Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXIX/09

P r o t o k ó ł Nr XXXIX/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 22 lipca 2009r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych było 18 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Jolanta Pawłowska – nieobecność usprawiedliwiona.
Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok,
2) zmiany uchwały Nr XXXVI/291/09 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych,
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
4. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
5. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał ( 18 radnych).
Ad.2.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nie wypłynęły żadne uwagi i każdy radny mógł się z nim zapoznać zaproponował przyjęcie tego protokołu bez odczytywania. Radni jednogłośnie – bez odczytywania ( za – 18 , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) przyjęli protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 319 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
Pan Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Nowickiego –
Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy i przedstawienie wyjaśnień dotyczących zmian w
budżecie na rok 2009.
Na wstępie swej wypowiedzi Zastępca Burmistrza podziękował wszystkim radnym za przybycie na Sesję.
W swej wypowiedzi zauważył, że zmiany w budżecie Miasta i Gminy Wschowa podyktowane są staraniem się naszej Gminy o środki unijne na zadanie pod nazwą „Utworzenie centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce.” W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego nr DFW.I.3361-1-49/09UM04-6922-UM0400049 i w wyniku konsultacji w dniu 01 lipca 2009r. w Zielonej Górze zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa, polegającej na przesunięciu z pozycji „inne” w WPI kwoty 232.563 zł do pozycji „budżet Miasta i Gminy” w 2010r. W opinii Urzędu Marszałkowskiego należy zabezpieczyć w budżecie Miasta i Gminy Wschowa całość kwoty przeznaczonej na to zadanie, bowiem środków unijnych z EFRROW nie należy wykazywać, ponieważ zostaną one przekazane jako refundacja już poniesionych kosztów (nakładów) ze środków własnych Gminy Wschowa.
Pismo z Urzędu Marszałkowskiego w załączeniu.
Po przedstawieniu wyjaśnień tego punktu obrad przez Pana Andrzeja Nowickiego – Zastepcę Burmistrza - Przewodniczący obrad poprosił radnych o dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał radny – Stanisław Kowalczyk. W swej wypowiedzi zauważył, że inwestycja, o której mowa będzie rozłożona w czasie i rozbita na 2 lata. Jej realizacja będzie możliwa w roku 2010. W dalszej wypowiedzi radny zauważył, że w naszym budżecie nie mamy uwidocznionych środków na realizację tego zadania i winniśmy je zabezpieczyć już na rok 2009 w kwocie 500 tys. złotych?
Odpowiedzi udzielił Andrzej Nowicki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy. Wyjaśnił, że w chwili obecnej Urząd marszałkowski żąda od nas zabezpieczenia w roku 2009 – 300 tys. złotych a na rok przyszły -200 tys. złotych na WPI i takie zmiany chcemy wprowadzić za zgodą radnych.
Następnie głos zabrał radny Franciszek Baśczyn, który zauważył że gdybyśmy w roku 2009 wpisali kwotę 500 tys. złotych na realizację tego zadania to czy środki będą czy też nie to zadanie ma być zrealizowane?
Radny Stanisław Kowalczyk – podkreślił, iż u nas realizuje się zadania gdzie jest dopłata a gdy tej dopłaty nie ma, to zadanie nie jest realizowane, a mieszkańcy wsi Dębowa Łęka wiedzą, że ma być realizowane zadanie na animację kultury w ich miejscowości.
Na ten zarzut odpowiedzi Panu Radnemu – udzielił zarówno Andrzej Nowicki – Zastępca Burmistrza jak i Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Zauważyli oni, że na tej sali była już mowa o tym zadaniu i od samego początku mówiono że zadanie będzie mogło być realizowane tylko wówczas gdy pozyskamy środki zewnętrzne.
Po tym wyjaśnieniu Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poprosił radnych o głosowanie.
W wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – za, przeciw -0, wstrzymujących się – 0), podjęto Uchwałę Nr XXXIX/317/09 Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009rok.

2 i 3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zauważył iż następne dwa projekty uchwał są ze sobą powiązane i w zawiązku z powyższym przedstawił radnym zarówno - projekt uchwały na druku nr 318 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/291/09 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych oraz projekt uchwały na druku nr 319 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
Pan Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję na tymi projektami.
Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Burmistrza – Andrzej Nowicki, który na wstępie swej wypowiedzi stwierdził iż w wyniku zbierania uwag do Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie z nim związanych są takie miejsca gdzie nie trzeba będzie zmieniać Studium ale również są i takie uwagi, które będą powodowały zmianę Studium. Pan Andrzej Nowicki – Z-ca Burmistrza poprosił Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego – Mariana Szarejko o bardziej szczegółowe wyjaśnienia zmian.
Pan Marian Szarejko stwierdził, iż proponowana zmiana umożliwi odwrotne przystąpienie do prac planistycznych nad Zmianą planu niezależnie od uchwalenia zmiany istniejącego Studium i poprzez wprowadzenie pewnych korekt między innymi doprecyzowania linii zabudowy w około 80% będzie można realizować zadania z Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa a tam gdzie będzie wprowadzana zmiana Studium – będzie to proces długoterminowy.
Pan Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję.
Głos zabrał radny – Stanisław Kowalczyk, który zapytał na jakim etapie są opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów wiejskich między innymi: Siedlnica, Osowa Sień, Nowa Wieś?
Odpowiedzi udzielił Pan Marian Szarejko – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, który wyjaśnił iż plany nie są w opracowywaniu z uwagi na dość liczne wnioski mieszkańców, które wymagają zmiany Studium.
Po zakończonej dyskusji Pan Przewodniczący obrad poprosił radnych o głosowanie.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się ), podjęto Uchwałę Nr XXXIX/318/09 Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/291/09 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
Następnie w wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXIX/319/09 Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
Ad. 4.
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Głos zabrał radny – Stanisław Kowalczyk, który zapytał kiedy będzie skoszona trwa na cmentarzu ewangelickim w Osowej Sieni?
Odpowiedzi udzieliła Sołtys wsi Osowa Sień – Pani Helena Nikolin, która wyjaśniła iż na początku miesiąca sierpnia br. teren zostanie uporządkowany przez pracowników zatrudnionych w OSiR Wschowa w ramach robót publicznych.
Ad. 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXIX Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała:
Grażyna Ratajewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb
Data publikacji: 2009-10-08 14:16:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 15:21:38 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa