Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XIV/ 07

P r o t o k ó ł Nr XIV/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 27 wrzesień 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych – nieobecna radna B. Tlałka.

Przewodniczący obrad poinformował, ze wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania od Powiatu Wschowskiego oraz o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie (20 głosów - za ) przyjęli porządek obrad po zmianach:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2007r.
5.Debata nt. oświaty i wychowania w Gminie Wschowa.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu bezprzetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
4)zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez
przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa
5)przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
6)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
7)przyjęcia do realizacji zadania od Powiatu Wschowskiego
8)wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
8.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10.Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).
Ad. 2
Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto protokół XIII Sesji Rady Miejskiej.

Ad. 3
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz (materiał w załączeniu).

Radny Stanisław Kowalczyk swoją dyskusję nawiązał do sprawy dotyczącej unieważnionego przetargu dot. sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Kilińskiego 2 we Wschowie. Radny zwrócił uwagę, że w chwili obecnej należy wziąć pod rozwagę, że przetarg się odbył i znamy realia. Należy zmienić zapis „z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny” na zapis „lokal użytkowy”, nie wskazując jego przeznaczenia.

Ad. 4
Radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej B. Jarzyna odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z analizy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r. (materiał w załączeniu) oraz Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze w sprawie wydania pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonaniaia budżetu za I półrocze 2007r. Skład Orzekający stwierdził, że w/w informacja i sprawozdania zostały przedłożone w obowiązujących przepisami prawa terminach, a dane zawarte po stronie planu są zgodne z uchwałami i zarządzeniami.
Dyskusja
Radny St. Kowalczyk stwierdził, że z analizy I półrocza można wyciągnąć wnioski.
Na Komisji Budżetu i Majątku Gminnego poprosił o materiał z wykonania zadań inwestycyjnych na dzień 27 września br. Wydatki majątkowe kształtują się na poziomie 4 mln., a wykonanie na poziomie 600 tys. zł. Chodzi o wcześniejsze rozpoczynanie inwestycji. Inwestycje mają być tak planowane by np. w szkołach, by przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończyć.
Polityka tak prowadzona jak dotychczas powoduje, że na koniec roku pojawiają się środki niewygasające, a tym samym są „zamrożone środki”.
Radna B. Awsiukiewicz jako Przewodnicząca Komisji Budżetu - wykonanie budżetu w poszczególnych działach jest na poziomie ok. 50% bądź wyższe niż 50%. Natomiast w wydatkach majątkowych ok. 14%. Radna poinformowała, że Burmistrz na Komisji Budżetu zadeklarował zwiększenie wykonania na zadaniach inwestycyjnych.
Burmistrz K.Grabka swoją rozmowę nawiązał do Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2007r.
Burmistrz stwierdził, że jest zadowolony z wykonania budżetu, jednak podkreślił, że wykonanie na zadaniach inwestycyjnych dużo nie odbiega od wyniku krajowego ogłoszonego we Wspólnocie (krajowy 18%- gm. Wschowa 14%).

Ad. 5.
Debata nt. oświaty i wychowania w Gminie Wschowa
Przewodniczący Komisji Oświaty Franciszek Baśczyn przedstawił informację nt. odbytego posiedzenia komisji w całości poświęconego placówkom oświatowym. Do roku szkolnego 2007/2008 placówki zostały przygotowane na poziomie dobrym. Zaplanowane remonty zostały w większym stopniu zakończone, a inne dobiegają końca. Przewodniczący Komisji poinformował również, że komisja nie wypracowała wniosku dotyczącego zmiany systemu funkcjonowania oświaty w gminie Wschowa.
Stanisław Kowalczyk - oświata jest to temat bardzo ważny w naszej gminie. Powyżej 38% budżetu gminy to oświata. Oszczędności i szukanie ich wyczerpują się. Przy pewnych ruchach politycznych, a jest to temat niewygodny- jeżeli chodzi o drogie szkoły, to prosi Burmistrza o publiczne poinformowanie, że robimy to świadomie i utrzymujemy je. Oszczędności dotyczące ok. 1 mln zł. - czy nie należy tych oszczędności przeznaczyć na inne zadania.
Jednocześnie radny St.Kowalczyk podkreśla, że jest to problem, ale jest również przeciwny likwidacji.
Prosi o symulację, do którego momentu gmina może utrzymywać szkoły. Ekonomia „mówi swoje”. W jaki sposób do tego tematu należy się przygotować.
Radny Franciszek Baśczyn - oszczędności ok. 1 mln., czy należy je szukać w oświacie. Radny jest za utrzymaniem małych szkół. Należy zwiększyć budżet poprzez pozyskiwanie większych środków z zewnątrz.
Radny Stanisław Kowalczyk- podkreślił, że jego uwagi konkretnie nie dotyczą 3 szkół wiejskich, prosi tylko o kierunek w tym temacie.
Przewodniczący obrad udzielił głosu dyrektorowi SP w Łysinach- pani Renacie Chilarskiej.
Jako pedagog zawsze będzie patrzeć pod kątem dziecka. Przeanalizowała informację i stwierdza, że ważnym czynnikiem jest demografia, to ona daje wizerunek rozwoju a lata przyszłe wskazują wzrost. Optuje za małymi szkołami. Oświata to nie tylko szkoła, ale również kluby, stowarzyszenia czy parafia.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb - podkreślił, że sygnalizuje ten problem, bo za chwilę staniemy przed tworzeniem budżetu.
Burmistrz- musimy brać pod uwagę 2 aspekty:
1)aspekt ekonomiczny
3)aspekt społeczny, edukacyjny, który w żaden sposób nie można przeliczyć.
Koncentrujemy się tak, aby placówki jak najlepiej funkcjonowały i nie idziemy w kierunku ich likwidacji. Szukamy oszczędności wszędzie: poprzez np. likwidację stołówek, ale funkcjonują ajencje i prowadzą je, czy zrezygnowaliśmy z wice dyrektorów placówek.
Co jeszcze można zrobić?:
Na dzień dzisiejszy nie ma innej drogi-musimy dalej prowadzić te placówki. Nie wszystko zależy od Samorządu, Kurator b. rzadko wydaje decyzję pozytywną dot. likwidacji szkół. Problem dotyczy 3 szkół- w Konradowie, Siedlnicy, Łysinach gdzie najwyższy jest koszt utrzymania 1 ucznia. Należy zadać sobie pytanie- czy gminę stać na dofinansowanie tego zadania przez gminę czy nie. Likwidacja na dzień dzisiejszy jest niecelowa.
Burmistrz Krzysztof Grabka podkreślił, że Gmina szuka oszczędności racjonalizując wydatki. Utrzymywany jest jednocześnie dobry poziom kształcenia w naszych placówkach. Obecna sytuacja jak i wyniki demograficzne wskazują, że placówki należy utrzymać.
Stanisław Kowalczyk- podziękował Burmistrzowi za wypowiedź, ale zapytał czy są czynione naciski ze strony Burmistrzów na to by zmienić np. „wzór na subwencję”, chodzi tu o wspólne spotkania, z burmistrzami i stawanie w obronie małych szkół.
Burmistrz K.Grabka - w naszym kraju brakuje stabilizacji a tym samym, co roku zmienia się algorytm subwencji. Na spotkaniu zrzeszenia burmistrzów, prezydentów i wójtów wystosowano pismo, aby algorytmy były zawarte w ustawie oświaty a nie w rozporządzeniu. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Burmistrz nawiązał swoją rozmowę do prowadzących przez gminę przedszkoli. Podkreślił, że w tym roku w związku z dużym zainteresowaniem rodziców i wyrażających wolę posyłania dzieci do przedszkola w Przedszkolu Nr 3 uruchomiono 1 oddział dodatkowo, a tym samym zwiększą się koszty utrzymania przedszkola.
Stanisław Kowalczyk- podkreślił, że w mieście działa prywatne przedszkole, czy nie należy iść w kierunku tworzenia prywatnych przedszkoli i stwarzać im warunki do rozwoju, a tym samym szukać oszczędności.
Przewodniczący obrad F.Grzyb - stwierdził, że w tej debacie nie padły żadne wnioski o zmianie kierunku rozwoju i działania oświaty. Burmistrz nie zmierza do zmiany organizacji oświaty a tylko szuka oszczędności.
Ad. 6.
Interpelacje i zapytania radnych
1.Radny Tomasz Stasiak- złożył interpelację na piśmie dotyczącą wyrównania ulic Wieniawskiego oraz części ulicy Kurpińskiego jak również położenia tłucznia.
2.Radny Stanisław Kowalczyk- prosi o naprawienie drogi położonej między Osową Sienią a Wschową - po kolektorze, jak również prosi o naprawienie drogi wyspanej gruzem po cukrowni- jest to droga w kierunku cmentarza w Osowej Sieni.
5.Radny Jacek. Kowalczyk- ul. Herbergera chodzi o podwórko- dojazd do garaży- należy ściągnąć ziemię i wyrównać.

Przewodniczący obrad F.Grzyb ogłosił 20 minutową przerwę (od 16.00-16.20).

Ad. 7.
Podjęcie uchwał w sprawie
Obecnych 20 radnych.
1)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 107 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Wyjaśnienia do tego projektu uchwały dokonał Burmistrz.
Burmistrz nawiązał swoją wypowiedź do dyskusji prowadzonej na Komisji Budżetu i Majątku Gminnego jak również na Komisji Rolnictwa, że radny F. Grzyb zgłosił uwagę, czy nie należałoby zostawić tej działki na zagospodarowanie jej na plac zabaw, chodzi o działkę nr 146/15.
P.o. Naczelnika Wydziału GIN p. Marzanna Gałecka potwierdziła, że takie przeznaczenie tej działki może pozostać.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zgłosił wniosek formalny o wykreśleniu w § 1 punkt 2 podpunktu 1 o brzmieniu: ”działki położonej we Wschowie przy ul. Leszczynowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 146/15 o powierzchni 335 m2”.
Głosami za 11 przeciw 0, wstrzymało się 9 wniosek został przyjęty.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/108/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 108 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu bezprzetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/109/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu bezprzetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.


3)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 109 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa.
Do w/w projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/110/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa.

4)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 110 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Radny Stanisław Kowalczyk nawiązał swoją rozmowę do suszy, którą w dużym stopniu odczuli rolnicy. Prosi o to, by było to odzwierciedleniem w przyszłorocznym budżecie.
Burmistrz K.Grabka złożył swoją wolę, że w budżecie na 2008 zostaną zaplanowane zadania w tym zakresie.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/111/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 111 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
Radny Tomasz Stasiak poinformował, że zauważył iż zadanie zgłoszone przez radnego Ł. Tkacza a dotyczące oświetlenia w Pszczółkowie, zostało ujęte w budżecie.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/112/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

6)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 112 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania od Powiatu Wschowskiego.
Skarbnik Gminy Anna Benit omówiła projekt uchwały- dotyczy kwoty 1400 zł na zakup jednolitego stroju dla uczniów specjalnych szkół podstawowych i specjalnych gimnazjów.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/113/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania od Powiatu Wschowskiego.

6)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 113 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

Radny Andrzej Dworkiewicz - optuje by lokal ten, nie ograniczać tylko do gastronomii a przeznaczyć go na cele ogólne- na prowadzenie działalności gospodarczej. Ekonomia powinna być górą.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb - prosi o wyjaśnienie, czy w tym przypadku, w tym projekcie uchwały można zmienić przeznaczenie tego lokalu?
Wyjaśnienia dokonał Radca Prawny Dariusz Płociniczak - poinformował, że należy zmienić pierwszą uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie tego lokalu, a dopiero później podjąć obecną uchwałę.
Radny Krzysztof Czopek- zwraca uwagę na ekonomię i prosi o zmianę pierwotnej uchwały.
Radny St. Kowalczyk zapytał, czy dzisiaj można dokonać zmiany uchwały pierwotnej?
Burmistrz K.Grabka - wyjaśnił, że podjęta uchwała nie zamyka drogi rozwoju naszego miasta, wręcz przeciwnie spotyka się z opinią, że baza gastronomiczna w mieście jest uboga i to mieszkańcy i turyści naciskali aby tego typu lokal powstał.
Zapotrzebowanie na ten cel to efekt 8 uczestników biorących udział w przetargu. Apeluje o niedokonywanie zmian związanych z przeznaczeniem.
Radny St. Kowalczyk- podkreśla w swojej wypowiedzi, że można pozyskać większe pieniądze.

Ogłoszono 5 minut przerwy 17.00-17.05

Po przerwie obecnych 20 radnych.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb złożył wniosek formalny w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/07 z 31 maja 2007 r. dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Głosami za 11, przeciw 9 wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

Radny St. Kowalczyk- zgłosił wniosek formalny o zmianę obecnego porządku obrad o punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/76/07 z 31 maja 2007 r. Zmiana winna dotyczyć przeznaczenia lokalu „wykreślić zapis z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny”.

Głosami 18 za, przeciw 2, wstrzymało się 0 wniosek został przyjęty.

Ogłoszono 10 minut przerwy (17.20-17.30).
Po przerwie obecnych 20 radnych.
Przewodniczący obrad F.Grzyb odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

7)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 113 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
Radny St.Kowalczyk zgłosił wniosek formalny – o wykreślenie w § 1 słów ”przeznaczonego na lokal gastronomiczny”.
Jednogłośnie (20 głosów – za) wniosek został przyjęty.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/115/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
Ad.8.
Burmistrz przyjął interpelacje i wnioski do realizacji.

Ad.9.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych we Wschowie.
Radny Fr.Baśczyn –zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Pawłowskiej.
Radna J. Pawłowska wyraziła zgodę.
Radny Witold Kotowski zgłasił radnego Krzysztofa Czopkę.
Radny K.Czopek wyraził zgodę.
Radny Bogusław Jarzyna zgłosił radnego Romana Stockiego.
Radny Roman Stocki nie wyraził zgody.
W wyniku głosowania za - J.Pawłowską – głosowało 11radnych, za - K.Czopkiem głosowało 8 radnych. Radny K.Czopek wstrzymał się podczas głosowania.
Kandydatem do Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych we Wschowie została wybrana radna Jolanta Pawłowska.

Przewodniczący Rady odczytał wnioski radnego Tomasza .Stasiaka. Pierwszy wniosek dotyczył rezygnacji z członkostwa w Klubie Radnych Razem w Przyszłość – Nasze Miasto Wschowa. Natomiast drugi wniosek dotyczył przygotowania na następną sesję projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy dotyczącego §102 pk1 a mianowicie , że „Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału grupy radnych”.

Przewodniczący obrad F.Grzyb poddał wniosek dot. zmian w statucie pod głosowanie.
Mimo, że Radny St.Kowalczyk prosi o niegłosowanie nad wnioskiem Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie.
Głosami: za - 16 , przeciw – 3, wstrzymujących się – 1 wniosek został przyjęty.

Radny Wł. Brzechwa prosi o ujęcie w budżecie na 2008 rok przebudowę drogi gminnej w Konradowie.
Radny St.Kowalczyk – prosi o usunięcie m.innymi eternitu zgromadzonego na dzikim składowisku w Siedlnicy, jak również jest za całkowitą likwidacją tego dzikiego wysypiska, ponieważ grozi to karą do 700 tys.zł. To wielki czas by wyprzedzić te działania przez jego uprzątnięcie.
Opłata za 1 tonę składowania odpadów - nastąpi wzrost z 15 na 75zł.
Jest to bardzo ważny temat. Protestuje nad wydaniem tych pieniędzy i prosi o zarezerwowanie pieniędzy na ten cel – gmina nie powinna być płatnikiem z tego tytułu.
Radny Witold Kotowski – do Prezesa Spółki Komunalnej - jaki jest koszt budowy komina na kotłowni?
Radny J.Kowalczyk – prosi by podnieść kostkę na drodze przy ul. Kilińskiego nr 8-11 – jest kałuża i oblewani są mieszkańcy.
Radny M. Mazur – nawiązał swoją rozmowę również do dzikiego składowiska w Siedlnicy – podkreślił zagrożenie ekologiczne.
Radny St. Kowalczyk – prosi o naprawienie drogi, która jest w fatalnym stanie w kierunku Buczyny.
Sekretarz Zbigniew Semeniuk zaprosił na wspólny wyjazd 6 października br. na film „ Katyń”.
Radny Wł. Brzechwa –– prosi o ustawienie koszy na przystankach autobusowych.
Radny St. Kowalczyk – dotyczy przetargu na staw nr 1 we Wschowie. Chodzi o procedury przetargu, prosi o wyjaśnienie – kto był poproszony o uzupełnienie materiałów, chodzi o dodatkowe materiały nie ujęte w specyfikacji – w chwili kiedy oferty jeszcze nie były otwarte.
Radny T.Stasiak – czy będzie jeszcze prowadzona dyskusja - debata na temat zamiany dróg gminnych i powiatowych?
Radny M. Mazur – ująć w budżecie na 2008 rok – oświetlenie drogi naprzeciw kościoła w Siedlnicy do posesji p. Kosińskiego , zadanie to zrobić przed położeniem chodnika.
Burmistrz K.Grabka odniósł się do pytania radnego T.Stasiaka.
Poinformował, że nie było debaty na temat dróg, ale wstępne propozycje zostały przedstawione, radni wszystkich zaproponowanych propozycji nie przyjęli. W takim razie zostanie przygotowana nowa koncepcja.
Radny Fr. Baśczyn – poinformował że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego poprosiła o wykaz dróg gminnych i dróg powiatowych.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XIV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
Maria Wilczak


Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2007-11-06 09:09:54 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 11:06:14 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa