Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXVIII/09

P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 25 czerwca 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń UMiG we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 16 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski., Władysław Brzechwa, Mariusz Mazur i Ryszard Miśkiewicz - nieobecność usprawiedliwiona.
Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007-2015.
5. Informacja Burmistrza dotycząca sprzedaży terenów inwestycyjnych leżących w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej.
6. Działania w zakresie promocji Gminy Wschowa.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli załatwiania interpelacji i wniosków składanych przez radnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
2) regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom,
3) zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
4) wyrażenia zgody na nieodpłatne dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości,
6) udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
7) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
8) zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie MiG Wschowa środków finansowych na rok 2010,
9) określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej,
10) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
11) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (16 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 16, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Obecnych 17 radnych. Na salę obrad przybył radny Władysław Brzechwa.
Ad. 4
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007-2015 przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radny St.Kowalczyk stwierdził, że otrzymany materiał przez radnych, powinien być omówiony na komisjach rady w celu stwierdzenia, czy obrane kierunki w Strategii są prawidłowe, czy może należałoby te kierunki zmienić, albo w części zmodyfikować.
Burmistrz wyjaśnił, że przedstawiony materiał został złożony zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie Strategii. Burmistrz złożył propozycję, by ten materiał, omówić na komisjach Rady. Radni propozycję przyjęli.

Ad. 5
Informację Burmistrza dotycząca sprzedaży terenów inwestycyjnych leżących w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej – w wersji multimedialnej przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
W informacji tej, Burmistrz Krzysztof Grabka przedstawił od roku 2003 do 2009r. proces przygotowania terenów inwestycyjnych pod sprzedaż w zakresie: rysu historycznego, kosztów przygotowania terenów inwestycyjnych - uzbrojenia terenów, prac projektowych (791.077,18 zł), scalania gruntów (1.112.639,26 zł), dofinansowania ze środków UE (Phare, SSG), (1.393.098,51 zł). W miesiącu czerwcu prowadzone były negocjacje z firmą Swedwood Poland Sp. z o.o., które zakończyły się sukcesem. 18 czerwca 2009r. został podpisany Akt Notarialny na sprzedaż terenów inwestycyjnych leżących w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej za kwotę 5,246 mln zł brutto.
Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych, przejawianie szczególnej inicjatywy podczas prac związanych ze sprzedażą terenów inwestycyjnych leżących w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej we Wschowie, Burmistrz wręczył nagrody: Ireneuszowi Mieżowcowi, Annie Ufniak, Marzannie Gałeckiej, Marianowi Szarejko i Marianowi Kociubińskiemu.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę 15.40 – 16.00
Po przerwie obecnych 17 radnych.
Radny K. Czopek zapytał, czy oprócz tych warunków zawartych w umowie miasto skorzysta np. poprzez udział w pracach konserwatorskich miasta.
Radny A. Dworkiewicz poprosił o koszt wyceny Strefy z 2007r.
Radny Stanisław Kowalczyk:
- prosi o przypomnienie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dot. Strefy,
- w sprawie Strefy wymienione były różne cyfry - ile rzeczywiście kosztowało to Gminę Wschowa. Radny stwierdził, że z wyliczeń wynika iż oddaliśmy to za bezcen – za 1,20 zł/m2, generalnie teren ten jest terenem strategicznym, z takim przeznaczeniem, czy nie sprzedaliśmy go za tanio, czy nie należałoby przesunąć zamiaru sprzedaży w czasie, przeczekać kryzys gospodarczy.
Radny zapytał - co z vatem, czy Gmina jest vatowcem, czy Gmina musi odprowadzać vat?
Radny Fr. Baśczyk złożył na ręce Burmistrza podziękowanie za włożony trud i wysiłek przy sprzedaży Strefy. Radnego Fr. Baśczyna zaniepokoiła wypowiedz Stanisława Kowalczyka (60 ha to wielkość Strefy), nie zgadza się z wyliczeniem, że 1m2 gruntu kosztuje 1,20zł. Radny przypomniał, że wcześniej rada wyrażała zgodę na sprzedaż gruntów w Strefie.
Radny Stanisław Kowalczyk podtrzymał swoje uwagi w zakresie Strefy. Radny poinformował, że złoży na ręce Burmistrza, pismo w sprawie uzyskania informacji nt. Strefy. Burmistrz K.Grabka poinformował, że wyceny na wartość 6,23 mln – bliska cena 10 zł/ 1m2 dokonała pani Grażyna Bąk – Chorwała z Leszna. Cena do pierwszego przetargu to kwota 6,050 mln- nieznacznie wyższa od wyceny rzeczoznawcy, cenę do II przetargu obniżono zgodnie z prawem o 30%. Burmistrz, nie zgodził się z wyliczeniem 1m2 gruntu - 1,20 zł w Strefie przez radnego Stanisława Kowalczyka. Wartość brutto to - 7, 699 zł netto + VAT tj. 8,54/ 1m2 brutto.
Jeżeli chodzi o wprowadzone zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego- zostały ograniczone pewne zapisy:
- zlikwidowano zapis ustalający sieć dróg wewnętrznych
- zmieniono zapis - ograniczenie do wysokości budynku do ok.30 m - zmieniono tę wysokość
do 50 m
- ustalenie dwóch „z góry” miejsc kanalizacyjnych - przystaliśmy na elastyczność tych miejsc
Jeżeli chodzi o: vat – to, dochodem gminy jest kwota netto. Vat jest dochodem państwa.
W kwestii - czy nie należało na czas kryzysu zawiesić rozmowy - Burmistrz na siebie takiej decyzji nie przyjął. Wszystkie rozmowy prowadziły do tego, że prawdopodobnie w czasie późniejszym takiego inwestora w Gminie Wschowa by nie było. Podjęta decyzja, jest społecznie uzasadniona, z korzyścią dla wszystkich.
Doświadczenie wielu innych samorządów wskazuje na to, że posiadając na swych terenach inwestorów zagranicznych kooperacja z nimi przyczynia się do tego, że pojawiają się nowi inwestorzy- jest dobry klimat.
Burmistrz K.Grabka odniósł się do wypowiedzi radnego K. Czopka.
-co firma może dać miastu? Takich zapisów w kontrakcie nie ma, ale będzie na pewno zaangażowana w życie Gminy.

Ad. 6
Działania w zakresie promocji Gminy Wschowa.
Materiał w załączeniu do protokołu – uwag nie stwierdzono.

Ad. 7
Informacja Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli załatwiania interpelacji i wniosków składanych przez radnych.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek. Krembuszewski odczytał Protokół Komisji w zakresie kontroli załatwiania interpelacji i wniosków składanych przez radnych.
Protokół w załączeniu. Uwag nie zgłoszono.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych.
1. A.Dworkiewicz poinformował, że Klub Radnych „Zwyczajni Razem” otrzymał odpowiedź, która nie satysfakcjonuje Klub, na interpelację dot. pracowników samorządowych prowadzących działalność gospodarczą a wykonujących zadania zlecone przez Gminę. Radny zwrócił uwagę, że nie został zachowany termin udzielenia odpowiedzi.
Radny Stanisław Kowalczyk sprostował wypowiedź radnego A.Dworkiewicza informując, że termin został dotrzymany, jedynie przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Potwierdził również, że jako Klub złożą dodatkowe pismo w tej sprawie.
2. Radny Władysław Brzechwa – na jakim etapie jest przekazanie budynku przy ul. Stablewskiego 3 - gminie przez PKP?
3. Radny Jacek Kowalczyk zwrócił uwagę na zagrożone bezpieczeństwo przy ul. Rzeźnickiej.
Radny zapytał – kiedy będzie postawiony słup ogłoszeniowy na ul.K.Wielkiego przy Kinie.
Radny podziękował za przeprowadzoną przecinkę drzew w kierunku Wschowa-Nowe Ogrody.
4. Radna Jolanta Pawłowska – zwróciła uwagę na nowo otwarty plac zabaw przy ul. Os.Jagiellonów. Prosi o zamontowanie dodatkowych kilku ławek.
Radna prosi również o zabezpieczenie środków w budżecie na budowę alejek na cmentarzu komunalnym we Wschowie.
5. Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek- Fontanna – zaułek ul Kamiennej - jest nieczynna fontanna.

Ad. 9
Podjecie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 306 w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
Radny Andrzej Dworkiewicz- mamy w mieście mało dróg gminnych. Jak rozłożymy koszty dot. parkomatów?
Stanisław Kowalczyk – na spotkaniu komisji Rady ze Starostą była podana informacja, że środki za parkowanie będą częściowo przekazywane do Gminy. Radny poprosił obecnego na sesji pana Starostę o potwierdzenie tej informacji.

Obecnych 17 radnych.
W wyniku głosowania głosami 16 – za , 0 - przeciw, 1 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 307 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (17 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/307/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 308 w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
W wyniku głosowania jednogłośnie (17 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/308/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 309 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa .
Radny Krzysztof Czopek stwierdził, że Urząd Skarbowy nie powinien występować do Gminy o przekazanie darowizny. W 2004r. Gmina Wschowa odkupiła od Spółki Jedność budynek na rzecz funkcjonowania Urzędu Skarbowego. Radny uważa, że Gmina nie powinna darować.
Wyjaśnień dokonał Burmistrz informując, że Minister Finansów zobligował Izbę Skarbową w Zielonej Górze do zrealizowania pewnych warunków przez Gminę a mianowicie przydzielenia budynku na 10 lat oraz jego wyposażenia.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, czy istnieje taka możliwość zapisu w uchwale, że budynek podlega zwrotowi w momencie, kiedy US nie realizuje tego zadania.
Radca Prawny A.Maluśka poinformowała, że nie jest możliwe zawarcie takiego zabezpieczającego zapisu. Gmina będzie miała prawo, by właściciel po zakończeniu swej działalności, pozostawił budynek taki jaki otrzymał. W tym przypadku amortyzacja będzie brana pod uwagę. Rada ma tylko kompetencje na wyrażanie zgody na darowiznę lub nie.

Obecnych 16 radnych (brakuje Ł.Tkacza).
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/309/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa .

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 310 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał w jaki sposób można doprowadzić do tego, by Spółka Komunalna mogła przeprowadzić remont np. „Domu Pogrzebowego”?
Radca Prawny- A. Maluśka stwierdziła że, Rada tylko może wyrazić zgodę lub nie, dalsza kompetencja to Burmistrz – jako organ wykonawczy.
Burmistrz – jeżeli z zarządzania cmentarzem komunalnym są wolne środki to można je przeznaczyć na remont czy budowę alejek.
Burmistrz poinformował że, wymaga to pewnych ustaleń ze Spółką, takie rozmowy będą toczone.
Radny Stanisław Kowalczyk- dajemy w użytkowanie cmentarz na okres 3 lat, radny przypuszcza, że cmentarz przynosi zysk dla Spółki i powinien być przeprowadzony remont Domu Pogrzebowego.
Przewodniczący obrad F. Grzyb poinformował, że godnie z planem pracy rady, ze swej działalności Spółka Komunalna złoży informację.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, kiedy kończy się umowa ze Spółką?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz K.Grabka informując, że 30.06.2009r. kończy się umowa.
Prezes Spółki – działalność związana z cmentarzem to administrowanie cmentarzem – opłaty za miejsca w całości przeznaczone są na administrowanie ( prowadzenie ksiąg cmentarnych plus obsługa cmentarza)
Obecnych 15 radnych (brakuje Fr.Baśczyna).
W wyniku głosowania głosami 13 – za , 0 - przeciw, 2 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/310/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 311 w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (15 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 312 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
Dyskusji nie było.
Obecnych 16 radnych. Na salę obrad przybył radny F.Baśczyn.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/312/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 313 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie MiG Wschowa środków finansowych na rok 2010.
Dyskusji nie było.
Obecnych 15 radnych. Brakuje radnej B.Awsiukiewicz.
W wyniku głosowania jednogłośnie (15 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/313/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie MiG Wschowa środków finansowych na rok 2010.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 314 w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (15 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/314/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 315 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Dyskusji nie było.
Obecnych 16 radnych. Na salę obrad przybyła radna B.Awsiukiewicz.
W wyniku głosowania jednogłośnie (16 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/315/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

11) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 316 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami 12 – za , 0 - przeciw, 4 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/316/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wschowa na 2009r.
Ad. 10
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz K.Grabka udzielił odpowiedzi:
1) Radnemu Władysławowi Brzechwie dotyczącej budynku PKP przy ul. Stablewskiego - odbyły się rokowania, PKP Poznmań wyraża zgodę na przekazanie budynku Gminie, za zaległe podatki przekazuje również nabyte przez Gminę prawo wieczystego użytkowania.
Zanim do tego dojdzie to PKP musi uzyskać zgodę władz centralnych – warszawskich, około października sprawa będzie finalizowana. W chwili obecnej, Gmina bezumownie korzysta z budynku. Choć to Gmina bierze pożytki, poprzez wynajem lokali, to nie pokrywają one kosztów utrzymania budynku. Kolej wystosowała roszczenie w tej sprawie. Były prowadzone rozmowy . Gmina Wschowa z PKP doszła do porozumienia..
2) Radnemu Jackowi Kowalczykowi – ruch przy ul.Rzeźnickiej.
Gmina otrzymała pismo jednej z mieszkanek tej ulicy jak również pismo z policji, że nie jest to bezpieczne rozwiązanie. Prowadzone są rozmowy i prawdopodobnie wróci pierwotne rozwiązanie.

3) Radnej Jolancie Pawłowskiej w sprawie:
- alejek na cmentarzu komunalnym - Burmistrz ma świadomość, że dochody z tyt. użytkowania
cmentarza są nieduże, z tych przychodów będzie problem by przeprowadzić remont na
cmentarzu, ale właścicielem Spółki Komunalnej jest Gmina i dlatego Burmistrz rozpatrzy to
zadanie.
- ławki przy placu zabaw na Os.Jagiellonów we Wschowie – plac ten zostanie bardziej
rozbudowany, w krótkim czasie dojdzie 1 ławka a w przyszłości uzupełni się o kolejne ławki z
uwagi na przygotowanie podłoża do ławek.
4) Radnemu Krzysztofowi Czopkowi – Zakątek Kamienny, fontanna nie działa - działka w części jest gminna i w części powiatowa. Burmistrz zadeklarował, że w tej sprawie doprowadzi do spotkania ze Starostą.
5) Radnemu Jackowi Kowlczykowi – słup ogłoszeniowy przy Kinie Hel - zostanie wkrótce postawiony.

Radnemu Andrzejowi Dworkiewiczowi - pokrzywy w żywopłocie na Rynku – odpowiedzi udzielił p.o.Naczelnika Wydziału Rolnictwa p.Marian Kociubiński informując, że służby, które wygrały przetarg na utrzymanie zieleni w mieście, zostaną zobligowane do uporządkowania tego terenu.

Ad. 11
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący obrad F.Grzyb poinformował, że dla radnych zostanie zorganizowany wyjazd do Chlastawy – do zakładu firmy, która kupiła Strefę Aktywności Gospodarczej we Wschowie.
Przewodniczący obrad, na ręce Dyrektora OSiR we Wschowie, złożył podziękowanie za b.dobre zorganizowanie imprezy w Lginiu w dniu 20.06.2009r.
Przewodniczący obrad F. Grzyb – zgłosił ustny wniosek o zmianę organizacji ruchu na ulicy Strażackiej.
Radny Tadeusz Sobczuk - zapytał, czy jest już opracowany projekt na przydomowe oczyszczalnie?
Radny Stanisław Kowalczyk – wcześniej zgłaszał temat „objęcie grupy dziewcząt szczepionką na raka szyjki macicy”.
Przewodniczący obrad F.Grzyb poinformował, że do Burmistrza w tej sprawie, przez grupę radnych został złożony wniosek.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak poinformował, że 14 czerwca br. odbył się turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Szlichtyngowy, gdzie samorząd wschowski zdobył
I miejsce.
Pani Stanisława Kołodyńska osoba z publiczności – chodzi o Osiedle Kopernika – co z łącznikiem przy tej ulicy?
Radna Bogusława Awsiukiewicz przekazała informację, że w budżecie na to zadanie zapisane jest 100 tys. zł.
Naczelnik WIP p.M. Szarejko poinformował, że zadanie będzie realizowane w III kwartale, cały koszt inwestycji to kwota ok. 400 tys.zł.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, co z płatnościami OPS dot. wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych?
Radny A. Dworkiewicz przekazał, że Gazeta Lubuska podała rozdysponowaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego kwotę 122 mln zł. Radny ma pytanie – ile otrzymała Gmina Wschowa?
Burmistrz K.Grabka – Gmina Wschowa nie otrzymała środków, na 1 lipca w Nowej Soli, planowane jest spotkanie konsultacyjne z Marszałkiem Województwa. Ostatecznych decyzji podziału środków na dzień dzisiejszy nie ma.
Jeżeli chodzi o przyznanie środków na zadania zlecone gminie, to gmina otrzymuje środki, do tej pory nie było problemów w tym zakresie.
Ale w związku z kryzysem gospodarczym w kraju, będzie przeprowadzona nowelizacja budżetu państwa, otrzymaliśmy pismo o zmniejszeniu tej kwoty dla Gminy Wschowy. Od kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje mniej pieniędzy. Do m-ca maja, Gmina zaangażowała swoich środków ok.180 tys.zł, na dzień dzisiejszy to kwota ok.120 tys.zł. Na dzień dzisiejszy nie jest wypłacany zasiłek pielęgnacyjny.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki udzielił odpowiedzi nt. przydomowych oczyszczalni i stwierdził, że obecnie prowadzone są prace w tym zakresie.
Radny Czesław Kuppe – odniósł się do działalności Spółki Komunalnej, że w 100% właścicielem Spółki jest Gmina
Radny St. Kowalczyk - Stowarzyszenie Zmotoryzowana Wschowa złożyło pismo do OSiR we Wschowie z prośbą o przygotowanie harmonogramu nt. korzystania z toru motocrossowego w Olbrachcicach. Radny prosi o spotkanie w sierpniu Komisji Oświaty, Przewodniczących Klubów Radnych i Prezydium Rady oraz Stowarzyszenia Zmotoryzowana Wschowa oraz OSiR.

Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXVIII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie

Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2009-10-08 14:15:57 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 15:19:48 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa