Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XIX/ 08

P r o t o k ó ł Nr XIX/ 08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 stycznia 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych – nieobecni: radny Bogusław Jarzyna – usprawiedliwiony i radny Ryszard Miśkiewicz – usprawiedliwiony.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów.
Jednogłośnie (19 głosów – za) przyjęto w/w wniosek.

Radni (19 głosów - za ) przyjęli porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2007r.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2007 rok
2)zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok
3)zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2008 rok
4)powołania i określenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie
5)nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie
6)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
7)zamiany gruntów
8)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2008r.
7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za 19 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych:
1.Radna Jolanta Pawłowska złożyła interpelację w sprawie:
1)powołania Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu wzmocnienia ochrony starej substancji miasta ujętej w ewidencji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem wschowskiej Starówki,
2)przeniesienia w inne miejsce i osłonięcie znajdujących się na Starówce kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów,
3)założenia parawanu-pergoli na skarpie przy ul. Herbergera (od strony PKO) w celu przysłony znajdujących się tam garaży, które nie stanowią atrakcji turystycznej,
4)zinwentaryzowania wartościowych detali w historycznych obiektach miasta w celu ochrony przed kradzieżą i zniszczeniem.

2.Radny Stanisław Kowalczyk poprosił, aby Gmina myślała o dochodach, a nie tylko o wydatkach.

Ad.5.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 160 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2007 rok.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIX/158/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2007 rok.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 161 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok.
Radny St.Kowalczyk – czy jesteśmy już przygotowani na termin 28 luty na zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych?
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady, informując, że termin był konsultowany z Burmistrzem. Burmistrz, również potwierdził, że wszystko wskazuje na to, że jutro otrzymamy komplet dokumentów dot. projektu planu i na 8 lutego planuje się posiedzenie wszystkich komisji celem zaopiniowania, a sesję planuje się na 14 lutego. Tematem tej sesji byłby tylko jeden temat - uchwalenie miejscowego planu.

Radny St.Kowalczyk – wsie nie mają planu zagospodarowania przestrzennego – czy gmina w tym roku zajmie się tym tematem? Chodzi m.inn. o zalesienie gruntów w gminie, w Studium są one ujęte.
Burmistrz udzielił odpowiedzi – plan musi odzwierciedlać Studium. Na dzień dzisiejszy gmina wydaje zaświadczenia, że grunty te są ujęte w Studium. Po uchwaleniu miejscowego planu miasta Wschowy i Przyczyny Dolnej, zajmiemy się przygotowywaniem kolejnych projektów planów. Poprzez ustawową długą procedurę, proponowany termin uchwalenia kolejnych planów to rok 2009. Chodzi tu głównie o miejscowości Osowa Sień, Dębowa Łęka, Siedlnica i Konradowo.

Salę obrad opuścił radny Mariusz Mazur a na obrady sesji przybył radny Bobusław Jarzyna. Obecnych 19 radnych.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIX/159/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 162 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2008 rok.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIX/160/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2008 rok.

Ogłoszono przerwę od godz. 1500 – 1510.
Obecnych 18 radnych. Na salę obrad nie przybył radny Andrzej Dworkiewicz.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 163 w sprawie powołania i określenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie.
Przewodniczący obrad poprosił Kluby Radnych o zgłaszanie kandydatów do w/w komisji.
Radny Marek Krembuszewski zgłosił Tomasza Stasiaka – radny Stasiak wyraził zgodę.
Radny Bogusław Jarzyna zgłosił Franciszka Baśczyna - radny Baśczyn wyraził zgodę.
Radna Bogusława Awsiukiewicz zgłosiła Romana Stockiego – radny Stocki wyraził zgodę.
Radny Włodzimierz Drzewiecki zgłosił radną Barbarę Tlałkę – radna wyraziła zgodę.
Klub Zwyczajni Razem nie zgłosił kandydata do pracy w Komisji Statutowej.
Na salę obrad przybył radny Andrzej Dworkiewicz.
Obecnych 19 radnych.

W wyniku głosowania – 13 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie powołania i określenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 164 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy w § 13 pkt 2 możemy wpisać 4 pracowników oraz czy w § 4 pkt 2 musimy określać siedzibę straży?
Radny W.Kotowski - czy w § 6 pkt 9 musi być zapis– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy?
Wyjaśnienia udzielił Sekretarz Zbigniew Semeniuk. Stwierdził, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie wcześniej podjętej uchwały w sprawie powołania Straży Miejskiej oraz w oparciu o ustawę o strażach gminnych.
Dodatkowe wyjaśnienia przedłożyła mecenas Anna Maluśka. Poinformowała, że nie można dokonać wpisu dot. ilości pracowników – ta kwestia należy do kompetencji burmistrza.
Jeżeli chodzi o zmianę siedziby straży to może to być zapis na „Miasto Wschowa”.
Radny A.Dworkiewicz zapytał kto zakupi mundury oraz jak będzie wyglądała praca, ponieważ zapis § 20 nie określa godzin w porze nocnej?
Sekretarz – regulamin straży rozstrzyga te kwestię.
Radny St.Kowalczyk zgłosił wniosek formalny by w § 4 pkt dokonać zmiany siedziby na „Miasto Wschowa”.
Głosami – 9 za , 8 przeciw i 1 wstrzymujący wniosek został przyjęty.

Obecnych 19 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIX/162/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie.

Salę obrad opuścił radny Franciszek Baśczyn.
Obecnych 18 radnych.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 165 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było

W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 165/1 w sprawie zamiany gruntów.
Salę obrad opuściła radna Jolanta Pawłowska.
Obecnych 17 radnych.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zamiany gruntów.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 166 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIX/165/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.

Ad. 6
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych:
Burmistrz K.Grabka udzielił odpowiedzi:
1. radnej Jolancie Pawłowskiej:
– trudno dzisiaj jednoznacznie zadeklarować, co z pomysłem powołania Miejskiego Konserwatora, ale zastanowimy się czy nie koliduje to z przepisami prawa.
2. radnemu St.Kowalczykowi – nadwyżka w dochodach wskazuje, że Gmina nie tylko myśli o wydatkach, ale również myśli o dochodach.

Ad. 7
1.Radny W.Kotowski:
- co należy rozumieć przez kompostowanie w ramach punktu przeładunkowego,
- czy potencjalni inwestorzy w strefie są świadomi kompostowni,
- kto będzie pokrywał różnicę pomiędzy ceną kompostu a ceną składowiska. W jaki sposób zagospodarujemy te odpady.
2.Radna Jolanta Pawłowska – w naszym Muzeum znajdują się XIX wieczne hełmy Straży Miejskiej – czy nie należałoby pomyśleć o replice tych hełmów dla naszej straży?
3.Radny Bogusław Jarzyna:
- zgłosił fatalny stan drogi łączącej ulicę Obr.Warszawy i ul. Reymonta,
- kiedy będzie uregulowana kwestia prawna budynków przy ul. Polnej i ul. 17 Stycznia?
- ścieki zamiast być przyjmowane na Zlewni ścieków wywożone są na pola
- przed rozpoczęciem budowy ronda, należałoby sprawdzić stan studzienek na ul. Lipowej.
4.Radny Jacek Kowalczyk – prosi o poprawienie stanu dróg ulicy 17 Pułku Ułanów i ulicy Działkowej.
5.Sołtys wsi Przyczyna Dolna zapytał, o którą działkę chodzi w Przyczynie Dolnej oraz co z kanalizacją ul. 55 PPP od ul.Nowopolnej do figurki, ponieważ na ul.55 PPP będzie kładziony dywanik.
6.Radna Jolanta Pawłowska – prosi by przy prowadzonych naprawach chodników nie demontować kostki brukowej i płyt granitowych.
7.Radny Bogusław Jarzyna – poinformował, że pomiar na kracie ściekowej przy Oczyszczalni Ścieków jest nieczynny.
8.Radny Krzysztof Czopek – prosi o uprzątnięcie nieczystości w okolicach Kościoła Farnego.
9.Radny Tomasz Stasiak – poinformował, że pomimo otrzymanej odpowiedzi na złożony wniosek, że prace zostaną wykonane, do tej pory nie zostały wykonane.

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Burmistrz:
1.Radnemu W.Kotowskiemu – jesteśmy na etapie koncepcji budowy stacji. Prowadzimy rozmowy z firmą, która profesjonalnie zajmuje się tym tematem. Elementem stacji może być, ale nie musi być kompostownia. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie jej uruchomić z uwagi na brak surowca.
2.Radnym Bogusławowi Jarzynie i Jackowi Kowalczykowi – są to drogi gruntowe, sytuacja jest ciężka, kiedy mamy niekorzystne warunki atmosferyczne. Jest potrzeba wybudowania drogi twardej. Remonty cząstkowe będą robione. Mamy podpisaną umowę z firmą na tego typu zadania.
3.Sołtysowi Andrzejowi Kuciewiczowi – działka leży bliżej Olbrachcic, niedaleko posesji p.Hofmańskiego. Jeżeli chodzi o ulicę 55 PPP to GDDKiA nie konsultuje swoich prac ze Starostą czy Burmistrzem. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji technicznej na kanalizację wsi Przyczyny Dolnej.
4.Radnemu Jolancie Pawłowskiej – przy prowadzonych remontach chodników zwracamy uwagę na granitowe elementy. Przykładem może być Plac Kosynierów, gdzie zachowano płyty i odbudowano kostkę granitową, czy plac przy Banku Spółdzielczym, czy ul.Cicha w stronę Klasztoru.
5.Radnemu Krzysztofowi Czopkowi – teren przy Placu Farnym zostanie uporządkowany.
6.Radnemu Tomaszowi Stasiakowi – zadeklarowane prace na ul Kurpińskiego zostaną podjęte.

Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk udzielił odpowiedzi radnemu Bogusławowi Jarzynie – stwierdził, że Oczyszczalnia Ścieków jako zakład, to inwestycja bardzo dobra, natomiast „bublem” jest Zlewnia ścieków dowożonych. Zepsuty pomiar zrzutu ścieków to koszt naprawy w granicach kilkunastu tysięcy złotych. Nie wszystkie pojazdy asenizacyjne przygotowane technicznie były do zrzutu i dlatego były zawracane. Pracownicy Spółki nie mają „interesu” wywożenia nieczystości na pola.
Jest prowadzony rejestr na zrzuty ścieków. Zrzutu mogą dokonywać tylko koncesjonowani przewoźnicy. Czy jest konieczność montowania pomiarów, skoro zrzutów za dużo nie ma.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że ilościowy pomiar byłby celowy.
Radny B.Jarzyna wyjaśnił, że nie chodziło mu o wywożenie nieczystości na pola przez pracowników Spółki, tylko to od nich miał sygnały, że tak się dzieje.

Radny St.Kowalczyk:
zapytał, czy nie należałoby przeprowadzić kolejnej dyskusji – debaty na temat punktu przeładunkowego nieczystości stałych na etapie koncepcji – przed zleceniem i projektowaniem dokumentacji?
kanalizacja wsi Przyczyna Górna – co będzie ze zlewnią w Przyczynie Górnej, czy na dzień dzisiejszy można problem wcześniej załatwić przed pracami GDDKiA?

Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości obchodów 63 rocznicy wyzwolenia Wschowy.

Ad.9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XIX Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-02-22 07:47:58 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 11:57:19 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa