Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VII/ 07

P r o t o k ó ł Nr VII/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 marca 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. (Nieobecny Marek Krembuszewski – usprawiedliwiony).

Przewodniczący obrad zaproponował zmianę porządku obrad o punkt o brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie:
1. obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (projekt uchwały na druku nr 56 i 57),
Głosami za -20, przeciw – 0, wstrzymało się - 0, wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zaproponował zmianę do porządku obrad zgłoszoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o punkt o brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę”.
Głosami za -12, przeciw – 0, wstrzymało się - 8, wniosek został przyjęty.


Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o koncepcjach rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wschowa.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Wschowa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
2) określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
4) przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie - jako jednostki organizacyjnej gminy,
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
6) wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa,
7) rozpatrzenia skargi z dnia 27 grudnia 2006r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
8) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.,
9) obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
10) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).
Ad.2 Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto protokół z VI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 lutego 2007r.
Ad.3
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka (materiał w załączeniu do protokołu).
Do przedstawionego sprawozdania z działalności burmistrza radny Stanisław Kowalczyk zapytał – w związku z tym, że zostały sprzedane pierwsze działki w strefie aktywności gospodarczej, to na jaką kwotę zostały one wycenione?
Burmistrz poinformował, że nabywcą jest Firma Wojciecha Bajera z Leszna. Działki te zostały zakupione celem wybudowania filii zakładu. Co do ceny Burmistrz poinformuje po przerwie.
.

Ad.4
Wprowadzenia do informacji o koncepcjach rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wschowa dokonał p.o. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marian Kociubiński. Naczelnik Kociubiński poinformował, że Krajowy Program Ścieków Komunalnych został opracowany w 2003r. a zmieniony w 2005r. wprowadzając aglomerację m.inn. dla miasta Wschowy. W skład tej aglomeracji wchodzą miasto Wschowa z istniejącą oczyszczalnią ścieków, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Konradowo, Nowa Wieś, Buczyna, Hetmanice, Lgiń.

Założenia – koncepcje to m.inn.: 5 ciągów kanalizacyjnych:

1. I ciąg – to Przyczyna Górna, Tylewice, Łysiny, Wygnańczyce
2. II ciąg – Nowa Wieś, Hetmanice, Lgiń, Przysiółek Buczyna i Nowe Ogrody
3. III ciąg – Konr4adowo, Kandlewo
4. IV ciąg – Łęgoń, Olbrachcice, Siedlnica
5. V ciąg Osowa Sień, Dębowa Łęka, Przyczyna Dolna.

Bilans ścieków brany był tu pod uwagę w stosunku do możliwości wschowskiej oczyszczalni ścieków, gdzie wydajność jej to 3.500 m3/dobę.
Po podłączeniu wszystkich miejscowości gminy Wschowa występują jeszcze wolne moce przerobowe tj. 200 m3/dobę.

Inne rozwiązanie wariantowe – to technologiczne.
W miejscowości Wygnańczyce wybudować małą oczyszczalnię ścieków, która obsługiwałaby tylko wieś Wygnańczyce oraz w Lginiu wybudować małą oczyszczalnię, która obsługiwałaby wieś Lgiń i Hetmanice.

Wybudowanie 5-ciu ciągów kanalizacyjnych, gdzie wszystkie ścieki doprowadzone są do wschowskiej oczyszczalni jest tańsze niż drugi wariant.
Jeżeli chodzi o środki finansowe to Gmina Wschowa będzie się ubiegać poprzez MZWiKW.
Następnie głos zabrał Prezes MZWiKW we Wschowie. Potwierdził, że działania Związku w tym kierunku są zdecydowane. Wniosek, który został opracowany znalazł się na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W 40% firma musi być przygotowana pod kątem dokumentacji. Prezes zwrócił uwagę, że Gmina Wschowa powinna w tym zakresie zabezpieczyć środki w budżecie na m.inn. projektowanie sieci i zrobienie studium.
Radny Witold Kotowski zapytał – ile kosztuje mała kanalizacja a ile przepompownie?
Natomiast radny Stanisław Kowalczyk zapytał jaką rozpiętość czasową bierze się pod uwagę i o jakie środki tu chodzi by zaplanować w budżecie. Zwrócił uwagę, że 3 projekty na kanalizację mamy zaplanowane – czy nie za wcześnie zostały zaplanowane?
Prezes MZWiKW – to topografia terenu jest taka jaka jest. Jaki jest rząd kosztów – nie potrafi określić. Należy je wyliczyć.
Cena 1 przepompowni to cena od 20 – 30 tys. zł w zależności od wyposażenia.
Radny St.Kowalczyk ponownie zapytał o realny czas rozpoczęcia tej inwestycji.
Prezes MZWiKW odpowiedział, że w 2009r. mamy otrzymać na to zadanie środki i w tym samym roku rozpoczętoby inwestycję. Naczelnik Wydziału Rolnictwa p.Marian Kociubiński dopowiedział, że dzisiaj przepustowość naszej oczyszczalni to 3,5 tys.m3/dobę natomiast po niewielkich przeróbkach 4.530 m3/dobę.
Sołtys wsi Przyczyna Dolna Andrzej Kuciewicz zwrócił uwagę, że część Wschowy tj. ul.55 PPP nie jest skanalizowana.
Radny St.Kowalczyk nawiązał swoją wypowiedź do trzech miejscowości, które posiadają projekty na kanalizację, czy nie należałoby zrobić wylotów z miasta na podłączenie się do kanalizacji np. wsi Przyczyna Dolna czy Górna.
Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał o kwotę potrzebną na skanalizowanie całej gminy.
Odpowiedzi udzielił Prezes MZWiKW – cały program opiewa na kwotę 67 mln. zł natomiast Gmina Wschowa – to kwota 10 mln 26 tys. euro.
50% założonych kwot – to wielkość przewidziana, którą możemy otrzymać dzięki temu programowi.
Radny Fr.Baśczyn zapytał czy przewiduje się w miejscowościach najdalej oddalonych od Wschowy małe indywidualne alternatywne oczyszczalnie przydomowe.
Radny St.Kowalczyk – czy Związek przewiduje wymianę rur azbestowo-cementowych w Osowej Sieni?
Odpowiedzi udzielił Prezes informując, że program dotyczy całego systemu wodno-ściekowego.
By w 2009r. rozpocząć inwestycję wniosek musi zostać najpóźniej złożony jesienią tego roku.


Ad.5.
W załączeniu do protokołu sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Wschowa.

Radny W.Kotowski zapytał – rok 2009 jest rokiem ostatecznym na żywotność składowiska śmieci w Tylewicach, kto więc opracował koncepcje do 2008r.?
Radny Krzysztof Czopek swoją wypowiedź nawiązał do otrzymanych zawiadomień ze Spółki Komunalnej we Wschowie, że nastąpił wzrost wskaźników o 1,6 - kosztów wywożonych śmieci.
Radny St.Kowalczyk – jaki wpływ na żywotność składowiska ma segregacja odpadów?
Radny Mariusz Mazur – czy gmina zamierza choć w części uporządkować wysypisko śmieci w Siedlnicy.
Pani Halina Drgas – członek Zarządu Spółki Komunalnej wyjaśniła, że współczynnik 1,6 wywożonych odpadów został obliczony na podstawie przeprowadzonej analizy. W połowie roku 2006 ten współczynnik wynosił 1,9 a za cały rok 2006 2,13. Podwyższenie m3 odpadów niesegregowanych podyktowane było tym, aby dążyć do selektywnej segregacji odpadów. 60% to odpady opakowania. Na dzień dzisiejszy projekt Rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje wzrost opłaty za składowanie odpadów z 15 zł na 75 zł/1 tonę składanych odpadów (tzw.opłata marszałkowska).
Radny Krzysztof Czopek zapytał ile wynosi w złotówkach ten wskaźnik 1,6.
Odpowiedzi udzieliła pani H.Drgas informując, że jest to kwota 20,99 zł.
Radny St.Kowalczyk – w skali całego roku, ile to będzie środków?
Radny W.Kotowski - jak długo przewiduje się żywotność składowiska w Tylewicach?
Pani H.Grgas poinformowała, że transporty 1 raz w kwartale są ważone i średnio przyjmujemy wielkość składanych odpadów. Pani Katarzyna Pszczółkowska obliczyła żywotność składowiska na 2008 rok.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Marian Kociubiński odpowiedział radnemu W.Kotowskiemu, że żywotność składowiska oblicza się na podstawie rzędnych.
Na podstawie pierwotnych pomiarów był to rok 2008 a obecnie po przeliczeniach Starostwo Powiatowe decyzją przedłużyło żywotność do 2009r. Pozwalają na to moce przerobowe. Na skutek nowych pomiarów została zaktualizowana koncepcja pani K.Pszczółkowskiej.
Jeżeli chodzi o dzikie składowisko w Siedlnicy to zostaną podjęte czysto techniczne działania polegające na oczyszczeniu tego ok. 1 ha terenu poprzez zmniejszenie jego rozmiarów.
Radny St.Kowalczyk zapytał – czy w związku z tym, że prowadzone będą działania porządkowe dzikich składowisk, tereny te będą ogrodzone.
Radny Wł. Brzechwa – w Konradowie jest ok.0,5 ha teren – składowisko należące do Kolei Państwowych i 0,5 ha do HZZ Osowa Sień.
Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał czy jest złożony wniosek o dofinansowanie składowiska śmieci?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że wniosek złożony był w ZPRR, ale nie został przyjęty, natomiast w Lubuskim Operacyjnym Programie nie został złożony ponieważ nie można było złożyć, dopiero po wakacjach te programy unijne będą realizowane i wtedy wnioski mogą być składane.
Dzikie wysypisko w Siedlnicy- istniało już dużo wcześniej. Nie będziemy go grodzić z uwagi na duże koszty.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 16.30 do 16.45.
O godz. 16.45 wznowiono obrady sesji.
Obecnych 20 radnych.

Ad.6
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad F.Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 48 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowy i godziny doraźnych zastępstw.
Uzupełnienia dokonał Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki.

Uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VII/52/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowy i godziny doraźnych zastępstw.

2) Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 49 w sprawie określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VII/53/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3) Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 50 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 50.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VII/54/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 51 w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie – jako jednostki organizacyjnej gminy.

Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 51.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VII/55/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie – jako jednostki organizacyjnej gminy.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 52 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Radny Franciszek Baśczyn wspomniał o podjętej uchwale a dotyczącej przekształcenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej . Zaproponował w imieniu swojego Klubu Radnych wysokość 80%. Zaproponowaną wysokość, radny argumentował społecznym odniesieniem.
Radny St.Kowalczyk zapytał czy stanowiskiem Rady Miejskiej można przyjąć dla wszystkich wysokość 80% oraz w jaki sposób można dotrzeć do osób, które mogły by z tej możliwości skorzystać.
Przewodniczący obrad poinformował, ze poprzez naszego „Informatora” jak również poprzez prasę lokalną można podać taką informację.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz stwierdzając, że prawnie dla każdej zainteresowanej osoby musi być podjęta uchwała. Zadeklarował, że wszystkie projekty uchwał w tej sprawie będą określały wysokość 80% bonifikaty.
Radca Prawny D.Płociniczak poinformował również, że stanowisko Rady nie ma mocy prawnej.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 52.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VII/56/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

6) Przewodniczący obrad F.Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 53 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 53.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VII/57/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 54 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 grudnia 2006r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Jarzyna.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek proponuje by na stopie koleżeńskiej załatwić sprawę a nie poprzez sądy.
Burmistrz wyjaśnił, że mamy tu do czynienia z małą wspólnotą, gdzie wymagana jest 100% jednomyślność w podejmowaniu uchwał. Jeżeli jej nie ma to w danej sprawie sąd morze rozstrzygnąć daną sytuację.
Wg p.Schnizera udziały powinny być liczone bez pomieszczeń gospodarczych natomiast wg Gminy, że w całości – łącznie z pomieszczeniami gospodarczymi.
Radny St.Kowalczyk zaproponował, by sprawę ujednolicić. Przy wszystkich sprzedawanych lokalach uwzględniać pomieszczenia gospodarcze.
Burmistrz zgodził się z sugestią r4adnego St.Kowalczyka i zapewnił, że w chwili obecnej dokonuje się sprzedaży z pomieszczeniami przynależnymi.
Radny St. Kowalczyk zaproponował dopisanie w § 1, że skargę również uznaje się za zasadną w części nie dotrzymania terminu.
Zarządzono 5 minutową przerwę.

Po przerwie wprowadzono autopoprawkę w § 1, że skargę uznaje się za zasadną w części nie dotrzymania terminu załatwienia sprawy.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VII/58/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 grudnia 2006r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 55 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka.
Radny W.Kotowski zgłosił uwagę, że wcześniej nikt nie informował Radę, o zamiarze kupna samochodu przez Dom Kultury a w tej chwili mamy dofinansować w kwocie 20 tys. zł do już zakupionego samochodu. Radny zgłosił wniosek by zdjąć kwotę 20 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Kultury.
Radny St.Kowalczyk – zapytał:
- dlaczego już teraz dokonujemy zmiany - zwiększenie na energię,
- skąd wzięły się oszczędności w wysokości 800 tys.zł
- czy środki niewygasające są na oddzielnym koncie i czy są oprocentowane?
Radny Fr.Baśczyn nawiązał swoją wypowiedź do wypowiedzi radnego Kotowskiego. Samochód Lublin jest własnością Gminy i był w użyczeniu Domu Kultury.
Radny St.Kowalczyk zakwestionował kwotę, za jaką został zakupiony samochód. Zasugerował, że może należało zastosować inny wariant i kupić nowy samochód, z większą ilością przewożonych osób.
Radny Cz.Kuuppe zapytał – gdyby Dom Kultury nie zakupiłby nowego samochodu, to jakie koszty by wtedy poniósł?
Radny St.Kowalczyk zauważył wiele zmian w budżecie np. diety radnych, wydatki na wynagrodzenia czy komputeryzacja, ale czy nie należałoby pomyśleć o klimatyzacji sali posiedzeń.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Kotowskiego.
Głosami za – 9, przeciw – 11, wstrzymało się – 0 wniosek nie został przyjęty.
Odpowiedzi na wcześniej zadane pytania udzielił Burmistrz.
Burmistrz poinformował, że zwiększenie na energię spowodowane zostało tym, ze doszła dodatkowa Remiza w Siedlnicy.
Skarbnik Gminy p.Anna Benit wyjaśniła ,że wolne środki umocowane są ustawowo – 31 grudzień roku ubiegłego – to nadwyżki z wyliczeń kredytów i pożyczek.
Środki te funkcjonują na rachunku bankowym. W naszym przypadku są wynikiem dobrego wykonania dochodów za rok 2006.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy te wolne środki nie mogliśmy wykorzystać wcześniej?
Burmistrz poinformował, że jednym z elementów, ze pojawiły się te środki to udział w podat5ku od osób fizycznych za m-c grudzień a pojawiły się w styczniu 2007r. W grudniu finalizowaliśmy przekształcenie wieczyste ze Spółdzielnią Mieszkaniową – ponad 200 tys. zł. Nie mieliśmy gwarancji, że wpłyną w grudniu.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 55.

W wyniku głosowania – głosami za - 12, przeciw 0, wstrzymujących się 8, radni podjęli Uchwałę Nr VII/59/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekty uchwał na druku nr 56 i 57 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza i Skarbnika Gminy Wschowa.
Do projektów uchwał uwag nie wniesiono.
Przewodniczący obrad poddał pod glosowanie projekt uchwały na druku nr 56.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VII/60/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Wschowa.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 57.

W wyniku głosowania – głosami za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, radni podjęli Uchwałę Nr VII/61/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wschowa.

10) Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwał na druku nr 58 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

Radny St.Kowalczyk zapytał czy podpisując umowę w tym roku, zmienią się stawki na drugi rok?
Burmistrz udzielił odpowiedzi stwierdzając, że prawdopodobnie nie, ale gdyby pojawił się wiarygodny wniosek to należałoby zmienić stawki.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Obecnych 19 radnych. Salę posiedzeń opuścił radny Bogusław Jarzyna.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 58.

W wyniku głosowania – głosami za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 8, radni podjęli Uchwałę Nr VII/62/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

Ad.7 Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Władysław Brzechwa zapytał, kiedy będą połatane dziury na drogach w Konradowie i Kandlewie?

2. Radny Roman Stocki prosi o udzielenie informacji :
1) o planowanych inwestycjach Gminy Wschowa obecnej kadencji Rady Miejskiej oraz, które inwestycje będą finansowane z funduszu Unii Europejskiej (wniosek w załączeniu).
2) dotyczącej siłowni:
- czy Gmina Wschowa współfinansuje działalność klubu lub sekcji prowadzonej w OSiR we Wschowie przez pana Dariusza Mireckiego,
- czy pan Mirecki ma uprawnienia trenerskie do prowadzenia zajęć z młodzieżą?
(wniosek w załączeniu).
3) o uzupełnienie wcześniej udzielonej odpowiedzi nt. ulicy Pocztowej,
4) o oznakowanie zinwentaryzowanego drzewostanu (np.dąb – pomnik przyrody).

3. Radny Jacek Kowalczyk prosi o:
- doświetlenie ulicy Działkowej i 17 Pułku Ułanów,
- sprawdzenie stanu drzew pod wzg. bezpieczeństwa w parku przy ul.Herbergera,
- jakie stosuje się stawki (kryteria) przy sprzedaży mieszkań – adoptowanych strychów?

4. Radny Witold Kotowski prosi o:
- lepsze gospodarowanie Domu Kultury majątkiem - pomieszczeniem, gdzie odbywały się wcześniej dyskoteki,
- czy dochody Domu Kultury z wynajmu pomieszczeń są dochodami Domu Kultury czy Gminy?

Ad.8
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych..
Burmistrz poinformował, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na wykonanie robót cząstkowych dróg.
Jeżeli chodzi o oświetlenie w Konradowie , Kandlewie, ul.Działkowej czy 17 Pułku Ułanów to - zadanie to można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza grupa to – przygotowanie projektu, pozwolenia na budowę - w tych miejscach, gdzie nie ma słupów.
Druga grupa to taka – gdzie istnieje linia i słupy, to po uzyskaniu zgody możemy dowiesić lampy. W chwili obecnej jesteśmy po przeglądzie lamp i sukcesywnie doświetlamy.
W sprawie mieszkań - adoptowane strychy, jeżeli spełniają kryteria mieszkań to są sprzedawane tak jak wszystkie – z ulgami. W momencie przyjęcia strychów do adaptacji na mieszkania podpisywane są porozumienia w sprawie ponoszonych kosztów przez obie strony.

Radnemu W.Kotowskiemu Burmistrz wyjaśnił, że zmiany funkcjonowania pomieszczeń Domu Kultury - po Viracoci, z przeznaczeniem na np. wejście do Domu Kultury od strony Niepodległości, to kwestia zaangażowania środków ok. 100 tys.zł.
Za gospodarowanie pomieszczeniami Domu Kultury odpowiada dyrektor. Dochody z wynajmu są dochodami Domu Kultury i mogą one być wykorzystane tylko na realizację statutowych zadań.
Radny W.Kotowski zapytał czy nie należałoby podjąć uchwałę, że tylko w części dochody z wynajmu będą dochodami DK a reszta dochodami gminy.

Ad.9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie radnego St.Kowalczyka dot.wyceny sprzedanych działek w strefie aktywności gospodarczej – wg rzeczoznawcy jest to kwota 295 tys.zł.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Stasiak poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Gminie Przemęt w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego dot. m.inn. wprowadzeniu zakazu w Parku pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości oraz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

Radny Władysław Brzechwa zwrócił się z prośbą do Burmistrza by przeprowadził rozmowy z LOK-iem na temat prowadzenia kursu na prawo jazdy kat.C – ciagniki, we Wschowie.

Radna Bogusława Awsiukiewicz w imieniu mieszkańców ulic Kraszewskiego i Sienkiewicza prosi o utwardzenia tych dróg.
(Wiosek w załączeniu).

Burmistrz poinformował, że kwota 200 tys.zł jest wpisana w budżecie. W tej chwili chodzi tylko o zakres tego zadania.

Radny Stanisław Kowalczyk zapytał:
- dlaczego tak długo naprawiana jest droga, która stanowi duże zagrożenie życia, w kierunku Buczyny?
- co dzieje się z lokalem po byłej kwiaciarni w Rynku?
- czy Firma, która wykupiła cukrownię i wyburzyła część obiektów płaci niższy podatek od nieruchomości?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz. Poinformował, że droga w kierunku Buczyny w pierwszej kolejności będzie naprawiona.
Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, Firmy po byłej cukrowni, to na dzień dzisiejszy nie było zmiany w deklaracji podatkowej.
Natomiast lokal po byłej kwiaciarni można rozpatrywać w dwóch wariantach. Może to być sprzedaż lub wynajem. W miesiącu kwietniu Komisja Budżetu i Majątku Gminnego tym tematem się zajmie.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował o:
- piśmie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, który prosił o udekorowanie Ratusza w związku z 50-Leciem Traktatu Rzymskiego,
- podziale zadań między wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczący K.Czopek nadzoruje prace Komisji Oświaty, Rolnictwa i Majątku natomiast Wiceprzewodniczący Tomasz Stasiak nadzoruje prace Komisji Rewizyjnej oraz Młodzieżowej Rady.
- o dyżurach Przewodniczącego Rady w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca natomiast w pozostałe poniedziałki miesiąca dyżury pełnią Wiceprzewodniczący Rady.

Wiceprzewodniczący Rady K.Czopek poprosił Przewodniczących komisji o kwartalne informacje z działalności stałych komisji rady.

Radny Mariusz Mazur złożył wnioski dotyczące:
- remontu drogi z Siedlnicy do Czerlejewa
- założenia oświetlenia uliczki znajdującej się w Siedlnicy w pobliżu kościoła.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady VII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała Przewodniczący
Maria Wilczak Rady Miejskiej we Wschowie

Fabian GrzybData publikacji: 2007-09-07 10:44:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa