Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXVII/08

P r o t o k ó ł Nr XXVII/08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 4 września 2008r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. Nieobecni M.Mazur i T.Stasiak – nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę proponowanego porządku obrad
o następujący temat:
„Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego”.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie za I półrocze 2008r.
5. Informacja finansowa Spółki Komunalnej Wschowa Spółki z o.o.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemi Wschowskiej”
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3) nabycia nieruchomości w zasoby gminne
4) zmiany Uchwały Nr XXVI/218/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
5) procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
6) emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
7) zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
8) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 19) przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał o I ogłoszony przetarg na strefę aktywności gospodarczej: jaki jest koszt uzbrojenia terenu oraz jakie koszty wykupu gruntów poniosła Gmina?
Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej może podać przybliżone wartości: uzbrojenie terenu ze strony Gminy to wartość kilkuset tysięcy złotych a wykupy gruntów to wartość ok. 1 mln.zł.
Przetarg nie został jeszcze ogłoszony a tylko zostało wydane zarządzenie ustalające cenę do I przetargu, która wynosi 6.050.000 zł + 22% VAT. Realizujemy to, co wcześniej zostało ustalone. Jest to przetarg ofertowy. Oferta powinna m.inn. zawierać: koncepcję zagospodarowania nabywanej nieruchomości w tym: opis planowanej inwestycji na terenie nabywanej nieruchomości, termin zagospodarowania nabywanej nieruchomości (wybudowanie obiektów, rozpoczęcie działalności gospodarczej w przedmiotowej nieruchomości i zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 3 lata), deklarowaną liczbę zatrudnionych osób w uruchamianym zakładzie, ale nie mniej niż 300 osób.
Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: doświadczenie i przygotowanie firmy – 20%, termin realizacji zadania i deklarowana liczba zatrudnionych osób – 30%, cena za nabywaną nieruchomość – 50%.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie za I półrocze 2008r. przedstawił Przewodniczący Komisji Bogusław Jarzyna.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że zagadnienia zawarte w sprawozdaniu powinny być bardziej szczegółowe. Należałoby zająć się np. budżetem GKRPAiPN – czy prawidłowo były wydatkowane środki. Komisja zdecydowanie zajęła się tylko rozpatrzeniem skargi na działalność burmistrza.
Przewodniczący obrad F.Grzyb poprosił, by na przyszłość informacja z działalności komisji była bardziej szczegółowa.
Ad. 5
Informacja finansowa Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
Radny St.Kowalczyk poprosił Prezesa Spółki o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w czasie posiedzenia komisji.
Prezes Roman Zaczyk udzielił odpowiedzi w zakresie:
1. należności i zobowiązań Spółki za I półrocze 2008r.
- Aktywa ob. 2.741.162,88
- Pasywa zob. 1.474.158,73
Należności krótkoterminowe - 1.492.226,50
Zobowiązania krótkoterminowe – 1.111.218,73.
2. Roboty na drodze krajowej nr 12 – ul. 55 PPP i K.Wielkiego – koszty będą znane dopiero pod koniec października..
3. Z jakimi kontrahentami współpracuje Spółka? – np. Dział zarządzania nieruchomościami prowadzi współpracę z ok. 50 kontrahentami z terenu Gminy i nie tylko.
Radny Roman Stocki zapytał czy Spółka odcina wodę za niepłacenie rachunków za wodę i wywóz nieczystości?
Radny Witold Kotowski – poziom wskaźników rentowności w roku badanym uległ obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego, w wyniku wypracowania niższego zysku. Bezpieczny poziom wskaźnika wynosi 5-8% i zależy od branży. Niski poziom wskaźnika w badanej jednostce może świadczyć o przeinwestowaniu jednostki lub niepełnym wykorzystaniu majątku.
Rentowność netto sprzedaży – 1,31% - jest to marża zysku netto, czyli najważniejszy wskaźnik w grupie rentowności, obejmujący efektywność całej działalności operacyjnej oraz efektywność operacji finansowych. W Spółce rentowność spadła z 4,25% w roku 2006 do 1,31% w 2007r.
W czasie prowadzonej dyskusji radny zadał pytanie na temat dochodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem kotłowni przy ul. Wolsztyńskiej, w aspekcie wyniku finansowego całej Spółki.
Radny W.Kotowski na piśmie poprosił również o informację czy Spółka kupuje z zewnątrz szkło – za ile, a za jaką kwotę sprzedaje?
Dlaczego Spółka mając swoich murarzy, zatrudnia dodatkowo inną firmę, czy nie należy kupić nowego samochodu do wywozu nieczystości?
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Prezes Spółki Roman Żaczyk:
- analizy wskaźnikowej Spółka nie miała obowiązku przedstawiać, ale z uwagi na prośbę z ubiegłego roku o szczegółowe informacje, analiza ta została przygotowana.
Czy wykonujemy inwestycje czy budżet jest „przejadany”?
- wynajmujemy nowo-wybudowane 22 garaże przy ul.Bocznej za kwotę od 100 do 150zł + VAT, zakupiliśmy pompy na oczyszczalnię ścieków, szafę rozdzielczą na ujęciu wody, przeprowadziliśmy remont budynku głównego Spółki, łącznie z dociepleniem dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zakupiono samochód na potrzeby administratora, wymiana infrastruktury sieciowej na drodze nr 12, sukcesywnie wymieniamy stare samochody – wraki na nowe, zakupiono śmieciarkę małogabarytową.
Radny St.Kowalczyk – rok 2009 to koniec żywotności składowiska w Tylewicach – należy tak taborem kierować, by nie wychodzić z rynku, czy osoby pracujące w Spółce nie są w stanie realizować zadań i należy korzystać z usług zewnętrznych? Nie widać ekspansji ze strony Spółki. Kwestia zagospodarowania nieczystości stałych i ciekłych –czy Spółka zajmie się tym zadaniem, czy będzie zlecać innym?
Komisja Budżetu i Majątku Gminnego powinna zająć się tematyką Spółki, o jej planach, ponieważ tych informacji radni nie posiadają. Radny zadał pytanie czy Spółka zatrudnia emerytów i ile osób pracuje przy sortowaniu odpadów?
Do pytań i wątpliwości zadanych przez radnych St.Kowalczyka i W.Kotowskiego ustosunkował się Burmistrz K.Grabka .
Analiza bilansu – Złota reguła bilansowania, czyli zasada zastosowania kapitału własnego. W roku 2007 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 1,37 i potwierdza, że kapitały własne i rezerwy długoterminowe prawidłowo finansują aktywa trwałe oraz częściowo aktywa obrotowe. Przestrzeganie zasad „Złotej reguły bilansowania” sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej Spółki. Burmistrz podkreślił, że analizując działalność Spółki należy pokazywać wszystkie wskaźniki. Burmistrz uważa, że Spółka, a zatem Zarząd Spółki idzie w dobrym kierunku.
Prezes R.Żaczyk poinformował, że Spółka zatrudnia na czas oznaczony 2 emerytów, 1 kobietę - ½ etatu i 1 mężczyznę ½ etatu. Dla Spółki jest to korzystna sytuacja.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Roman Stocki – złożył interpelacje dotyczące:
 zaniedbań porządkowych w mieście – poobklejane bramy, słupy elektryczne, drzewa wszelkiego rodzaju ulotkami i plakatami. Umieszczenie na budynku Boh.Westerplatte 12 reklamy Intermarche.
 załatwić problem odcinania wody przez Spółkę, rodzinom biednym.
2. Radny Łukasz Tkacz – wniosek ustny – jaki jest plan tworzenia placów zabaw dla poszczególnych wsi?
3. Radny Witold Kotowski – poruszył problem dróg:
 na drodze krajowej nr 12 – prawe pobocze ul. K.Wielkiego, za wiaduktem – „odcięte od świata” ok.10 rodzin,
 stan drogi na Osiedlu Jagiellonów przy Ośrodku Zdrowia, w kierunku sklepu spożywczego.
4. Radny Krzysztof Czopek – problem wałęsających się psów.
5. Radny St.Kowalczyk:
 na jakim etapie jest Punkt gromadzenia odpadów?
 prośba o założenie jednej lampy w Osowej Sieni w okolicach silosów.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 15.40 do 15.10.


Ad.7.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 221 w sprawie przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemi Wschowskiej”.
Radny St.Kowalczyk – jako grupa radnych nie jest za przystąpieniem Gminy Wschowa do Stowarzyszenia z uwagi na to, iż w przyszłości może wpłynąć wiele takich wniosków.
Radny F.Baśczyn – zadał pytanie, czy tendencją Rady jest to, że w przyszłości będziemy przystępować do Stowarzyszeń?
Przewodniczący obrad F.Grzyb – stwierdził, że jest to Stowarzyszenie promujące Wschowę, czy może być precedensem? – tak, ale kolejne wnioski, które mogą wpłynąć będą indywidualnie rozpatrywane.
Obecnych 17 radnych. Nieobecni radny Bogusław Jarzyna i radny Ryszard Miśkiewicz.
W wyniku głosowania głosami: za - 2 głosy, przeciw – 7, wstrzymujących się – 8 nie podjęto Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemi Wschowskiej”.
2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 222 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (17 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVII/222/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 223 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (17 - głosów za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXVII/223/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 204 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/204/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 224 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/218/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVII/224/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/218/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 225 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVII/225/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 226 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Radny St.Kowalczyk zapytał Burmistrza, czy jest w stanie dzisiaj powiedzieć, na które zadania przewidziane są obligacje?
Burmistrz poinformował, że § 2 tego projektu uchwały mówi, że emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa związanego z wydatkami majątkowymi.
Z tych emisji obligacji pokrywane będą m.inn. wydatki związane z budową kanalizacji wiejskich, budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1, budową parkingów na terenie miasta.
Radny St.Kowalczyk – w swej wypowiedzi stwierdził, iż sądził, że Burmistrz kompleksowo chce załatwić problem, że np. dodatkowo pozyskamy środki z zewnątrz. Wymienione zadania przez Burmistrza nie rozwiążą tej kwestii, z uwagi na rozdrobnienie zadań.

W wyniku głosowania jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 227 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
Radny Witold Kotowski poprosił o przypomnienie się na przyszły rok o pieniądze od Powiatu.
Radny St.Kowalczyk – ma odczucie, że wykorzystuje nas Powiat. Zgadza się na współudział przy zadaniach, ale określony umową zawartą pomiędzy Gminą a Powiatem.

Obecnych 16 radnych. Nieobecna Barbara Tlałka.

W wyniku głosowania jednogłośnie (16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVII/227/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 228 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.

Radny A.Dworkiewicz zadał pytanie, dlaczego w dziale Kultura fizyczna i sport w rozdziale: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszono planowane środki na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę14.000 zł?
Burmistrz wyjaśnił, że na prośbę Klubu Avia Siedlnica wygospodarowano środki, ale z uwagi na kłopoty jakie przeżywa Klub – nie mogą zarejestrować się w KRS-ie, Klub nie złożył oferty na realizację zadania. Z tego też względu środki przeznaczone zostają na inne zadanie.
Radny A.Dworkiewicz twierdzi, że należy pomóc Klubowi i środki te pozostawić na tym koncie.
Radny K.Czopek stwierdził, że gmina dwukrotnie pomagała Klubowi, ale Klub tego nie wykorzystał.
Radny W.Kotowski podkreślił problem 60 dzieci grających w tym Klubie.
Radny Cz.Kuppe poinformował, że dzieci z tego Klubu grają nadal, niezależnie od kłopotów jaki miewa Klub.
Radny St.Kowalczyk zauważył, czy jest sensowne zdejmowanie tych środków, czy nie dojdzie wówczas do likwidacji Klubu?
Radny złożył wniosek formalny o pozostawienie kwoty 14 tys. zł na koncie Kultura fizyczna i sport.
Radny Ł.Tkacz zapytał, czy stanie się coś złego jak te pieniądze pozostaną w budżecie na tym koncie.
Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego St.Kowalczyka.
Głosami za – 6, przeciw – 9, wstrzymało się – 1 wniosek nie został przyjęty.

W wyniku głosowania jednogłośnie (16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008r.
9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 229 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVII/222/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.

Ad. 8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na piśmie.
Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny St.Kowalczyk zapytał, kiedy zostaną rozpatrzone wnioski dotyczące suszy?
Odpowiedzi udzielił p.o.Naczelnika Wydziału Rolnictwa p.Marian Kociubiński informując, iż wnioski zostały przyjęte, zaopiniowane a w chwili obecnej czekamy na zaopiniowanie ich przez Wojewodę.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXVII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2008-10-24 08:07:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:31:43 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa