Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXIV/09

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 26 lutego 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w Świetlicy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 16 radnych. Nieobecni Bogusław Jarzyna, Jacek Kowalczyk, Jolanta Pawłowska, Mariusz Mazur Łukasz Tkacz - nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę proponowanego porządku obrad o następujący temat:
„Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości”.
Głosami : 14 – za, przeciw – 0, 3 – wstrzymało się przyjęto w/w wniosek.

Radni przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
5. Bezrobocie w Gminie Wschowa.
6. Informacja z prac Sejmiku Województwa Lubuskiego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa,
2) opracowania „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”,
3) wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych,
4) zamiany nieruchomości,
5) zasad najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe,
6) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (17 radnych). Na salę obrad przybył radny Jacek Kowalczyk.
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 17, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Witold Kotowski zapytał p.Burmistrza jakie kryteria były brane przy podziale środków finansowych na realizację zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009. Radny ma wątpliwości, czy WUKS”Korona” działa legalnie.
Radny Stanisław Kowalczyk – również zapytał o kryteria jakimi kierowała się komisja konkursowa przy podziale środków na realizację zadania gminy, radny ma również wątpliwości czy Wschowski Uczniowski Klub „Korona”, którego Prezesem jest Tomasz Stasiak, prawnie został powołany a w związku z tym, ma wątpliwości - czy słusznie zostały przydzielone środki? Radny prosi o skład komisji konkursowej, która weryfikowała wnioski o dotacje oraz czy w pracach komisji brała udział pani z Kontroli wewnętrznej.
Radny Stanisław Kowalczyk poprosił o nazwisko nowoprzyjętego Strażnika Miejskiego.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, iż przeprowadzona procedura w sprawie podziału środków dla realizatorów zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom na kluby sportowe została przeprowadzona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/247/08 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy na 2009r. Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Skład komisji konkursowej to Wojciech Kuryłło, Ireneusz Mieżowiec, Małgorzata Ilska – to osoby merytoryczne z Urzędu MiG , przedstawiciele rady to: Franciszek Baśczyn i Roman Stocki, natomiast organizacje pozarządowe reprezentowali Jacek Lisiak i Renata Chilarska. Komisja weryfikuje pod względem formalnym. Jeżeli występują drobne uchybienia, to komisja prosi o ich uzupełnienie w ciągu 7 dni. Następnie komisja weryfikuje wnioski pod względem merytorycznym. Ostatnim etapem jest przydzielenie środków przez Burmistrza.
Burmistrz poprosił radnych, jeżeli są wątpliwości, to prosi o ich sprecyzowanie i wtedy można przystąpić to zbadania tych faktów. Burmistrz zapewnił o możliwości udostępnienia wszystkich dokumentów i protokołów z posiedzenia komisji konkursowej.
Jeżeli chodzi o przeprowadzenie naboru na Strażnika Miejskiego to, konkurs jest zawsze otwarty. W pierwszym etapie został wybrany Paweł Woźniak. Jednakże złożył rezygnację i kolejną osobą, która uzyskała najwięcej punktów był p.Michał Cieplak, i to, on został zatrudniony.
Radny Witold Kotowski poprosił o zlecenie Komisji Rewizyjnej zadania, czy Wschowski Uczniowski Klub „Korona” działa zgonie z prawem.

Ad. 4
Informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za rok 2008 przedstawiła Kierownik OPS Aleksandra Stryjewska.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Witold Kotowski zapytał, czy od 1 stycznia br. zmieniły się przepisy w zakresie działalności OPS oraz czy przy szacowaniu potrzeb na 2009 rok była brana również kwota 1 mln.zł, którą Gmina oddała z tyt. niewykorzystanych środków?
Odpowiedzi udzieliła Kierownik OPS informując, że przy szacowaniu potrzeb, kwota ta nie była brana pod uwagę, ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to dodatkowo można składać wnioski.
Przepisy w zakresie działalności OPS nie zmieniły się.
Dodatkowych wyjaśnień dokonał Burmistrz informując, iż do UMiG wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów dotyczące czasowych ograniczeń wydatków z budżetu państwa.

Ad. 5
Informację nt. Bezrobocia w Gminie Wschowa przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p.Edmund Prekurat.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyrektor PUP poinformował, że na konto PUP dodatkowo wpłynie kwota 1,7 mln. zł z rezerwy Marszałka Województwa. W roku 2009 łącznie na aktywne formy zwalczania bezrobociu przeznaczy się ponad 5 mln. zł. Na dzień 31 grudnia 2008r. zarejestrowanych było 1387 osób. Na dzień dzisiejszy nie ma sygnałów o zwolnieniach grupowych.
Radny Krzysztof Czopek zapytał, czy w PUP wiszą oferty prac?
Dyrektor – oferty są, ale aktywność osób ubiegających się jest różna. Chodzi o tzw. dopasowanie bezrobotnego do konkretnego pracodawcy.
Radny St.Kowalczyk – na naszym terenie nie dochodzi do zwolnień grupowych, ale bezrobocie od 31.12.2008r. wzrosło o ok. 200 osób. Z uwagi na małe zakłady pracy, zwolnienia te są różne. Radny zapytał, czy w związku z tym, że na terenie Wschowy ma powstać duża inwestycja, potencjalni inwestorzy zwracali się o informację nt. struktury bezrobocia do PUP.
Dyrektor PUP – przyrost bezrobocia to w pewnym stopniu zawirowania związane z końcem roku. Za miesiąc, dwa sytuacja ustabilizuje się.
Każda firma, która chce zainwestować na danym terenie, interesuje się strukturą bezrobocia poprzez Biura Pracy.
Radny St.Kowalczyk zaapelował, by Komisja Budżetu i Majątku Gminnego zajęła się wypracowaniem form pomocy firmom miejscowym czy z zewnątrz, które chcą zainwestować w naszej gminie, a co za tym idzie, by utrzymać istniejące miejsca pracy.

Ad. 6
Informację z prac Sejmiku Województwa Lubuskiego przedstawił radny Klaudiusz Balcerzak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Rozwoju Województwa jak również członek Komisji Rolnictwa. Radny podkreślił trudną sytuację finansową województwa lubuskiego. Jako przykład podał szpitale.
Burmistrz podziękował p.K.Balcerzakowi za wsparcie dwóch inwestycji tj. obwodnicy Wschowy etap I oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Lgiń i ujęcie tych zadań do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO.
Przewodniczący obrad F.Grzyb wyraził swoją nadzieję, że jako gmina pozyskamy również środki na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Witold Kotowski zapytał:
 ile kosztowała Gminę Wschowa transmisja w telewizji „Masters”,
 co ze Strefą Gospodarczą – dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg,
 czy zmieniły się przepisy prawne w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych,
 ogólnie w mieście panuje bałagan, szerzy się wandalizm, wycina się drzewa - czy Burmistrz wyciągnął konsekwencje w stosunku do tych osób?
2. Radny Stanisław Kowalczyk:
- poprosił o interwencję w sprawie drogi w Osowej Sieni w kierunku Wincentowa – nastąpiło obsunięcie drogi,
- prosi o rozpoznanie sprawy - przy posesji nr 64,65 w Osowej Sieni, na przeciw fermy HZZ znajduje się staw. Czyją własnością jest ten staw?
3. Radna Jolanta Pawłowska – z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, prosi o postawienie wiaty przystankowej dla gimbusów przy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
4. Radny Tomasz Stasiak – w imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto” wnoszą o uruchomienie procedury na korzystanie z bezprzewodowego ogólnodostępnego internetu.

Przewodniczący obrad ogłosił 20 min. przerwę od godz. 15.45 do 16.05.

Ad. 8
Radny Witold Kotowski złożył ustne oświadczenie, przepraszając telewizję Masters za przekazane wcześniej wątpliwości przez radnego w punkcie interpelacje i wnioski - ile kosztowała Gminę Wschowa transmisja w telewizji „Masters”.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 273 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.
Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami – za - 17, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1, podjęto Uchwałę Nr XXXIV/273/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 274 w sprawie opracowania „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”.

Radny Stanisław Kowalczyk jako inicjator projektu uchwały wniósł poprawkę dot. przesunięcia terminu opracowania Programu „ do dnia 31 marca”, na dzień 31 maj 2009r.
Radny St.Kowalczyk poprosił Burmistrza o przygotowanie do końca marca wykazu zadań, które mogą być dotowane z tzw.”schetynówek” - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Do końca marca, radny prosi również, o spotkanie nt. dokonania wyboru zadania na ten cel.
Burmistrz poinformował, że sam Program przebudowy dróg, nie jest wymagany do realizacji zadań w ramach „schetynówek”, ale prosi o przesunięcie terminu na jego przygotowanie do 30 czerwca.
Radny St.Kowalczyk wniósł poprawkę – „...w terminie do 30 czerwca2009r.”

W wyniku głosowania głosami – za - 18, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, podjęto Uchwałę Nr XXXIV/274/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie opracowania „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 275 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami – za - 18, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, podjęto Uchwałę Nr XXXIV/275/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 275/1 w sprawie zamiany nieruchomości.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami – za - 18, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, podjęto Uchwałę Nr XXXIV/276/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zamiany nieruchomości.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 276 w sprawie zasad najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe.

Radny St.Kowalczyk zapytał p.Skarbnik o ile zwiększą się wpływy do budżetu gminy w związku z podwyżką na wynajem za lokale użytkowe?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy p.Anna Benit informując, że dotychczasowa kwota netto to 28 tys.zł m-cznie a po zmianie opłat 35 tys.zł m-cznie. Różnica to kwota 7 tys.zł.
Radny St. Kowalczyk podkreślił, że jest to znaczny wzrost.

W imieniu Klubu Radnych „Zwyczajni Razem” zgłosił wniosek formalny o utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie.
Radny argumentował swoją wypowiedź tym, iż z jednej strony gmina rezygnuje z wpływów a z drugiej strony w dobie kryzysu finansowego państwa pomagamy przedsiębiorcom przetrwać „ciężkie czasy”.
Burmistrz K.Grabka odniósł się do wypowiedzi radnego St.Kowalczyka informując, że obecna stawka na lokale usługowe nie pokrywa kosztów funkcjonowania tych lokali w budynkach, gdzie gmina jest udziałowcem ze Wspólnotą Mieszkaniową. Chodzi tu, o przekazywanie środków na fundusz remontowy. Koszty z czynszu mają zapewnić pokrycie kosztów gminnych oraz i osiągnięcie małego zysku.
Opłaty na wynajem lokali handlowych kształtuje wschowski rynek. Prywatny wynajem jest o wiele wyższy niż stawki gminne. Obecne proponowane stawki dalej będą odbiegały od stawek komercyjnych. Obserwuje się tendencję, że wspólnoty mieszkaniowe chcąc prowadzić remonty czy inwestycje na swoich budynkach podwyższają stawki na fundusz remontowy.
Radny Tomasz Stasiak zapytał w jakiej kategorii mieści się ZUS, dlaczego czynsz płaci Czytelnia Biblioteki Publicznej na Rynku 14?
Burmistrz K.Grabka – ZUS płaci wyższe stawki, natomiast w budynku gdzie mieści się Czytelnia udziałowcem jest również gmina, która musi odprowadzać składki na f-sz remontowy.
Radny St.Kowalczyk podtrzymał swój wcześniejszy wniosek formalny, ale stwierdził również, że propozycja ta będzie zawieszona tylko czasowo.
Głosowanie nad wnioskiem radnego St.Kowalczyka:
Głosami za – 7, przeciw – 10, wstrzymało się – 1 wniosek nie został przyjęty.
Radny Jacek Kowalczyk – swoją wypowiedź nawiązał do lokali produkcyjno-usługowych, magazyny. Stwierdził, że podwyżka z kwoty 2,50 na kwotę 5,00 zł mocno wpłynie na kondycję finansową przedsiębiorców. Magazyny to często pomieszczenia nie spełniające wymogów piwnicznych.
Burmistrz wyjaśnił, że piwnica musi spełniać odpowiednie standardy, jeżeli występują nieprawidłowości to najemca powinien to zgłosić i sprawę należy rozpoznać. Na dzisiaj żadnego zgłoszenia gmina nie posiada.
Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk poinformował, że koszt zarządzania 1 m 2 lokalem to 4,50 zł: f-sz remontowy 3,50 plus 1 zł – koszty zarządcy .
Radny Tomasz Stasiak zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji nad projektem uchwały.
Burmistrz Krzysztof Grabka ponownie wyjaśnił, że proponowana stawka 5 zł pokryje koszty udziałowe gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej plus minimalny zysk.
Burmistrz zaproponował obniżenie stawki z 5 zł na kwotę 4 zł.
Po stwierdzeniu przez radnego St.Kowalczyka dlaczego 4 a nie np. 3 zł Burmistrz wycofał swoją propozycję.
Głosowanie nad wnioskiem T.Stasiaka:
Głosami za-11, przeciw – 0, wstrzymało się – 7 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, wniosek został przyjęty.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 276.

W wyniku głosowania głosami – za - 11, przeciw - 7, wstrzymujących się – 0, podjęto Uchwałę Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 277 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścił radny Franciszek Baśczyn.
W wyniku głosowania 13 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXIV/278/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.


Ad. 9
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na piśmie.
Burmistrz Krzysztof Grabka poprosił radnego Witolda Kotowskiego o sprecyzowanie zapytań na piśmie.

Ad. 10
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny Tomasz Stasiak – odniósł się do wypowiedzi radnego Witolda Kotowskiego nt. nielegalnego działania Wschowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Wschowa.
Jako Prezes Klubu poinformował, że w Klubie trenuje ponad 430 zawodników, w czterech sekcjach sportowych w różnych kategoriach wiekowych: Koszykówka-na bazie UKS 1 Wschowa, Piłka nożna – na bazie LKS Tomax-Płomień Przyczyna Górna, Szkółki piłkarskiej OSiR Wschowa, nowych naborów do grup młodzieżowych, Tenis stołowy na bazie Tajfun Lgiń i Pogoń Wschowa, Akrobatyka sportowa na bazie UKS 2 Wschowa.

Radca Prawny Dariusz Płociniczak poinformował, że Komisja Rewizyjna może przeprowadzić na zlecenie Rady Miejskiej, kontrolę w Klubie WUKS”Korona” Wschowa, ale tylko w zakresie otrzymanej dotacji.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy Klub „Korona” zgłosił swoich zawodników do rozgrywek, radny ma wątpliwości czy otrzymana dotacja będzie prawidłowo wydatkowana. Zaproponował, by Komisja branżowa zapoznała się z działalnością Klubu.
Franciszek Baśczyn jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu zadeklarował, że do takiego spotkania dojdzie.
Radny Andrzej Dworkiewicz podkreślił bardzo duże, społeczne zaangażowanie osób w klubach sportowych. Zaproponował, by corocznie 5 grudnia obchodzić dzień wolontariatu.
Radny Czesław Kuppe – również podkreślił społeczną działalność prezesów klubów i zaapelował o dalszą współpracę z klubami.

Radny St.Kowalczyk – zadał pytania:
1. do Dyrektora Domu Kultury p.Jacka Lisiaka dotyczące zamieszczenia na stronie internetowej zapytania ofertowego nt. kompleksowej obsługi gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych „Dni Wschowy – 2009” – czy Plac Kosynierów we Wschowie, znajduje się w zarządzie Domu Kultury?
2. do Dyrektora OSiR p.Piotra Chałupki:
- czy prawidłowe jest, że OSiR jest organizatorem imprez kulturalnych, jako przykład podał występy Kabaretów,
- ile osób jest zatrudnionych w OSiR,
3. do Prezesa Spółki Komunalnej p.Romana Żaczyka:
- kotłownia przy ul. Wolsztyńskiej jest nieczynna – czy przy kotłowni odbywa się formalna segregacja śmieci, czy Spółka posiada pozwolenie na budowę płyty na odpady?
4. do Burmistrza p.Krzysztofa Grabki:
- w związku z dwukrotnym nierozstrzygniętym przetargiem na Strefie Aktywności Gospodarczej, jakie są dalsze plany na zagospodarowanie tych gruntów? Radny uważa, że należy w dalszym ciągu podtrzymywać rozmowy z przyszłym inwestorem.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXIV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Protokol_-_34_sesja_-_26.02.09
Rozmiar: 56.08 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 367

Data publikacji: 2009-05-05 14:01:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 13:23:31 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa