączeniu do protokołu).
Radna Barbara Tlałka zadała pytania dotyczące sprawozdania z działalności OPS:
1.o 814 osób nastąpił wzrost korzystających z opieki społecznej - co było przyczyną tego wzrostu?
2.ilu podopiecznych ma pracownik socjalny?
3.w 2006r. wzrosła liczba dzieci przyjętych do Domu Dziecka we Wschowie – w 2006r. przyjęto 21 dzieci natomiast przez poprzednie 10 lat przyjęto dziesięcioro dzieci.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik OPS A.Stryjewska.
Poinformowała, że wzrost liczby korzystających z usług OPS to przede wszystkim ciężka sytuacja materialna rodzin. Ma to również wpływ na zwiększoną liczbę dzieci umieszczanych w Domu Dziecka.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał jaki jest koszt jednej zupki wydawanej w Klubie Seniora?
Kierownik OPS poinformowała, że koszt jednej zupki to 1,70 zł. Codziennie wydaje się 120 porcji zupy a obsługuje to zadanie firma z Głogowa „WARAN”.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.6.
Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z działalności w 2006r. przedstawił Pełnomocnik Burmistrza Krzysztof Rękoś.
Radny Łukasz Tkacz w związku ze zmianą na stanowisku Pełnomocnika poprosił p.Rękosia o informację co nowego wprowadzi w Komisji.
Krzysztof Rękoś poinformował, że Komisja działa zgodnie z uchwalonym planem pracy na 2007r., że zwiększył się skład osobowy Komisji o przedstawiciela Policji oraz, że Komisja nawiązała współpracę z Ośrodkiem Uzależnień w Głogowie.

Ad.7
Do informacji o umorzonych wierzytelnościach jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa uwag nie zgłoszono.

Ad.8 Podjęcie uchwał w sprawie:

1)Przewodniczący obrad F.Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 42 w sprawie obsadzenia mandatu radnego z listy Nr 18 KWW „Nasze Miasto Wschowa” w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 42.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VI/44/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego z listy Nr 18 KWW „Nasze Miasto Wschowa” w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie.

2) Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 42/1 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący Rady F.Grzyb poinformował, że radni Franciszek Baśczyn i Tomasz Stasiak złożyli rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Radny Krzysztof Czopek zapytał o powody rezygnacji.
Radny Tomasz Stasiak odpowiedział, że zrezygnował z przyczyn osobistych.
Do pracy w Komisji Rewizyjnej radny Bogusław Jarzyna zgłosił Marka Krembuszewskiego.
Radny M.Krembuszewski wyraził zgodę.
Natomiast radny Władysław Brzechwa zgłosił Andrzeja Dworkiewicza.
Radny A.Dworkiwewicz wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
Za kandydaturą M.Krembuszewskiego głosowało: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Za kandydaturą A.Dworkiewicza głosowało: za – 10, przeciw – 8, wstrzymało się – 3.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 42/1.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (21głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VI/45/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.

2)Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 43 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r.w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował, że w związku z pełnieniem obowiązków przewodniczącego Rady Miejskiej rezygnuje z członkostwa w Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.
Radni Tadeusz Sobczak oraz Stanisław Kowalczyk wycofali swoje rezygnacje z pracy w Komisji Budżetu i Majątku Gminnego.
Radny Tomasz Stasiak do pracy w Komisji Oświaty zgłosił radnego Marka Krembuszewskiego oraz radnego Franciszka Baśczyna. Radni wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
Za kandydaturą M.Krembuszewskiego głosowało: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Za kandydaturą F.Baśczyna głosowało: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty.
Radny Władysław Brzechwa zgłosił radnego Romana Stockiego. Radny R.Stocki wyraził zgodę.
Radny Bogusław Jarzyna zgłosił radnego Franciszka Baśczyna. Radny F.Baśczyn wyraził zgodę.
Za kandydaturą Romana Stockiego głosowało: za – 9, przeciw – 11, wstrzymało się – 1.
Za kandydaturą F.Baśczyna głosowało: za – 11, przeciw – 8, wstrzymało się – 2.

Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

W wyniku głosowania – głosami za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 9, radni podjęli Uchwałę Nr VI/46/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 grudnia 2006r.w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 43/1 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Radny F. Baśczyn zgłosił Marka Krembuszewskiego. M.Krembuszewski wyraził zgodę.
Radny Wł.Brzechwa zgłosił Jacka Kowalczyka. J.Kowalczyk wyraził zgodę.
Radny F.Basczyn zgłosił BarbaręTlałkę. B.Tlałka wyraziła zgodę.
Jednogłośnie za – 21 przyjęto zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania oraz przeprowadziła tajne głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Ogłoszono przerwę od godz. 15.55 do 16.05.
O godz. 16.05 wznowiono obrady sesji. Obecnych 21 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, gdzie stwierdzono ( za – 21, przeciw – 0), że Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został Tomasz Stasiak.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 43/1.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (21głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VI/47/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.


5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 44 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 44.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VI/48/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 45 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zasoby gminne.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 45.

W wyniku głosowania – głosami za - 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 5,
radni podjęli Uchwałę Nr VI/49/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zasoby gminne.

7)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 46 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka. Burmistrz poinformował, że z uwagi na brak w Gminie Wschowa Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień Gmina korzysta z takiego Ośrodka w Głogowie udzielając corocznie pomocy finansowej w wysokości 5 tys. zł.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 46.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VI/50/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 47 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania - jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VI/51/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

Ad.9 Interpelacje i zapytania radnych.

1.Radny Witold Kotowski podziękował za udzielone odpowiedzi na interpelacje dotyczące Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
Zapytania radnego Witolda Kotowskiego:
1)w udzielonej odpowiedzi dot. składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach podano datę końcową jego żywotności na koniec 2008r. natomiast wcześniej była podana informacja, że to 2009 rok. Jaki jest plan działania tego składowiska?
2)czy gmina posiada do sprzedaży działki budowlane?
3)kto jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo na ul. K.Wielkiego – są tam duże kałuże wody oraz leży masa liści,
2.Radny Roman Stocki :
1) w związku z tym, że na podwyżki dla nauczycieli Sejm przeznaczył 500 mln zł, czy dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach przewidziano podwyżki wynagrodzeń?
2) remontowany budynek na ul. Pocztowej:
- ile mieszkań zostanie oddanych lokatorom pod tzw. klucz a ile przeznaczonych jest do samodzielnego wykończenia na poddaszu?
- czy na parterze budynku przewidziana jest placówka ZUS?
- czy przewiduje się uporządkowanie zaplecza budynku?
(Materiał w załączeniu).

Ad.10
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Burmistrz poinformował, że podwyżki dla nauczycieli nie weszły jeszcze w życie ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma aktu wykonawczego.
Jeżeli chodzi o podwyżki dla pracowników obsługi to jest pytanie czy mamy w budżecie środki na ten cel a jeżeli nie to gdzie dokonać zmian. Nie ma obligatoryjnego obowiązku dokonywania corocznych podwyżek.

Ad.11

1.Przewodniczący obrad swoją wypowiedź nawiązał do nowo ustawionych stołów. Poprosił radnych, by zgłaszali swoje uwagi.
Prowadzący obrady odczytał pismo Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kopernika 8, 8a. Pismo to dot. spotkania radnych z przedstawicielami tej Wspólnoty. (Materiał w załączeniu).

2.Radny Jacek Kowalczyk zadał pytania:
czy istnieje możliwość naprawienia, wyrównania ulicy 17 Pułku Ułanów jak również ulicy Działkowej?
jakie przeznaczenie będzie miał lokal, który znajduje się w Baszcie?
3.Radny Fr.Baśczyn poinformował o sytuacji jaka jest we wsi Łęgoń po wylaniu Rowu Polskiego. Kilkaset hektarów łąk i pól jest zalanych.
4.Radny St.Kowalczyk zapytał jaką pomoc zagwarantowała Gmina dla poszkodowanych Paluszkiewiczów po trąbie powietrznej jaka przeszła 12 stycznia br. we wsi Łęgoń a ta rodzina najbardziej ucierpiała. Utraciła budynki gospodarcze jak również został uszkodzony ciągnik.
5.Radna Bogusława Awsiukiewicz zapytała czy będzie likwidowany Powiat Wschowski i Górowski?
6.Osoba z publiczności Przemysław Kuchcicki na ręce Przewodniczącego Rady złożył książkę swojego autorstwa.
7.Osoba z publiczności St.Kołodyńska podziękowała za rozpoczęte prace na Osiedlu Kopernika.
8.Radna B.Tlałka prosi o zwrócenie uwagi na porządek w Parku Wolsztyńskim od strony ulicy Wolsztyńskiej.
9.Radny T.Stasiak zadał pytanie dotyczące zakupionej śmieciarki hydraulicznej. Czy obecnie pracują śmieciarki na zmianę? Prosi by częściej wywozić śmieci z ulic: Orzechowej, Niepodległości i Pocztowej.
10.Radna J. Pawłowska prosi o podjęcie działań dot. odrapanej kamienicy przy Pawilonie Mleczarskim.
11.Radny St.Kowalczyk prosi o naprawienie drogi w kierunku Buczyny.
12.Radny Mariusz Mazur – do kogo należy zatoczka – parking w Siedlnicy, czyją własnością jest ta działka?
13.Sołtys wsi Przyczyna Dolna Andrzej Kuciewicz prosi o informację nt ścieżki rowerowej Wschowa – Dębowa Łęka.
14.Radny Jacek Kowalczyk kiedy rozpoczną się prace nad budową ronda przy ul.Moniuszki.

Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki udzielił odpowiedzi dotyczącej rodziny poszkodowanej trąbą powietrzną. Została udzielona pomoc w kwocie 1.000 zł poprzez OPS.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi dotyczących:
naprawy nawierzchni ulicy 17 Pułku Ułanów i ulicy Działkowej – będą podejmowane doraźne działania, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą to w najbliższym czasie zostanie wypompowana woda,
pustego lokalu w Baszcie – lokal został zalany wodą, nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu, wkrótce rozpoczną się prace remontowe, przeznaczenia tego lokalu jeszcze nie ma,
likwidacji Powiatu Wschowskiego i Górowskiego – odbyło się spotkanie z posłem Markiem Astem, który potwierdził, że w tej kadencji Sejm nie będzie zajmował się likwidacją powiatów,
utrzymania porządku w Parku Wolsztyńskim – zostaną zobowiązane służby odpowiedzialne za porządek,
wyglądu kamienicy przy Pawilonie Mleczarskim – kamienica jest własnością prywatną. Zostaną przeprowadzone rozmowy z właścicielem kamienicy.
drogi w kierunku Buczyny – sprawa zostanie zbadana.
zatoczki i parkingu przy sali wiejskiej w Siedlnicy – za zatoczkę autobusową odpowiada Powiat natomiast wiata autobusowa i parking to zadanie gminy. Wkrótce rozpoczną się prace dot. wymiany bądź napraw wiat autobusowych.
ronda przy ulicy Moniuszki – jest to wspólne zadanie dla powiatu, gminy i wojewody. Wojewoda odpowiedzialny jest za wydanie pozwolenia na budowę ronda.
ścieżki rowerowej – w tej sprawie prowadzone były rozmowy. Starostwo zajmie się opracowaniem dokumentacji technicznej. Generalna Dyrekcja Dróg będzie inwestorem a. Powiat i Gmina współfinansuje to zadanie w 50%.

Radny Witold Kotowski przekazał informację, że Klub Pogoń złożył ofertę na zadanie gminy w zakresie kultury i sportu.

Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk poinformował, że sprawdzi częstotliwość odbioru śmieci na ulicach Orzechowej, Niepodległości i Pocztowej.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady VI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała Przewodniczący
Maria Wilczak Rady Miejskiej we Wschowie

Fabian GrzybData publikacji: 2007-04-05 07:57:15 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa