Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXII/ 08

P r o t o k ó ł Nr XXII/ 08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 27 marca 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych (nieobecni: J.Pawłowska, Wł. Brzechwa ).
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Przewodniczącego Rady o zmianę porządku obrad o wycofanie tematu - podjęcie uchwał w sprawie:
 rozpatrzenia skargi z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
Jednogłośnie (19 głosów – za) przyjęto w/w wniosek.
Radni (19 głosów - za ) przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za rok 2007.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
6. Poprawa estetyki miasta i gminy Wschowa – zamierzenia na 2008r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) uchylenia Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zamiany gruntów,
3) nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyczynie Dolnej, gmina Wschowa,
5) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej,
6) ustalenia wynagrodzenia burmistrza,
7) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za 19 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Na salę obrad przybyli radni Jolanta Pawłowska i Władysław Brzechwa.
Obecnych 21 radnych.
Radny St.Kowalczyk jeszcze raz poprosił o przypomnienie zadań, które zostały zgłoszone na pozyskanie dodatkowych środków.
Burmistrz ponownie wymienił zadania:
1. remont i adeptacja Collegium – wniosek zakwalifikowano do I grupy
2. budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 Nr 1 plus kotłownia – II grupa
3. budowa punktu gromadzenia odpadów – II grupa
4. rewitalizacja placu Zamkowego plus ul. Herbergera – II grupa
5. likwidacja dzikich wysypisk

Ad 4.
Informację z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za rok 2007. radni otrzymali w materiałach na sesję.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że Prezes Spółki Komunalnej zaproponował przygotować informację finansową na koniec II kwartału. Radni wyrazili taką wolę.
Radny Witold Kotowski poinformował, że Spółka Komunalna winna:
1. utrzymać nieruchomości w stanie nie pogorszonym
- co w związku z tym czyni Spółka?
2. co dzieje się z pieniążkami z tytułu najmu bloku mieszkalnego za Policją?
3. certyfikat dla Spółki – co on wnosi dla firmy, ile to kosztowało podatników – jakie zyski z tego tytułu ma Spółka?
4. czy Spółka może udostępnić protokół z kontroli BIOŚ- u?
5. jako podatnik – jak płaci się na składowisku za 1 tonę odpadów? Staramy się segregować śmieci, bo przyjeżdża samochód i zabiera w całości
6. ukwiecenie budynków a rozwalające się budynki – zagrażające bezpieczeństwu – zagrożenia pożarowe.

Radny St. Kowalczyk – ogłoszenie na sprzedaż garaży przy ul. Konradowskiej - na jakim jest etapie?
Odpowiedzi na powyższe zapytania udzielił Prezes Spółki Pan Roman Żaczyk:
1. Radnemu St. Kowalczykowi – podczas I przetargu na obiekty przy zarządzie wodociągów ustalono wysoką cenę. W związku z czym, przetarg nie został rozstrzygnięty. Ogłoszono II przetarg.
Na ul. K. Wielkiego w tym roku rozpoczęto budowę garaży.
2. Radnemu Witoldowi Kotowskiemu:
- budynek gdzie mieszka Prezes – grunt tylko należy do właścicieli budynku
- ul. Stablewskiego – ostatni budynek , jest własnością gminy i wpływy z najmu wpływają do Gminy
- certyfikat ISO – koszty to 60 tys.zł. Składało się na to szkolenie, audyt, doposażenie laboratorium w urządzenie jako warunek niezbędny do otrzymania certyfikatu. Certyfikat upoważnia do tego, że spółka może świadczyć usługi na zewnątrz.
Audyt – ok. 4 tys. Koszty z uzyskaniem certyfikatu a jakością – koszty wyposażenia laboratorium zwrócą się na przestrzeni ok. 2 lat. Z tego tytułu Spółka spodziewa się korzyści.
- surowce wtórne – to też odpady. W koszcie wywozu odpadów są wliczone koszty surowców wtórnych. Brak selektywnej zbiórki odpadów wpływa na wielkość składanych odpadów na wysypisku, gdzie u nas to ma decydujący wpływ na żywotność składowiska.
 protokół BIOŚ-u – kontrola została przeprowadzona na wniosek osoby z zewnątrz Spółki.
Kontrolą objęto Stację zlewni odpadów dowożonych. Decyzja z kontroli to naprawa zlewni – do końca kwietnia Spółka dokona naprawy zlewni.
 ważenie odpadów – umowy podpisywane są z odbiorcami na podstawie ilości zamieszkałych osób. Wyrywkowo waży się śmieciarki, które wywożą odpady do Tylewic
 segregacja odpadów – zdarza się łączenie odpadów np. makulatura plus plastiki – na samochodach są przegrody.
Burmistrz – sprostował wypowiedź Prezesa Spółki w zakresie określenia właściciela budynku przy ul. Stablewskiego 3. Budynek ten nie należy do Gminy. Na podstawie ksiąg wieczystych budynek jest własnością PKP.
W miesiącu wrześniu, Gmina wystosowała pismo do PKP jako właściciela, z prośbą o nieodpłatne przejęcie i zarządzanie nim. PKP podtrzymała stanowisko, że nie jest właścicielem. W lutym mecenas A. Maluśka w opinii prawnej wyraziła, że jesteśmy posiadaczami budynku i z tego tytułu pobieramy opłaty. Jesteśmy uprawnieni do tej działalności, ale nie musimy przeprowadzać remontu i ulepszać. Należy sprawę ostatecznie wyjaśnić. Dalej będziemy prowadzić korespondencję z koleją.
Radny Witold Kotowski – prosi o wyjaśnienie
1. kiedy będzie mógł wejrzeć do protokołu z kontroli Spółki Komunalnej?
2. w jaki sposób Spółka waży i liczy za odpady komunalne?
3. śmieci niechciane – wszelkiego rodzaju ulotki w skrzynkach pocztowych, czy Spółka z firmami ma podpisane umowy?
Radny St. Kowalczyk – czas budowy garaży – nie otrzymał konkretnej daty. Jakim prawem spółka będzie budować? W jaki sposób ogłoszony jest przetarg – na ten budynek?
Prezes Spółki Roman Żaczyk poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, ale istnieje prawo, że na takim gruncie za zgodą właściciela można budować. Na dzień dzisiejszy Gmina jeszcze nie uczestniczy.
Radny St. Kowalczyk – czy nie byłoby sensowne włączenie tej inwestycji do inwestycji dotyczącej przeładunku stacji odpadów?
Prezes Roman Żaczyk odpowiedział:
- radnemu W. Kotowskiemu:
1. protokół z kontroli – w związku z zastrzeżeniami Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego wystąpiono do BIOŚ-u o przedłużenie terminu wykonania zaleceń kontrolnych.
2. pomiar odpadów - umowy: od ilości osób – 1,8 – 2m3 – przeciętnie liczona jest ilość wytworzonych odpadów na osobę.
3. ilość ulotek, pism przekazywanych do skrzynek – Spółka Komunalna nie ma podpisanych umów z tymi firmami.
- radnemu St.Kowalczykowi:
przetarg na budynki po garażach na ul. Konradowskiej był ogłoszony w Gazecie Wyborczej – Dolnoślaskiej i Lubuskiej, Panoramie Leszczyńskiej, Słowie Ziemi Wschowskiej, stronie internetowej Spółki i Gminy.
Radny W. Kotowski swoje pytanie skierował do Radcy Prawnego – czy może zajrzeć do protokołu z przeprowadzonej kontroli przez BIOŚ w Spółce Komunalnej?
Radca Prawny Dariusz Płociniczak poinformował, że nie jest to informacja publiczna. To Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie gdzie 100% udziałowcem jest Burmistrz, może odnieść się do sprawy.
Radny St. Kowalczyk – otrzymaliśmy stronę opisową z działalności Spółki za 2007r. nie otrzymaliśmy strony finansowej – czy w tym roku otrzymamy?
Przewodniczący obrad F. Grzyb zadeklarował, że jeszcze w tym roku informacja ta zostanie przygotowana i przekazana radnym.

Ad.5.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Radny W. Kotowski
1. czy w dalszym ciągu prowadzimy akcję „Małolat”?
2. w sprawozdaniu brak jest informacji nt. narkomanii w szkołach.
Pełnomocnik Burmistrza Krzysztof Rękoś – diagnoza środowiska była przeprowadzona. Jeżeli będzie taka potrzeba nie ma przeszkód by się z nią zapoznać.

Ad.6.
Poprawa estetyki miasta i gminy Wschowa – zamierzenia na 2008r.
Do przedstawionego materiału w zakresie poprawy estetyki miasta i gminy Wschowa uwag nie zgłoszono.

Ad. 7.
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Franciszek Baśczyn – zostało skierowane pismo do UMiG, by w miejscowości Olbrachcice postawić wiatę przystankową – kiedy będzie postawiona ta wiata?
2. Roman Stocki :
1) kiedy zostanie odrestaurowana elewacja przybudówki budynku przy ul. Łaziennej za fontanną?
2) prośba o podanie przybliżonej daty uruchomienia nowej fontanny na plantach przed Ratuszem?
3) czy dojdzie do realizacji wydzierżawienia na potrzeby ZUS pomieszczeń w budynku przy ulicy Pocztowej?
4) ul. Rogalińskiego – wejście do parku – kto był wykonawcą naprawy opłotowania?
5) na murach zboru ewangelickiego wisi oberwana rynna – radny prosi o naprawienie tej rynny.
3. Jolanta Pawłowska – wniosek ustny
– zapytanie dotyczy oznakowania starych cmentarzy. Czy został ujęty i oznakowany przedwojenny cmentarz żydowski przy ul. 17 Pułku Ułanów. Prosi o oznakowanie tego miejsca
4. Witold Kotowski
– prosi, aby most na ul. K.Wielkiego od strony kolei z uwagi na częste wypadki był oświetlony.
5. Stanisław Kowalczyk
– poinformował, że tablica na starym cmentarzu jest postawiona, ale od strony ul.Działkowej. Należy ten teren uporządkować.
- ok. 100 tys.zł zaplanowano wydatek na remont świetlicy wiejskiej w Osowej Sieni. Radny ma prośbę, aby poinformować Panią Sołtys o terminie realizacji tego zadania z uwagi na imprezy okolicznościowe.
6. Bogusław Jarzyna – ul. Lipowa – będzie budowane rondo prosi o skanalizowanie tej ulicy do szkoły I Liceum Ogólnokształcącego. Mieszkańcy mają wodę w piwnicy.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 15.35 do 15.55.
Obecnych 21 radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 178 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXII/177/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 179 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zamiany gruntów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXII/178/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zamiany gruntów.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 180 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXII/179/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 181 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyczynie Dolnej, gmina Wschowa.
Radny St.Kowalczyk – czy na tej nieruchomości będzie możliwość wybudowania jednego czy kilku budynków?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz – warunki zabudowy muszą być wydane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Na dzień dzisiejszy jest możliwość wydzielenia 5 działek i wybudowania 5 odrębnych budynków.

W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXII/180/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyczynie Dolnej, gmina Wschowa.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 181 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Dyrektor Muzeum Leszek Marciniak, który zaprezentował nowego kandydata p. Aleksandra Wileckiego do Rady Muzeum a następnie sam kandydat zaprezentował się Radzie. Mieszka w Lesznie, 51 lat, nauczyciel języka niemieckiego, skończył geografię na AE w Poznaniu, a następnie filologię germańską we Wrocławiu, pracę magisterską pisał nt. Wschowy.

W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXII/181/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 181 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Przewodniczący Klubu Radnych „Razem w Przyszłość” Franciszek Baśczyn przekazał dodatkowe informacje nt. wynagrodzeń burmistrzów ościennych gmin.
Radny Krzysztof Czopek stwierdził, że są przesłanki, które przekonują o słuszności podwyższenia wynagrodzenia burmistrza.
Natomiast radny St.Kowalczyk stwierdził, że podstawą zmiany wynagrodzenia burmistrza Wschowy, nie powinny być wynagrodzenia burmistrzów gmin ościennych. Nowe wynagrodzenie Rada ustaliła w 2006. Radny zadał pytanie do p. Skarbnik
- na jakim poziomie kształtuje się średnie wynagrodzenie osobno pracowników i Naczelników Urzędu?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy p.Anna Benit, informując, że na pełnym etacie średnia płac waha się na poziomie 1500 zł bez dodatków. Wynagrodzenie Sekretarza to – 5.320 zł Skarbnika – 6.340 zł, Z-cy Burmistrza – 6.520 zł, średnie wynagrodzenie płac pracowników z wyłączeniem Burmistrza, Skarnika, Sekretarza, Z-cy Burmistrza to 2.237,56 za 2007 r.
Radna Barbara Tlałka – stwierdziła, że nie jest to dyskusja tylko demagogie.
Radny Franciszek Baśczyn – od 2003r. nie została dokonana zmiana wynagrodzeń burmistrza.
Radny A. Dworkiewicz uważa, że 7.400 zł to wielka różnica w stosunku do średniej 2237,56 zł stwierdził, że nie zagłosuje za – ponieważ za chwilę wchodzi ustawa kominowa, która znosić ma widełki.
Przewodniczący obrad F. Grzyb – uważa, że pewne - szczegółowe informacje należy żądać na komisjach.
Radny Ł. Tkacz – czy stać nas jako Gminę na takie wynagrodzenie?
Skarbnik Anna Benit – trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale chwili obecnej przygotowany jest budżet na proponowane wynagrodzenie.
Pracujemy nad weryfikacją płac. Są przewidywane zmiany wynagrodzeń w Urzędzie – średnia płac ma kształtować się na poziomie 2, 800 zł.
Radna B.Awsiukiewicz jest zadowolona za merytoryczne wypowiedzi p.Skarbnik.
Sekretarz Z.Semeniuk – mamy dużą ilość kadry młodej, bez dodatku specjalnego.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że należy dokonać regulacji ale, nie na poziomie ok.. 2000zł miesięcznie.
Radny Czesław Kuppe swoją wypowiedź nawiązał do budżetów w roku 2006, 2007 jak również do bogatych Gmin Głogów i Polkowice.

W wyniku głosowania - 13 głosów za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXII/182/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 181 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
Radny Wł. Brzechwa – czy w kwocie 24 tys. na OSP zagwarantowane są środki na wprowadzenie samochodu bojowego OSP Konradowo?
Radny A. Dworkiewicz – stadion w Przyczynie Górnej – jakie prace przewidziane są na tym zadaniu? Czy 60 tys.zł wystarczy?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz. Z kwoty 24 tys. zł na OSP - 12 tys przeznaczone jest na zawody wojewódzkie, pozostałe 12 tys. w ramach tych funduszy samochód bojowy będzie dopuszczony do akcji bojowej.
Stadion Przyczyna Górna – renowacja płyty sportowej, bez mediów to 50 tys.zł. Burmistrz uważa że jest to pierwszy etap rozmów i dalej należy się tym tematem zająć. Na dzień dzisiejszy należy przeprowadzić remont boiska do takiego stopnia, by móc przeprowadzać rozgrywki klasy B.

W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXII/181/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wschowa na 2008r.

Ad. 9
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych:
1. Radnemu Franciszkowi Baśczynowi – mamy zagwarantowane środki na zakup 3 wiat przystankowych, między innymi do Olbrachcic.
2. Radnemu Romanowi Stockiemu:
- odrestaurowanie budynku Łazienna 1 – jest tam Wspólnota Mieszkaniowa, trudno powiedzieć kiedy Wspólnota zgromadzi środki i wykona się elewację budynku. Jako jeden z udziałowców – Gmina doprowadzi do spotkania i wspólnie ze Wspólnotą tym tematem się zajmą.
- kiedy nowa fontanna – skwer przed Ratuszem: należy się spodziewać, że na początku kwietnia zostanie ogłoszony przetarg a w maju już rozpoczną się prace.
- ul. Pocztowa wynajem części budynku na potrzeby ZUS – deklaracje ZUS są, że jest zainteresowany wynajęciem pomieszczeń.
Do urzędu wpływają jeszcze inne pisma, osób zainteresowanych wynajęciem pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej.
- naprawa ogrodzenia do wejścia do Parku przy ul. Rogalińskiego, oberwana rynna, graffiti na budynku Zboru – zostaną podjęte kroki by to wszystko ponaprawiać.
3. Radnej Jolancie Pawłowskiej - zostało uporządkowanych wiele miejsc. Teren żydowski nie jest własnością Gminy Wschowa, ale Skarbu Państwa. Tablica tam jest. Skontaktujemy się ze Starostą by w imieniu Skarbu Państwa miejsce to uporządkować. Problem jest tylko tego rodzaju, że budżet powiatu przewiduje tylko 5 tys. zł na tego typu zadania.
4. Radnemu Witoldowi Kotowskiemu – oświetlenie wiaduktu
I etap do wiaduktu - zadanie realizujemy, dalszy etap przewiduje to zadanie, ale musimy zagwarantować na ten cel środki w budżecie.
5. Radnemu St. Kowalczykowi – 100 tys. na remont sali wiejskiej w Osowej Sieni – przewidywany termin remontu sali to drugie półrocze roku 2008 a w 2009r. przewiduje się w Osowej Sieni organizację dożynek powiatowych.
6. Radnemu Bogusławowi Jarzynie – ul. Lipowa – naprawa kanalizacji-deszczówki od ulicy Głogowskiej do Matejki: za odprowadzenie wody na drodze odpowiedzialny jest zarządca. Sprawę tą skierujemy do Starosty Wschowskiego.

Ad. 10
Wolne wnioski
1. Przewodniczący Rady – Fabian Grzyb poinformował o złożonych informacjach nt. udzielonych umorzeń przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
2. Burmistrz poinformował, że mimo iż przeprowadzony przetarg przez Dom Kultury na zakup samochodu ma uchybienia w zakresie proceduralnym, Prokuratura we Wschowie umorzyła śledztwo w tej sprawie.
3. Radny Franciszek Baśczyn swoją rozmowę nawiązał do wcześniejszej prowadzonej burzliwej dyskusji na temat przetargu na zakup samochodu przez Dom Kultury. Uważa, że w wyniku umorzenia tej sprawy Klub Radnych Zwyczajni Razem powinien przeprosić Dyrektora.
Radny St. Kowalczyk uważa, że Klub Radnych ma prawo złożyć doniesienie do Prokuratury na domniemane przestępstwo. Klub Radnych miał prawo uzyskać informację od Rady Miejskiej o umorzeniu śledztwa a nie uzyskał, ponieważ na to postanowienie służy wniesienie zażalenia w ciągu 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia .
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak poinformował, że na dzień 18 kwietnia br. zostały ogłoszone wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Radny Władysław Brzechwa poinformował, że 6.10.2007r. złożył pismo do UMiG a odpowiedź otrzymał 20 lutego br. a na złożone pismo dnia 10.12.2007 – do tej pory nie uzyskał odpowiedzi.
Pani Kołodyńska jako przedstawiciel Komitetu Pamięci Polaków Przybyłych z Kresów Wschodnich we Wschowie przekazała informację nt. budowy pomnika Kresowiakom. Nie jest za przeprowadzeniem zbiórki pieniędzy od osób fizycznych na ten cel.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował, że Gmina będzie współfinansować to przedsięwzięcie, ale nie przyjmie tego zadania w całości samorząd gminy Wschowa.
Podobne zdanie wyraził radny St. Kowalczyk
Radna Bogusława. Awsiukiewicz – jest przeciwna przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej na budowę pomnika..
Natomiast radna Barbara Tlałka – jest za stworzeniem możliwości zbiórki pieniężnej na ten cel.
Burmistrz Krzysztof Grabka przedstawił stanowisko Klubów Radnych Rady Miejskiej, wypracowane na spotkaniu z Komitetem Pamięci Polaków Przybyłych z Kresów Wschodnich, iż w/w Komitet może liczyć na pomoc finansową ze strony samorządu gminnego.

Ad.11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XXII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-05-09 07:43:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:06:05 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa