Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXI/ 08

P r o t o k ó ł Nr XXI/ 08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 lutego 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych (nieobecny: Ł.Tkacz, Wł. Brzechwa ).
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie:
 udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów,
 ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa.
Jednogłośnie (19 głosów – za) przyjęto w/w wniosek.
Radni (19 głosów - za ) przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
5. Bezrobocie w Gminie Wschowa.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
2) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy terenu na czas nieoznaczony,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
4) utworzenia Stowarzyszenia Kraina Jezior i Lasów – LGD,
5) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
6) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów
7) ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za 19 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XX Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Obecnych 20 radnych. Na salę obrad przybył radny Łukasz Tkacz.
Uwag nie wniesiono

Ad.4
Informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przedstawiła Kierownik Aleksandra Stryjewska.
Na terenie miasta i gminy Wschowa najczęściej przyznawana jest pomoc z powodu: ubóstwa – 639 osobom, bezdomności – 9 osobom, potrzeby ochrony macierzyństwa – 98 osobom, bezrobocia – 512 osobom, długotrwałej choroby – 360 osobom, niepełnosprawności – 324 osobom, przemocy w rodzinie – 14 osobom, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 178 osobom w tym samotnego wychowywania dziecka -128 osobom oraz wielodzietności – 58 osobom, alkoholizmu – 80 osobom, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 8 osobom, narkomanii – 3 osobom, zdarzenia losowe – 4 osobom. W 2007r. świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych gminy objęły 1701 osób. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 2453. Pomocą udzieloną wyłącznie w postaci pracy socjalnej objęto 36 rodzin (liczba osób w tych rodzinach wyniosła 81).
1. Radna Barbara Tlałka:
 czy w roku 2007 przybyło czy ubyło klientów OPS?
 czy oprócz pomocy finansowej udzielanej podopiecznym, podejmowane są działania np. o przymusowe leczenie?
2. Radny Tomasz Stasiak
 jakie są podejmowane działania i w jakiej formie udzielana jest pomoc np. na znalezienie pracy?
 co zostało zrobione – główne zadania na rzecz usamodzielnienia osób?
Odpowiedzi udzieliła Kierownik OPS A. Stryjewska.
Od 86 – 100 osób podopiecznych przypada na 1 opiekunkę. W poprzednich latach liczba ta kształtowała się na poziomie 70-80 podopiecznych. Dużą liczbę stanowią osoby uzależnione od alkoholu. Osoby te kierowane są do klubu AA oraz do GKRPAiPN.
Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy we Wschowie, GKRPAiPN, Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym, szkołami, pedagogami, psychologami, pielęgniarkami środowiskowymi w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.
Radny Stanisław Kowalczyk- usługa opiekuńcza – został przeprowadzony przetarg na świadczenie usług. W jaki sposób tego typu usługi będą nadal realizowane? Dzisiaj kończą się umowy na czas określony - co się stanie z tymi osobami?
Bony żywnościowe realizowane są w jednym w sklepie „EKO”na ul.Bocznej – w jaki sposób OPS dokonał wyboru sklepu do realizacji tych bonów?
Kierownik OPS A. Stryjewska – przetarg na świadczenie usług opiekuńczych wygrała firma PCK Zielona Góra - od 1.01.2008 – na 3 lata. 4 osoby wyraziły zgodę na podjęcie pracy. Inne osoby nie wyraziły chęci do pracy.
Sklep EKO jest blisko w mieście, przetarg nie był robiony bo Biedronka i Plus nie spełniały oczekiwań OPS.
Na salę obrad przybył radny Władysław Brzechwa.
Obecnych 21 radnych
Przewodniczący Rady – podtrzymał uwagę podniesioną przez radnego St. Kowalczyka
Radny St. Kowalczyk – wiele osób jest niezadowolonych z realizacji bonów w EKO. Radny wyraził swoje zdziwienie, że nie przeprowadzono przetargu na realizację tych bonów. Stwierdził, że jest to trochę niesprawiedliwe w stosunku do innych sklepów.
Radna B. Awsiukiewicz – czy te panie, które nie podjęły pracy w nowej firmie na świadczenie usług, kierowały się tym, że była niska płaca, czy też znalazły inną pracę?
Radna B. Tlałka – nastąpił wzrost ilości podopiecznych na 1 opiekunkę, czy nie należy zatrudnić dodatkowych osób?
Kierownik A. Stryjewska – nie ma potrzeby zatrudnienia dodatkowych pracowników-opiekunów jak również OPS nie posiada konkretnych wiadomości od byłych pracownic nt. podjęcia lub niepodjęcia pracy w nowej firmie.

Ad. 5
Bezrobocie w Gminie Wschowa
Informację nt. bezrobocia w Gminie Wschowa przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Aleksander Rogoziński. Na dzień 31 grudnia 2007r. w ewidencji osób bezrobotnych naszego urzędu zarejestrowanych było 1106 osób (630 kobiet), w tym 145 osób (67 kobiet) z prawem do zasiłku, zamieszkałych na terenie gminy i miasta Wschowa. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi stanowiły 36% (398 osób) ogółu bezrobotnych z terenu gminy i miasta.
Dla porównania na dzień 31 grudnia 2006r. były zarejestrowane 1504 osoby (835 kobiet), w tym 171 osób (72 kobiety) z prawem do zasiłku, zamieszkałych na terenie gminy i miasta Wschowa.
1. Radny Roman Stocki
 jak przedstawia się sytuacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych?
 firma, która wygrała przetarg, jakie pensje proponuje dla przyszłych pracowników z tyt. świadczenia usług opiekuńczych?
2. Radny Witold Kotowski
 czy PUP ma rozpoznanie ile powstało nowych miejsc pracy?
 spadek bezrobocia - czy jest to spowodowane wyjazdem za granicę?
3. Franciszek Baśczyn
 ile ofert pracy miał Powiatowy Urząd Pracy na koniec roku?
4. Radny Stanisław Kowalczyk
 Gmina w sposób pośredni może wpłynąć na bezrobocie np. poprzez Strefę Aktywności Gospodarczej – wybudowanie nowych inwestycji,
 czy są firmy, które chciałyby budować swoje firmy, zakłady i zgłaszają ofertę zatrudnienia danej liczby osób
 jakie oferty i ile osób zatrudnili pracodawcy w 2007r.?
Odpowiedzi udzielił Dyrektor PUP A. Rogoziński:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się pomocą dla osób niepełnosprawnych, ale poprzez Powiatowy Urząd Pracy możemy aktywizować tę grupę.
 pensje pracodawców – część pracodawców dobrze płaci, ale jest część, która płaci najniższe wynagrodzenie,
 ilość składanych ofert – jest większa niż w poprzednich latach.
Radny W. Kotowski – na czym polega prowadzenie szkoleń?
Dyrektor A. Rogoziński – obowiązuje zasada, że dana osoba, która po odbyciu szkolenia zostanie zatrudniona. Wybór szkolenia dokonuje się również metodą analizy złożonych ofert przez pracodawców.
Radna B. Tlałka - jaka część bezrobotnych jest długotrwale bezrobotna?
Dyrektor A. Rogoziński – jest spora grupa tych osób.
Radny Franciszek Baśczyn - 3,6 mln środków – czy, te środki są proporcjonalne do spadku bezrobocia?
Dyrektor A. Rogoziński – jest więcej pieniędzy – wykorzystujemy każdą możliwą aktywizację w kapitał ludzki.

Ad 6.
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Marek Krembuszewski
– w sprawie postawienia pojemników selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Niepodległości 8-12.
2. Radny Franciszek Baśczyn
– czy planuje się kompleksową kanalizację wsi – temat oddala się w czasie, czy nie należy pomyśleć o innej formie kanalizacji miejscowości najdalej oddalonych od miejskiej oczyszczalni,
- w ubiegłym roku na terenie naszej gminy była poważna powódź – doświadczyła to wieś Łęgoń. Kanał Główny w ubiegłym roku został wyczyszczony na obszarze całej Gminy Wschowa, jednak pojawił się drugi problem – prosi aby Gmina Wschowa wystąpiła do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, by został wyczyszczony Kanał Kopalnica na terenie woj. dolnośląskiego. Również należy wyczyścić staw w Łęgoniu. Byłoby to kompleksowe załatwienie sprawy.
3. Radny Bogusław Jarzyna
- Wojewódzki Program Odpadami – czy do tego Programu został wpisany nasz Program?
4. Radny Stanisław Kowalczyk
- Dębowa Łęka – granica między Gminą Święciechowa a Gminą Wschowa – most na Kanale Krzyckim został rozebrany. Gmina Święciechowa nie jest zainteresowana postawieniem nowego mostu, ponieważ z tego mostu korzystają tylko mieszkańcy Dębowej Łęki. Czy w II półroczu br. nie należałoby podjąć ten temat?
- czy byłaby możliwość wykorzystania materiału z budowy ronda – sfrezowanego materiału położonego we wsi Dębowa Łęka na drogę łączącą z folwarkiem. Autobus PKS tam nie dojeżdża, okres jesienno-zimowy dla dzieci dochodzących do przystanku jest tragiczny.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb ogłosił od godz. 15.45 do godz. 16.00 przerwę.

Po przerwie obecnych 19 radnych (nieobecny Łukasz Tkacz, Władysław Brzechwa)

Ad.7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 171 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXI/170/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 172 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy terenu na czas nieoznaczony.

Dodatkowe wyjaśnienie przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka, który poinformował, że Uchwałą Rady Miejskiej w 2003r. przekazano w trwały zarząd mienie komunalne na czas nieokreślony dla OSiR we Wschowie. W skład przekazanego mienia weszły m.inn. omawiane działki. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za zgodą rady w trybie przetargowym może być zawarta umowa na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd.
Na salę obrad przybył radny Władysław Brzechwa. Obecnych 20 radnych.
Radny Stanisław Kowalczyk – czy do sezonu letniego, będzie uporządkowana linia brzegowa plaży jak również sama plaża.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz – Gmina dokonała rozebrania drewnianego budynku
i oczyściła teren. Linia brzegowa – gmina Wschowa jest właścicielem do plaży. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo do końca kto jest właścicielem czy Agencja czy Skarb Państwa.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXI/171/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy terenu na czas nieoznaczony.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 173 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXI/172/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 174 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LPG.
Burmistrz K.Grabka wyjaśnił, że może być podana z imienia i nazwiska osoba do reprezentowania Gminy Wschowa w Stowarzyszeniu.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 175 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008r.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXI/174/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008r.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 175 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXI/175/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 176 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa.
Radny Roman Stocki - czym było podyktowane ustalenie opłaty stałej za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli?
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza – opłatę stałą płacą rodzice dzieci korzystających z przedszkoli. W porozumieniu z dyrektorami przedszkoli ustalono również opłatę stałą do pracowników korzystających z wyżywienia.

W wyniku głosowania - 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXI/176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa.

Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych .
Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1) Radnemu Markowi Krembuszewskiemu – selektywną zbiórką odpadów komunalnych zajmuje się Spółka Komunalna.
2) Radnemu Franciszkowi Baśczynowi – w zakresie kanalizacji wiejskiej i przydomowych oczyszczalni, służby Urzędu MiG podejmą temat. Jest to zadanie wymagające szerokiego rozpoznania. Natomiast, jeżeli chodzi o Kanał Kopalnica i Kanał Dolnośląski wniosek został przyjęty do realizacji. Do realizacji zostało przyjęte również zadanie w zakresie wyczyszczenia stawu w Łęgoniu.
3) Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi – most na Kanale Krzyckim na granicy gmin Święciechowa – Wschowa. Należy podjąć to przedsięwzięcie, każde zebranie wiejskie przypomina o tym problemie.
Jeżeli chodzi o wykorzystanie frezowiny z budowy ronda – to, nie my będziemy właścicielami, wystąpiliśmy już do zarządcy-właściciela drogi o przekazanie tego materiału gminie. Mamy deklarację dyrekcji, że część tej frezowiny otrzymamy.
4) Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki udzielił odpowiedzi radnemu Bogusławowi Jarzynie w zakresie Programu Gospodarki Odpadami. Na dzień dzisiejszy trwa aktualizacja tego Programu. Do Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami został wpisany nasz program. My, jako Gmina docelowo wpisaliśmy składowisko w Trzebani.

Ad. 9
Wolne wnioski, zapytanie
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb:
– przypominał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.
- Program Operacyjny – preselekcja wniosków – 496 wniosków zostało złożonych. Czy nasza gmina złożyła i ile?
2) radny B. Jarzyna poinformował o odbytym na wysokim poziomie szkoleniu w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Komisję Rewizyjną. Podobną opinię w tym temacie wyraził również biorący udział w szkoleniu radny St. Kowalczyk
3) Radny Tadeusz Sobczuk
– co z lokalem po byłych „delikatesach”?
- droga - P. Górna okolice HZZ – ponownie prosi o utwardzenie tej drogi.
4) Dyrektor Domu Kultury Jacek Lisiak zaprosił wszystkich do Domu Kultury na koncert z okazji Święta Kobiet, jak również na koncert do Klasztoru o.o. Franciszkanów. z okazji Świąt Wielkanocnych.
Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował o uruchomieniu biur na parterze Urzędu. Oficjalne otwarcie: poniedziałek - godz. 10.00
Radny W. Kotowski
– pytanie radny skierował do Z-cy Burmistrza - czy są podpisane jakieś umowy z wysypiskiem w Trzebani?
- do prezesa Spółki Komunalnej – czy była kontrola na oczyszczalni ścieków i czy można zobaczyć protokół z kontroli?
Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej Leszek Marciniak poinformował, że 7 marca br. będzie promowana książka Pani Barbary Ratajewskiej – Kalendarium Ziemi Wschowskiej.
W zakresie monografii Wschowy to prof. Szulc jest już na emeryturze i w porozumieniu z prof. Drozdowskim przejmie do opracowania jego rozdział.
Radny Stanisław Kowalczyk - co się dzieje z Młodzieżową Radą Miejską?
Radny Mariusz Mazur
– prośba o posprzątanie drogi PCK,
- prosi o wyjaśnienie czy OSP nie może otrzymać dotacji z GKRPAiPN?
Sołtys Andrzej Kucewicz – czy korzystając z kasy Urzędu będzie pobierana prowizja
- w 80 latach odebrano rolnikowi z Przyczyny Dolnej ziemię. Na dzień dzisiejszy rolnik ten ma zobowiązania wobec Gminy. Sołtys ma prośbę, by pomóc rolnikowi.
Radna Barbara Tlałka
– co dzieje się ze Strażą Miejską?
- mieliśmy 2 koncepcje likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w Siedlnicy, którą koncepcję gmina będzie realizować?
Burmistrz K.Grabka udzielił odpowiedzi:
- Przewodniczącemu Rady w zakresie składania wniosków o pozyskanie f-szy unijnych. Preselekcja nie jest obowiązkowa. Gmina Wschowa złożyła wnioski na budowę sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1, Collegium Pojezuickiego, Placu Herbergera, budowę stacji przeładunkowej czy likwidację dzikich wysypisk Od 12 – 14 marca zorganizowany jest zjazd burmistrzów, spotkanie to przewiduje m.inn. wybór wniosków.
- radnemu Tadeuszowi Sobczukowi:
droga P. Górna – HZZ – w kierunku Konradowa do torów – zadanie to zostanie wzięte do realizacji.
- radnemu Witoldowi Kotowskiemu:
miejsce lokalizacji Trzebania – zażądano podania wysypiska – lokalizacja zatwierdzona w programie wojewódzkim. Wstrzymanie budowy składowiska w Trzebani spowodowane było ogłoszeniem wielkiego przetargu, który zostanie unieważniony. Zadanie to, będzie podzielone na kilka mniejszych. Leszno zrezygnowało z modułu budowy – zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków.
- radnemu Mariuszowi Mazurowi – droga PCK – droga gminna – Naczelnik M. Kociubiński zbada ten teren.
OSP – dotacja z GKRPAiPN – przepisy nie zabraniają na otrzymanie środków na realizację zadania z Gminnej Komisji.
- sołtysowi A.Kuciewiczowi - przetarg na obsługę kasową zakończył się niepowodzeniem. Kasa od poniedziałku będzie czynna na parterze Urzędu. Kasa funkcjonować będzie nadal strukturach Urzędu.
- radnej Barbarze Tlałce - ogłoszono konkurs na komendanta Straży Miejskiej. Po dokonaniu wyboru komendanta, zostanie ogłoszony kolejny konkurs na strażników miejskich.
W zakresie dzikich składowisk, to pierwsze prace zostaną podjęte w Siedlnicy. Technologia zagospodarowania – to wywiezienie odpadów a następnie to rekultywacja tego terenu.
P.o Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Wojciech Kuryłło poinformował, że we wtorek odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół, którego również tematem jest Młodzieżowa Rada Miejska.
Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk udzielił odpowiedzi radnemu Witoldowi Kotowskiemu – dostęp do informacji publicznej jest tylko zakresie przewidzianym prawem. W Spółce Komunalnej zostały przeprowadzone dwie kontrole. Na oczyszczalni ścieków kontrolę przeprowadził WIOŚ. Z uwagi na to, że protokół z kontroli nie jest jeszcze prawomocny, prezes R.Żaczyk nie odniesie się w chwili obecnej do protokołu.

Ad.10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XXI Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-04-04 08:35:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:03:44 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa