Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XI/ 07

P r o t o k ó ł Nr XI/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 czerwca 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych ( nieobecni radni J. Kowalczyk i R. Miśkiewicz ).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał ( 19 osób).
Burmistrz K. Grabka złożył wniosek ustny o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały druk nr 85 w sprawie nabycia mienia w zasoby gminne, z uwagi na wątpliwości prawne.
Radny S. Kowalczyk – prosi o dodatkowe wyjaśnienia.
Burmistrz K. Grabka – chodzi o dokładne wyjaśnienie istniejących zapisów w księgach wieczystych.
Są one niejednoznaczne i mogą być różnie interpretowane, ponadto ich interpretacja przez PKP jest inna niż nasza. Sprawa jest na tyle poważna, że wymaga gruntownego zbadania. W związku z tym proszę o wycofanie wskazanego projektu z programu dzisiejszej sesji.
W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący obrad stwierdził, że wyjaśnienia Burmistrza były wystarczające.
Godz. 1410 na Sali obecnych 21 radnych.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie ( 21 głosów za ) przyjęli porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Burmistrza o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2004-2013.
5. Informacja o stanie technicznym w placówkach oświatowo- wychowawczych na terenie miasta i gminy Wschowa. Opracowanie planu remontów, modernizacji i inwestycji w tym zakresie.
6. Informacja o promocji Gminy Wschowa.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
2) oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
7) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
8) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
9) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
10) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
11) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
13) zawarcia umowy na realizację projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.


Ad.2 Jednogłośnie ( 21 głosów za) przyjęto protokół z X Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym ( materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.

Ad.4 W dalszej kolejności Burmistrz K. Grabka przedstawił informację o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2004-2013. Rok 2006 był ostatnim rokiem programowania środków z budżetu Unii Europejskiej , na który rozpisane były cele szczegółowe. Zarówno w odniesieniu do budżetu unijnego, jak i naszej strategii – należy zastosować procedurę ponownego rozpisania celów i programowania na lata 2007-2013. Proponuje by pod koniec wakacji utworzyć i spotkać się z grupą osób , które zajmą się przygotowaniem projektu uchwały w sprawie aktualizacji strategii.
Są już pierwsze propozycje zmian, np. w odniesieniu do celu nr 7 – edukacja , który byłby właściwy na poziomie powiatu ( dotyczy przede wszystkim szkół ponadgimnazjalnych ), a na poziomie gminy – można byłoby z niego zrezygnować.
Radny S. Kowalczyk – pytanie w odniesieniu do celu nr 1 – poprawienie warunków życia mieszkańców – jeśli chodzi o inwestycje – obwodnica i rondo we Wschowie – na jakim są etapie.
Radna B. Tlałka – proponuje by nie wykreślać celu 7 , ale go zmodyfikować , poprzez powiązanie szkół gimnazjalnych z ponadgimnazjalnymi.
Radny S. Kowalczyk – przychyla się do wniosku radnej Tlałki, byłby ostrożny – jeśli chodzi o wykreślanie jakichkolwiek celów.
Burmistrz K. Grabka
 nie ma mowy o jakimkolwiek samowolnym wykreślaniu elementów strategii. Aby cokolwiek zmienić , czy wykreślić konieczne są szerokie konsultacje, również społeczne. Osobiście jest również przeciwny wykreślaniu któregokolwiek celu. Chciał jedynie zasygnalizować trudności z realizacją celu 7.
 W odniesieniu do obwodnicy – nie jest to inwestycja realizowana przez gminę. Do naszych obowiązków należy sprawdzanie i monitorowanie procesu powstawania obwodnicy. Podział kompetencji w tym zakresie okresla stosowne porozumienie zawarte w 2003 r. pomiędzy generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Wschowa. Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oczekuje na zatwierdzenie celów strategicznych w zakresie inwestycji dla Województwa Lubuskiego . Wtedy Zarząd określi swoje priorytety w tym zakresie. Jakkolwiek nie istnieje aktualna lista realizowanych projektów , wiemy, że czynione są starania w celu przekazania podstawowej inwestycji ( most na Odrze ) ze szczebla wojewódzkiego na szczebel centralny – co spowoduje uwolnienie środków na pozostałe mniejsze inwestycje. Poza tym istnieje ”dobry klimat” wokół obwodnicy wschowskiej, ponieważ leży ona na najkrótszej drodze z Zielonej Góry do Leszna.
 W części krajowej obwodnicy – nie jest uzupełniony raport środowiskowy ( oddziaływania inwestycji na środowisko ). W momencie, gdy GDDKiA dokona uzupełnień – otrzyma akceptację UW Lubuskiego. Część krajowa naszej obwodnicy została wpisana na listę celów szczegółowych GDDKiA na rok 2009.
 W przypadku ronda są już wszystkie projekty i uzgodnienia poza jednym – pozwoleniem na budowę. Wniosek o wydanie takowego w Urzędzie Wojewódzkim złożyło wschowskie Starostwo z upoważnienia GDDKiA w Zielonej Górze. W trakcie procedury okazało się, że cześć drogi krajowej nr 12 która dochodzi do projektowanej obwodnicy, na mocy dawnych porozumień jest w gestii GDDKiA ale nie oddziału zielonogórskiego , ale we Wrocławiu. Z moich informacji wynika, że oddział wrocławski przedstawił upoważnienie dla oddziału w Zielonej Górze w omawianym zakresie. W wyniku czego zostało wydane pozwolenie na budowę – w tej chwili uprawomocnia się.
Radny S. Kowalczyk – dziękuje za wyjaśnienia, aczkolwiek ma wrażenie, że zbyt mało lobujemy w tych sprawach, zważywszy, że mamy „swojego” posła czy panią senator. Ponadto powinniśmy odnaleźć się z tymi inwestycjami w kontekście EURO 2012 – to również może być nasz szansa – patrząc na szlaki komunikacyjne wschód – zachód, na których my się znajdujemy. Apeluje więc – więcej lobbingu, zapraszajmy posłów i senatorów.
Radni więcej uwag nie zgłosili.

Ad. 5 Informacja o stanie technicznym w placówkach oświatowo- wychowawczych na terenie miasta i gminy Wschowa Opracowanie planu remontów, modernizacji i inwestycji w tym zakresie.
Powyższe przedstawił Wojciech Kuryłło po Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.
Radna B. Tlałka – czy w placówkach są w tym momencie niewykonane zalecenia np. Sanepidu?
W. Kuryłło – wszystkie są bądź wykonane , bądź w trakcie realizacji.
Radny Cz. Kuppe – czy remonty o których byłą mowa – zostaną wykonane w 2007r.?
W. Kuryłło – tak, środki na realizację są zabezpieczone w budżecie.
Radny Cz. Kuppe – czy również sto dotyczy boiska przy SP nr 2 we Wschowie.
W. Kuryłło – są również środki na ten projekt.
Radny S. Kowalczyk – czy aby na pewno zabezpieczone są środki w tegorocznym budżecie.
W. Kuryłło – tak.
Radny S. Kowalczyk – i zdążymy z tymi wszystkimi remontami w czasie wakacji.
W. Kuryłło – nie we wszystkich przypadkach, ale staramy się w czasie wakacji zrobić jak najwięcej.
Radny S. Kowalczyk – kto wykonuje inwestycje – Urząd , czy dyrektorzy?
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – jest różnie – w części przypadków – dyrektorzy, w pozostałych Urząd. Natomiast jeśli chodzi o terminarz prac, to wszystkie remonty sal dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń szkolnych – zostaną wykonane w czasie wakacji. Pozostałe , nie związane bezpośrednio z procesem nauczania – sukcesywnie w terminach późniejszych.
Radny W. Kotowski – kiedy zostanie przedstawiona informacja na temat stanu oświaty w Gminie Wschowa.
Radny F. Baśczyn – na wrzesień zaplanowana jest debata Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych – w oparciu o szczegółową informację na temat stanu oświaty w Gminie.
Radny W. Kotowski – chciałbym otrzymać takową informację na tyle wcześniej, żeby móc spokojnie się z nią zapoznać i ustosunkować.
Radny F. Grzyb – najpierw materiały w tej sprawie otrzymają członkowie Komisji Oświaty, następnie pozostali radni.
Radny Ł. Tkacz – a co po zakończeniu roku 2007, czy istnieje jakiś plan działania w latach kolejnych?
Burmistrz K. Grabka – budżety gminne uchwalane są na dany rok, nic z nich na lata kolejne nie wynika. W 2006r. został przyjęty Wieloletni Plan Inwestycyjny. Przeprowadzając aktualizację Strategii , chcemy również dokonać odpowiedniej aktualizacji WPI, odpowiednio wcześniej – przed dyskusją nad przyjęciem budżetu na rok 2008.
Z inwestycji znaczniejszych – sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1 – chcemy w tym roku doprowadzić do zakończenia etapu projektowania i uzyskać stosowne pozwolenia na budowę. Następnie w 2008r. złożymy wniosek o dofinansowanie z UE. Jeśli otrzymamy środki na poziomie planowanym – będzie to inwestycja w cyklu rocznym. Jeśli nie otrzymamy ich w pełnej wysokości przeprowadzimy inwestycję w sposób analogiczny do inwestycji – Hali przy Gimnazjum nr 2. ( inwestycja w cyklu rocznym – ale finansowana w 2 kolejnych latach budżetowych).
Następnie – ukończenie projektu modernizacji SP nr2.
W roku 2008 planujemy:
- następny etap modernizacji SP nr 1( wymiana okien od strony wschodniej),
- modernizacja Gimnazjum nr 1 ( dach + elewacja).
Dokładne informacje otrzymają państwo we wrześniu.
Radny S. Kowalczyk – nie słyszę o zamierzeniach w odniesieniu do bazy oświatowej w Osowej Sieni. Przecież należy zmodernizować świetlicę w związku z jej adaptacją na pomieszczenie zerówki. Mam nadzieję, że chociaż część środków uzyskanych ze sprzedaży pałacu w Osowej Sieni – zostaną przeznaczone na potrzeby społeczności lokalnej.
Burmistrz K. Grabka – nie można powiedzieć, że nie robimy nic dla szkół wiejskich, w ostatnim czasie zrobiono wiele dla szkół na terenach wiejskich:
- SP w Łysinach – ogrodzenie, toalety, szatnia,
- SP w Konradowie – zerówka,
- SP w Lginiu – schody zewnętrzne, toalety, pomieszczenia w suterenie,
- SP w Osowej Sieni - budynek główny – wymiana okien i remonty bieżące.
Tak więc można stwierdzić, że nie zapominamy o placówkach na terenach sołectw. Poza tym SP w Osowej Sieni jest, pod względem technicznym – najlepiej przygotowaną placówką wśród szkół wiejskich – do prowadzenia zajęć.
Radny S. Kowalczyk – przede wszystkim chodzi mi o to by Gmina przeznaczyła część pieniędzy ze sprzedaży pałacu na potrzeby społeczności Osowej Sieni. Jeśli chodzi o szkołę, to może i jest ona wyposażona w wystarczającym stopniu, ale jest mało miejsca.
Burmistrz K. Grabka – zgadzam się z panem W czasie wakacji zostanie przeprowadzona niezbędna modernizacja pawilonu technicznego. Dodatkowo jest kwestia doposażenia pracowni komputerowej. Poza tym – paląca potrzeba powstania Sali gimnastycznej. Nie mamy na to zadanie środków w tegorocznym budżecie, ale wpiszemy je do aktualizowanego WPI.

Ad. 6 Informacja o promocji Gminy Wschowa. Przedstawił ją Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Gminy Ireneusz Mieżowiec.
Nawiązując do sprawy sprzedaży pałacu w Osowej Sieni – nabywcy Państwo Hansen, chcą współpracować ze społecznością lokalną. Wyrazili m.in. chęć udostępnienia niektórych pomieszczeń pałacowych na świetlicę dla dzieci. 22 czerwca 2007r. odbyło się II Popołudnie Szwedzkie, współorganizowane przez firmę STENA. Przy tej okazji chcę zasygnalizować problem naświetlony przez kierownictwo firmy, a mianowicie z siłą roboczą. Wstępnie zatrudnienie miała uzyskać 12 osobowa grupa. Były bardzo duże problemy z jej skompletowaniem. Z tego samego powodu, nie udało się otworzyć we Wschowie filii Fabryki Mebli z Wolsztyna.
W ramach programu „ Turystyka Wspólna Sprawa” uzyskaliśmy 4 tys. zł. na wydanie folderu turystycznego.
Radny M. Mazur – czy próbowaliście promować Gminę np. w telewizjach lokalnych, bądź korzystając z obecności lokalnych firm na różnego rodzaju targach – promować się przy tej okazji. Myślę konkretnie o firmie „Dobrowolski”. Ponadto czy w sprawie składania wniosków o dotacje z UE, rozważana była możliwość skorzystania z usług firmy zewnętrznej.
Radny S. Kowalczyk – a skąd dokładnie jest ta dotacja na folder.
Ireneusz Mieżowiec :
- jeśli chodzi o reklamę telewizyjną jest to bardzo wysoki koszt, nawet w telewizji lokalnej. Spowodowanie, że ekipa telewizyjna pojawi się bezpłatnie – graniczy z cudem. Telewizja przyjeżdża jedynie wówczas, kiedy coś się dzieje, zazwyczaj złego.
- wystawialiśmy się razem z firmą „Dobrowolski” w ubiegłym roku. Tak że wykorzystujemy takie możliwości. Natomiast nie na każdego rodzaju targach można wystawić się z kimś. Zazwyczaj, żeby zniwelować koszty wystawiamy stoisko razem z Powiatem, tak jak na targach inwestycyjnych, czy turystycznych.
- jeśli chodzi o korzystanie z usług firm zewnętrznych przy przygotowaniu wniosków – do tej pory nie korzystaliśmy.
Burmistrz K. Grabka – nie tylko przy przykrych wydarzeniach pojawia się telewizja. Przy okazji podpisania umów z pierwszym inwestorem w strefie aktywności, była ekipa z Lubuskiej Regionalnej Telewizji – m.in. miałem przyjemność udzielać wywiadu. Aczkolwiek prawdą jest, że pojawili się również wtedy, gdy wystąpiła woda z Kanału Krzyckiego.
Mamy bardzo dobre relacje z Telewizją Masters z Głogowa. Na ich antenie pokazywanych jest bardzo wiele materiałów o Gminie Wschowa.
Dziękując za sugestię panu radnemu M. Mazurowi – sądzę że należy przyjrzeć się bliżej kwestii połączenia promocji lokalnych firm i promocji Gminy. Jeśli będzie to konieczne możemy podpisać stosowne porozumienia.
Ireneusz Mieżowiec – ponadto nie ma jasności, który z oddziałów telewizji regionalnej powinien obsługiwać nasz teren. Podobno oddział Lubuski, aczkolwiek na motokrossie była pani redaktor z oddziału wielkopolskiego.
Radna J. Pawłowska – na czym polegają kontakty zagraniczne. Jak również jaka jest sytuacja z wnioskami o dopłaty z UE, w jakich zadaniach zostały złożone.
Burmistrz K. Grabka – zgodnie z prawodawstwem UE został zamknięty rozdział 2004-2006. Teraz następuje rozdział na zadania szczegółowe na lata 2007-2013. W związku z tym nie ma naboru wniosków. Najbliższe przewidywane terminy naboru to przełom 2007/2008. Natomiast w latach poprzednich, w terminach regulaminowych złożyliśmy 4 wnioski. Jeden z nich został odrzucony ze względów formalnych. Trzy przeszły przez wszystkie szczeble weryfikacji i zostały zatwierdzone. Jednakże tylko 1 z nich został zrealizowany. Dwa pozostałe nie zostały zrealizowane z powodu braku funduszy i zostały wpisane na listę rezerwową. W roku 2006 były ogłoszone dodatkowe nabory. Złożyliśmy dwa wnioski, z czego 1 został przez nas wycofany, natomiast drugi ( modernizacja plaży w Lginiu ) przeszedł i został zrealizowany.
Ireneusz Mieżowiec – jeśli chodzi o kontakty zagraniczne to odnoszę wrażenie, że najpierw należy poszukać kontaktów u siebie. Pozyskać jakiegoś dużego inwestora, a wtedy następni przyjdą. Prowadzimy rozmowy z paroma poważnymi inwestorami polskimi. Nie oznacza to , że nie pracujemy nad kontaktami zagranicznymi. Wysyłamy oferty i prowadzimy rozmowy. Dwa tygodnie temu gościliśmy hiszpańskiego pośrednika, zajmującego się wyszukiwaniem terenów inwestycyjnych dla różnych firm europejskich.
Radny S. Kowalczyk – uważam, że Biuro Promocji dość jednokierunkowo traktuje swoje zadanie, jedynie w zakresie pozyskiwania inwestorów. Ja sądzę, że powinni działać wielokierunkowo. Jest za słaba współpraca i wymiana informacji pomiędzy BPR a innymi jednostkami gminnymi. BPR w moim mniemaniu winno przede wszystkim koordynować współpracę międzyjednostkową i poprzez odpowiednie jej kształtowanie wzmocnić efekt promocji Gminy jako takiej i jej działań. W odniesieniu do promocji telewizyjnej. Może nie skupiać się na oddziałach lokalnych. W TVP II poranny program „ Pytanie na śniadanie” w czasie wakacji gościli w różnych miejscach w Polsce, niekoniecznie powszechnie znanych. Dziś np. byli w Rakoniewicach. Należałoby wejść w kontakt z tymi gminami i sprawdzić w jaki sposób było to sformalizowane. Wracając do naszych nowych sąsiadów Państwa Hansen, to chciałem poinformować, że zorganizowali oni coś w stylu wieczorka zapoznawczego, na który ja również zostałem zaproszony.
Ireneusz Mieżowiec – uważam, że sugestie p. Kowalczyka winny zostać jak najszybciej sprawdzone.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny T. Stasiak złożył na ręce Przewodniczącego interpelację w sprawie uporządkowania spraw związanych z własnością dróg na terenie Gminy Wschowa.

Przerwa w obradach od godziny 1540 do 1600 .
Po zakończeniu przerwy na Sali obecnych 19 radnych ( nieobecni radna J. Pawłowska i radny W. Brzechwa).

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:
1) druk 84 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. W odniesieniu do wątpliwości wyrażonych na Komisjach do pkt. 2 , Burmistrz wyjaśnił, że sąsiad – właściciel sąsiedniej działki ma świadomość konsekwencji podjęcia tej uchwały. Radni uwag nie zgłosili. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęta została uchwała nr XI/87/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Na Sali obecnych 20 radnych – powróciła radna J. Pawłowska.
2) druk nr 86 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego. Radni uwag nie zgłosili. W wyniku głosowania - jednogłośnie ( 20 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęta została uchwała nr XI/88/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego.
3) druk nr 87 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Radni uwag nie zgłosili. W wyniku głosowania - jednogłośnie ( 20 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęta została uchwała nr XI/89/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4) druk nr 88 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Radni uwag nie zgłosili. W wyniku głosowania - jednogłośnie ( 20 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęta została uchwała nr XI/90/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5) druk nr 89 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Radni uwag nie zgłosili. W wyniku głosowania - jednogłośnie ( 20 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęta została uchwała nr XI/91/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6) druk nr 90 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu. Burmistrz K. Grabka - w odpowiedzi na pewne kontrowersje, które zasygnalizowali Państwo na Komisjach. Gmina swojego czasu przygotowała projekt kompleksowego zagospodarowania i uporządkowania gminnych terenów zielonych, m.in. włączyliśmy w ten projekt Zakątek Kamienny, będąc całkowicie przekonani, że ten teren należy do Gminy. Zostały na cen cel zabezpieczone środki w budżecie. Przy okazji dokonania zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym, okazało się, że ten teren leży w pasie drogi powiatowej – ul. Polna. W tej sytuacji mamy dwa wyjścia:
- albo przekazać te środki w formie pomocy dla Starostwa i teren zostanie jeszcze w tym roku uporządkowany i zagospodarowany,
- albo wszcząć procedurę przejęcia ul. Polnej od Starostwa , jednak jest to rozwiązanie w dłuższej perspektywie czasowej i zagospodarowanie nie nastąpi w tym roku.
Proponuję przychylić się do pierwszego rozwiązania.
Radny S. Kowalczyk – jest to kolejna uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu. Wiem, że nie może być uchwał warunkowych, ale jeśli my dajemy im pieniądze na zrobienie czegoś, co do nich należy – niech w pewien sposób się „ odwdzięczą”. Na przykład – my robimy skwer – a oni niech zrobią coś w dalszym ciągu ul. Polnej – np. skrzyżowanie z ul Spokojną. Albo niech dołożą odpowiednie środki do folderu, będziemy mogli wydać go w bogatszej wersji.
Radna B. Tałka – rozumie, że obecna sytuacja wynika z pewnej nieświadomości i uważa, że zasadne jest zrobić to w sposób zaproponowany przez Burmistrza. Jednakże uważa również, że zgodnie z przedmówcą radny S. Kowalczyk ) – należy tą sytuację w odpowiedni sposób wykorzystać.
Radny T. Stasiak – zgadza się z radnym S. Kowalczykiem , stąd m.in. jego interpelacja w sprawie uporządkowania spraw własności poszczególnych ulic na terenie Gminy Wschowa. Niezależnie, skąd bierze się różnica ( fakt, że niewielka) w kwocie w projekcie uchwały i w wartości przedsięwzięcia z projektu.
Radny K. Czopek – weźmy pod uwagę, że to dla dobra miasta.
Burmistrz K. Grabka – różnica wynosi 300 zł. Uchwała jest pierwszym krokiem. Później podpisujemy porozumienie, gdzie wskazane jest co zrobić z niewykorzystaną kwotą. W rezultacie końcowym – niewykorzystana kwota zostanie zwrócona – więc nie ma pierwszorzędnego znaczenia.
Fakt, że podjęliśmy już parę uchwał w sprawach pomocy dla Powiatu. Ale Powiat również udzielał pomocy Gminie. W ubiegłym roku otrzymaliśmy:
- 40.000,- na zagospodarowanie Pl. Kosynierów,
- 5.000,- poprawienie nawierzchni boiska w Dębowej Łęce,
- 8.000,- na działanie Punktu Informacji Turystycznej przy GCI,
- 11.260,- na wydanie książki „ Wschowa i Ziemia Wschowska w literaturze”
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – my również prowadziliśmy już ze Starostwem rozmowy w zaproponowanym przez Państwa kontekście. Starostwo udrożni drogę Lgiń – Zaborówiec oraz zrobi miejsca parkingowe w pasie drogi.
Dyrektor DK J. Lisiak – Starostwo dba o społeczność Gminy – zakupiło nową karetkę.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów za 17, przeciw 0 , wstrzymujących się 3 radni podjęli uchwałę nr XI/92/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
7) druk nr 91 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
Radny F. Baśczyn – rok temu było podobnie. Tylko, że wtedy sytuacja Spółki nie była dobra, Zarząd był nowy i nic dziwnego że nie mieliśmy do niego zaufania. W chwili obecnej wyniki Spółki są lepsze, a uważam, że Zarząd zdał egzamin. Wczoraj długo dyskutowaliśmy na Komisji. Mnie tłumaczenie pana Prezesa przekonuje.
Radny S. Kowalczyk – owszem – w sprawie VAT. Natomiast pozostałe tłumaczenie raczej nie. Jeśli dziś przekażemy tę nieruchomość Spółce – to muszą się pewne sprawy wyjaśnić. Jeśli przekażemy dziś, a procedura sprzedaży Spółka rozpocznie dopiero w chwili, gdy będzie miała nowe garaże dla sprzętu – to budynek może się zawalić i wtedy nie będzie czego sprzedawać. Może, przenieśmy gdzieś sprzęt i rozpocznijmy procedurę sprzedaży już teraz. Zgadzam się, że tok postępowania przedstawiony przez Prezesa nie jest pozbawiony logiki, ale z naszego punktu widzenia kolejność działań powinna być inna. Najpierw sprzedaż – potem cała reszta. Jeśli Prezes zapewni, że rozpocznie procedurę sprzedaży nieruchomości, niezwłocznie po przekazaniu – zagłosujemy za – jest to stanowisko Klubu. Wierzymy Zarządowi, ale patrzymy przez inny pryzmat. Chodzi o czas, żeby nie ocknąć się z zawalonym budynkiem bez możliwości sprzedaży.
Radny F. Baśczyn – zgadza się z radnym Kowalczykiem Właściciel patrzy na nieruchomość w sposób inny niż użytkownik.
Radny S. Kowalczyk – nie drążmy niepotrzebnie tematu. Aczkolwiek stan techniczny budynku może świadczyć, że Spółka nie do końca poprawnie dba o własność Gminy.
Radny T. Stasiak – pytanie do Prezesa R. Żaczyka – w jakim czasie Spółka jest w stanie wystąpić o pozwolenie na budowę garaży i rozpocząć procedurę sprzedaży.
R. Żaczyk – biorąc pod uwagę że uchwała musi się uprawomocnić oraz czas na uzyskanie pozwolenia – do 3 miesięcy.
Radny F. Grzyb – uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz K. Grabka – zwraca się do Prezesa Żaczyka by procedurę budowlaną prowadzić oddzielnie od procedury sprzedaży., co usprawni całe przedsięwzięcie.
Prezes R. Żaczyk – stwierdził, że nie będzie czekał z rozpoczęciem procedury sprzedaży do zakończenia budowy garaży i najpóźniej w ciągu 3 miesięcy ją rozpocznie.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania jednogłośnie ( 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XI/93/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
8) druk nr 92 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
Burmistrz K. Grabka – omówił zmiany z ostatnich dwóch dni ( załącznik nr 2 i 13 ).
Radny S. Kowalczyk – dlaczego rokrocznie do budżetu wstawiane są zadania, których się nie realizuje, tylko w ciągu roku ulegają redukcji np. Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce.
Przecież tego typu inwestycje są potrzebne społeczności, w tym przypadku Dębowej Łęki. Nie wiem jak przedstawi się sprawa z oświetleniem ulicznym – z tego zadania też były ściągnięte środki. Mamy przesunąć 250 tys. na remont parteru Ratusza , a czy to wystarczy. Może się okazać, że nie wystarczy i nie będzie wyremontowanego parteru, a tymczasem żadne z zadań z których zostały zabrane pieniądze też nie zostaną zrobione.
Burmistrz K. Grabka – na Dębową Łękę było zabezpieczone 60 tys. – jako udział własny Gminy przy wniosku o dofinansowanie z UE. To zadanie w ramach Programu „Odnowy wsi” miało ruszyć jako pierwsze – dziś już wiemy, że w tym roku nie zostaną ogłoszone żadne konkursy. Mieliśmy do wyboru, albo zrobić tam jakąś „ prowizorkę” za 60 tys., albo zaczekać i w przyszłym roku złożyć wniosek na konkretne pieniądze, żeby zrobić konkretną inwestycję, bo zgadzam się z panem S. Kowalczykiem – że Centrum Animacji jest bardzo potrzebne w Dębowej Łęce.
Poza tym, nie wycofujemy całej kwoty. Pozostawiamy 10 tys. – jako kwotę która może zabezpieczyć np. studium wykonalności do wniosku, jeśli nabór zacząłby się pod koniec tego roku. Natomiast, jeśli chodzi o remont parteru Ratusza, to dysponujemy kosztorysem inwestorskim , z którego wynika ile potrzebujemy. Dodatkowo zrezygnowaliśmy z oświetlenia w Pszczółkowie ( 30 tys. ) , nie oznacza to że go nie wykonamy. Mamy przygotowaną całą dokumentację te techniczną - zrobimy to, tylko że w terminie późniejszym.
Radny T. Stasiak – w rozdziale Kultura Fizyczna i Sport – 25 tys. – na wykonanie zadania Gminy – czy są one przeznaczone dla klubów sportowych czy stowarzyszeń.
Burmistrz K. Grabka – ogólnie rzecz biorąc klub nie musi być stowarzyszeniem, ale te które działają na terenie Gminy wszystkie działają w formie stowarzyszeń, tak że nie ma to znaczenia i wszystkie będą mogły składać wnioski.
Radny S. Kowalczyk – nie przekonuje mnie argumentacja w odniesieniu do Dębowej Łęki. A jeśli złożymy wniosek i nie dostaniemy pieniędzy – co wtedy. Przecież uchwaliliśmy program rewitalizacji – remont ratusza jak najlepiej się w to wpisuje. Złóżmy wniosek w tym zakresie.
Na Sali obecnych 18 radnych – wyszli J. Kowalczyk i R. Miśkiewicz.
Ta sytuacja to swoiste odbijanie piłeczki – nie robimy nic, bo czekamy na środki zewnętrzne – a budynek niszczeje – czas jest nieubłagany.
Burmistrz K. Grabka – wywód radnego S. Kowalczyka jest logiczny, jednak nie można powiedzieć, że Gmina nic nie robi na terenach wiejskich. Zakończono II etap modernizacji Sali wiejskiej na Przyczynie Górnej – w całości ze środków własnych. Natomiast Ratusz – jako budynek zabytkowy wpisuje się w program rewitalizacji, ale równocześnie jest on siedzibą gminy ( jednostki samorządu terytorialnego) i nie dostaniemy na jego remont z Unii żadnych środków. Moglibyśmy starać się o dofinansowanie niewielkiej części inwestycji z PFRON – jedynie w zakresie stworzenia udogodnień dla niepełnosprawnych.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania stosunkiem głosów 16 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się radni podjęli uchwałę nr XI/94/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
Na Sali obecnych 16 radnych – wyszli Cz. Kuppe i M. Mazur.
9) Druk nr 93 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Radny K. Czopek – widzę swoistą „pomyłkę” w sprawozdaniu : 121 tys. na obsługę imprez , a tylko 4,2 tys. to wydatki na prowadzenie sekcji. Na zdrowy rozum – powinno być odwrotnie, przecież priorytetem winna być praca dla mieszkańców i z mieszkańcami. Dodatkowo 4,2 tys. to koszt rzędu wydatków na delegację. Uważam, że w przyszłym roku winny te proporcje wydatków wyglądać inaczej.
Radny S. Kowalczyk – kontynuując myśl – w Domu Kultury jest zły kierunek działania. Zbyt duże środki z kasy gminy są lekko wydawane. Jest bardzo małe zainteresowanie sekcjami w odniesieniu do ilość mieszkańców gminy – 91 osób. Przecież DK w ogóle nie działa ani nie prowadzi naborów do sekcji na terenach wiejskich. Ponadto czy do administrowania w obecnym kształcie domem kultury i jego działaniem – potrzebne jest aż tyle osób – rocznie za ponad 250tys. zł. Patrząc na koszt imprez z zewnętrznymi wykonawcami oraz organizowanie imprez poprzez proste zlecenie dla obcych wykonawców – stawia pod znakiem zapytania istnienie Domu Kultury w obecnym kształcie. Ponadto mam pytania:
- kto w DK ma ryczałt na używanie samochody prywatnego do celów służbowych,
- przy takiej kwocie wpływu z wynajmu samochodów, utrzymywanie 2 samochodów jest bezzasadne,
Muszę przyznać, że przy takiej ilości środków – DK osiąga bardzo mizerne skutki. Należy bliżej przyjrzeć się DK i jego działalności przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu.
Radny A. Dworkiewicz – proponuje, żeby ktoś „odczytał” bilans dla radnych. Ma szereg pytań i sugestii związanych z DK:
- przy wydatkach rzędy 1% na sekcje- można przesunąć te środki i połączyć DK z BRP, pozostałe imprezy i BPR spokojnie zorganizuje – bo potrafi,
- jakie wykształcenie ma dyrektor J. Lisiak – nie mam jasności,
- jaki jest wynik na kinie – strata.
Marnotrawstwo, dlaczego mam głosować za przyjęciem budżetu.
Radna J. Pawłowska – odpowiadając radnemu A. Dworkiewiczowi – wie pan doskonale jakie wykształcenie ma Dyrektor Lisiak.
Burmistrz K. Grabka – za powołanie dyrektora DK odpowiedzialny, zgodnie ze statutem jestem ja. Równocześnie mogę stwierdzić, że z zarządzania DK przez Dyrektora Lisiaka jestem zadowolony. W odniesieniu do wydatków na prowadzenie sekcji – faktycznie jest to swoista pomyłka, ponieważ jest bardzo trudno wyciągnąć i wydzielić wszystkie koszty działania sekcji, np. wynagrodzenie instruktora nie jest w kosztach sekcji – ale w wydatkach osobowych, koszty przejazdu członków sekcji nie są przy wydatkach sekcji, a w kosztach transportu itd.
Radny T. Stasiak ( pytanie do Dyrektora Lisiaka )– czy Dom Kultury na stronę www.
( internetową).
J. Lisiak – tak, jest link ze strony urzędowej www.wschowa.pl.
Radny K. Czopek – odnosi wrażanie, że podobnie jak przy często pokazywanych aferach w różnych placówkach wychowawczych i innych takich , podobnie jak ich dyrektorzy, tak i pan Burmistrz po prostu nie może źle się wypowiadać na temat swojego podwładnego.
Burmistrz K. Grabka – uważa, że zbytnio odbiegamy od przedmiotu dyskusji i drążenie tego tematu jest niepotrzebne.
Radny F. Baśczyn – wracajmy do projektu uchwały.
Radny S. Kowalczyk – dyskusje o sposobach i efektach działania DK trwają już od jakiegoś czasu. Nie tylko ja odnoszę wrażenie, że wszystko to otacza parawan. Należy to zabrać. Nie chodzi o udowadnianie komuś czegoś- musimy przyjrzeć się dokładnie wszystkiemu by móc rzetelnie przygotować się do programowania przyszłorocznego budżetu. A co do kontroli przeprowadzanych w ostatnim czasie w DK , aby nie intensyfikować wzajemnych pretensji i zarzutów, niech po prostu obiektywna komisji zupełnie z zewnątrz przeprowadzi kontrolę, wtedy się do tego odniesiemy.
Radny A. Dworkiewicz – ile środków z UE pozyskano na działanie DK.
Burmistrz K. Grabka – nie składano wniosków bezpośrednio na działalność DK. Raz – razem z BPR i Muzeum – złożony był wniosek o dofinansowanie obchodów „Roku Mieszczańskiego” – środki z Euroregionu.
Więcej uwag radni nie zgłosili.
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 10 za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się – radni podjęli uchwałę nr XI/95/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Na Sali obecnych 15 radnych – wyszedł B. Jarzyna.
10) druk nr 94 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Radny S. Kowalczyk – co składa się na kwotę 10 tys. zł. w pozycji zapasy.
Dyrektor L. Marciniak – muszę sprawdzić.
Radny S. Kowalczyk – dobrze, wyjaśnimy to później.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania – jednogłośnie – 15 głosów za, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XI/96/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
11) druk nr 95 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Radny T. Stasiak – ile osób jest zatrudnionych w Bibliotece Miejskiej.
Dyrektor I. Ratajczak – 11 osób, z czego 7 na cały etat, 2 na pół etatu i 2 na ćwierć etatu – jest to stan zatrudnienia w dniu dzisiejszym.
Na Sali obecnych 16 radnych – wrócił radny B. Jarzyna.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania – jednogłośnie 16 głosów za, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XI/97/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
12) druk nr 96 w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.
Radna B. Tlałka – prosi Dyrektora Ratajczaka ( SP nr 2) o kilka informacji o projekcie.
Dyrektor R. Ratajczak – w realizacji ma wziąć udział 200 uczniów. Program jest wieloetapowy. Np. w najbliższą niedzielę uczniowie wyjeżdżają na obóz do Zielonej Góry. W sierpniu jadą do Warszawy. Ogólnie jest szereg podprogramów, m.in. zabawy z angielskim , czy duże miasto bez tajemnic. Całość programu ma się skończyć w połowie grudnia.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania – jednogłośnie 16 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , radni podjęli uchwałę nr XI/98/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.

Przerwa od godziny 1735 do 1745 .


Ad. 9 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Nie złożono interpelacji i zapytań – wobec powyższego nie były udzielane odpowiedzi.

Ad. 10 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny W. Kotowski:
– opowiedział o sytuacji byłej, jak i teraźniejszej w klubie „Pogoń Wschowa”. Przy tej okazji złożył wyrazy uznania i podziękowania dla osób, które w wydatny sposób pomagały klubowi, m.in. Burmistrzowi K. Grabce, Piotrowi Chałupce oraz Krzysztofowi Rękosiowi,
- uważa, że domaganie się od Burmistrza przez SLD – organizacji 1 maja – jest cokolwiek niestosowne,
- prosi by przy okazji planowanej na Dni Wschowy zbiórki pieniężnej – po Naczelnika SPO W. Kuryłło wyraźnie wskazał obszar, na którym zbiórka może być przeprowadzana.
Radny T. Stasiak :
- ile środków zarezerwowanych w budżecie na remonty we wspólnotach nie zostało wykorzystanych,
- o ile wzrośnie faktycznie czynsz w mieszkaniach komunalnych ( media podają, że nawet do 120%),
- czy Dom Kultury nie może sobie założyć strony internetowej swojej własnej, tak jak np. OSiR, czy Muzeum.
Radna B. Awsiukiewicz – wnoszę o umieszczenie w planie inwestycji – remont nawierzchni Pl. Farnego i Rzeźnickiej. Stosowne pismo podpisane przez okolicznych mieszkańców, przedstawicieli Parafii i DPS składam na ręce Przewodniczącego Rady.
Radny F. Grzyb – uważam, że wniosek jest jak najbardziej zasadny.
Radny S. Kowalczyk:
– w imieniu radnego Jacka Kowalczyka – prosi przy okazji wniosku radnej Awsiukiewicz – o zwrócenie uwagi na mur przylegający do ul Rzeźnickiej – zabytkowy ale zniszczony.
- ponadto chciałby zapoznać się z procedurą przetargową i umową o świadczenie usług prawnych w urzędzie. Uważam, że żeby nie stwarzać kosztów dodatkowych – jednostki organizacyjne na terenie gminy mogłyby korzystać z usług prawnych prawników urzędowych.
Sołtys Przyczyny Dolnej – Andrzej Kuciewicz – końcówka wsi jest pogrążona w ciemnościach – nie ma ani jednej lampy. Mieszkańcy wsi zdecydowali, że wyasygnują kwotę 4 tys. zł. z budżetu sołectwa, po to by Gmina dołożyła pozostałą część i lampy zostały zamontowane. I miało tak być. Natomiast w tej chwili, M. Szarejko – ma czekać do września i nic się nie dzieje. Dlaczego ?
Burmistrz K. Grabka :
- dziękuje z miłe słowa radnego W. Kotowskiego,
- dla radnego Stasiaka - w uchwale budżetowej nie ma konkretnych środków na remonty we wspólnotach mieszkaniowych. Kierujemy środki na wniosek konkretnej wspólnoty w konkretnym przypadku. Nie rozgraniczamy czy warunkujemy przyznania środków od tego czy gmina jest wspólnikiem większościowym, czy nie. W tym momencie wartość remontów we wspólnotach szacuję na ok. 150 tys.
- jeśli chodzi o podwyżki czynszów – zmianie uległa stawka bazowa za 1 m2 czynszu z 1,50 na 1,80zł. (tj. ok. 20%) – jest to pierwsza podwyżka od 2000r.
Aby zarządzenie weszło w Zycie – należy wypowiedzieć stare umowy najmu i zawrzeć nowe – mamy na to 3 miesiące. Przy okazji zrobimy porządek we wszystkich przypadkach, gdzie został podwyższony standard lokalu poprzez:
- dokonanie ulepszeń w zakresie instalacji cieplnej, gazowej czy elektrycznej,
- dokonano przeróbek architektonicznych,
- wybudowanie łazienek itd.
Ogólnie szacuje się że poniżej 20% podwyżki będzie w 9,2% przypadków ( 109 umów),
20% podwyżki 53,15% przypadków ( 584 umowy),
21% - 40% podwyżki w 10,5% przypadków ( 115 umów ),
41% - 60% podwyżki w pozostałych przypadkach,
Przy czym należy wiedzieć , że w 6 przypadkach szczególnych podwyżka wyniesie ok. 90%, natomiast w 3 nieomal 100%.
- jeśli chodzi o obsługę prawną, przy aktualnie obowiązującej umowie – radcowie obsługują wyłącznie Urząd. Faktycznie zaś i tak udzielają bezpłatnych porad prawnych naszym jednostkom.
- oświetlenie na Przyczynie Dolnej – mamy pełną dokumentację i pozwolenia. Chcemy połączyć przetargi na oświetlenie na ul. Wolsztyńskiej, w Tylewicach i Przyczynie Dolnej. Na pewno jeszcze w tym roku.

Dyrektor L/ Marciniak – odpowiadając na zapytanie radnego S. Kowalczyka – w sprawie 10 tys. zł w pozycji zapasy – są to materiały promocyjne ( książki, foldery, pocztówki, monety i medale pamiątkowe )
Radny S. Kowalczyk – nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego F. Grzyba dla ABC w sprawie ewentualnej nieważności protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej po kontroli w Domu Kultury, z uwagi na brak zawartych wniosków. Było to wprowadzenie czytelników w błąd. Zgodnie z § 89 regulaminu - protokół pokontrolny może także zawierać wnioski. Czyli nie ma zapisu o tym, że musi zawierać takowe i stanowi to o jego ważności.
- pytanie do radczyni ( A. Maluśka ), w sprawie § 84 – jak go rozumieć, kiedy komisja rewizyjna winna złożyć sprawozdanie ze swojej działalności. Oczywiście tak jak mówi zapis co 6 miesięcy, ale od kiedy licząc, od początku kadencji, czy od początku roku kalendarzowego.
Mecenas A. Maluśka – 6 miesięcy od ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
Radny S. Kowalczyk – wobec tego , dlaczego nie dostaliśmy sprawozdania do tej pory.
Radny B. Jarzyna 9 przewodniczący Komisji Rewizyjnej ) – do tej pory praktykowano, że sprawozdanie z działalności KR przedstawiane było pod obrady Rady na pierwszej sesji po zakończeniu kolejnego kalendarzowego półrocza.
Radny S. Kowalczyk obstaje przy tym, że sprawozdanie winno być już dawno przedstawione Radzie.
Radny B. Jarzyna – nawiązuje do poprzedniej kadencji, gdzie odbywało się to w sposób o który mówił i było wszystko dobrze i nikt, również pan Kowalczyk tego nie kwestionował.
Radny F. Grzyb – Komisja rewizyjna jest szczególna. Trzymajmy się sprawdzonej strategii działania, raz na pół roku kalendarzowego – to jest adekwatne do przyjętego planu pracy. Jeśli nie trzeba będzie wprowadzić czytelny zapis w regulaminie.
Radny S. Kowalczyk – kto aktualizuje internetową stronę urzędu, jest tam dużo staroci., a niektórych rzeczy ( np. informacji o przetargach ) brakuje.
Radny F. Baśczyn – jest niewiedza wśród społeczności lokalnej w odniesieniu do przyjętej uchwale w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
Burmistrz K. Grabka – czekamy, żeby uchwała się uprawomocniła. Nastąpi to po upływie 14 dni od opublikowania w Lubuskim Dzienniku Urzędowym. Wiemy, że uchwała przeszła przez Nadzór i czeka w kolejce do publikacji. W momencie, gdy będziemy znali dokładną datę ukazania się właściwego dziennika – w odpowiednim terminie rozpowszechnimy informację.
Dyrektor J. Lisiak – uważa, że nie ma konieczności tworzenia odrębnej strony Domu Kultury – podstrona od strony urzędowej zdaje egzamin i zawiera wystarczające informacje. Druga strona byłaby powieleniem tej pierwszej. Natomiast w odniesieniu do stwierdzenia, że DK wydaje dużo na prawników. Swego czasu uzyskał odpowiedź od ówczesnego Sekretarza Gminy J. Bojarskiego informację, że Dom Kultury ma osobowość prawną i ma sobie wybrać odrębnego prawnika, gdyż ci którzy przyjmują w urzędzie, są wyłącznie dla spraw urzędu.
A z innych spraw – zapraszam wszystkich zebranych na Dni Wschowy.
Radny T. Stasiak – uważa, że odrębna strona byłaby jak najbardziej wskazana. Przecież, na stronie urzędowej są informacje o tym samym stopniu ogólności o OSiR i Muzeum, ale jednostki te mają swoje odrębne strony.
Dyrektor J. Lisiak – uważa, że taki stan rzeczy jaki jest – jest w porządku.
I. Mieżowiec – zaprasza na Jarmark Mieszczański w dniu 7 lipca 2007r.
S. Kołodyńska ( z Sali )- wręczyła kwiaty i podziękowania dla Radnych i Burmistrza oraz Sekretarza Gminy za sprawne przeprowadzenie prac i podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty przy wykupie mieszkań.
Przewodniczący F. Grzyb – podziękował za przygotowanie prezentacji multimedialnej na Sesję przez Wydział Organizacyjno-Prawny, mając nadzieję, że wyświetlanie prezentacji wejdzie ponownie do tradycji sesyjnych.
Poinformował również, żę zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej – następna sesja przewidywana jest na 30 sierpnia, jak również potwierdził, że w dniu 6 lipca odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Majątku Gminnego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

Ad. 11 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył obrady i pożegnał zebranych.

Protokołowała Katarzyna Podkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2007-09-07 10:48:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa