Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXIII/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 stycznia 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w Świetlicy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych. Nieobecni Bogusław Jarzyna, Tomasz Stasiak, Jacek Kowalczyk, Ryszard Miśkiewicz - nieobecność usprawiedliwiona.
Radni przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej we Wschowie.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2008r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2008 rok,
2) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok,
3) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2009 rok
4) wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
5) zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej we Wschowie,
6) zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego,
7) udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
8) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (17 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 17, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Obecnych 19 radnych. Na salę obrad przybyli radni Jacek Kowalczyk i Tomasz Stasiak.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej we Wschowie za rok 2008 (od lipca do grudnia) przedstawił Komendant SM Witold Skorupiński.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Franciszek Baśczyn zadał pytanie dotyczące działu III – Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej, przeciwko urządzeniom użytku publicznego: Realizowane zadania:
„Systematyczne patrolowanie terenów i budynków w bezpośredniej bliskości placówek oświatowych we współpracy z Dyrektorami Szkół i gronem pedagogicznym” – czy Straż Miejska zauważyła problem narkomanii i spożywania alkoholu?
Odpowiedzi udzielił Komendant informując, że jeżeli chodzi o narkomanię, to takiego przypadku nie było.
Przewodniczący obrad stwierdził, że działalność Straży Miejskiej na targowisku była duża, ale pojawiły się sygnały, że zmniejszyła się ilość handlujących.
Radna Jolanta Pawłowska – jak wyglądają patrole na Osiedlach, czy są to tylko pouczenia, czy dalej idące działania?
Komendant W.Skorupiński poinformował, że na targowisku przeprowadzono kontrolę w zakresie legalizacji wag. Natomiast na Osiedlach, na klatkach schodowych, najczęściej młodzież pali papierosy oraz bawi się domofonami. Strażnicy w tych przypadkach stosują pouczenia.
Radna Barbara Tlałka – jakie wspólne patrole Straży były z Policją oraz czy w dalszym ciągu Straż Miejska będzie pracowała na pouczeniach?
Komendant SM stwierdził, że to kodeks wykroczeń reguluje czy należy stosować mandaty czy pouczenia.
Radny Czesław Kuppe poprosił o profilaktykę w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie – w ramach realizacji programu profilaktycznego pt. „Jesteś Świadomy i Odpowiedzialny Jesteś Dorosły”.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2008 rok przedstawił Przewodniczący Rady Fabian Grzyb.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Witold Kotowski zapytał, jaki jest etap realizacji wniosków o dotację z Unii Europejskiej?
2. Radny Jacek Kowalczyk:
- poprosił o uporządkowanie, wycinkę krzewów przy drodze w kierunku na Nowe Ogrody,
- radny poinformował o złym oznakowaniu dojazdu do Ronda, problemy mają kierowcy jadący od Ratusza i ul.Lipowej,
- na ul. Głogowskiej został zakończony remont nawierzchni asfaltowej, pojawiła się ogromna wyrwa, która zagraża bezpieczeństwu.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 15.00 do 15.10.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 265 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2008 rok.
Dyskusji nie było.
Obecnych 18 radnych. Salę obrad opuścił radny Władysław Brzechwa.
W wyniku głosowania głosami – za - 18, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0 podjęto Uchwałę Nr XXXIII/266/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2008 rok.
2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 266 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2009 rok.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami – za - 18, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0 podjęto Uchwałę Nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2009 rok.
3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 267 sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2009 rok.
Radny Witold Kotowski poprosił o opinię Radcy Prawnego dot. kwestii – czy Komisja Rewizyjna może kontrolować Spółkę Komunalną, jeśli tak, to w jakim zakresie. Jeśli nie, to prosi o uzasadnienie dlaczego nie.
W wyniku głosowania głosami: 18 głosów za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2009 rok.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 268 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXXIII/269/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 269 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej we Wschowie.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka.
Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz działalność usługową, drogi publiczne układu podstawowego, infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń urządzoną, lasy oraz określenie sposobu ich zagospodarowania i zabudowy.
Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścił radny Włodzimierz Drzewiecki.
W wyniku głosowania jednogłośnie: 17 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej we Wschowie.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 270 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
W trakcie prac nad Planem Ochrony prowadzono konsultacje z urzędami gmin, na których znajduje się Park. Plan ten wpłynie na pełniejszą ochronę obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych.
Z ramienia Rady Miejskiej w tych spotkaniach uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak.
Radny Tomasz Stasiak przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki zaproponował wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji i przekazanie go do ponownego przeanalizowania przez członków Komisji Rolnictwa. Jednak tak się nie stało.
Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że jeżeli rada w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tego planu nie zaopiniuje go, to znaczy, że przyjmuje się pozytywną opinię dot. planu.
Radny Fr.Baśczyn w swej wypowiedzi zawarł informację, że Wojewoda w tym rozporządzeniu reguluje kwestie prawne – chodzi o dostosowanie do przepisów unijnych.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że plan ten ma ogromne ograniczenia dla naszej społeczności lokalnej. Radny ma dylemat, czy ma głosować za pozytywną opinią czy negatywną.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Marian Kociubiński poinformował, że projekt tego planu został opracowany m.inn. na podstawie Rozporządzenia Nr 168/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Wojewoda Lubuski odniósł się do obszaru Parku, który mieści się na terenach Gminy Wschowa.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poprosił o wyjaśnienie architekta Błażeja Mulczyńskiego o wyjaśnienie – na ile ten plan będzie miał wpływ na uchwalone już plany w miejscowościach Nowa Wieś, Hetmanice czy Osowa Sień?
Architekt B.Mulczyński stwierdził, że zarówno plan zagospodarowania jak i studium wymagają ustalenia. Nie wprowadzenie ustaleń parku, może skutkować tym, że nie uzyskamy ustaleń do planu zagospodarowania czy studium. Jakie to są ustalenia - są to bardzo rygorystyczne ustalenia. Dosyć ostro wchodzi w problematykę zagospodarowania czy studium. Kompetencje Wojewody zostały tutaj b.mocno narzucone.
Przewodniczący obrad F.Grzyb swoją wypowiedź nawiązał do Uzasadnienia Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Planu, które stwierdza, że były prowadzone konsultacje dot. projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Planu. Pisma dotyczące projektu rozporządzenia oraz dokumentacji Planu Ochrony otrzymano m.inn. z UMiG Wschowa. Czego dotyczyły te pisma i czy wszystko zostało uwzględnione?
Burmistrz Andrzej Nowicki poinformował, że na posiedzeniu komisji nie posiadaliśmy wiedzy, że w ciągu 30 dni musimy podjąć tą uchwałę. Przekazał informację, że Wójt Gminy Włoszakowice przyjmie negatywną opinię.

W wyniku głosowania: 0 - głosów za, 17 - przeciw, 1 - wstrzymujący się nie podjęto Uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego.


7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 271 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, jaki jest udział Gminy Wschowa przy realizacji tego zadania.
Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że udział to 50/50 .
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 272 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścił radny Czesław Kuppe.
W wyniku głosowania jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXIII/272/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.


Ad. 8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:
1. Radnemu Jackowi Kowalczykowi w sprawie:
- dot. przycinki drzew – droga Wschowa - Nowe Ogrody, jest drogą w części powiatową, bliżej Nowych Ogrodów jest to droga gminna,
- zmiany organizacji ruchu - ul. Głogowska, Lipowa, Matejki,
- wyrwy od ul. Głogowskiej do Ronda.
Na powyższe pytania zostanie udzielona odpowiedź.
2. Radnemu Witoldowi Kotowskiemu w sprawie realizacji wniosków na pozyskanie środków na oświatę z zewnątrz:
- w miesiącu styczniu od Marszałka Województwa otrzymaliśmy informację, że została zakończona weryfikacja wniosków. Na 75 wniosków dofinansowanie otrzymało tylko 5 gmin. Gmina Wschowa nie otrzymała. Z 75 wniosków, 3 wnioski z przyczyn formalnych zostały odrzucone. Na 72 wnioski, nasz wniosek został sklasyfikowany na 10 pozycji. W dalszej weryfikacji wniosków, z uwagi na niezadeklarowanie większego udziału Gminy, (można było uzyskać premię - dodatkowo 20 punktów), Gmina Wschowa została ostatecznie sklasyfikowana na 28 pozycji.
Dotację natomiast uzyskał Powiat Wschowski na budowę sali gimnastycznej przy I Zespole Szkół we Wschowie.

Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący Rady Fabian Grzyb odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych w wysokości 9.100.000 zł emitowanych przez Radę Miejską we Wschowie.
2. Radny Tomasz Stasiak zapytał, kiedy zakończy się remont Sali posiedzeń w Ratuszu Miejskim?
3. Radny St.Kowalczyk zapytał, czy na zadanie „Kanalizacja Przyczyny Górnej” robiona jest nowa dokumentacja?

Burmistrz udzielił odpowiedzi:
- radnemu T.Stasiakowi - remont sali posiedzeń praktycznie się jeszcze nie rozpoczął. W tegorocznym budżecie zaplanowany jest dalszy ciąg remontów w Ratuszu. Przewidywany termin zakończenia remontu sali posiedzeń to 31 maj br. Natomiast sala gotycka zostanie oddana do użytku w terminie wcześniejszym.
- radnemu St.Kowalczykowi – wznowiony jest proces na dokumentację na Przyczynę Górną. Z uwagi na to, że mamy szansę na dofinansowanie tego zadania, wznawiamy procedurę na uzyskanie pozwolenia na budowę.
Radny St.Kowalczyk dodatkowo zapytał, czy planujemy pozyskać środki tylko na Przyczynę Górną?
Burmistrz poinformował, że planujemy pozyskanie środków na dokończenie zadania na Osowej Sieni oraz na skanalizowanie Przyczyny Dolnej.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXIII Sesję Rady Miejskiej we WschowieProtokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Protokol-33sesja-29.01.09
Rozmiar: 46.68 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 342

Data publikacji: 2009-03-03 14:48:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 13:14:26 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski
2011-08-19 13:16:26 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej - cz. III Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa