Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr X/ 07

P r o t o k ó ł Nr X/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 31 maja 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych – nieobecny radny R. Miśkiewicz.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wschowa.
5. Stan i kierunki rozwoju bazy sportowo-turystycznej w Gminie Wschowa – program na lata 2007-2013.
6. Informacja o stanie przygotowania Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu letniego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przeprowadzenia kompleksowej kontroli finansowej samorządowej instytucji kultury pn. Dom Kultury we Wschowie, przez Komisję Rewizyjną,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4) zbycia nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym,
5) nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
6) pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne,
7) zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
8) nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 5 we Wschowie, ul. Targowa nr 8,
9) określenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Wschowa,
10) udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy,
11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
12) zmiany Uchwały Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dn. 18.05.07r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS,
13) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący obrad stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).

Przewodniczący poinformował zebranych o wniosku o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały druk nr 75. Jako wyjaśnienie Zastępca Burmistrza podał zbieg czasowy – w dniu 4 czerwca 2007r. ma odbyć się przetarg na sprzedaż Pałacu w Osowej Sieni.
Radny S. Kowalczyk zakwestionował powód wycofania projektu- stwierdzając, że ewentualna sprzedaż pałacu nie ma wpływu na przejęcie tej drogi. Zwłaszcza, że jest to droga, z której korzysta wielu mieszkańców, m.in. on sam.
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – odczuwamy ten problem – wycofanie projektu oznacza jedynie przesunięcie sprawy w czasie.
Przewodniczący przedstawił program po zmianach :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wschowa.
5. Stan i kierunki rozwoju bazy sportowo-turystycznej w Gminie Wschowa – program na lata 2007-2013.
6. Informacja o stanie przygotowania Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu letniego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przeprowadzenia kompleksowej kontroli finansowej samorządowej instytucji kultury pn. Dom Kultury we Wschowie, przez Komisję Rewizyjną,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4) zbycia nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym,
5) pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne,
6) zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
7) nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 5 we Wschowie, ul. Targowa nr 8,
8) określenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Wschowa,
9) udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy,
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
11) zmiany Uchwały Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dn. 18.05.07r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS,
12) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.
Ad.2 uwag do protokołu nie zgłoszono – jednogłośnie ( 20 za ) przyjęto protokół z IX sesji Rady Miejskiej.

Ad.3
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza odczytał Zastępca Burmistrza A. Nowicki – materiał w załączeniu.

Ad. 4 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wschowa przedstawił po Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury – Marian Kociubiński- materiał w załączeniu. Poinformował zebranych, że w raporcie pominięto informację nt. gospodarki odpadami, która była przedstawiana na sesji w lutym bieżącego roku.
Radny M. Mazur – czy coś zrobiono z dzikimi wysypiskami w Siedlnicy.
Radny S. Kowalczyk – strategicznych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska Gmina nie posiada. Chodzi o składowanie odpadów i kanalizację wiejską. Podał przykład Gminy Szlichtyngowa, która pozyskała na takie cele 4 mln. zł. środków zewnętrznych. Stwierdził, że Gmina Wschowa w tym zakresie nie rozwija się.
Nowicki – trudno zgodzić się z twierdzeniem p. Kowalczyka. Przykład – przygotowywany projekt związany z kanalizacją na terenie Gminy Wschowa- co jest zapisane w raporcie. W odniesieniu do składowiska w Siedlnicy – właśnie rozpatrujemy, czy zostanie ono zlikwidowane, czy pozostanie.
Radny S. Kowalczyk – a czas ucieka.
Radny F. Grzyb - poprosił członków Komisji Rolnictwa o „śledzenie” tych kwestii.
Ad. 5
Raport o stanie i kierunkach rozwoju bazy sportowo-turystycznej w Gminie Wschowa – program na lata 2007-2013 przedstawił Piotr Chałupka – p.o. Dyrektora OSiR we Wschowie – materiał w załączeniu.Radny S. Kowalczyk – zauważył, że zaproponowane kierunki rozwoju bazy sportowo-turystycznej ciągną za sobą środki pieniężne.
Radny A. Dworkiewicz – apeluje by korzystać ze środków zewnętrznych- np. z mechanizmów norweskich. Zwrócił uwagę na boiska wiejskie i ich stan, np. w Przyczynie Górnej.
Nowicki – nie zgadza się, że gmina nic nie robi w celu pozyskania środków. Właśnie na odnowę boiska w Przyczynie Górnej został przygotowany projekt „ Odnowa Wsi”.
Radny W. Kotowski – mechanizm norweski – pokrywa 80% kosztów przedsięwzięcia.
Radna B. Tlałka- czy została przeprowadzona analiza, które zadania zostały wytypowane do finansowania ze środków zewnętrznych, a które z własnych.
A. Nowicki – drobne remonty ze środków własnych, większe ( SP1, Gimnazjum 2, Sp 2 ) ze środków zewnętrznych. Ponadto z mechanizmu norweskiego finansowane są projekty o wartości powyżej 5 mln.
Ad. 6
Informację o przygotowaniu do sezonu letniego OSiR przedstawił Piotr Chałupka po Dyrektora OSiR we Wschowie. Dyskusji nie było.

Ad.7 Interpelacje i zapytania radnych.
1. Klub Lewica i Demokraci – brak odpowiedzi w sprawie Os. Korczaka.
2. Klub Lewica i Demokraci – zapytanie o park nad stawami.
3. Radny R. Stocki – sprawa korzystania z sanitariatów na cmentarzu komunalnym oraz kto administruje budynkiem po starej przychodni ( K. Wielkiego)
4. Radny B. Jarzyna – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów wywożone są nieregularnie i są przepełnione.
5. Radna B. Tlałka – zwraca uwagę na zaniedbane tereny przy stawach (ul. Obrońców Warszawy)
Przerwa 15,10 – 15,20.
Po przerwie na Sali obecnych 19 radnych – brak radnego W. Brzechwy.
Ad. 8
Podjęcie uchwał:
1) Druk 71 w sprawie przeprowadzenia kompleksowej kontroli finansowej samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Kultury we Wschowie, przez Komisję Rewizyjną – przedstawił Przewodniczący.
Radny W. Kotowski – kontrola w DK wykazała, co wykazała. Nie tylko my, twierdzimy, że była przeprowadzona prawidłowo- nawiązał do artykułu w ABC. Uważa, e w trakcie następnej kontroli winien brać udział ekspert zewnętrzny i tego będzie się domagał. Składa wniosek, by wycofać ten projekt i po prostu przyjąć protokół z już przeprowadzonej kontroli.
Radny F. Baśczyn – na poprzedniej sesji przyjęto przecież wniosek o przeprowadzeniu ponownej kontroli.
Radny F. Grzyb – stwierdził, że protokół z poprzedniej kontroli, nie był de facto protokołem.
Radny S. Kowalczyk – nikt nie podważa zarzutów zawartych w protokole. Jakkolwiek uważa, że Burmistrz powinien zwrócić Dyrektorowi DK uwagę na niektóre działania, np. podejmowanie większej gotówki bez możliwości należytego jej przechowywania ( 30 tys.) Uchybienia niechybnie są. Proponuje kontrolę z zewnątrz.
Radny K. Czopek – wnioskuje o powołanie biegłego, ponieważ następna kontrola w tym składzie może zakończyć się bezproduktywnie.
Radny F. Grzyb – potwierdza, że przeprowadzenie takiej kontroli leży w kompetencjach Komisji Rewizyjnej.
Radny A. Dworkiewicz – statut mówi ,że obsługę zapewnia Burmistrz.
Radny Ł. Tkacz – problem z działaniem Komisji Rewizyjnej pojawił się dopiero kiedy pojawił się negatywny protokół.
Radny W. Kotowski – w protokole są pytania, na które należy odpowiedzieć.
Radny S. Kowalczyk – zarzuca, że do chwili obecnej tego nie uczyniono.
Obecnych 19 radnych. Przewodniczący zarządził głosowanie. Stosunkiem głosów za-11, przeciw -7 , wstrzymujących się – 1 – radni podjęli uchwałę nr X/75/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przeprowadzenia kompleksowej kontroli finansowej samorządowej instytucji kultury pn. Dom Kultury we Wschowie, przez Komisję Rewizyjną.

2) Projekt uchwały druk nr 72 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne przedstawił przewodniczący.
Radny W. Kotowski – proponuje wycofanie z tego projektu § 1 pkt. 2 – zapisu z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny. Proponuje wieloletnią dzierżawę, np. na 5 lat. Nie widzi potrzeby zbycia tego lokalu.
Radny S. Kowalczyk – czy w ogóle w uchwale może być zapis – z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny. Jeśli tak, to nie sprzedawajmy, tylko wydzierżawmy ten lokal.
Radny W. Kotowski – jeśli wycofamy zapis, kierunek o przeznaczeniu lokalu, to podniesiemy jego atrakcyjność.
Z-ca Burmistrza A.Nowicki – to poprzednia rada opracowała strategię Gminy, m.in. wskazała kierunki rozwoju bazy turystycznej. My jako właściciel składamy ofertę sprzedaży, a w dziale III KW wpisujemy swoje warunki.
Radca Prawny – potwierdził, że właściciel ma prawo sprzedaż lokal na swoich warunkach – na postawie umowy dobrowolnej obu stron.
Z-ca Burmistrza A.Nowicki – na etapie przetargu musimy ściśle określić warunki sprzedaży, chociażby z tego względu że nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie w akcie notarialnym zaznaczamy prawa i obowiązki obu stron.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Kotowskiego – wykreślenie § 1 pkt. 2 , w głosowaniu za-7, przeciw – 12, wstrzymujących się -0 – wniosek nie został przyjęty.
Radny A. Dworkiewicz – nie powinniśmy wskazywać przeznaczenia lokalu.
Radny Ł. Tkacz – a co jeśli właściciel się nie sprawdzi w przyszłości.
Radny K. Czopek proponuje by ogłosić przetarg bez wskazywania przeznaczenia. Zgłasza wniosek formalny , by w projekcie zamiast – przeznaczenia gastronomicznego wpisać – lokal handlowo-usługowy.
Radny S. Kowalczyk – nawiązał do wypowiedzi A. Nowickiego, owszem strategia była przyjęta, ale to rynek decyduje co ma większe szanse powodzenia i co należy prowadzić.
A. Nowicki – Rada zdecyduje, jaki będzie zapis. Chociaż wiemy wszyscy, że projekt jest dobry, chociaż niekoniecznie doskonały.
Radny F. Baśczyn – proponuje 15 min. przerwy.
Przerwa od 16,20 do 16,35.
Po powrocie obecnych 18 radnych – brak radnego J, Kowalczyka.
Głosowanie nad wnioskiem radnego K. Czopka : za- 6, przeciw -12, wstrzymujących się 0. Wniosek formalny nie został przyjęty.
Głosowanie nad projektem uchwały – głosami – za- 12, przeciw – 4, wstrzymujących się – 2 radni podjęli uchwałę nr X/76/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Na sali obecnych 17 radnych – brak radnego S. Kowalczyka.
3) Projekt uchwały druk nr 73 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowana – jednogłośnie ( 17 głosów za ) radni podjęli uchwałę nr X/ 77/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Na Sali obecnych 19 radnych, wrócili radni S. Kowalczyk i J. Kowalczyk.

4) Projekt uchwały druk nr 74 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym przedstawił przewodniczący obrad.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr X/78/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym.

5) Projekt uchwały druk nr 76 w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne przedstawił przewodniczący obrad.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów za- 13, przeciw -0, wstrzymujących się -6, radni podjęli uchwałę nr X/79/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne.

6) Projekt uchwały druk nr 77 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców przedstawił przewodniczący obrad.
Radny S. Kowalczyk – w projekcie brakuje ogólnej strategii działania. Nie jest określony cel, jaki chcemy osiągnąć. Nie widzi konsekwencji. A co z lokalami socjalnymi. Nie zna filozofii działania władz. Czy nie należałoby przeprowadzić dyskusji nt. mienia komunalnego.
Radny F. Baśczyn - § 1 pkt. 3 – jak to się ma do wielkości działek, na których stoi budynek.
Radna B. Awsiukiewicz – popiera projekt uchwały z uwagi na fatalny stan budynków.
Z-ca Burmistrza A. Nowicki – w odpowiedzi dla radnego F. Baśczyna – tam gdzie będzie możliwość wydzielenia gruntu- zostanie taka działka wydzielona. Dodał, że projekt zawiera uwagi zgłoszone przez Komisję Budżetu. Miasto powinno pozbyć się tego „ balastu” – mieszkań komunalnych.
Więcej uwag nie było.
W wyniku głosowania : głosami 17 – za, 0 – przeciw i 2 –wstrzymujące się, radni podjęli uchwałę nr X/80/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

7) Projekt uchwały druk nr 78 w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 5 we Wschowie, ul. Targowa nr 8 przedstawił przewodniczący obrad.
Radny T. Stasiak – czy nie należałoby zmienić nr przedszkola z 5 na 2?
L. Toś – Dyrektor Przedszkola – można przyjąć, że sentyment przeważa w utrzymaniu nr 5.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr X/81/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 5 we Wschowie, ul. Targowa nr 8.
8) Projekt uchwały druk nr 79 w sprawie określenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Wschowa przedstawił przewodniczący obrad.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za) radni podjęli Uchwałę nr X/82/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Wschowa.
9) Projekt uchwały druk nr 80 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr X/83/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy.
10) projekt uchwały druk nr 81 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu przedstawił przewodniczący obrad.
Radny S. Kowalczyk – czy prawdą jest, że już zakupiono i zapłacono za ten samochód.
Sekretarz Gminy Z. Semeniuk – potwierdził, że samochód został już zakupiony.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr X/84/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
11) Projekt uchwały druk nr 82 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dn. 18.05.07r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS przedstawił przewodniczący obrad.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr X/85/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dn. 18.05.07r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS.
12) Projekt uchwały druk nr 83 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r. przedstawił przewodniczący obrad.
Radny S. Kowalczyk, dlaczego z niektórych zadań ( Przyczyna Górna, Plac Kosynierów, droga Lgiń – Hetmanice) zdejmujemy ok. 700 tys. środków.
Radny W. Kotowski, dlaczego inwestujemy 200 tys. zł. na remont kapitalny budynku wielorodzinnego na ul. Kostki.
Radny S. Kowalczyk – czy nie zamykamy drogi przy sprzedaży lokali.
Z-ca Burmistrza A. Nowicki odpowiedział, że budynek przy ul. Kostki ma spalony dach, po zrobieniu go można wygospodarować 2 lokale mieszkalne na strychu i w ten sposób poprzez ich sprzedaż doprowadzić do zwrotu kosztów poniesionych przy remoncie.
Jeśli chodzi o plac Kosynierów, to w tym roku nie pozyskamy środków zewnętrznych na inwestycje- wycofujemy wkład własny, ale w przyszłym inwestycje będziemy kontynuować. Natomiast na drogi osiedlowe nie dostaniemy środków zewnętrznych na pewno i dlatego musimy zagwarantować własne.
Radny S. Kowalczyk – czy ze sprzedaży Pałacu w Osowej Sieni, skorzystają mieszkańcy tej wsi.
Z-ca Burmistrza A. Nowicki – odpowiedział, że tak.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr X/86/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

Ad. 9
Odpowiedzi na złożone interpelacje i wnioski dla państwa radnych zostaną udzielone na piśmie.
Radnemu R. Stockiemu Z-ca Burmistrza odpowiedział, że budynek po byłej przychodni jest własnością Starostwa w Nowej Soli.

Ad. 10
Wolne wnioski.
Radny F. Grzyb – pani prowadząca sprzedaż kwiatów przy cmentarzu komunalnym prosi o dobudowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na już istniejących słupach.
Zapytanie do Radcy prawnego – w sprawie kompetencji przy ustalaniu ceny za korzystanie z szaletów na plaży w Lginiu.
Radca Prawny – zgodnie z ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, leży to w kompetencjach Rady, która może je scedować na Burmistrza.
Radny K. Czopek pyta o stanowisko Urzędu w świetle prawa prasowego, w odniesieniu do artykułu o kontroli w DK, zamieszczonego na łamach ABC.
Zastępca A. Nowicki – to pytanie do Dyrektora Domu Kultury.
S. Kołodyńska – osoba z publiczności– podziękowała wszystkim za podjętą uchwałę w sprawie bonifikat.
L. Marciniak – Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej- poinformował o odkryciach w trakcie prac prowadzonych w Kościele Ewangelickim.
Radny A. Dworkiewicz- do Przewodniczącego Rady, dlaczego nie zaprasza „naszych” posłów.
Radny T. Stasiak prosi by:
- na sali obrad był na następną sesje rzutnik z projektami uchwał.
P. Frąckowiak – osoba z publiczności - czy w ramach remontów nawierzchni brana jest pod uwagę ul. Wesoła.
Z-ca Burmistrza A. Nowicki – tak, chociaż zależy to też od tego, na ile wystarczy nam funduszy.
Radny S. Kowalczyk prosi o interwencję w sprawie lamp przy drodze do cmentarza w Osowej Sieni – nie świecą.
Prosi Dyrektora DK o odpowiedź na piśmie w sprawie informacji na temat zakupu samochodu.
Sekretarz – wyjaśnił, że po przeprowadzeniu remontu pomyślimy o prezentacjach multimedialnych.
Przewodniczący obrad F. Grzyb – stwierdził, że jeśli jest taka wola, to będzie zapraszał posłów.
Zastępca A. Nowicki – w poprzednim tygodniu dyżur na terenie Ratusza pełniła posłanka Elżbieta Rafalska.
Radny Cz. Kuppe – dlaczego tak późno poinformowano mieszkańców o dyżurze p. poseł?
Z-ca Burmistrza A. Nowicki – dowiedzieliśmy się o spotkaniu na dwa dni przed jego planowanym terminem, niezwłocznie umieszczono informację na stronie internetowej.
Sekretarz Z. Semeniuk poinformował, że w dniu 15 czerwca w Ratuszu dyżur będą pełnili pracownicy Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przewodniczący F. Grzyb poinformował, że zbiórka „ Dla Pawełka” zakończyła się zebraniem 650,- zł, było darczyńców 11.

Ad. 11 .
W związku z wyczerpaniem programu obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranych za udział w obradach i zamknął X Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.
Protokołowała Maria Wilczak

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie

Fabian GrzybData publikacji: 2007-09-07 10:47:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa