Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XX/ 08

P r o t o k ó ł Nr XX/ 08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 14 lutego 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy,
- nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
- zamiany gruntów.

Jednogłośnie (21 głosów – za) przyjęto w/w wniosek.

Radni (21 głosów - za ) przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów z nim funkcjonalnie związanych.
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy,
3) nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
4) zamiany gruntów.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (21radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za 21 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Radny St. Kowalczyk zgłosił zapytanie:
- radny prosi o informację na temat wielkości przychodu z tytułu sprzedaży mienia ruchomego zgodnie z zapisem statutowym samorządowej instytucji kultury Dom Kultury we Wschowie od momentu utworzenia instytucji do dnia dzisiejszego wraz z podaniem wykazu rzeczowego sprzedanego mienia ruchomego.

2. Radny Jacek Kowalczyk – prosi o zamontowanie lamp przy ul. Działkowej i ul. 17 Pułku Ułanów w okolicach Zakładu Wulkanizacyjnego.

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 167 w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie związanych.

Wprowadzenia do projektu dokonał Przewodniczący obrad. Wpłynęło 140 wniosków. Część wniosków została nieuwzględniona lub częściowo uwzględniona.
Przewodniczący obrad odczytał oświadczenie Biura Urbanistycznego Ecoland – Dyrektora Marka Wilanda, że „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie związanych” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wschowa” przyjęty Uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. (Oświadczenie w załączeniu do protokołu).
Burmistrz poinformował o odbytym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej z Biurem Projektowym i pracownikami Urzędu, którego tematem był miejscowy plan.
Burmistrz stwierdził, że dzisiejsze uchwalenie tego planu wpłynie na ożywienie gospodarcze Gminy. Przykłady, które będą miały wpływ na zmianę działalności to:
- zmiana przeznaczenia obiektów po Spółdzielni Mleczarskiej czy obiektów po byłej masarni.
Przyjmowany tak duży plan, powoduje sytuacje konfliktowe, wywołuje ogniska zapalne. Niekiedy należy podjąć decyzje, które mają racje wyższe.
Prośba i wniosek Burmistrza – by zagłosować za uchwaleniem miejscowego planu.
Do wszystkich tych, którzy czują niedosyt, Burmistrz złożył deklarację, że tak duży plan będzie żył swoim życiem, ale w przyszłości, kiedy zajdzie potrzeba, prosi o składanie wniosków a gmina zajmie się danym tematem.
Radny St. Kowalczyk złożył wniosek o udzielenie głosu osobie nie będącej radnym.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb wyjaśnił, że Statut Gminy umożliwia zabranie głosu przez taką osobę.
Radny St. Kowalczyk – jest to bardzo trudna sesja, sesja, na której mamy podjąć tak ważną dla społeczeństwa uchwałę. Czas dyskusji w większym stopniu powinien być poświęcony na etapie studium. Nie chcemy doprowadzić do tego, by na dzisiejszej sesji nie został plan uchwalony, ale poprzez to, że w kilku kwestiach się nie zgadzamy, mamy problem – co zrobić?
- przewodniczący Rady odczytał oświadczenie o zgodności ze Studium
- wiemy, że wszystkie uwagi – wnioski, nie zostały uwzględnione
- ul. Garbarska – zaplanowany na prywatnym gruncie parking
- Netto – na terenie zmieniono funkcjonalność z parkingu – na usługi handlowe
Mówiąc o wielkości tego planu, należało całość podzielić, i w mniejszym zakresie po kolei
uchwalać.
- czy są normatywy powierzchni działek ich szerokości od frontu, czy jest gdzieś określona minimalna powierzchnia działek Działki, które są planowane w części północnej - prawa strona pod cmentarz – czy podział tych działek jest możliwy w związku z uzbrojeniem terenu?
- kolejny przykład niezgodności to np. zapis graficzny przy ul. Bocznej – jest boisko do gier a w zapisie jest możliwość budowy parkingów niezadaszonych.
Radny Witold Kotowski pyta jak ma głosować skoro:
- przez ul.Dworcową i ul. K. Wielkiego – prowadzi droga przez stawy
- skwerek – jeden zapis – to budowa domu a drugi zapis to zieleń
- sprawa parkingów – brak możliwości parkowania
Radna Barbara Tlałka prosi o wskazanie błędu, który wskazuje radny St.Kowalczyk
Radny ST. Kowalczyk prosi o potwierdzenie zapisu terenu Spółdzielni Jedność pomiędzy Studium –a planem. Na jakich podkładach geodezyjnych plan ten był robiony?
Błażej Mulczyński – MUC – Studium
Radny ST. Kowalczyk – C62 – plan - czy może być produkcja?
B.Mulczyński -działalność wytwórcza a działalność produkcyjna to, to samo. Studium zakazało uciążliwej wytwórczości.
Dyrektor Marek Wiland poinformował, że projektant jest doradcą Burmistrza i to Burmistrz merytorycznie podejmuje decyzje.
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie czy będzie możliwy podział działek na terenie uzbrojonym - za ul. Czereśniową?
Odpowiedzi udzielił Dyrektor M. Wiland – sieci włączyliśmy w ciągi drogowe, sprawa parametrów działek – określaliśmy je na rysunku planu. Nowe tereny nie budzą wątpliwości.
Tam gdzie już są – mocno nie ingerujemy. Stawy przy CPN – zbiorniki osadowe – w zależności od klasy drogi – zależeć to będzie od potrzeby inwestora.
Radny ST. Kowalczyk – co stało na przeszkodzie że nie wpisaliśmy zapisu ze Studium do planu? Czy cały ten teren przy Spółdzielni Jedność dopuszczamy do prowadzenia takiej działalności?
Dyrektor M. Wiland – mamy tu konflikt społeczny. Dzisiejszy plan umożliwia rozwój Spółki.
Radna B. Tlałka - w jakim zakresie zostały uwzględnione wnioski mieszkańców?
Dyrektor M. Wiland – mieszkańcy wnioskują by pozostawić teren jako park. Firma proponuje budowę linii produkcyjno-wytwórczej.
Projekt przewiduje - odsuwamy linię zabudowy z 4 do 8 m i w tym pasie zrealizowanie zieleni izolacyjnej.
Radny ST. Kowalczyk – czy to pytanie p.radnej B. Tlałki było skierowane konkretnie jako do terenów przy Spółce Jedność? Czy nie należało zastanowić się nad tym, że należało ograniczyć do pewnego stopnia rozwój firmy
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek zwrócił uwagę na informację, którą przekazał Burmistrz, że w przyszłości będą mogły być dokonane zmiany, ale procedura obejmować będzie mniejszy zarys.
Radny ST. Kowalczyk – parking przy Netto – został zamieniony na ul. Garbarską, czym Burmistrz się kierował?
Burmistrz poinformował, że nie zamieniał parkingu przy Netto na ul.Garbarską. Oczekiwanie było takie, by stworzyć jak najlepsze rozwiązanie parkingowe w okolicach centrum miasta. Pomysł na ul. Garbarską, to pomysł projektanta, który Burmistrz zaakceptował. Parking w okolicach Netto – należy zbudować ciąg komunikacyjny od ul. Moniuszki – Netto – targowisko, planty, park i dojście na rynek
Wokół ścisłego centrum – ul. Garbarska – Burmistrz poinformował, że jest po rozmowach z osobą zainteresowaną i obiecał, że tym tematem się zajmie i ponownie zostanie ten teren przeanalizowany. Zaplanowany jest parking przy ul. Pocztowej i Poprzecznej
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak – ul. Poprzeczna – parking A03 – KDW -nigdzie nie pojawia się zapis, że jest to parking.
Burmistrz odpowiedział, że jest to zapis mówiący o miejscach postojowych. To Starostwo będzie decydowało.
Dyrektor Marek Wiland – nie chcemy wycinać drzew, tracić pasów zieleni. KDW – to funkcje obsługowe – postojowe są tu różne przesłanki. Daje się możliwości.
Sołtys wsi Przyczyna Dolna Andrzej Kucewicz – obszar Przyczyny Dolnej - obszar od ul. Nowopolnej do kolei, wiadukt i obwodnica, plan przewiduje 3 drogi, M11 – jest to teren rolniczy, blisko leżący przy obwodnicy przy strefie aktywności gospodarczej, mógłby pozostać jako teren pod działalność usługowo – produkcyjną.
Dyrektor Marek Wiland – my dajemy możliwość inwestorom.
Ile trzeba stracić by wybudować drogę - wyburzyć wiatę po Agromasie i 1 budynek poniżej betonowej drogi, w tym przypadku blokujemy budowę nowych domów.
Osoba z publiczności Renata Malko – chodzi o zapis A 72 - KP– 72 pkt 3 miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych mogą być umieszczone w jednym budynku o 2 lub 3 kondygnacyjnych naziemnych – garaże. Państwo Malkowie w swoim piśmie zaproponowali zmianę na działkę usługowo-handlową. W przyszłości planują na swojej nieruchomości wybudować obiekt handlowo- usługowy.
Pan Andrzej Malko zakwestionował, że właściciele prywatni nie zostali poinformowani o tym projekcie planu.
Dyrektor M. Wiland – dzisiejsza ustawa nakazuje publiczne zawiadomienie. Po ilości założonych wniosków i osób zainteresowanych sądzimy, że do szeregu osób dotarła.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał:
 odpowiedź Burmistrza na wniosek państwa Malko,
 skargę na działalność Burmistrza p. Malko
 protest mieszkańców ul. Strażackiej
 odpowiedź Burmistrza na pismo Zbigniewa Kozielczyka.
Po uzyskanych wyjaśnieniach Państwo Malko wycofali skargę na działalność Burmistrza.
Radny St. Kowalczyk – co stanie się z Uchwałą, kiedy zostanie złożona skarga na Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu oraz kto poniesie koszty za wprowadzenie zmian do podejmowanej Uchwały?
Radny St. Kowalczyk jako Przewodniczący Klubu Radnych poinformował, że mimo uwag
i mankamentów jako opozycja poprą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy. Radny stwierdził, że jest wielka potrzeba dyskusji, by widzieć zalety
i wady. By nie przerwać procesu rozwoju gospodarczego osób, które czekają na ten plan poprą ten plan.
Burmistrz – w tej chwili w Urzędzie znajdują się 4 wnioski. Są one na tyle zasadne, że należy się nimi zająć.
Pani Lucyna Puk, jako pracownik Urzędu wyraziła swoje niezadowolenie, że swoją sprawę dot. wykupu gruntu przyległego do jej działki załatwia już 10 lat. Jeżeli nie może wykupić, to prosi o uwzględnienie zapisu, by pozostawić ten teren jako ciąg pieszy.
Dyrektor Marek Wiland – ten sam kawałek gruntu może mieć różny cel dla różnych ludzi.
Burmistrz - żaden plan nie jest idealny, uważa, że większym dobrem będzie przyjęcie tego planu, a jeżeli prawo urbanistyczne pozwoli, kolejny raz będą analizowane wnioski zainteresowanych.

Obecnych 21 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów z nim funkcjonalnie związanych.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb ogłosił od godz. 16.45 – 17.00 przerwę.
Po przerwie obecnych 19 radnych.
2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 168 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
Radny Stanisław Kowalczyk – zwrócił uwagę na fakt, że jeżeli na ogłoszony przetarg na wynajem lokalu na prowadzenie obsługi kasowej nie zgłosił się żaden bank, to czy w tym przypadku coś się zmieni?
Więcej dyskusji nie było.

W wyniku głosowania – 13 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XX/167/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 169 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
Radny St. Kowalczyk – czy musi być dzisiaj wykup?
Radny A. Dworkiewicz – kto ten grunt zbywa?
Burmistrz – nie zgadza się, że wydajemy niesłusznie pieniądze. Właścicielem jest P. Krawczyk, który prowadzi gospodarstwo rolne. Uchwała ta powoduje, że prawie wszystkie grunty w Strefie Aktywności Gospodarczej będą własnością gminy, stają się wtedy bardziej atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Dzisiaj to tylko wola Rady, że Gmina może nabyć tę działkę.

W wyniku głosowania – 18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XX/168/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 170 w sprawie zamiany gruntów.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz. Osoba fizyczna jest właścicielem tej działki. Dokonanie zamiany tych gruntów pozwoli na uzyskanie przez Gminę Wschowa większego areału gruntów położonych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, możliwego do zaoferowania dla ewentualnego inwestora.

W wyniku głosowania jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XX/169/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zamiany gruntów.

Ad. 6
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Na piśmie zostanie udzielona odpowiedź radnemu St. Kowalczykowi.
Ustny wniosek radnego Jacka Kowalczyka dot. zainstalowania lamp, Burmistrz przyjął do realizacji. Choć procedura jest długa, postara się go zrealizować.

Ad. 7
1) Radny St. Kowalczyk:
- poprosił o udział w szkoleniu, które zamieściło czasopismo Wspólnota,
- artykuł nt. pozyskania środków zewnętrznych – wykreślenie jakiego zadania dotyczy – wymieniona jest Wschowa z zakresu ochrony środowiska.
Burmistrz - Gmina uczestniczy we wniosku Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.
W 2006r. przed wyborami, w samorządach trwały prace nad listami zadań, które mają być realizowane. Realizowane są projekty wiodące.
Nie ujęte projekty w ramach konkursów regionalnych wezmą udział, m.inn. nasz projekt - MZWiKW. Poprzez Wojewodę p. Hatkę i parlamentarzystów dążymy do spotkania w tej sprawie.
Przewodniczący obrad poinformował o I założycielskim spotkaniu Przewodniczących Rad – które odbędzie się dnia 15 lutego br.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak pogratulował Burmistrzowi, jak również opozycji za podjętą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy.

Ad. 8 .

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XX Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2008-03-07 10:24:40 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:01:05 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa