Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXIV/ 08

P r o t o k ó ł Nr XXIV/ 08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 maja 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych (nieobecny Ryszard Miśkiewicz – usprawiedliwiony).
Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym
3) przekazania mienia gminnego w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie jako jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego
4) przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie jako jednostki organizacyjnej gminy
5) udzielenia dotacji w 2008r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
6) skargi z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
7) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za 20 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Ad 4.
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Franciszek Baśczyn – zapytał, czy w związku ze zmianą przynależności rolników Gminy Wschowa z Leszna do Nowej Soli, w UMiG nadal będzie obsługiwał rolników pracownik KRUS z Nowej Soli?
2. Radny Tomasz Stasiak w imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto”:
- zapytanie dotyczy, postępów prac projektowych zadania „Ścieżka rowerowa ze Wschowy do Dębowej Łęki” i czy do końca roku możliwa jest jego realizacja?

Ad.5.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 194 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIV/194/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 195 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIV/195/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym.
3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 196 w sprawie przekazania mienia gminnego w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie jako jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIV/196/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie przekazania mienia gminnego w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie jako jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego.
4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 197 w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie jako jednostki organizacyjnej gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIV/197/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie jako jednostki organizacyjnej gminy.
5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 198 w sprawie udzielenia dotacji w 2008r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIV/198/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 199 w sprawie skargi z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Przewodniczący obrad Fabian Grzyb. Odczytał stanowisko Radcy Prawnego Dariusza Płociniczaka w sprawie treści pytania zadanego na posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej „Czy brak planu zagospodarowania przestrzennego był przyczyną nie nadania nazwy ulicy?”.
Radny Witold Kotowski uważa, że podstawą nadania nazwy ulicy na dany czas było Studium zagospodarowania przestrzennego. Osoba zainteresowana została wprowadzona w błąd, otrzymując odpowiedź, że to plan jest podstawą nadania nazwy ulicy i dlatego w tym zakresie uważa, że skarga jest zasadna.
Radny Stanisław Kowalczyk nawiązał swoją wypowiedź, że Radca Prawny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej informował, że plan zagospodarowania przestrzennego nie był przyczyną nadania nazwy ulicy. Źle udzielona odpowiedź do zainteresowanej spowodowała, że wpłynęła skarga.
Radny Bogusław Jarzyna jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie 2 wnioski w sprawie skargi:
pierwszy wniosek:
w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2006r. skargę uznaje się za zasadną natomiast w pozostałym zakresie skargę uznaje się za bezzasadną,- w zakresie nadania nazwy ulicy za bezzasadną. Głosami za – 3, przeciw – 4 wniosek nie został przyjęty.
Drugi wniosek: w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2006r. za zasadną, w zakresie nadania nazwy ulicy za zasadną, argumentując, że ulica mogła być nadana nie czekając na uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy. Głosami za- 4, przeciw - 3 wniosek został przyjęty.
Radny Bogusław Jarzyna zgłosił wniosek formalny o zmianę treści § 1 projektu uchwały na druku nr 199 o brzmieniu:
1. w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2006r. uznaje za zasadną, natomiast w zakresie podłączenia do sieci wodociągowej skargę uznaje się za bezzasadną.
2. w zakresie nadania nazwy ulicy przynależnej do działek nr 93/4 i 93/7 za bezzasadną.
Głosowanie nad wnioskiem nie zostało przeprowadzone. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb ogłosił 10 min. przerwę od godz. 14.55 do 15.05.
Po przerwie obecnych 20 radnych.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Bogusława Jarzynę.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Głosami za 12, przeciw 0, wstrzymało się 0, wniosek został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
W wyniku głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie skargi z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 200 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
Radny St.Kowalczyk – niepokoi fakt, że gmina przeznacza środki na realizację zadań powiatowych. Ulica Lipowa jest ulicą, za którą odpowiedzialne jest Starostwo. Jako gmina powinniśmy brać pod uwagę miejsca zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców, podpisywane porozumienia muszą być z korzyścią dla gminy.

W wyniku głosowania głosami 17 - za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXIV/200/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wschowa na 2008r.

Ad. 6
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych:
1. Radnemu Tomaszowi Stasiakowi – zostały zakończone prace nad projektem ścieżki rowerowej, jest pozwolenie na realizację tego zadania, etap rozstrzygania przetargu.
2. Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki udzielił odpowiedzi radnemu Franciszkowi Baśczynowi – od 1 maja br. nastąpiła zmiana terytorialna dot. obsługi rolników przez KRUS, z Leszna zostaliśmy przydzieleni do Nowej Soli. Gmina Wschowa zwróciła się pismem, aby utworzyć Placówkę KRUS we Wschowie. Jeżeli dyrekcja nie wyrazi zgody na placówkę, to będziemy prosić by pozostawić tak jak na dotychczasowych zasadach z Lesznem – dyżury w Urzędzie Miejskim.

Ad. 7
Wolne wnioski:

Radny Krzysztof Czopek zapytał jakie są dalsze losy Straży Miejskiej?
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Zbigniew Semeniuk informując, że Komendant w chwili obecnej jest na urlopie, natomiast pozostali strażnicy do 8 czerwca są na obowiązkowym szkoleniu w Gdańsku.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXIV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-07-09 08:02:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:13:04 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa