Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XVI/ 07

P r o t o k ó ł Nr XVI/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 listopada 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych – nieobecny radny Władysław Brzechwa - usprawiedliwiony.

Przewodniczący obrad poinformował, ze wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o wycofanie projektów uchwał w sprawie:
- opłaty od posiadania psów
- zmiany Uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie (20 głosów - za ) przyjęli porządek obrad po zmianach:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
2)ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa,
3)ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa,
4)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
6)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
7)obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
8)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
9)zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
10)uchylenia Uchwały Nr XV/122/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa,
11)uchylenia Uchwały Nr XIII/1169/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa,
12)nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
13)umorzenia części odsetek od pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Likwidacji we Wschowie,
14)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
15)zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8.Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).

Ad.2.
Jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęto protokół XV Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Krzysztof Grabka (materiał w załączeniu).

Dyskusja:
Marek Kozaczek – Starosta Wschowski – odniósł się do podpisanego protestu wobec warunków, które powinno przyjąć Państwowe Ratownictwo Medyczne we Wschowie. Warunki te zostały ogłoszone przez NFZ konkursu na świadczenie usług pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego na lata 2008-2010 na terenie Powiatu Wschowskiego. Zakładają one brak kontraktacji jakiegokolwiek zespołu specjalistycznego ( w tym karetki reanimacyjnej „R”).
Starosta Wschowski jak również burmistrzowie gmin Powiatu Wschowskiego uważają, że świadczenie tych usług medycznych powinno być na takim samym poziomie jak w powiatach sąsiednich.
Radny W.Kotowski – zadał pytania Burmistrzowi:
- kiedy przewiduje się konkursy na pozostałe wolne stanowiska Naczelników Wydziałów w UMiG,
- na jaki czas można powierzyć pracownikowi „pełnienie obowiązków”?

Radny St. Kowalczyk:
- w ostatnim punkcie porządku obrad prosi Panią Mecenas Kamilę Ławecką-Smolarek o wyjaśnienie sprawy dotyczącej „powierzenia obowiązków”,
- czy kwota 415 tys.zł to jest cena netto czy brutto rozstrzygniętego przetargu na lokal użytkowy po byłej kwiaciarni. Gmina zyskała ok. 100 tys.zł więcej niż wcześniej. Nie tylko błędy proceduralne przetargowe miały na to wpływ, ale również decyzja radnych o zmianie przeznaczenia lokalu.
- do Pana Marka Kozaczka Starosty Wschowskiego – co się stanie jeżeli ten protest nie zostanie uwzględniony.
Odpowiedzi udzielił Starosta – stwierdzając, że nie dopuszcza „ czarnego scenariusza”.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi radnemu W. Kotowskiemu – jeżeli chodzi o przeprowadzenie konkursów na wolne stanowiska Naczelników Wydziałów to na dzień dzisiejszy wiążącej odpowiedzi nie ma, ale na bieżąco przeprowadzane są konkursy.
Panu St.Kowalczykowi – kwota 415 tys. zł nie jest objęta vatem. Faktyczna cena zbycia wyniesie 373.500 zł.- po uwzględnieniu 10% ulgi – nieruchomość ta jest wpisana do rejestru zabytków.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych:
1.Radny Andrzej Dworkiewicz złożył interpelację dotyczącą:
- sprzedaży nieruchomości przy ulicy Konradowskiej – czy procedura sprzedaży jest już zakończona a jeżeli nie, to jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?
- czy została wykonana Uchwała Nr X/78/07 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na rzecz PKS-u nieruchomości nr 1742/3 wydzielonej z części działki nr ew. 1742/1.
2.Radny Roman Stocki – złożył interpelację dotyczącą zadłużenia czynszowego rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
3.Radny Stanisław Kowalczyk – sprawa dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Westerplatte, którego najemcą jest Adam Raczykowski. Co było przyczyną złożenia najemcy, wypowiedzenia na ten lokal?
4.Radny Andrzej Dworkiewicz – do kiedy Spółka Komunalna ma prawo jako inkasent pobierać opłatę targową na wschowskim targowisku?
5.Radny Stanisław Kowalczyk – zbliża się okres zimowy, czy gmina monitoruje los bezdomnych?
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od 1420 - 1435.
O godzinie 1440 wznowiono obrady.
Obecnych 20 radnych.

Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 125 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/127/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 126 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/128/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.


3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 127 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.

Radny St. Kowalczyk - zapytał, czy nie można podnieść wartości jednego punktu o 50gr?
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza. Przedstawione propozycje to propozycje pracodawców i Związków Zawodowych. Na tę okoliczność został podpisany stosowny protokół uzgodnień.
Zbliżyliśmy się do sąsiednich samorządów, które podjęły już uchwały w tej sprawie.
Jeśli będą środki w budżecie, to w każdej chwili możemy dokonać zmiany uchwały.

W wyniku głosowania – głosami: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się podjęto Uchwałę Nr XVI/129/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie
ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 128 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Obecnych 19 radnych. Salę obrad opuścił radny Bogusław Jarzyna.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/130/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 129 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Obecnych 20 radnych. Na salę obrad przybył radny Bogusław Jarzyna.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/131/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 130 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dyskusji nie było
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 132 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Radny St. Kowalczyk – złożył wniosek formalny o pozostawianie kwoty na wysokości ubiegłego roku tj. obniżenie do kwoty 27,88 zł za 1 kwintal.
Radny argumentuje swój wniosek trudną sytuacją rolników.
Do wniosku radnego St.Kowalczyka ustosunkował się Burmistrz Krzysztof Grabka. Burmistrz poinformował, że Gmina Szlichtyngowa w ub. roku nie zastosowała obniżenia ceny skupu żyta, natomiast w tym roku Gmina Szlichtyngowa jak również Gmina Sława obniżyły do kwoty 45 i 44 zł. Gmina Wschowa o 10 zł jeszcze więcej obniża niż gminy sąsiednie.
Radny Fr.Baśczyn również odniósł się do projektu uchwały. W ub. Roku obniżyliśmy o 22% natomiast w tym roku o ok.40% . Jest to „gest” dobrej woli w kierunku rolników.
Radny St.Kowalczyk – stwierdził, że należy odnieść się do ustalonej stawki z ub. roku a znaczy to, że podnosimy o ok. 8 zł.
Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego St.Kowalczyka.
Głosami : za –8 głosów, przeciw – 11, wstrzymało się – 1 wniosek nie został przyjęty.

W wyniku głosowania nad projektem uchwały na druku nr 132 – głosami: za - 12 głosów, przeciw - 8, wstrzymujących się - 0 podjęto Uchwałę Nr XVI/133/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 133 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 136 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/135/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 137 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/122/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/136/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

11) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 138 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/169/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/137/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

12) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 139 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy można poznać cenę 1 m2 za grunt?
Burmistrz K.Grabka poinformował, że prowadzone rozmowy opiewają na kwotę pomiędzy 8 a 9 zł za 1 m2 gruntu.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/138/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

13) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 140 w sprawie umorzenia części odsetek od pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Likwidacji we Wschowie.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/139/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie umorzenia części odsetek od pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Likwidacji we Wschowie.

14)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 141 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wschowa na 2007 rok.

Radny K. Czopek zgłosił wniosek formalny o nie przyznaniu dotacji dla Domu Kultury.
Radny W.Kotowski zadał pytanie Z-cy Burmistrza - czy Gł.Księgowa Domu Kultury spełnia warunki prawne, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Radny stwierdził, że otrzymał odpowiedź jakie warunki winna spełniać gł. księgowa. W czasie kontroli Komisji Rewizyjnej w Domu Kultury – Główna Księgowa nie potrafiła wyjaśnić w jaki sposób płaci się za media jak również nie było możliwości zadania pytań Gł.Księgowej w czasie ostatniego posiedzenia Komisji, ponieważ Gł.Księgowa nie brała udziału do końca posiedzenia Komisji.
Jeżeli koszty sztywne się nie zmieniają nie widzi zasadności przydzielenia tych środków w chwili obecnej dla Domu Kultury. Należy zastanowić się co dalej z Domem Kultury.
Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że w chwili obecnej nie widzi nic złego, że dyrektor Domu Kultury złożył wniosek o udzielenie dodatkowej dotacji, tak jak wcześniej czyniły to inne jednostki.
Z-ca Burmistrza A.Nowicki poinformował radnego W.Kotowskiego, że w udzielonej odpowiedzi zawarta jest informacja dotycząca wykształcenia Gł.Księgowej Domu Kultury.
Dodatkowo Burmistrz K.Grabka poinformował, że Główna Księgowa spełnia warunki by być zatrudniona jako Gł.Księgowa, dodał również, że jest Gł.Księgową Biblioteki Publicznej.
Wniosek dyrektora Domu Kultury jest przemyślany i prosi o ujęcie tych zmian w budżecie.
Radny St.Kowalczyk – prosi o informację kiedy Dom Kultury płaci za ogrzewanie w grudniu czy w styczniu. Jeżeli Dyrektor nie planuje kosztów stałych ogrzewania Kina Hel, to czy prawidłowo umie planować inne wydatki.
Radny St.Kowalczyk poinformował, że jako Klub złożą wniosek formalny o to, by kwoty z tyt. dzierżawy pomieszczeń Domu Kultury wpływały bezpośrednio do Gminy. Poza 5 tys., które ma być przeznaczone na ogrzewanie Kina Hel, nie ma odpowiedzi na co będą przeznaczone pozostałe środki.
Radny F.Baśczyn – poinformował, że na ręce Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury wpłynęło pismo Dyrektora dotyczące zasadności funkcjonowania Kina Hel. Komisja stwierdziła, że kino powinno być przeniesione do Domu Kultury.
Z-ca Burmistrza – jeżeli chodzi o Panią Księgową która rzekomo wyszła z komisji i nie odpowiedziała na pytania komisji, to informuje, że Gł.Księgowa z przyczyn osobistych musiała wcześniej opuścić komisję, ale było zadane pytanie czy są jeszcze pytania do Gł.Księgowej. Nie było pytań i dlatego Gł.Księgowa opuściła posiedzenie.
Dyrektor Jacek Lisiak poinformował, że ta dotacja ma być przeznaczona na zapłacenie mediów – gaz, prąd i dalsze funkcjonowanie Kina Hel.
Po raz drugi w tym roku zwraca się o dotację.
Radny Andrzej Dworkiewicz – dlaczego wcześniej nie reagowało się nad dalszym funkcjonowaniem Kina Hel?
Radny St.Kowalczyk – odniósł się do wypowiedzi dyrektora Domu Kultury. Stwierdził, że była to wypowiedź rzeczowa, ale należy się zastanowić co dalej z Kinem Hel.
Dyrektor Jacek Lisiak – jeżeli chodzi o faktury to do końca roku przychodzi prognoza a w styczniu faktyczna.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Czopka.
Za – 8 głosów, przeciw – 11 głosów, wstrzymało się – 1.
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 141.
W wyniku głosowania – głosami: za - 12 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się - 8 podjęto Uchwałę Nr XVI/140/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

15)Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 142 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVI/141/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 1555-1615.
O godz. 1615 wznowiono obrady sesji.

Ad.6.
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz poinformował, że odpowiedź na złożone interpelacje przez radnych R.Stockiego dot. zaległości czynszowych, jak również radnego St.Kowalczyka dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Konradowskiej oraz złożenia wypowiedzenia lokalu Panu A. Raczykowskiemu zostanie udzielona na piśmie.
Z-ca Burmistrza A.Nowicki odniósł się do losu bezdomnych. W okresie zimowym szczególną uwagę zwracamy na tę grupę, ale aby umieścić taką osobę w noclegowni potrzebna jest jej zgoda. Za kwotę 150 tys. zł. został zakupiony opał dla potrzebujących.

Ad.7
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował o piśmie dot. złożonych oświadczeń majątkowych, które wpłynęło z Urzędu Skarbowego we Wschowie, jak również przekazał informację, że 18 grudnia br. planuje się kolejne posiedzenie sesji.

Dyrektor Muzeum – Leszek Marciniak zaprosił wszystkich uczestników sesji na promocję X tomu książki poświęconej inkskrypcjom powiatu wschowskiego, autorstwa Adama Górskiego i Pawła Karpia, pod redakcją prof. Joachima Zdrenki – wtorek godz 18.00.
Radny St.Kowalczyk zapytał o cenę tej książki?
Dyrektor Muzeum – na dzień dzisiejszy nie zna ceny książki.

Pełnomocnik GKRPAiPN Krzysztof Rękoś – przekazał informację, że w dniach 23-27 listopada br. przebywała w Solecznikach na Litwie grupa młodzieży z Gimnazjum nr 2 oraz przedstawiciele ILO, Gimnazjum nr 1 i sekcji wokalnej Domu Kultury wraz z opiekunami Elżbietą Machowską, Krzysztofem Rękosiem i Jackiem Lisiakiem. Delegacja ze Wschowy uczestniczyła w Święcie Młodzieży organizowanym przez samorząd solecznicki.
Ze względu na pozyskanie dodatkowych funduszy z zezwoleń na alkohol, Gminna Komisja RPAiPN razem z Radami Sołeckimi, które wyraziły zgodę organizuje Mikołaja. Ok. 650 dzieci zostanie obdarowanych paczkami.

Kierownik Biura Promocji - Ireneusz .Mieżowiec zaprosił na dzień 1 grudnia wszystkich uczestników sesji do wzięcia udziału z okazji 150-lecia istnienia linii kolejowej relacji Leszno – Wschowa – Głogów.

Radny Krzysztof Czopek swoją wypowiedź nawiązał do tematu, który nie został załatwiony w Szkole Podstawowej w Konradowie a dotyczy pszczół. Stwierdził, że istnieją przepisy, które regulują prowadzenie pszczelich pasiek. Radny powołał się na Art. 140, 144, 222 Kodeksu Cywolnego.
Z-ca Burmistrza – potwierdził te same przepisy.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak poinformował, że Stowarzyszenie „Nasze Miasto Wschowa” razem z OSiR i UMiG byli organizatorami I Turnieju Halowej Piłki Nożnej.
Radny Marek Krembuszewski został królem strzelców.

Radny Witold Kotowski:
- dotyczy otrzymanej odpowiedzi nt. Gł .Księgowej Domu Kultury. Nie ma zapisu ile lat pracuje w księgowości.
- radny ma prośbę do dyrektora Domu Kultury by działający w Domu Kultury Klub Modelarski umożliwił mieszkańcom obejrzenie swoich prac - modeli kartonowych.
- do Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Franciszka Baśczyna – na spotkanie komisji w sprawie zasadności funkcjonowania Kina Hel, komisja powinna spotkać się w kinie i na miejscu dokonać jego wizytacji.

Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi dotyczącej Gł. Księgowej – stwierdził, że udzielona odpowiedź jest wyczerpująca. Z-ca poprosił o dokładne sprecyzowanie pytania przez radnego W. Kotowskiego.

Radny Franciszek Baśczyn – przekazał informację z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty w dniu 22.11.2007r., którego tematem było „ zasadność funkcjonowania kina Hel”.
Komisja wypracowała stanowisko mówiące o tym, iż kino powinno funkcjonować w Domu Kultury. Przy pomocy burmistrza dostosować pomieszczenia do funkcji kina.
Radny Fr. Baśczyn prosi by zaproszenia na komisje dostarczać przez kuriera.

Radny St.Kowalczyk:
- jeżeli radny W. Kotowski kwestionuje miejsce posiedzenia, to chodzi o wybór „miejsca” w Domu Kultury a dlaczego nie w kinie Hel.
- do Krzysztofa Rekosia – chodzi o paczki dla dzieci z okazji Mikołaja – czy jest to inicjatywa Gminnej Komisji czy sołtysa? Uważa, ze Komisja winna podjąć współpracę ze wszystkimi sołectwami a nie tylko z tymi chętnymi.

Odpowiedzi dot. paczek udzielił Krzysztof Rękoś – jest to wspólna inicjatywa. Na spotkaniu z sołtysami informacja była przekazana o możliwości dofinansowania. Nie wszystkie Rady Sołeckie z Sołtysem wystąpiły o pomoc.

Radny Franciszek Baśczyn swoje pytanie skierował do radnego W.Kotowskiego – czy p.Kotowski posiada już materiały dot. Jego osoby, które zbiera nt. rzekomej współpracy ze służbami, upowszechniając te informacje wśród mieszkańców, czym podrywa jego autorytet?
Radny W.Kotowski zadał pytanie radnemu Fr.Baśczynowi czy współpracował z ZOMO czy ROMO?

Radny Fr.Baśczyn potwierdził, że współpracował z ROMO.

Radny St.Kowalczyk – kto prowadzi nadzór nad remontem w ratuszu, dlaczego nie zabezpieczyło się dolnych części przed zapyleniem górnych części ratusza.

Radca Prawny Kamila Ławecka-Smolarek odpowiedziała radnemu W.Kotowskiemu jak długo można powierzyć pracownikowi inną pracę niż zawartą w umowie o pracę. Art. 42 § 4 Kodeksu Pracy reguluje „p.o” – powierzenie pracownikowi w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Ad.8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2008-01-08 09:11:37 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 11:37:41 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa