Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XV/ 07

P r o t o k ó ł Nr XV/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 31 października 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych – nieobecny radny Franciszek Baśczyn -usprawiedliwiony.

Przewodniczący obrad poinformował, ze wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów oraz o podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie (20 głosów - za ) przyjęli porządek obrad po zmianach:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja nt. realizacji Uchwały Nr XXVII/300/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wschowy.
5.Informacja o oświadczeniach majątkowych.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Wschowa
2)obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wschowa
3)wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie
4)zmiany Uchwały Nr XIII/167/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa
5)przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 200-20015
6)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
7)zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa
8)zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
9)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
10)zamiany gruntów
11)nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
8.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10.Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).
Ad. 2
Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto protokół XIV Sesji Rady Miejskiej.

Ad. 3
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz (materiał w załączeniu).

Radny Witold Kotowski zapytał czego konkretnie dotyczyła kontrola przeprowadzona w Domu Kultury przez pracownika Urzędu – komórkę kontroli, oraz czy Komisja Rewizyjna otrzyma informację nt. tej kontroli?
Burmistrz K.Grabka ponownie odczytał ze sprawozdania z działalności burmistrza zakres jaki obejmowała kontrola w Domu Kultury. Przede wszystkim dotyczyła ona procedury przeprowadzonego przetargu na zakup samochodu. Zostały stwierdzone uchybienia, w związku z czym wystosowano pismo do Rzecznika Finansów Publicznych o naruszenie procedury zamówień publicznych.
Radny St.Kowalczyk poprosił, by w czasie przerwy sesyjnej został udostępniony radnemu protokół z kontroli Domu Kultury.
Przewodniczący obrad poinformował, że Rada otrzyma informację nt. w/w sprawy.

Ad. 4
Informację nt. realizacji Uchwały Nr XXVII/300/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wschowy przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. (Materiał w załączeniu do protokołu).
Dyskusji nie było.

Ad. 5.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał analizę oświadczeń majątkowych za 2006 rok radnych Rady Miejskiej we Wschowie. Celem ustawowego obowiązku składania oświadczeń majątkowych jest przeciwdziałanie zjawiskom korupcji. W złożonych oświadczeniach takie zjawiska nie wystąpiły. (Materiał w załączeniu).
Natomiast analizę oświadczeń majątkowych za 2006 rok osób, które zobowiązane były złożyć burmistrzowi, przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły wymagane oświadczenia w terminie. W Wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że oświadczenia zostały wypełnione w sposób zupełny, z zachowaniem formuły „nie dotyczy” oraz z uwzględnieniem kryteriów zawartych we „wskazówkach” do wzoru oświadczenia majątkowego. (Materiał w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał pismo Wojewody Lubuskiego dot. oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza, jak również pisma Urzędu Skarbowego w Lesznie oraz Nowej Soli. (Materiał w załączeniu).

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania radnych
1.Radny Marek Krembuszewski złożył na piśmie interpelację dot. wybudowania ograniczeń prędkości pojazdów na ulicy Tylnej.
2.Radny Roman Stocki złożył na piśmie interpelację dot. rozebrania i wywiezienia gruzu po byłym pomniku żołnierzy, jak również zapytuje czy w przyszłorocznym budżecie planuje się zakup fontanny?
3.Radny Łukasz Tkacz zadał pytanie czy istnieje możliwość zainstalowania świateł na głównym skrzyżowaniu ulic: Niepodległości, Daszyńskiego, Ks.A.Kostki i Westerplatte?
4.Radna Barbara Tlałka pyta, czy istnieje możliwość prawna, aby zielenią opiekowała się firma dłużej niż rok?

Przewodniczący obrad F.Grzyb ogłosił 10 minutową przerwę (od 15.00-15.10).

Ad. 7.
Podjęcie uchwał w sprawie
Obecnych 19 radnych. Na salę obrad nie przybył radny St.Kowalczyk.

1)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 114 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/116/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Wschowa.

2)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 115 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/117/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wschowa.

3)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 116 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie.

Obecnych 20 radnych. Na salę obrad przybył radny St.Kowalczyk.
Radny Krzysztof Czopek jako Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie odczytał pozytywną opinię o kandydatach na ławników. Opinia w załączeniu do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Wł.Brzechwa zgłosił Jacka Kowalczyka. Radny J.Kowalczyk wyraził zgodę.
Radna Boguslawa Awsiukiewicz zgłosiła Marka Krembuszewskiego. Radny M.Krembuszewski wyraził zgodę.
Radna Barbara Tlałka zgłosiła Jolantę Pawłowską. Radna J.Pawłowska wyraziła zgodę.
W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania dokonano wyboru 11 ławników. Dwóch kandydatów tj. Elżbieta Kraśna i Piotr Radkiewicz otrzymali jednakową ilość głosów, w związku z czym przeprowadzono kolejne uzupełniające głosowanie. To głosowanie również nie wyłoniło ławnika, ponieważ obydwoje otrzymali jednakową ilość głosów. Zarządzono kolejne tajne uzupełniające głosowanie. W wyniku tego głosowania ławnikiem została Elżbieta Kraśna.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 116 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie uzupełniony o skład ławników.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/118/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie.

4)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 117 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/167/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/119/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/167/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa.

5)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 118 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007 – 2015.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/120/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie
przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007 – 2015.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 119 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/121/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 120 w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIV/122/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie
zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

8)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 121 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/123/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

9)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 122 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Obecnych 19 radnych. Salę obrad opuściła radna Jolanta Pawłowska.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/124/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 123 w sprawie zamiany gruntów.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/125/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie zamiany gruntów.

11) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 124 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XV/126/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.


Ad.8.
Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje radnym:
1)radnemu Romanowi Stockiemu – dot. Placu Zamkowego: to w tym roku dokonano zmian w budżecie gminy na potrzeby zagospodarowania placu po byłym pomniku, jak również jeszcze w tym roku przewidywane są prace dot. ciągu spacerowego.
2)radnemu Łukaszowi Tkaczowi – dot. sygnalizacji świetlnej: został powołany w tej sprawie Zespół, w skład którego wchodziła m.inn. Powiatowa Komenda Policji i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Komenda Powiatowa Policji wydała w tej sprawie negatywną opinię, natomiast Zarząd Wojewódzki nie uznał za celowe budowę w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.
Radny Ł.Tkacz poprosił o odpowiedź na piśmie.
3)Radnej Barbarze Tlałce – dot. utrzymania zieleni w mieście: w chwili obecnej rozpisywany jest przetarg na utrzymanie zieleni na okres dwóch lat.

Ad.9.
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1)Radny Witold Kotowski – prosi o zainteresowanie się przy ul.Wolsztyńskiej a ul. Garncarską odchylającą się ścianą, która zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.
Radny W.Kotowski poprosił Przewodniczącego o zdyscyplinowanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej by została udzielona odpowiedź przez Burmistrza na wnioski ujęte w protokole z kontroli Domu Kultury.
2)Radny Tomasz Stasiak – od nowego roku będą obowiązywały nowe ceny jeżeli chodzi o składowisko odpadów komunalnych. Co z nielegalnym składowiskiem w Siedlnicy?
3)Radny Ł.Tkacz – został przeprowadzony remont drogi w Hetmanicach, a co z drogą w kierunku kościoła?
4)Radny Wł.Brzechwa – dot. zjazdu z ul.Daszyńskiego w ulicę Polną – jest w tym miejscu duży uskok, można uszkodzić samochód?
Co z budynkami po masarni PSS Społem na ul. Polnej?
Co z postawieniem płotu przy szkole w Konradowie?
6)Radny St.Kowalczyk – zasygnalizował, że nie są zachowane terminy udzielanych odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Wydawane z opóźnieniem były również decyzje budowlane.
7)Radny Marek Krembuszewski – czy Spółka Komunalna posiada pozwolenie na segregację odpadów komunalnych.
8)Radny W.Kotowski – poinformował, że skutek ubiegania się przez gminę o środki unijne jest bardzo znikomy.
9)Radny St.Kowalczyk – swoją wypowiedź nawiązał do oddanego wielofunkcyjnego boiska w Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie. Zauważył, że inne jednostki samorządowe pozyskały środki zewnętrzne, natomiast gmina w bardzo małym stopniu, większa skuteczność jest w Powiecie niż w Gminie.
10)Radny Jacek Kowalczyk – prosi Prezesa Spółki Komunalnej, by wcześniej informowała mieszkańców o zamykaniu ujęcia wody.
11)Radny St.Kowalczyk – jak jesteśmy przygotowani na święto 1 listopada, pod kątem bezpieczeństwa i zabezpieczenia miejsc parkingowych przy cmentarzach?

Burmistrz udzielił odpowiedzi:
1)radnemu W.Kotowskiemu – odchylająca się ściana na ul. Garncarskiej – jest to budynek prywatny, ale gmina sprawdzi jaki jest stan faktyczny.
2)radnemu T.Stasiakowi – gmina opracowała dzięki firmie z zewnątrz projekt dzikich wysypisk śmieci. Najbardziej gminie opłaca się przeprowadzić rekultywację tych terenów. Należy uporządkować bez wywożenia śmieci. Jako priorytet pozostaje dzikie wysypisko w Siedlnicy.
3)radnemu Ł.Tkaczowi – Zarząd Wojewódzki Dróg nie informował gminy o zakresie robót, ale gmina wystąpi do Zarządu z pismem - z prośbą o zajęcie się sprawą remontu drogi do kościoła,
4)radnemu Wł.Brzechwie – uskok przy ul.Daszyńskiego a ul.Polną – jest to droga powiatowa, możemy tylko z prośbą wystąpić do Starostwa Powiatowego, natomiast jeżeli chodzi o budynki po PSS Społem na ul.Polnej, to musimy dokonać podziału działek a następnie będą one przygotowane pod sprzedaż.
5)radnym St.Kowalczykowi i W.Kotowskiemu – pozyskiwanie środków unijnych – przez cały 2007 rok gmina czeka na nabory wniosków. Po raz pierwszy w tym roku skorzystaliśmy z funduszy Ministerstwa Sportu, pozyskaliśmy również środki od konserwatora zabytków oraz środki na zbiorniki małej retencji.
Z okazji święta „Wszystkich świętych” 1 listopada nie uruchamiamy dodatkowych miejsc parkingowych. Służby bezpieczeństwa jak co roku, będą czuwać nad bezpieczeństwem.

Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi radnemu Wł.Brzechwie, że płot przy szkole w Konradowie niebawem zostanie postawiony.

Prezes Spółki Roman Żaczyk udzielił odpowiedzi radnym:
1)M.Krembuszewskiemu – Spółka segregacje odpadów komunalnych w najbliższym czasie przeniesie w okolicę Oczyszczalni Ścieków,
2)J.Kowalczykowi – Spółka Komunalna stara się z wyprzedzeniem powiadomić mieszkańców o zamykaniu ujęcia wody.

Radny Tadeusz Sobczak w imieniu mieszkańców Pszczółkowa podziękował za świecące lampy.

Radny St. Kowalczyk na piśmie poprosił o odpowiedź w sprawie rekultywacji dzikiego składowiska w Siedlnicy.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2007-12-10 08:24:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 11:33:30 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa