Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXVII/09

P r o t o k ó ł Nr XXXVII/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 maja 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski. - nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad F.Grzyb odczytał wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o następujący temat:
1. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
2. Wycofanie punktu 5 ppkt 1 o brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania”,
Jednogłośnie (za-19) wniosek został przyjęty.
Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa,
2) zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
3) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe,
4) nieodpłatnego nabycia prawa własności budynku mieszkalnego i garaży przez Gminę Wschowa od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie,
5) wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
6) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów,
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
8) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
9) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
10) wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
11) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).
Ad.2.
Obecnych 18 radnych. Salę obrad opuścił radny Mariusz Mazur.
Jednogłośnie ( za – 18, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Radny Jacek Kowalczyk zgłosił wniosek o zmianę organizacji ruchu na ulicy Rzeźnickiej. Stan tej drogi jest fatalny. Radny uważa, że powinna to być droga jednokierunkowa.
2. Radny Stanisław Kowalczyk – ma uwagi co do organizacji ruchu po obecnych zmianach. Jako przykład podał miejsce przy wejściu do kościoła Farnego od strony głównej. Mamy miejsca wydzielone, ale nie przygotowane do parkowania.
3. W imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto” Tomasz Stasiak – na ulicy Moniuszki przy Przedszkolu Nr 1 wybudowano barierki. Rodzice dowożący dzieci samochodem do Przedszkola, przekładają je, przez barierki. Klub wnosi o przygotowanie dokumentacji i wybranie miejsc – zatok postojowych od strony ulicy Strzeleckiej i umożliwienie w bezpieczny sposób dowożenie dzieci do Przedszkola Nr 1.

Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 296 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
Dyskusji nie było.
Obecnych 19 radnych. Na salę obrad przybył radny M.Mazur.
W wyniku głosowania jednogłośnie (19 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVII/295/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 297 w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (19 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVII/296/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 298 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (19 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVII/297/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 299 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności budynku mieszkalnego i garaży przez Gminę Wschowa od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (19 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności budynku mieszkalnego i garaży przez Gminę Wschowa od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 299/1 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
Radny Tomasz Stasiak zgłosił wniosek formalny o obniżenie wysokości bonifikaty do 1 %.
Głosowanie nad wnioskiem:
Głosami za – 19 (jednogłośnie) przyjęto wniosek.
Salę obrad opuścili radni: Ł.Tkacz, R.Miśkiewicz i M.Mazur.
Obecnych 16 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVII/299/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 300 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy kwota 10 tys. zł była negocjowana?
Wyjaśnienia dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka informując, że Gmina Głogów wyliczyła koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień, które w znacznym stopniu przewyższają kwotę 10 tys. zł.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXVII/300/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 301 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami 12 – za , 0 - przeciw, 4 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr Uchwałę Nr XXXVII/301/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 302 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXVII/302/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

9. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 303 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXVII/303/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

10. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 304 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


11. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 305 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Radny Stanisław Kowalczyk:
1. Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja małej retencji w Łęgoniu i w Siedlnicy na kwotę 60 tys. zł. Jaki jest zakres tych robót?
2. Co jest powodem zmniejszenia wydatków o kwotę 50 tys.zł na zadaniu – Budowa chodników przy drogach powiatowych?
3. Radny ma wątpliwości, czy OSiR może organizować prace, w ramach robót publicznych, skoro Statut takiego zadania nie przewiduje.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz stwierdzając, że zadaniem OSiR jest organizacja sportu i rekreacji.
Czy prowadzenie prac w ramach robót publicznych jest dobrym wyborem, okaże się po okresie zatrudnienia tych osób.
Jeżeli chodzi o zmniejszenie środków na zadaniu – budowa chodników przy drodze powiatowej – to Starostwo nie realizuje obecnie tego typu zadań.
Burmistrz wystosował wniosek do Starostwa o realizację II etapu budowy chodnika w Kandlewie i ul.Lipowej.

Odpowiedzi w sprawie renowacji małej retencji w Łęgoniu i w Siedlnicy wypowiedział się Naczelnik Wydziału Rolnictwa p.Marian Kociubiński - o to zadanie wnioskowali sołtysi wsi Łęgoń i Siedlnica.

W wyniku głosowania głosami 12 – za , 0 - przeciw, 4 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXVII/305/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Ad. 7
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz.
1. Radnym Jackowi i Stanisławowi Kowalczykom – w ramach zmiany organizacji ruchu. Przy ul. Rzeźnickiej i Placu Farnego postawiono 2 znaki drogowe - „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”. W chwili obecnej do Urzędu wpłynęły 2 pisma w sprawie zmiany organizacji ruchu. Jedno od osoby prywatnej, drugie od grupy prowadzącej działalność gospodarczą na Rynku. Tematy te, obecnie są omawiane, w najbliższym czasie najbardziej prawdopodobne jest, że zostaną wprowadzone zmiany.
Obszar Placu Farnego i Rynku objęte są programem Rewitalizacji Miasta. W tej chwili prowadzone są prace zmierzające do tego, by jesienią rozpocząć utwardzanie stanu nawierzchni miejsc parkingowych.
2. Radnemu Tomaszowi Stasiakowi jako Klub „Nasze Miasto” – Pani Dyrektor Przedszkola Nr 1, w imieniu rodziców złożyła wniosek nt. bezpiecznego dowożenia dzieci do przedszkola.
Są dwa rozwiązania:
- pierwsze to wybudowanie zatoki od strony ulicy Strzeleckiej,
- drugie to w wybudowanie parkingu od strony ulicy Moniuszki. Parking ten spełniłby również oczekiwania OSiR.
W chwili obecnej prowadzona jest analiza tych rozwiązań.
Głos zabrał radny St.Kowalczyk, który swoją wypowiedź nawiązał do zmiany organizacji ruchu, że jeśli Powiat zmienił dotychczasową organizację ruchu, to również powinien partycypować w kosztach przygotowania miejsc parkingowych.
Burmistrz K.Grabka przypomniał, że Gmina wcześniej angażowała środki na zadania innych samorządów np. na budowę chodnika w Hetmanicach czy w Kandlewie.
Radni J.i St.Kowalczykowie jak również Klub Radnych „Nasze Miasto” nie oczekują dodatkowych odpowiedzi na piśmie.

Ad. 7
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zaprosił radnych na IV Dni Recyklingu organizowane przez Spółkę Komunalną, które odbędą się od 2-4 czerwca br.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak zaprosił radnych do udziału w Turnieju Piłki Nożnej organizowany przez samorząd Szlichtyngowy.
Radny Władysław Brzechwa zadał pytanie Radcy Prawnemu D.Płociniczakowi – czy ekwiwalent pieniężny przysługujący członkom Ochotniczym Straży Pożarnych, można bezpośrednio przelać na konto tego Stowarzyszenia?
Radna Barbara Tlałka – zwiększamy o ½ etatu na obsługę kancelaryjną w Straży Miejskiej, ile wpłynęło wniosków do Straży Miejskiej?
Radca Prawny na piśmie udzieli odpowiedzi radnemu Wł.Brzechwie.
Komendant Straży Miejskiej W.Skorupiński poinformował, że do Gminy wpływa codziennie b.dużo wniosków.
Radny St.Kowalczyk – rada nie jest informowana o podwyżkach za wodę i ścieki. Prosi by takie informacje były zamieszczane w BIP.
Radny zadał również pytania:
- co z budową garaży na oczyszczalni ścieków?
- na jakim etapie jest budowa stacji przeładunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia
odpadów?
- czy Starosta przedłuży proces składowania odpadów w Tylewicach? Jest tylko w Tylewicach, czy również w innych miejscowościach?
Radny Tadeusz Sobczak – czy mobilny fotoradar jest tylko w Tylewicach, czy również w innych miejscowościach?
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że Straż Miejska prowadzi uzgodnienia z Policją, ale to ona sugeruje przede wszystkim gdzie należy je ustawiać.
Radny Wł.Brzechwa zapytał, co ze środkami na chodnik w Konradowie?
Burmistrz udzielił odpowiedzi :
- radnemu St.Kowalczykowi:
nie ma prawnego obowiązku informowania rady o stawkach na wodę i ścieki, ale możliwe jest przedstawienie tej informacji radnym. Jeżeli chodzi o stację przeładunkową to Zarząd Spółki taką informację przedstawi.
- radnemu Wł.Brzechwie – chodnik w Konradowie jest przy drodze powiatowej a drogi gminne
są dwie. Ujęte są one do tzw. „schetynówek”. Jeżeli otrzymamy środki, to problem ten zostanie
rozwiązany.
Radny Andrzej Dworkiewicz przekazał pozdrowienia od radnego Witolda Kotowskiego, przebywającego dłuższy okres czasu na zwolnieniu lekarskim.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXVII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie

Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2009-10-08 14:14:15 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 13:49:26 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa