Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXVI/09


P r o t o k ó ł Nr XXXVI/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 i 30 kwietnia 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w Świetlicy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 16 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Krzysztof Czopek, Witold Kotowski, Tomasz Stasiak Barbara Tlałka - nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad F.Grzyb odczytał wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o następujący temat:
„Wycofanie punktu 6 ppkt 3 o brzmieniu: ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania”.
Jednogłośnie wniosek został przyjęty.
Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Wschowa za 2008r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2008 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXX/316//05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”,
2) nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
3) ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
4) zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
5) zmiany Uchwały Nr XXVII/222/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów z nim funkcjonalnie związanych,
7) skargi z dnia 28 stycznia 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
8) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
9) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.
Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (16 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 16, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Zgodnie z § 28 Statutu Gminy Wschowa, na wniosek Przewodniczącego Rady Fabiana Grzyba, Rada wyraziła zgodę na przerwę w obradach XXXVI Sesji Rady Miejskiej do dnia
30 kwietnia 2009r. do godz. 14.00.
.............................................................
Obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej wznowiono 30 kwietnia 2009r. o godz. 14.00

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych.
Ad. 4
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Wschowa za 2008r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2008r.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek Krembuszewski przedstawił procedurę przygotowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2008r. Następnie Z-ca Przewodniczącego Komisji zapoznał radnych z Uchwałą Nr 93/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2008r.
Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 29/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2008r. a następnie odczytał projekt uchwały na druku nr 286 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2008r.
Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że Skład Orzekający RIO w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok wraz z rocznymi sprawozdaniami statystycznymi, który to stwierdził, że wymienione sprawozdania zostały przedłożone w obowiązujących przepisami prawa terminach, a dane zawarte w nich po stronie planu są zgodne z uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. Dlatego też Skład Orzekający wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu Burmistrza MiG Wschowa z wykonania budżetu za rok 2008. Dochody budżetowe Gmina Wschowa wykonała w kwocie 47.814.293 zł, co stanowi 99,27% planowanych dochodów w 2008r. w kwocie 48.164.917 zł. Wydatki budżetowe Gmina wykonała w kwocie 50.512.869,69 zł, co stanowi 97,56% planowanych wydatków w 2008r. w kwocie 51.776.990 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.498.323,41 stanowiącej 14,84% zrealizowanych przez Gminę wydatków ogółem i 96,53% zaplanowanych wydatków na ten cel.
Planowany budżetowy deficyt w kwocie 3.612.073 zł, rok 2008 Gmina zamknęła deficytem w kwocie 2.698.576,32 zł. Na koniec roku budżetowego wysokość zobowiązań wyniosła kwotę 13.801.367,60 zł co stanowi 28,65% wykonanych dochodów (ustawowy limit tego wskaźnika kształtuje się na poziomie 60%). Łączna kwota zobowiązań wraz z odsetkami przypadająca do spłaty w 2008r. wyniosła kwotę 3.554.170 zł, co stanowi 7,38% planowanych dochodów (ustawowy limit tego wskaźnika wynosi 15%).
Podsumowując swoje wystąpienie, Burmistrz stwierdził, że budżet gminy jest pod pełną kontrolą, został wykonany bardzo dobrze. Szczególne słowa uznania skierował w stronę Pani Anny Benit – Skarbnika Gminy Wschowa jak i również pracowników Wydziału Budżetu i Finansów, pozostałych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych i jednostek kultury.
Burmistrz Krzysztof Grabka zwrócił się do Rady o udzielenie absolutorium.
Radna Bogusław Awsiukiewicz również bardzo wysoko oceniła wykonanie budżetu za 2008 rok. Burmistrzowi, pracownikom, radna życzy, by rok 2009 był tak optymistyczny jak rok 2008.
Radny Stanisław Kowalczyk – szczególne uznanie skierował do Pani Skarbnik Anny Benit za przygotowana formę sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.
Radny zwrócił uwagę, że Burmistrz w swym wystąpieniu nie zawarł informacji nt. pozyskanych środków zewnętrznych, podkreślił tylko pozyskane środki przez szkoły. Natomiast środki niewygasające zacierają obraz budżetu, ale radny zauważył również, że z roku na rok mają tendencję malejącą. Co do „zadłużenia” gminy jest za tym, by było to kosztem dużych inwestycji – np. kanalizacja wsi Przyczyna Górna. Jako grupa radnych, nie zagłosują za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium z uwagi na stronę rzeczową, mają już wątpliwości co do kierunków działania na etapie projektu budżetu, nie są za długoletnimi inwestycjami. Jako przykład podał trwającą już czwarty rok inwestycją na ulicy Pocztowej, czy kompletna sprzedaż działek na Strefie Aktywności Gospodarczej, a co za tym idzie zamrożenie środków finansowych do momentu jej sprzedaży.

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 285.

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Stosunkiem głosów: 12 głosów - za, 5 - przeciw,
0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXVI/286/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2008 rok.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 14.45 do godz.14.50.

Po przerwie obecnych 14 radnych. (Nieobecni: B.Tlałka, St.Kowalczyk).
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Klub Radnych „Zwyczajni Razem”
 rozszerzył interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji przez radnego Tomasza Stasiaka dotyczącą wykonywania przez pracowników Urzędu dokumentacji technicznych dla inwestycji realizowanych przez Gminę Wschowa.
2. Radny Roman Stocki – interpelacja dotyczy:
- bezpieczeństwa inwalidów przy budynku na ulicy Pocztowej – pozostawiona część chodnika
niezabudowana kostką brukową,
- wycięcia suchych drzew przy ulicy Poprzecznej.

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 286 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/316/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.
Dyskusji nie było.
Obecnych 13 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (13 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVI/287/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/316/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 287 w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (13 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie z nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 289 w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Dyskusji nie było.
Obecnych 16 radnych. Na salę obrad przybyli radni: St.Kowalczyk, Wł.Brzechwa i M.Mazur.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVI/289/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 290 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/222/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVI/290/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/222/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 291 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów z nim funkcjonalnie związanych.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał – czego dotyczą wnioski, które wpłynęły do UMiG, kto będzie wykonawcą tych zmian?
Odpowiedzi udzielił architekt Błażej Mulczyński. Poinformował, że wpłynęło 75 wniosków, z czego 51 wniosków było pozytywnych, 20 – odrzucono a 4 nie dotyczyły przedmiotu sprawy. Prowadzony jest tzw. monitoring wewnętrzny poprzez pracowników Urzędu.
Radny St.Kowalczyk – poprosił o ksero tych wniosków.
Burmistrz K.Grabka poinformował, że wykonawcą tych zmian będzie firma z zewnątrz.

W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVI/291/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów z nim funkcjonalnie związanych.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 292 w sprawie skargi z dnia 28 stycznia 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVI/292/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie skargi z dnia 28 stycznia 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 284 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVI/293/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 293 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVI/294/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Ad. 7
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na piśmie.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zaprosił radnych na uroczystość złożenia kwiatów pod
pomnikiem, z okazji Konstytucji 3 Maja oraz dnia Zwycięstwa.
3. Radny Władysław Brzechwa – czy w sali posiedzeń po obecnie prowadzonym remoncie będzie klimatyzacja?
4. Radny Fr.Baśczyn – czy majowa sesja będzie już w Ratuszu?
5. Radny St.Kowalczyk – droga w Osowej Sieni w kierunku Wincentowa – ponownie nawiązał do obsuwającego się pobocza.
6. Radny J.Kowalczyk – czy jest możliwość postawienia słupa ogłoszeniowego przy Kinie Hel? Radny zaapelował ponownie o poprawienie jakości drogi w kierunku Nowych Ogrodów oraz drogi na ul.Działkowej i 17 Pułku Piechoty. Dodatkowo zwrócił uwagę na złe oświetlenie ul. 17 Pułku.
7. Sołtys wsi Przyczyna Dolna Andrzej Kuciewicz – zwrócił uwagę na zapisy dot. stopni pochyłu dachów w planie zagospodarowania miasta Wschowy i terenów do niego przyległych. Sołtys zapytał również, kiedy może spodziewać się wyrówniarki na drogi śródpolne?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz:
1. Radnemu Wł.Brzechwie – w sali posiedzeń klimatyzacji nie będzie.
2. Radnemu St.Kowalczykowi – po przeprowadzonej wizji lokalnej w Osowej Sieni środki na zabezpieczenie drogi zostaną zarezerwowane w budżecie.
3. Radnemu J.Kowalczykowi – wniosek w sprawie słupa ogłoszeniowego został przyjęty.
4. Sołtysowi A.Kuciewiczowi – zakup wyrówniarki zostanie dokonany i przy współpracy z sołtysami ustali się harmonogram jej pracy.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Marian Kociubiński udzielił odpowiedzi radnemu J.Kowalczykowi, że w m-cu maju rozpoczną się prace w ramach robót publicznych. Zadaniem tych pracowników będzie m.inn. wykonywanie prac porządkowych przy drogach gminnych.
Radny Wł.Brzechwa – do kogo należą drzewa przy boisku w Dębowej Łęce i kto przyciął tak drastycznie te drzewa?
M.Kociubiński – drzewa te, należą do Gminnej Spółdzielni, od której również otrzymał informację, że zostały one przycięte z uwagi na zagrażające bezpieczeństwo.
Radny St.Kowalczyk poinformował, że w wielu wsiach prowadzone są rozmowy mieszkańców nt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy Gmina coś w tym kierunku robi.
Radny Wł.Drzewiecki jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że w miesiącu maju przewiduje posiedzenie komisji, którego głównym tematem będą przydomowe oczyszczalnie.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXVI Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2009-10-08 14:13:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 13:42:21 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski
2011-08-19 13:45:07 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej - cz. II i III Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa