Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXVIII/08

P r o t o k ó ł Nr XXVIII/08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 25 września 2008r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni Bogusław Jarzyna, Mariusz Mazur i Tomasz Stasiak – nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę proponowanego porządku obrad o następujący temat:
„Podjęcie uchwały w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu „lubuska Szkoła Równych Szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia roszczeN dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco”.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2008r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok
4) zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla In blanco.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 18) przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.


Ad. 4
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2008r.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek Krembuszewski odczytał Protokół komisji z dnia 22 września 2008r. z analizy wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2008r. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wydatki bieżące realizowane są w sposób zgodny z planem finansowym i nie budzą zastrzeżeń. Komisja doceniła staranność i przejrzystość przedłożonej informacji z wykonania budżetu i zawnioskowała o przyjęcie jej do wiadomości.
Protokół w załączeniu do protokołu z sesji.
Następnie Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał Uchwałę Nr 308/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 września 2008r. w sprawie pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2008r.Uchwała w załączeniu do protokołu.
Radna Bogusława Awsiukiewicz uważa, że tegoroczny budżet realizowany jest dobrze. Dochody budżetowe wykonano w 52,33% planowanych dochodów na 2008r., wydatki budżetowe Gmina wykonała w 46,23% planu wydatków na 2008r. Widać wyraźny wzrost wydatków majątkowych(23,68%) w stosunku do roku ubiegłego (14,47%), zmniejszyło się zadłużenie Gminy.
Radny Stanisław Kowalczyk stwierdził, że informacja, która dzisiaj jest omawiana jest nieaktualna do stanu obecnego. Podkreślił swoją wątpliwość w zakresie realizacji inwestycji, czy gmina idzie w dobrym kierunku w momencie, kiedy wydała ok. 1 mln na wykup gruntów. Uważa, że do tej informacji powinien być dołączony stan faktyczny na dzisiaj.
Burmistrz Krzysztof Grabka odniósł się do wątpliwości radnego St.Kowalczyka. Burmistrz uważa, że nie czuje się „winny”, że ustawodawca przewidział taki termin na omówienie tej informacji, jak również, że nie jesteśmy w stanie przygotować informacji o stanie faktycznym, z uwagi na kończący się III kwartał. Burmistrz odniósł się także do zagrożeń w budżecie po stronie dochodu z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Głównie chodzi o sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Radny St.Kowalczyk zapytał jakie środki zostały przeznaczone na remont dróg śródpolnych?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka informując, iż Gmina nie prowadzi tak szczegółowego podziału zadań. Są to różnego rodzaju remonty dróg. Rozliczenie jest na grupę robót.
Radny St.Kowalczyk zapytał w jakich miejscowościach były prowadzone remonty dróg śródpolnych?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Marian Szarejko poinformował, że taka informacja zostanie przygotowana na piśmie.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Witold Kotowski poruszył problem:
• zapachu siarkowodoru, który unosi się w mieście. Jaka jest tego przyczyna?
• przy ul. K.Wielkiego jest popękany dom, lokatorzy uszczelniają go pianką,
• płatnych parkingów w mieście,
• nieczystości płynnych wywożonych za kotłownię.
2. Radny Roman Stocki złożył interpelacje dotyczące:
 bezpieczeństwa pieszych przy Placu Grunwaldu – okolice cmentarza parafialnego,
 nazwy ronda,
 co z rodzinami, którym Spółka odcięła wodę?.
3. Radny Franciszek Baśczyn – przy ulicach Towarowej i Kolejowej jest brak oświetlenia ulicznego. Radny prosi o ujęcie tego zadania w budżecie.
4. Radny St.Kowalczyk:
 czy jest firma odpowiedzialna za „łatanie dziur” na drogach objazdowych? Przy dawnym Ponar Remo jest b.duża dziura, zagrażająca bezpieczeństwu.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 15.05 do 15.25.
Po przerwie obecnych 15 radnych. (Nieobecni A.Dworkiewicz, St.Kowalczyk, R.Stocki)

Ad.6.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 229 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa.
Radny Witold Kotowski zapytał czy został ujęty wniosek rodziny z ul.Garbarskiej?
Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, iż to pytanie nie ma związku z tym projektem uchwały. Projekt ten, otwiera drogę dla terenów wiejskich. W miesiącu listopadzie przewiduje się rozpoczęcie procedury do zmiany miejscowego planu Miasta Wschowy.
Obecnych 16 radnych. Na salę obrad przybył radny Roman Stocki.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVIII/229/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 230 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Obecnych 18 radnych. Na salę obrad przybyli radni St.Kowalczyk i Andrzej Dworkiewicz.

W wyniku głosowania głosami: 17 - głosów za, 0 - przeciw, 1 - wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr XXVIII/230/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 231 w sprawie
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.

W wyniku głosowania jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVIII/231/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008r.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 232 w sprawie
zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla In blanco.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXVIII/232/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans” w ramach Programu formie weksla in blanco.

Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:
1. Radnemu Witoldowi Kotowskiemu:
- miasto śmierdzi, siarkowodór zwala z nóg - Burmistrz poprosił radnego, o przybliżenie tematu.
- popękany dom przy ul. K.Wielkiego – Burmistrz prosi o podanie numeru budynku. Ta informacja pozwoli określić właściciela budynku i zajęcie się tym tematem.
- brak płatnych parkingów, zakorkowane miasto – jest to problem, którego dzisiaj nie rozwiążemy z dnia na dzień. Wprowadzenie miejsc płatnych nie rozwiąże problemu. Sprawę należy załatwić kompleksowo. Z wieloletniego planu inwestycyjnego wynika, iż w przyszłym roku mamy ruszyć z budową parkingów.
- wywóz nieczystości przez beczkowozy – gmina nie jest ich właścicielem. Straż Miejska sprawdzi temat.
2. Radnemu Romanowi Stockiemu w sprawie:
- wybudowania chodnika przy Placu Grunwaldu – w tym roku nie ma realnych szans na realizacje tego zadania. W tym rejonie nie ma chodnika. Procedurę należy rozpocząć od uzyskania pozwolenie na budowę.
- poobklejanych drzew, słupów energetycznych czy bram. Burmistrz stwierdził, że od ostaniej sesji nic w tej sprawie się nie zmieniło. Burmistrz poprosił Przewodniczącego Rady o wprowadzenie na początku przyszłego roku do porządku obrad sesji, punktu z działalności Straży Miejskiej.
- oddania ronda i nadanie imienia - ok. 20 października rondo zostanie całkowicie oddane do użytku. Burmistrz zaproponował by już Komisje zajęły się nazwą ronda.
3. – Radnemu Franciszkowi Baśczynowi w sprawie:
- oświetlenia ulicy przy ul.Kolejowej i Towarowej – wniosek ten zostanie potraktowany jako wniosek do projektu budżetu na przyszły rok.
4. – Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi w sprawie:
- złej nawierzchni ulicy Strzeleckiej i Sportowej – ulice te nie zostały wytypowane do objazdu. Kierowcy z uwagi na skróty, z niej korzystają. Remont tych dróg przewiduje się w przyszłym roku.
Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk udzielił odpowiedzi radnemu Romanowi Stockiemu w sprawie podłączeń wody rodzinom, które nie regulowały należności za pobór wody, – podłączenia nastąpiły zgodnie z procedurą.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny St.Kowalczyk odniósł się do wypowiedzi udzielonej przez Burmistrza w sprawie naprawy drogi przy ul. Sportowej. Uważa, że stan tej drogi należy jeszcze w tym roku poprawić. Jeżeli chodzi o zrzutkę ścieków do studzienek, to poinformował, że nie działa przepompownia przy cmentarzu komunalnym.
Radny Władysław Brzechwa podziękował Burmistrzowi i dyrektorom szkół za przyjęcie do realizacji projektów „Lubuska Szkoła Równych Szans”.
Radny poprosił Burmistrza o pisemną informację na temat budowy drogi gminnej w Konradowie. W styczniu przyszłego roku kończy się pozwolenie na realizację tego zadania.
Radny Tomasz Stasiak poprosił o informację dotyczącą realizacji zadań:
- w zakresie zagospodarowania zieleni na Rynku,
- prowadzonych prac na hotelu na stadionie OSiR,
- na jakim etapie jest budowa kotłowni w Gimnazjum Nr 2.
Radny Witold Kotowski wyjaśnił, że we wcześniejszej swej wypowiedzi dotyczącej działalności Spółki Komunalnej, nie nazwał Prezesa Spółki przestępcą, tylko stwierdził, że może być domniemanie o przestępstwie.
Radny F.Baśczyn prosi, by jak najmocniej nagłośnić wśród mieszkańców wsi, o możliwości składania wniosków do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego terenu.
Radny St.Kowalczyk zwrócił uwagę na ewangelicki cmentarz w Osowej Sieni. Poprosił, by to gmina zajęła się porządkowaniem takich terenów a nie sołectwo.
Radny zapytał na co zostanie przeznaczone 5 tys. zł dla Domu Kultury?
Radny Wł.Brzechwa przekazał informacje, że w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Radny zwrócił uwagę, że zbliża się okres zimowy, co z bezdomnymi oraz do kogo należy odśnieżanie chodników na ul. Konopnickiej w kierunku Przyczyny G.
Radny St.Kowalczyk – zapytał, czy gmina angażowała się przy budowie płotu na ulicy Garbarskiej przy Spółdzielni Mleczarskiej. Płot ten zagraża bezpieczeństwu.
Odpowiedzi na powyższe wątpliwości udzielił Burmistrz:
1. Radnemu St.Kowalczykowi w sprawie:
- przestawienia płotu – gmina uczestniczyła tylko w zakresie samego narożnika. Zadanie to zostało zrealizowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu, który wszedł w życie 1 maja br.
- dotacji w kwocie 5 tys.zł dla Domu Kultury – kwota ta przeznaczona jest na uruchomienie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – na wniosek Przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Pani Izabeli Łasek.
2. Radnemu Tomaszowi Stasiakowi w sprawie:
- kotłowni przy Gimnazjum Nr 2 – cały proces inwestycyjny został zakończony. W chwili obecnej trwają prace w zakresie zamontowania wsadów kominowych. Na początku października kotłownia całkowicie zostanie oddana do użytku.
- zagospodarowania Placu Zamkowego – z oferentem została podpisana umowa. Prace rozpoczną się na wiosnę przyszłego roku.
- hotelu na stadionie OSiR – w wyniku przeprowadzonych badań na stropie, stwierdzono, że nie spełnia on norm. Podjęto decyzję o dodatkowe wzmocnienia poprawiające wytrzymałość.

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprosił zebranych na obchody z okazji 30 Lecia powołania Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXVIII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-11-05 07:29:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:35:06 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa