Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXII/08

P r o t o k ó ł Nr XXXII/08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 grudnia 2008r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00 w Zamku Królewskim we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni Bogusław Jarzyna, Mariusz Mazur i Łukasz Tkacz – nieobecność usprawiedliwiona.
Radni przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) zmiany uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
3) zmiany Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,
5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2009 rok,
6) zmiany Uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji,
7) zmiany Uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
8) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2008r.
9) ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających
z upływem roku budżetowego 2008,
10) uchwalenia budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 18, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, czy w związku z wydanym przez Burmistrza Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok w zakresie wydatków na administrację publiczną – czego dotyczą, oraz czy emisja obligacji będzie przeznaczona na wydatki majątkowe i czy te środki będą zdeponowane na subkoncie, i czy będą one oprocentowane?
Burmistrz udzielił odpowiedzi:
- zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami, ale dokładnej kwoty Burmistrz nie pamięta.
Radny St.Kowalczyk dodatkowo zapytał czy zmiany dotyczą płac?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy p.Anna Benit informując, że przesunięcia dotyczą płac, natomiast w zakresie emisji obligacji poinformowała, iż wydatki majątkowe nie tylko finansowane są z obligacji. Wielkość tych wydatków to kwota ok. 8 mln.zł. Na wydatki niewygasające musi być utworzony osobny rachunek.
Radny W.Kotowski zapytał kto w wyniku przetargu kupił działki przy Intermarche?
Burmistrz poinformował, że został wyłoniony zwycięzca przetargu. Jest to firma Eko-Projekt z Poznania.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Witold Kotowski zapytał, czy w ciągu mijającego roku w naszej gminie były ogłoszone upadłości zakładów pracy, jeżeli tak, to czy ma to wpływ na budżet 2009 roku?
2. Radny St.Kowalczyk poprosił o udzielenie odpowiedzi na złożoną interpelację na poprzedniej sesji.

Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 255 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było.
Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami – za - 18, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0 podjęto Uchwałę Nr XXXII/256/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 256 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami – za - 18, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0 podjęto Uchwałę Nr XXXII/257/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 257 sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.
Radny Franciszek Baśczyn zgłosił wniosek formalny by w § 3 dodać punkt 4 o brzmieniu: „Wysokość diety dla radnych i sołtysów będzie podwyższona na każdy rok o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.”
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy mamy podstawę prawną by taki zapis mógł funkcjonować?
Radny Tadeusz Sobczak zgłosił wniosek formalny – „by wysokości diet pozostawić na poziomie obecnie obowiązujących.”
Radna B.Awsiukiewicz stwierdziła, że omawiany projekt uchwały został wypracowany na posiedzeniu wszystkich komisji i dlatego proponuje by przyjąć obecny projekt.
Radny St.Kowalczyk wyraził swoje niezadowolenie, iż nie są dotrzymywane słowa wcześniej wypracowane.
Przewodniczący obrad ogłosił 5 min. przerwy.
Radni Fr.Baśczyn i T.Sobczuk wycofali swoje wnioski formalne.
W wyniku głosowania głosami: 15 głosów za, 0 - przeciw, 3 - wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXXII/258/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 258 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,

Radny Krzysztof Czopek poprosił o wyjaśnienie w § 1 dział I punktu 7 – wszechstronne wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia oraz punktu 10 – wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Radny A.Dworkiewicz zapytał o ile zmieniły się stawki w § 1 dział II punkt 4 – Posiedzenia Komisji i Zespołu Interwencyjnego?
Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Burmistrza Krzysztof Rękoś.
Wyjaśnił, że do tej pory wynagrodzenie za posiedzenia było jednakowe dla wszystkich.
Pytanie dot. punktu 7 dotyczy wspierania rodzin dotkniętych alkoholizmem. Są prowadzone z tymi rodzinami rozmowy.
Pytanie dot. punktu 10 - na terenie Gminy działa tylko jedno Stowarzyszenie.Jest to Akcja Katolicka działająca przy Kościele Farnym. Ze środków GKRPA terapeuta otrzymuje wynagrodzenie.
Radny A.Dworkiewicz poprosił o skład Komisji.
Pełnomocnik Burmistrza przedstawił wykaz osób GKRPA. Przewodniczącą Komisji jest Beata Podgórna.
Radny W.Kotowski zapytał – jak wygląda pomoc dla stowarzyszeń w formie dotacji a jak wygląda pomoc poprzez konkurs?
K.Rękoś – Stowarzyszenie przy Klasztorze O.O.Franciszkanów otrzymało 3 tys.zł, m.inn. na wyjazdy trzeźwościowe. Akcja Katolicka otrzymała 4.800 zł – na wynagrodzenie dla terapeuty.
Radny St.Kowalczyk poprosił o wyjaśnienie, czy w związku z rozpisanym konkursem na Pełnomocnika Burmistrza zapisane wynagrodzenie dla Pełnomocnika nie należałoby zmienić? Czy będzie opłacany z f-szu na administrację?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, informując, że istnieje taka możliwość, iż w części lub w całości będzie finansowany. Na dzisiaj przyjmujemy jeszcze oferty. Nie mamy rozstrzygniętego konkursu. W styczniu taka informacja zostanie przekazana.

W wyniku głosowania głosami: 11 głosów - za, 0 - przeciw, 7 - wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXXII/259/8 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 260 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2009 rok.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie: 18 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXXII/260/8 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2009 rok.


6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 260 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXII/261/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 261 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXII/262/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 262 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Obecnych 20 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXII/263/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.

9. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 263 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008.
Radny St.Kowalczyk zadał pytanie – jak są podpisywane umowy, co z realizacją terminów, podpisywanie aneksów. Radny ma wątpliwości co do ostatecznych terminów dokonania wydatków – 31.08.2009r.
Radny W.Kotowski zadał pytanie Naczelnikowi Wydziału Inwestycyjnego p.Marianowi Szarejko- co oznacza określenie „regeneracja nawierzchni boiska w Przyczynie Górnej”. Jaką stanowi to część całości kwoty – boiska w P.Górnej?
Burmistrz K.Grabka poinformował, że projekt uchwały został przygotowany zgodnie z prawem. Inne Gminy również takie uchwały podejmują. Burmistrz zwrócił uwagę, że wydatki w 2008 roku wzrosły prawie dwukrotnie do roku 2007, natomiast wydatki niewygasające dwukrotnie spadły. Nadal będzie pracował nad tym , by wydatki te miały tendencję malejącą.
Naczelnik Marian Szarejko wyjaśnił, że I etap budowy boiska w P.Górnej to kwota ok. 20 tys.zł. Wiele umów podpisywanych jest w III kwartale. Zazwyczaj prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, a co za tym idzie - występują niezależne od nas przesunięcia terminów.
Przyznaje, że przy zadaniu „regeneracja boiska…” można było użyć innej nazwy. Wykonawca tego zadania bez zastrzeżeń wykonywał prace w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Wschowie. Trudno było przewidzieć, że nawierzchnia boiska będzie niszczona przez kłady i samochody.
By zabezpieczyć boisko zostanie wykonane ogrodzenie.
Skarbnik Gminy p.Anna Benit poinformowała, że plan na tym zadaniu to 60 tys.zł natomiast wykonanie 52.212 zł. Różnica 7.788 stanowi wydatki niewygasające.
Radny W.Kotowski – z czego wynika różnica pomiędzy informacją p.Szarejko – 20 tys. a p.Skarbnik – 52.212.zł?
Naczelnik M.Szarejko – kwota 52 212 zł obejmuje umowy na prace geotechniczne, ujęcia wody tj. ok. 30 tys.zł. Kwota 20 tys.zł to wykonanie nawierzchni boiska.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że proces wykonawczy rozpoczyna się już od 2 stycznia, po uchwaleniu budżetu. Proces realizacji zadań powinien być odpowiednio układany. Radny nie wiedział o etapowaniu tego zadania.

W wyniku głosowania głosami: 11 głosów za, 0 - przeciw, 7 - wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXXII/264/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008.

10. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 264 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał Uchwałę Nr 413/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wschowa oraz Uchwałę Nr 414/2008 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu o prognozie kwoty długu Miasta i Gminy Wschowa dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
Burmistrz K.Grabka projekt budżetu na 2009 rok omówił pod kątem:
- legalności – projekt budżetu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- budżet zabezpiecza środki na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych,
- budżet zabezpiecza środki na wydatki majątkowe – dotychczas najwyższe tj. na kwotę 10.776.000 zł.
- Burmistrz uważa, że przedstawiony projekt budżetu na 2009 rok jest budżetem dobrym.
Burmistrz poinformował również, że obecny projekt nie uwzględnia wszystkich wniosków i postulatów mieszkańców, ale ma pełną świadomość, że wybór zadań jest prawidłowy.
Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych o jego przyjęcie.
Radny St.Kowalczyk przekazał swoje uwagi:
- projekt budżetu wpłynął do Biura Rady 3 dni po ustawowym terminie,
- nie dotrzymano terminu zaopiniowania projektu budżetu przez Komisje Rady,
- uzasadnienie do projektu budżetu nie jest czytelne.
Pewne sytuacje robione są „na siłę”, na wskaźniki. Bardzo dużo środków wydajemy na sferę nierozwojową np. na wynagrodzenia pracowników. Wszystkie zadania wpisane do budżetu powinny być dobrze opracowane, pod tym względem, by w razie niemożności realizacji zadań stosować warianty zastępcze. Radny stwierdził, że projekt budżetu nie został dobrze omówiony na komisjach. Komisje nie wypracowały wniosków.
Przewodniczący obrad F.Grzyb zapewnił, że na przyszłość komisje będą pracowały zgodnie z Uchwałą w sprawie procedury uchwalania budżetu. Przewodniczący obrad wyjaśnił również, iż radni pod koniec listopada otrzymali projekt budżetu i mogli się z nim wcześniej zapoznać.
Radna B.Awsiukiewicz podkreśliła, że projekt budżetu dwukrotnie był omawiany przez Komisję Budżetu i Majątku Gminnego. Szczególną uwagę Komisja zwróciła na wydatki majątkowe. Radna uważa, że projekt budżetu na 2009 rok został dobrze przygotowany a zdania, które zostały wybrane odzwierciedlają potrzeby mieszkańców Gminy. Radna życzy Burmistrzowi by budżet w przyszłym roku został zrealizowany w całości.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek Krembuszewski odczytał Protokół Komisji Rewizyjnej. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2009r. głosowało 3 członków komisji, przeciw – 3 i 0 wstrzymało się.
Radny F.Baśczyn – stwierdził, że w projekcie budżetu na 2009 rok prorozwojowo zapisane są wydatki majątkowe, ponad 35% w stosunku do roku poprzedniego, dochody bieżące ogólnie rosną o 14%. Cyfry mówią, że jest to budżet rozwojowy. Klub F.Baśczyna będzie głosował za przyjęciem budżetu.
Radny W.Kotowski poprosił o wyjaśnienie w zakresie Gospodarki mieszkaniowej:
- czego dotyczą „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”.
- Jak wyglądają koszty związane z budową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie w ramach Rządowego Programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek zadał pytanie dot. Straży Miejskiej. Dochody w tym zakresie kształtują się na poziomie 900 tys.zł natomiast wydatki ponad 630 tys.zł., zostaje tylko ok. 270 tys. zł.
Przewodniczący obrad F.Grzyb podkreślił, że Straż Miejska została powołana by poprawić bezpieczeństwo publiczne.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, iż można przyjąć, że te 900 tys.zł to kwota uzyskana za mandaty. Kwotę tą zapłaci społeczeństwo.
Radny W.Kotowski zapytał p.Skarbnik, czy nie uważa, że w takiej sytuacji do rozliczania mandatów nie należy zatrudnić dodatkowo pracowników?
Komendant Straży Miejskiej Witold Skorupiński omówił zadania Straży Miejskiej. Ponad wszystko - bezpieczeństwo publiczne postawił na pierwszym miejscu.
Radny A.Dworkiewicz – zadał również pytanie dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie. Uważa, że kwota 1.466.000 zł – od Urzędu Marszałkowskiego, Gmina ma pozyskać 600 tys.zł. Ogólna kwota może nie wystarczyć na realizację tego zadania.
Radny Cz.Kuppe – jako nauczyciel Wych.Fiz. w SP nr 1 stwierdził, że boiska przy szkole użytkowane były cały czas. Na dzień dzisiejszy nie można z nich korzystać. Uważa, że należy skorzystać z tego programu i wybudować nowe. Wybór miejsca na budowę boiska jest trafny.
Burmistrz K.Grabka odniósł się do wypowiedzi radnego A.Dworkiewicza na temat budowy boiska w ramach Orlika. Założeniem rządu było opracowanie jednego programu dla wszystkich w kraju, ale życie pokazało, że musi on być modyfikowany. Na początku była to kwota 1 mln.zł bez vatu, tzn., że Gminy oprócz 1/3 z miliona muszą zagwarantować środki dodatkowo o około 200 tys.zł. Kwota 1.470 tys.zł to kwota szacunkowa a dzisiaj już również weryfikowane na podstawie informacji z zewnątrz, informacji z innych gmin.
Radny F.Baśczyn odniósł się do wypowiedzi radnego St.Kowalczyka nt. nieprzygotowania się do projektu budżetu. Radny stwierdził, że tydzień temu odbyły się posiedzenia wszystkich komisji i nie było pytań. Odczytuje to jako „złą wolę” ze strony radnego St.Kowalczyka.
Radny St.Kowalczyk zadał pytania Burmistrzowi:
- na jakie drogi powiatowe - chodniki zostanie przekazana dotacja dla Powiatu?
- czym podyktowany jest wzrost płac o ok. 300 tys.zł?
- wydatki w budżecie – zakup usług pozostałych w Urzędach gmin – czy w tej kwocie są kwoty na dodatkowe zlecenia pracowników Urzędu?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz. Poinformował, że w rankingu Gazety Lubuskiej nt. płac Gmina Wschowa była na przedostatnim miejscu. W ramach wolnych środków, uwzględniono stopień inflacji była przeprowadzona podwyżka. Rok 2009 również przewiduje podwyżki w granicach 8%. Wzrost zatrudnienia spowoduje również wzrost płac.
Natomiast jeżeli chodzi o chodniki powiatowe to będzie to kontynuacja inwestycji w Kandlewie, przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Pocztowej we Wschowie oraz budowa chodników w Osowej Sieni.
Skarbnik Gminy p.Anna Benit udzieliła odpowiedzi w zakresie:
- gospodarki mieszkaniowej – Kary i odszkodowania – paragraf 4600 oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego paragraf 4610. Planowane są środki na udostępnianie lokali socjalnych.
- zakupu usług pozostałych – to m.inn. wydatki na obsługę prawną, usługi pocztowe, energię elektryczną.
Radny St.Kowalczyk w imieniu swojego Klubu przekazał informację, że jako Klub podczas głosowania nad projektem budżetu wstrzymają się od głosu. Stwierdził, że gospodarowanie budżetem publicznym jest gospodarowaniem trudnym. Dla Klubu jest to budżet „małej wiary”, mało prawdopodobny do wykonania, mało pozyskujemy środków z zewnątrz.
Radny K.Czopek stwierdził, że będzie głosował za przyjęciem budżetu.

W wyniku głosowania głosami: za - 12 głosów, 0 przeciw, 6 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXII/265/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Ad. 6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:
1. Radnemu Witoldowi Kotowskiemu:
- Urząd nie prowadzi rejestru firm, które określone zostały mianem firm upadłościowych. Na dzień dzisiejszy Gminie nie jest wiadome o takich firmach czy bankrucjach firm.
To Minister Finansów określa kwoty od osób prawnych i takie kwoty zostały przyjęte do budżetu.

Ad. 7
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący Rady Fabian Grzyb odczytał pismo Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące reorganizacji sieci sadów rejonowych w Polsce polegającej na likwidacji małych jednostek. Z treści pisma wynika, że aktualnie nie prowadzi się prac legislacyjnych mających na celu likwidację sądów rejonowych, w tym Sądu Rejonowego we Wschowie.
Przewodniczący obrad przekazał życzenia świąteczno-noworoczne złożone przez inne samorządy jak również firmy.
Radny Witold Kotowski poinformował, że prowadzone są prace remontowe na ul.Pocztowej, czy nie należałoby pomyśleć o podjazdach dla niepełnosprawnych – występuje tu tzw. bariera chodnikowa.
Radny Tadeusz Sobczak – zapytał, czy Rada Miejska nie powinna zająć się Programem Ochrony Środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni, czy w zakresie budowy ciągów kanalizacyjnych łączących miejscowości gminne.
Radny Wł.Brzechwa zapytał ile % podatku rolnego za IV kwartał zostało umorzone? Radny w swej wypowiedzi poruszył również problem dotyczący wjazdu z ul. Nowej na ul.Ks.A.Kostki.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:
- radnemu Wł.Brzechwie – obecnie nie ma wykazu umorzeń podatku rolnego za IV kwartał. Wszystkie wnioski dot. umorzeń (na podstawie udokumentowanych strat) zostały załatwione pozytywnie.
Radny St.Kowalczyk poinformował, że jego wniosek w sprawie umorzenia podatku rolnego został załatwiony negatywnie.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXII Sesję Rady Miejskiej we WschowieProtokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2009-02-05 09:15:19 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 13:06:28 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa