Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXIII/ 08

P r o t o k ó ł Nr XXIII/ 08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 kwietnia 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 12.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.
Radny Tomasz Stasiak zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.
Jednogłośnie (21 głosów – za) przyjęto w/w wniosek.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o wprowadzenie punktu - podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Siedlnica, gmina Wschowa,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa,
Jednogłośnie (21 głosów – za) przyjęto w/w wniosek.
Radni (21 głosów - za ) przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Wschowa za 2007r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2007 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 1 we Wschowie, ul. Moniuszki nr 9
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) w obrębie wsi Lgiń,
b) rejonu wsi Nowa Wieś
c) rejonu wsi Siedlnica
d) rejonu wsi Osowa Sień
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
4) nabycia nieruchomości w zasoby gminne
5) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
6) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.
Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za 21 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Ad 4.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Wschowa za 2007r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2007r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Jarzyna przedstawił procedurę przygotowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2007r. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 176/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2007r. (W/w Uchwała w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 60/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2007r. (uchwała w załączeniu do protokołu), a następnie odczytał projekt uchwały na druku nr 186 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2007r.
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu:
Radny Witold Kotowski stwierdził, że nie takiego wykonania budżetu sobie by życzył. Ciągle spada ilość inwestowanych pieniędzy. Miasto nasze nie zyskało ani 1 mln. z Unii Europejskiej, gdzie np. Sława w przeciągu paru lat zyskała 15 mln. zł a Szlichtyngowa cała została skanalizowana ze środków europejskich, dodatkowo pozyskuje środki na obiekty sportowe.
Radna Bogusława Awsiukiewicz pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2007r. Jako Przewodnicząca Komisji Budżetu i Majątku Gminnego będzie głosowała za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
Radny Stanisław Kowalczyk zwrócił uwagę, że wypowiedź radnej B.Awsiukiewicz nie jest stanowiskiem komisji.
Zdaniem radnego St.Kowalczyka wykonanie budżetu daje wiele do myślenia. Cyfry planowane w budżecie nie są realne np. pożyczka SP ZOZ-u , podatek od nieruchomości – Ponar-Remo, nie są wykładnikiem działań Burmistrza. Radny nie słyszał np., że Burmistrz spotkał się w sprawie szpitala z Prezydentem Nowej Soli. Podobna sytuacja jest z Ponar-Remo. Ubolewa nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych, nie są realizowane podstawowe zadania, wydłuża się okres realizacji środków niewygasających, nie powinniśmy tylko ekscytować się cyframi: plan-wykonanie, brak realizacji inwestycji jest efektem zmniejszenia deficytu. Jeżeli dzisiaj zmniejszają się środki na rozwój, to zwiększają się środki na konsumpcję, czyli jest to budżet konsumpcyjny.
Radny wyraził opinię grupy radnych, że jeżeli, niektóre zdania, zamysły gminy mają sens to można zauważyć aprobatę opozycji, bo widzą tego sens, nie wszystko krytykują.
Jako opozycja nie w 100% udzielą absolutorium. Część radnych opozycyjnych wstrzyma się od głosu.
Radny Tomasz Stasiak – wykonanie budżetu, to również praca w komisjach rady. Jako Klub Radnych „Nasze Miasto” udzielą absolutorium Burmistrzowi.
Burmistrz Krzysztof Grabka – jest to bardzo ważny moment w roku, kiedy przedstawiamy sprawozdanie z wykonania budżetu za dany rok. Burmistrz wyraził swoją opinię, że z całą stanowczością i odpowiedzialnością staje przed Radą z budżetem, z poczuciem najlepiej wykonanego budżetu w stosunku do lat poprzednich. Dochody powiększyły się prawie dwukrotnie. Zgadza się, że niektóre sytuacje nie można przewidzieć, ale nie zgadza się, że Burmistrz na nie, nie reaguje a co za tym idzie – pracownicy Urzędu. Przykładem tego może być SP ZOZ, bo chętnych do pieniędzy było wielu. Była to nieplanowana okazja na odzyskanie pieniędzy. Od kilku lat były prowadzone prace nad pozyskaniem tych środków. Innym przykładem jest Ponar-Remo. Do sprzedaży by nie doszło, gdyby nie spotkania z przyszłym właścicielem. Zasługi w tej sprawie mają również radni, którzy podjęli uchwałę pomocową. 1,5 mln zł to fundusze, które dodatkowo wpłynęły do kasy Gminy.
Zadłużenie Gminy w roku 2006 wynosiło 31,9 mln zł, natomiast w roku 2007 - 26,4 mln zł. Jest to znaczący spadek. Pozyskane środki pozwoliły na nieemitowanie obligacji. Zostały one przeznaczone m.inn. na wykup gruntów w strefie Aktywności Gospodarczej.
Podany wcześniej przykład Sławy iż pozyskała 15 mln, to środki, które gmina Sława otrzymała w latach 2004-2006. My wnioski będziemy składać. Jest to sprawa otwarta i musimy ciągle mierzyć się z konkurencją.
Problemy Gminy Wschowa – przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uwzględniliśmy wnioski radnych, stowarzyszeń, osób, z którymi odbywały się spotkania na temat WPI. Burmistrz nie zgadza się z opinią radnego Witolda Kotowskiego, że gmina ma złą komunikację. Drogi, które są własnością Gminy, sukcesywnie są budowane i remontowane. Stan dróg poprawiamy poprzez tłuczeń a co za tym idzie polepszamy sytuację mieszkańców.
Burmistrz podziękował Komisji Rewizyjnej za udzielenie absolutorium, jak również pracownikom zaangażowanym w budżet.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb – Sława 3 rond nie wybudowała tylko ze środków budżetowych.
Radny Stanisław Kowalczyk – gdybyśmy mieli dyskutować o środkach zewnętrznych w 2007r. to można powiedzieć, że w pierwszej kadencji Burmistrza nie pozyskaliśmy środków z zewnątrz. Jeżeli porównujemy wykonanie do 2002r., to dlaczego zmniejszają się środki na wydatkach majątkowych. Jako radni, pytali niejednokrotnie, czy jest podpisane porozumienie z właścicielami dróg na dalszą realizację budowy chodników i dróg. Radny jest zdania, że w tą gminę należy więcej inwestować.

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 186.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Stosunkiem głosów: 13 głosów - za, 0 - przeciw,
8 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXIII/184/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2007 rok.

Ad.5.
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Roman Stocki – interpelacja dotyczy zmiany terminu płatności czynszu, z 10 – każdego miesiąca na 20 – tego każdego miesiąca z uwagi na otrzymywane w tym okresie pobory, renty czy emerytury.
2. Radny Marek Krembuszewski w imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto”:
– interpelacja dotyczy doświetlenia ulicy Reymonta od skrzyżowania z ulicami Obr.Warszawy,
Starostwem a Gminą.
3. Radna Jolanta Pawłowska – przekazuje prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych, by grupę tych dzieci objąć opieką specjalistyczną.
4. Radny Bogusław Jarzyna – prosi o przeprowadzenie remontu pomieszczenia w budynku rotacyjnym. Mieszkaniec tego pomieszczenia obecnie przebywa w szpitalu, jest po dwóch operacjach. Obecne warunki tego lokalu, nie pozwalają na zamieszkanie.
5. Radny Tomasz Stasiak w imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto”:
- zapytanie dotyczy kiedy odbędzie się spotkanie, w sprawie zmiany właścicieli dróg pomiędzy Starostwem a Gminą?

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 13.55 do 14.15.
Po przerwie obecnych 20 radnych. Na sali obrad brakuje radnego Włodzimierza Drzewieckiego.

Ad.6.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 188 w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 1 we Wschowie, ul. Moniuszki nr 9.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 1 we Wschowie, ul. Moniuszki nr 9.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały:
a) na druku nr 189 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lgiń.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Obecnych 21 radnych. Na salę obrad przybył radny Włodzimierz Drzewiecki.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lgiń.
b) na druku nr 189/1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Nowa Wieś.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIII/187/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Nowa Wieś.
c) na druku nr 189/2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Siedlnica.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIII/188/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Siedlnica.
d) na druku nr 189/3 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIII/189/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień.
3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 190 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIII/190/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 191 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIII/191/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 192 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania 19 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXIII/192/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 193 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
Radny Tomasz Stasiak:
– na co Spółka Komunalna przekaże 100 tys.zł, które otrzyma od Gminy?
- na co zostaną przeznaczone środki w OSiR Lgiń?
- na jakim etapie są prace na Stadionie Miejskim?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, informując, że kwestie te były już omawiane na komisjach. Kwota 100 tys.zł dla Spółki zostanie przeznaczona na wymianę przyłączy sieci kanalizacyjnej jak również wymianę studzienek kanalizacyjnych na drogach, gdzie prowadzony będzie remont dróg czy budowa chodników.
Zwiększone środki na Lginiu to przygotowanie budynku WC do sezonu letniego jak również jego elewacja, przyłącza wodociągowe i energetyczne.
Stadion Miejski – została podpisana umowa na renowację boiska treningowego i do gry w siatkówkę. Przewidziana jest wymiana siedzisk i zagospodarowanie terenów zieleni.
Radny Witold Kotowski – gmina znaczne środki przekazuje Spółce. Jeżeli jest to spółka prawa handlowego, to dlaczego gmina ją utrzymuje.
Radny zapytał również, jaki okres będą remontowane boiska na stadionie i czy przewidziano wariant zastępczy?
Radny St.Kowalczyk – gmina przekaże 100 tys. Spółce, nieoficjalnie zysk Spółki to 120 tys. i podatek do zapłacenia. Spółka wcześniej musi myśleć, bo rozlicza się kwartalnie i należy przewidzieć wydatki, by nie płacić podatku. Nie jesteśmy przeciwni wydatkowania na ten cel środków dla Spółki, ale musi być zachowana pewna droga. W chwili obecnej gmina musi rezygnować z czegoś by móc przeznaczyć środki dla Spółki.
Do wypowiedzi radnego St.Kowalczyka odniósł się Burmistrz K.Grabka informując, iż zysk Spółki za 2007 rok to 130 tys. a zysk netto to 103 tys. zł. Wniesienie 100 tys. zł aportem to podniesienie kapitału Spółki, którego właścicielem jest Gmina. To są znaczone pieniądze. Od tego wkładu, nie płaci się podatku dochodowego, nie wpływa na wynik finansowy.
Prezes Spółki Roman Żaczyk podtrzymał informacje przekazane przez Burmistrza, że od pewnego czasu Spółka prowadzi politykę, która polega na tym, by niewypracowywać zbyt dużych zysków a wypracowane środki przeznaczać na zakup sprzętu.
Roboty drogowe będą kształtować się na poziomie 360 tys. zł.
Radny St.Kowalczyk – cały czas zabiegamy oto, by Spółka realizowała zadania, do których została powołana, ale nie jesteśmy za tym, by często pomagać finansowo Spółce.

W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIII/193/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wschowa na 2008r.

Ad. 7
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych:
1. Radnemu Romanowi Stockiemu – odnośnie płatności za czynsz . W umowach z najemcami podany jest termin płatności. Na indywidualny wniosek Spółka nie będzie zmieniać terminów płatności, ponieważ Spółka pracuje za pomocą odpowiednich programów. Jeżeli ma być zmiana, to tylko może być zmiana globalna, wszystkich umów. Zostanie udzielona odpowiedź pisemna.
2. Radnemu Markowi Krembuszewskiemu – oświetlenie drogi na końcówce ul. Reymonta w kierunku Przyczyny Górnej. Jest ogłoszony przetarg na obwodnicę. W ramach tych robót planuje się wymianę oświetlenia. Na istniejących słupach można zawiesić lampy, ale pod względem technicznym muszą spełniać wymogi.
3. Radnej Jolancie Pawłowskiej – dzieci sprawnie inaczej są wśród nas, funkcjonował kiedyś taki oddział w Przedszkolu Nr 5. Obecnie oddział dla dzieci wymagających opieki specjalistycznej istnieje przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wejdziemy w kontakt ze Starostą by nasze dzieci również mogły korzystać z tego oddziału.
4. Radnemu Bogusławowi Jarzynie – remont pomieszczenia w budynku rotacyjnym zostanie przeprowadzony.
5. Radnemu Tomaszowi Stasiakowi – zamiana dróg. Zostaną przygotowane odpowiednie materiały i na posiedzeniu komisji Rady zostaną omówione.

Ad. 10
Wolne wnioski
1. Przewodniczący obrad – Fabian Grzyb odczytał oświadczenie Pani Anny Benit – Skarbnika Gminy Wschowa przepraszające Skarbnika Sławy tyt. podania na poprzedniej sesji Rady Miejskiej zawyżonych dochodów z tytułu zatrudnienia.
2. Z-ca Komendanta Powiatowej Policji we Wschowie podziękował radnym za wyrażenie zgody na przekazanie środków na zakup samochodu oznakowanego dla Policji we Wschowie.
Przewodniczący obrad podkreślił, iż liczy na ścisłą współpracę Policji ze Strażą Miejską.
3. Radny Krzysztof Czopek – swoją wypowiedź nawiązał do wycofanego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Wschowy. Zauważył, że na dzień dzisiejszy na Sklepie Rybnym, wizerunek herbu już wisi.
4. Radny Witold Kotowski – pytanie swoje skierował do Prezesa Spółki Komunalnej:
- czy funkcjonujące składowisko na placu siedziby Spółki posiada koncesję?
- czy Spółka posiada pozwolenie Sanepidu?
- czy pracujący przy nim pracownicy mają uprawnienia i czy posiadają szczepienia p/żółtaczce?
5. Witaliusz Piśmienny - osoba z publiczności – w rządach obecnej władzy nie widzi wizji na jedną czy więcej kadencji. Chciałby, aby były to zawsze rządy choćby na jedno pokolenie.
6. Radny Tomasz Stasiak zapytał kogo reprezentował p.Krzysztof Rękoś 24 kwietnia br. na Forum Samorządowym?
7. St.Kołodyńska – osoba z publiczności przedstawiciel Komitetu ds. budowy pomnika Kresowianom podziękowała za wyrażenie zgody i ustalenie kwoty na budowę pomnika. Jednocześnie poinformowała, że pod Jej adresem padały różne obraźliwe słowa.
8. Andrzej Michalak – osoba z publiczności, poprosił radnych o wyrażenie zgody na użycie wizerunku herbu Wschowy na torcie, który zostanie przeznaczony na licytację w czasie sobotniego festynu.
9. Radny Władysław Brzechwa zapytał, kto był odpowiedzialny za organizację biegów przełajowych na Kaczych Dołach?
Odpowiedzi udzielił p.Czesław Kuppe informując, że jako organizator – koordynator był przygotowany pod kątem pucharów, ale po uzgodnieniu z dyrektorami szkół z uwagi na aurę pogodową w ostatniej chwili zawody zostały odwołane. W pierwszej kolejności informowane były szkoły z dalszej odległości, nie zdążyliśmy powiadomić wszystkich i część młodzieży ze szkół przyjechała m.inn. młodzież z Konradowa.
10. Radny Marek Krembuszewski – przeniesienie środków z boiska miejskiego na boisko w Przyczynie Górnej.
Burmistrz udzielił odpowiedzi radnemu T.Stasiakowi informując, że p.Krzysztof Rękoś na Forum Samorządowym nie reprezentował ani Burmistrza ani Z-cy Burmistrza.
P.Krzysztof Rękoś poinformował, że uczestniczył jako opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego Marian Szarejko poinformował, że prace na boisku w Przyczynie Górnej trwają.
Prezes Spółki Komunalnej Roman Zaczyk:
– przeprowadzono elewację budynku A, nastąpiła wymiana okien, przeprowadzono remont dachu,
- plac magazynowy – w ramach swojej działalności Spółka może tego typu działalność prowadzić.
Radny Witold Kotowski jeszcze raz poprosił o wyjaśnienie na jakich warunkach zatrudnieni są pracownicy na placu magazynowym?
Prezes Roman Żaczyk – pracownicy zatrudnieni są w ramach umów o pracę, umów zleceń i z wyrokami sadu. Przed podjęciem pracy pracownicy kierowani są do lekarza medycyny pracy i na podstawie tego zaświadczenia nawiązywany jest stosunek pracy.
Radny St. Kowalczyk zapytał, kiedy będzie przeprowadzony remont sali wiejskiej w Osowej Sieni?
Radna Jolanta Pawłowska w imieniu młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaapelowała o udział tej młodzieży w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę (16 głosów za) na użycie wizerunku herbu Wschowy na torcie przygotowywanym przez p.Andrzeja Michalaka na licytację podczas wschowskiego festynu.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki zaprosił wszystkich do uczestnictwa w obchodach 3 i 8 Maja przy pomniku na ul. Łaziennej.
Jeżeli chodzi o remont sali wiejskiej w Osowej Sieni, to jesteśmy w kontakcie z panią sołtys i konkretne daty zostaną ustalone.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XXIIISesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-06-06 07:36:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:09:14 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa