Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XL/09

P r o t o k ó ł Nr XL/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 27 sierpnia 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Czesław Kuppe i Władysław Brzechwa - nieobecność usprawiedliwiona.
Do proponowanego porządku obrad zmian nie wprowadzono.
Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wschowa (Straż Miejska).
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2009r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków,
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych,
3) zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla głównego najemcy,
5) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice,
6) odpłatnej zamiany gruntów,
7) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (17 radnych).
Ad.2.
Obecnych 18 radnych. Na salę obrad przybył radny Władysław Brzechwa.
Jednogłośnie ( za – 18, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Ad. 4
Informację o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wschowa za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r. przedstawił Komendant Straży Miejskiej we Wschowie Witold Skorupiński.
Materiał w załączeniu do protokołu

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy planowane dochody w kwocie 900 tys. zł z tytułu - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zostały już zrealizowane?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka informując, że wpływy z tego tytułu to kwota ok. 250 tys. zł.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2009 roku.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Do w/w sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych – nie zgłoszono.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 320 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/280/09 rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków.
Radny St.Kowalczyk zwrócił uwagę, że subwencja oświatowa w całości nie pokrywa pensji nauczycieli. Koszty w tym zakresie pokrywa Gmina. Jeżeli Gmina płaciłaby podatek wyrównawczy, wówczas byłoby to bardziej klarowne. Ma wątpliwości – jak daleko Gmina może w tym kierunku iść?
Do poruszonej kwestii przez radnego Kowalczyka odniósł się Burmistrz K.Grabka, który stwierdził, że pewne rozwiązania w zakresie oświaty leżą po stronie strategicznej. Od kilku lat w oświacie nie zmienia się struktury organizacyjnej. Burmistrz stoi na stanowisku, że nie będzie zmiany sieci szkół, chyba, że diametralnie zmieniłaby się ilość dzieci, nastąpiłby duży spadek narodzin dzieci, to należałoby się głęboko zastanowić, bo zlikwidować łatwo a odbudować trudno.
Koszt dodatku wyrównawczego to kwota ok. 200 tys.zł.
Radny Fr.Baśczyn – czy po wprowadzeniu tych zmian, kwota ulegnie zmianie?
Burmistrz – stwierdził, że jesteśmy w okresie urlopowo- wakacyjnym. Trudno przewidzieć jednoznacznie jak to rzeczywiście będzie. Możemy tylko szacunkowo określić.


Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XL/320/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/280/09 rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 321 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

Radny St.Kowalczyk zwrócił uwagę, że w związku z tym, że wprowadzamy tyle zmian, w przyszłości należy zastanowić się nad wielkością uchwalania planu, w jakim zakresie należy go tworzyć, „duża sprawa – ale jakość niebardzo”.
Przewodniczący obrad podtrzymał uwagi radnego St.Kowalczyka i stwierdził, że w przyszłości należy zastanowić się jakie segmenty idą jako nr 1 a jakie nr 2 i kolejne.
St.Kwalczyk - w chwili obecnej pracujemy nad uchwalaniem planów poszczególnych wsi, należy szczególną uwagę zwrócić na zgodność ze Studium.

W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XL/321/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 322 w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XL/322/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 323 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla głównego najemcy.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami 17 – za , 0 - przeciw, 1 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XL/323/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla głównego najemcy.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 324 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy taka sytuacja nie będzie przeszkadzała w użytkowaniu drogi przez społeczeństwo?
Informację na ten temat przekazał Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki, który stwierdził, że jest po rozmowach z Nadleśniczym Łopusiewiczem, Nadleśniczy nie wyklucza, że droga ta w przyszłości może być zamknięta, ale gdyby zaistniała konieczność otwarcia tej drogi, nie wyklucza takiej możliwości.

W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XL/324/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 325 w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XL/325/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 326 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Radny Stanisław Kowalczyk - zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 165 047,- zł do kwoty 913 497,- zł, co to są wolne środki?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że niewykorzystane środki z roku poprzedniego i wprowadzone do budżetu bieżącego jako przychody określane są jako wolne środki na rachunku podstawowym budżetu gminy (§ 957). Gmina Wschowa takie środki wprowadza etapami.
Radny St.Kowalczyk – prosi o zdefiniowanie pojęcia „nadpłata kosztów – Wspólnoty Mieszkaniowe”.
Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że nadpłata kosztów powstaje na skutek pobieranych zaliczek na poczet korzystania z części wspólnych za np. prąd na klatce schodowej, koszty kominiarskie czy zimowe oczyszczanie chodników. Nadpłata taka, zazwyczaj trafia na fundusz remontowy.
Radny St.Kowalczyk zapytał – mamy już sierpień, czy z 12 zadań jako środki niewygasające są zadania, których nie zrealizujemy?
Burmistrz K.Grabka – środki niewygasające – termin realizacji to 31.08.2009r. Z listy 12 zadań, jedno nie będzie zrealizowane, 10 jest zrealizowanych a jedno zadanie jest w trakcie realizacji. Jednym z zadań jest odbudowa Collegium. Projekt jest wykonany, od marca trwa procedura uzgodnień z konserwatorem zabytków. Prawdopodobnie w piątek takie porozumienie uzgodnień ma dotrzeć do Urzędu. Jest to najbardziej kosztowne zadanie w zakresie rewitalizacji, stwierdził Burmistrz.

W wyniku głosowania głosami 11 – za , 0 - przeciw, 7 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/326/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Ad. 8
W związku z tym, iż nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych nie udzielono odpowiedzi.

Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Powiatowo-Gminne organizowane w Osowej Sieni w dniu 30.08.2009r.
Przewodniczący Rady zachęcił wszystkich do uczestniczenia w obchodach 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej jak i również zaprosił na spotkanie – prelekcję Stowarzyszenia „Amazonki” w zakresie walki z rakiem.

2. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak zapytał:
- kiedy będzie tabliczka z nazwą ronda?
- jak wygląda sprawa obsługi parkomatów?
- jaka jest podjęta decyzja w sprawie parkingu przy Przedszkolu Nr 1 we Wschowie?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że w sprawie realizacji Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie , wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania przygotowana przygotowana jest specyfikacja, treść porozumienia między Powiatem, Urzędem Marszałkowskim jest uzgodniona i w najbliższym czasie będzie podpisane. Procedura przetargowa rozpocznie się od przyszłego poniedziałku. Od 1 stycznia 2010 roku płatne parkingi mają działać.
Jeżeli chodzi o parking przy Przedszkolu Nr 1, to będzie przygotowany parking dla rodziców od strony ulicy Strzeleckiej.
Burmistrz zaprosił wszystkich zebranych na VI Królewski Festiwal Muzyki we Wschowie, który odbędzie się od 4-6.09.2009r.

Radny St.Kowalczyk, na ręce Burmistrza złożył podziękowanie za wykonane inwestycje we wsi Osowa Sień. Wszystkim uczestnikom Powiatowo-Gminnych Dożynek życzył miłej zabawy. Z uwagi na rodzinne uroczystości radny poinformował, że nie weźmie udziału w dożynkowych obchodach.


Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XL Sesję Rady Miejskiej we Wschowie

Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2009-10-08 14:18:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 09:26:35 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa