Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXIX/08

P r o t o k ó ł Nr XXIX/08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 października 2008r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w Świetlicy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. Nieobecni Bogusław Jarzyna – nieobecność usprawiedliwiona.
Radny Stanisław Kowalczyk zgłosił wniosek formalny o zmianę proponowanego porządku obrad o wycofanie punktu 6 podpunktu 1: „Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu”.
Radny Tomasz Stasiak wypowiedział się w tej sprawie, iż przedkładanie tego tematu w czasie nic nie zmieni.
Głosami za – 9, przeciw – 11, wstrzymało się – 0, wniosek nie został przyjęty.

Radni przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania nazwy rondu,
2) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji,
4) zmiany Uchwały Nr XXX/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów,
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
6) zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Przyczyna Górna na lata 2008-2015,
7) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 20, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki.
Materiał w załączeniu do protokołu.


Ad. 4
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał analizę oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady a następnie zreferował analizę oświadczeń majątkowych przesłaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie, w Nowej Soli, w Lesznie oraz przez Wojewodę Lubuskiego.
Sekretarz Gminy Wschowa Zbigniew Semeniuk przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Witold Kotowski zadał pytania dot.:
- czy Gmina zareagowała na powziętą wcześniej informację, prawdopodobnego popełnienia przestępstwa przez Spółkę Komunalną?
- przy ul. K.Wielkiego i Mickiewicza jest popękany dom, zagraża bezpieczeństwu,
- braku bezpiecznego dojścia do budynków za wiaduktem,
- złej organizacji ruchu przy ul.Zygmunta Starego.
2. Radny Roman Stocki złożył interpelację dotyczącą:
- pomocy rodzinom w okresie zimowym – odcięcie wody tym rodzinom.
3. Radny Franciszek Baśczyn – czy w związku z budową ronda i zniszczeniem ulic Strzeleckiej i Sportowej będzie przed zimą przeprowadzony remont tych dróg?
4. Radna Jolanta Pawłowska – czy będzie remontowane ogrodzenie cmentarza komunalnego oraz czy nie należałoby poprawić cmentarnych alejek? Jest problem poruszania się nimi.
5. Radny Tomasz Stasiak w imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto”:
- prośba o ujęcie w przyszłorocznym budżecie Gminy Wschowa środków na naprawę nawierzchni ulic Strzeleckiej i Sportowej,
- uruchomienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasze miasto,
- udzielenie informacji nt. roznoszonej poczty przez pracowników UMiG,
- w sprawie wykorzystania urlopów przez pracowników Urzędu,
- co z inwestycją – boisko do piłki nożnej w Przyczynie Górnej?
- w sprawie poprawy infrastruktury na terenie wiejskim.
6. Radny Władysław Brzechwa – prośba o ujęcie w budżecie 2009 zadania „Budowa drogi gminnej w Konradowie”.
7. Radny Jacek Kowalczyk
– ile pism zostało przyjętych w Biurze Podawczym UMiG Wschowa a na ile zostało udzielonych odpowiedzi?
- prosi o zmianę organizacji ruchu przy ul. Herbergera od strony banku PKO.
8. Radny St.Kowalczyk:
- cmentarz ewangelicki w Osowej Sieni jest nadal w fatalnym stanie,
- brak odpowiedzi na pytanie ile wydatkowano środków na drogi gminne.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 15.05 do 15.25.
Po przerwie obecnych 20 radnych.

Ad.6.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekty uchwał na druku nr 233 i 233/1 w sprawie nadania nazwy rondu.
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że oprócz wypracowanej nazwy przez Kluby Radnych – „Rondo Królewskie”, inicjatywy obywatelskiej z nazwą „Jana Pawła II”, wpłynął wniosek Stowarzyszenia „Młode Centrum”, Klubu SLD z propozycją nadania nazwy „Profesora Geremka” oraz Komitetu Powiatowego PIS we Wschowie z propozycją nadania nazwy „Imieniem ks. Jerzego Popiełuszki”.
Radny Roman Stocki zaapelował by przyjąć nazwę Jana Pawła II.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek zwrócił uwagę na zachowanie proporcji z wykorzystaniem nazwy Jana Pawła II.
Radny Krzysztof Czopek zgłosił wniosek formalny o nadaniu nazwy rondu „Na Trakcie Królewskim”.
Głosowanie nad przyjęciem nazwy ronda:
1. Rondo im. Jana Pawła II - za – 1
2. Rondo Królewskie – za – 10
3. Na Trakcie Królewskim - za - 8

Obecnych 20 radnych.
W wyniku głosowania głosami – za - 10, przeciw - 10, wstrzymujących się – 0 Uchwała na druku 233/1 w sprawie nadania nazwy rondu - Rondo Królewskie nie została podjęta.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb ogłosił od godz. 15.15 do 15.20 przerwę.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 234 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Radny Władysław Brzechwa zgłosił wniosek formalny –
W § 4 pkt 3 tiret od 1 do 3 wysokości stawek podwyższyć o 1/3 dotychczasowe stawki zaproponowane w projekcie uchwały.
Wyjaśnienia przedstawił Z-ca Burmistrza informując, iż zaproponowane stawki zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. W stosunku do roku ub. podwyższono o 17,8%. Zaproponowane podwyższenie stawek jeszcze o 1/3 spowoduje znaczny wzrost wydatków z budżetu Gminy.
Radny Czesław Kuppe jako nauczyciel poinformował, że 1 godzina lekcyjna jako lekcja wychowawcza płacona jest na tym samym poziomie co np. lekcja matematyki czy j. polskiego plus dodatek.
Głosowanie nad wnioskiem:
Głosami za – 9, przeciw – 9, wstrzymało się – 2, wniosek nie został przyjęty.
Głosowanie nad projektem uchwały:
W wyniku głosowania głosami: 11 - głosów za, 9 - przeciw, 0 - wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr XXIX/233/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 235 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego reorganizacji.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego reorganizacji.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 236 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIX/235/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 237 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy lokale wymienione w § 1 pkt 1 projektu uchwały graniczą ze strychami i czy można je dołączyć do lokalu?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalami Pani Marzanna Gałecka poinformowała, że lokale te można sprzedać jako wolne lokale.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIX/236/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 238 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Przyczyna Górna na lata 2008 -2015.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak zaproponował, by wszystkie wsie przystąpiły do Planu Odnowy.
Podobną opinię na ten temat wyraził radny St.Kowalczyk.
Radny Wł. Brzechwa zapytał, czy sołtysi obecni na sesji wiedzieli o tym programie?
Obecni sołtysi potwierdzili, iż wiedzieli o tym programie.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIX/237/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Przyczyna Górna na lata 2008 -2015.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 239 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008r.
Radny Tomasz Stasiak zapytał czego dotyczą zwiększenia w Wydatkach w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 tys.zł, dlaczego pomniejszono zaplanowaną kwotę na zadaniu modernizacja stadionu miejskiego we Wschowie?
Wyjaśnienia dokonał Z-ca Burmistrza informując, iż inwestycje trwają, ale zaplanowane kwoty przekraczają wydatki na tych zadaniach i dlatego dokonaliśmy zmian.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXIX/238/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.

Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki:
1. Radnemu Witoldowi Kotowskiemu:
- czy w sprawie Spółki podjęliśmy działania?
- w sprawie chodników za wiaduktem – zwracamy się w tej sprawie pismami do właścicieli dróg
- popękany dom przy ul. K.Wielkiego – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
- czy Gmina może używać znaku Fair Play? – Gmina uczestniczyła w konkursie i może używać tego znaku.
- rondo – zostało odebrane pod względem technicznym, jutro ma być oddane do ruchu.
2. Radnemu Romanowi Stockiemu w sprawie:
- mieszkańców, którym odcięto wodę – monitorujemy wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują i wyrażają zgodę na taką pomoc.
3. Radnemu Franciszkowi Baśczynowi w sprawie:
- naprawienia ul.Strzeleckiej– zniszczona droga zostanie naprawiona przez inwestora. Zadanie to zostanie ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok.
4. Radnej Jolancie Pawłowskiej:
- w sprawie naprawienia płotu na cmentarzu komunalnym oraz uporządkowania alejek – w tym temacie zostanie przeprowadzona rozmowa z Prezesem Spółki Komunalnej we Wschowie.
5. Radnemu Władysławowi Brzechwie:
- droga w Konradowie zostanie zrobiona.
6. Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi w sprawie:
- cmentarza w Osowej Sieni – sprawdzimy i cmentarz zostanie uporządkowany.
7. Radnemu Jackowi Kowalczykowi –
- w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul.Herbergera – zwróciliśmy się pismem do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.
Sekretarz Gminy Zbigniew Semeniuk udzielił odpowiedzi Klubowi Radnych „Nasze Miasto” nt. roznoszenia poczty przez pracowników Urzędu. Koszty są niższe o 60%. Roznoszenie poczty ma odbywać się poza godzinami pracy.
W sprawie urlopów wypoczynkowych Sekretarz poinformował, że najdalej do I kwartału przyszłego roku sprawa urlopów będzie zamknięta.
Radnemu Jackowi Kowalczykowi – ideą utworzenia Biura Obsługi Interesanta było zatrzymanie interesantów na dole Urzędu. Zdecydowana większość pism przekazywana jest na dole, ok. 90%.
Biuro w pełni spełnia nasze oczekiwania.
Prezes Spółki Komunalnej zadeklarował, iż na temat rodzin, którym odcięto wodę udzieli odpowiedzi p.Stockiemu na piśmie.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący Rady Fabian Grzyb odczytał Oświadczenie Rady Powiatu Wschowskiego nt. przymiarek dot. likwidacji Sądu Rejonowego we Wschowie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt Stanowiska Rady Miejskiej.
Jednogłośnie (20 – za ) przyjęto Stanowisko dot. Sądu Rejonowego we Wschowie.
Stanowisko w załączeniu do protokołu.
Radny Władysław Brzechwa zapytał:
- co było zrobione na boisku w Przyczynie Górnej i za ile?
- jak będzie przebiegał dojazd do ronda od strony ulicy Obr.Warszawy?
Radny Witold Kotowski poprosił:
- Prezesa Spółki Komunalnej, by na piśmie podał podstawę prawną, na podstawie której zakręca wodę mieszkańcom i czy wskazuje miejsca do poboru wody przez tych ludzi?
- co stało się z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Targowej, przy cmentarzu komunalnym oraz na Osiedlu Jagiellonów?
- zapchane studzienki kanalizacyjne i kałuże na drogach.
- o sprawdzenie, czy ruch drogowy na ul.Z.Starego jest zgodny z prawem o ruchu drogowym.
Prezes Spółki Komunalnej Roman Zaczyk odniósł się do pytań radnego W.Kotowskiego. Pojemnik przy ulicy Targowej został usunięty na prośbę Przedszkola Nr 5 z uwagi na bezpieczeństwo, pojawiły się osy.
Kałuże na drogach, niedrożne studzienki – Spółka nie jest właścicielem dróg, na których są kraty i przepusty. W ub. roku Spółka czyściła na zlecenie właściciela drogi.
Radny Witold Kotowski zadał pytanie w jaki sposób szkoły rozliczane są za wywóz płynnych nieczystości?

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXIX Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2009-01-05 12:46:56 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:43:39 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski
2011-08-19 12:44:43 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej - cz. IV Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa