Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLI/09

P r o t o k ó ł Nr XLI/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 24 września 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, i Władysław Brzechwa - nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad o następujący temat:
„Podjęcie uchwał w sprawie:
1. odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego we Wschowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę nr XXI/176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa, w części obejmującej § 2 pkt 1 tej uchwały,
2. wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji przez Powiat Wschowski pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza od km 0+000 do km 0+248” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”.
Jednogłośnie (za - 18) radni przyjęli zmianę do porządku obrad.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. i kierunki jej rozwoju.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2009r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
3) wyrażenia zgody na zamianę gruntów,
4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów,
5) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego we Wschowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę nr XXI/176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa, w części obejmującej § 2 pkt 1 tej uchwały,
6) wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji przez Powiat Wschowski pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza od km 0+000 do km 0+248” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”,
7) ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
8) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 18, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XL Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym w zakresie wydanych zarządzeń przez Burmistrza przedstawił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki. Pozostałe informacje przedstawił
Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Ad. 4
Informację z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina Wschowa, przedstawił Prezes Zarządu Spółki Pan Roman Żaczyk. Zakres działalności Spółki to: dział zarządzania nieruchomościami, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji, usług pogrzebowych, gospodarki odpadami i usług.
Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał Spółki wynosi 5.195.371,80 zł i dzieli się na 6.794 udziały o wartości nominalnej 764,70 zł każdy.
Materiał w załączeniu do protokołu

Radny St.Kowalczyk zapytał – w związku z tym, że w chwili obecnej budowany jest Punkt Przeładunkowy Odpadów a w grudniu 2009r. kończy się pozwolenie na użytkowanie składowiska w Tylewicach, gdzie Gmina będzie wozić śmieci oraz jaki to będzie koszt?
Odpowiedzi udzielił prezes Spółki, informując, że planowane zakończenie budowy Punktu Odpadów to 31 grudzień br. Jedynie warunki pogodowe mogą wpłynąć na niedotrzymanie terminu realizacji tej inwestycji. W Tylewicach rezerwy składowe jeszcze istnieją. Spółka wystąpi do Starostwa Powiatowego o przedłużenie terminu żywotności tego wysypiska.
Koszty wywozu od nowego roku wzrosną. Jest to związane z tym, że w tym roku za 1 tonę składowanych odpadów płacimy 100zł/1 tonę a od przyszłego roku prawdopodobnie 150 zł /1 tonę.
Radny St.Kowalczyk – czy w przyszłości Spółka planuje inwestować w sprzęt, który będzie wywozić odpady na inne wysypiska?
Informację w tym zakresie przedstawił prezes Spółki informując, że na rynku jest wiele firm, które zajmują się tego typu zadaniem. To wszystko będzie uzależnione od analizy kosztów w tym zakresie.

Ad. 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy wschowa za I półrocze 2009r.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek Krembuszewski zapoznał radnych z protokołem z posiedzenia Komisji, którego tematem była „Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2009r.”. Z przedłożonej informacji z wykonania budżetu, Uchwały Nr 324/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 września 2009r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2009r. oraz wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Pana Krzysztofa Grabki wynika, że informacja i sprawozdania zostały przedłożone w obowiązujących przepisami prawa terminach a dane w nich zawarte po stronie planu są zgodne z uchwałami i zarządzeniami.
Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosło 29.115.584,02 zł co stanowi 54,51% w stosunku do planowanych dochodów na 2009 rok, które po zmianach wynoszą 53.412.104 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.686.363 zł – wykonano w wysokości 5.261.320,57 zł stanowiącej 68,45% planu.
Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosło 24.039.515,36 zł co stanowi 43,82% w stosunku do planowanych, które wynoszą po zmianach 54.860.554 zł.
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.894.935,19 zł stanowiącej - 49,75% planu, wynoszącego po zmianach 46.018.933 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.144.580,17 stanowiącej 12,95 % planowanych wydatków na ten cel. Plan 8.841.621 zł.
Przy planowanym deficycie budżetowym w 2009r. w kwocie 1.448.450 zł I półrocze Gmina Wschowa zakończyła nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 5.076.068,66 zł.
Na dzień 30 czerwca 2009r. Gmina Wschowa posiada dług w łącznej kwocie 11.504.458,67 zł co stanowi 21,53 % planowanych dochodów na ten rok (limit ustawowy wynosi 60%).
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny St.Kowalczyk – dochody majątkowe wykonano na dzień 30 czerwca w 68,45%, czy w dobie kryzysu gospodarczego nie zagrozi to wykonaniu planu na koniec roku? Na jakim etapie w chwili obecnej są rozpoczęte inwestycje w stosunku do 30 czerwca?
Radna Bogusława Awsiukiewicz stwierdziła, że wykonanie budżetu za I półrocze jest podobne do wykonania z ubiegłego roku. Ocenia go jako dobre wykonanie.
Burmistrz odniósł się do wątpliwości radnego St.Kowalczyka – wydatki majątkowe plus dochody ze sprzedaży mienia nie wiele mają wspólnego ze sobą. Na początku roku nie ma wielkich ruchów w zakresie realizacji inwestycji. Chodzi tu przede wszystkim o terminy płatności faktur. Zazwyczaj ze względów proceduralnych przechodzi to na II półrocze. Spokojne wydatkowanie w I półroczu spowodowało, że nie było emisji obligacji skarbowych, a co za tym idzie nie uruchomiono płatności odsetek. Wszystkie inwestycje są zaplanowane w budżecie, jesteśmy po przetargach, na etapie podpisywania umów bądź już rozliczeń, tak jak w przypadku budowy boisk sportowych „Orlik”.
Burmistrz stwierdził, że prawdopodobnie nie uda się zrealizować planu w zakresie:
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów z tytułu czynszu czy dochodów z tyt. mandatów.
W tym roku nie będzie realizowana inwestycja Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Radny Roman Stocki – złożył interpelację dot. wybudowanych garaży przez obywateli, ale na gruncie gminnym.
2. Radny Stanisław Kowalczyk:
- na jakim etapie w chwili obecnej jest remont sali w Osowej Sieni?
- zbliża się 1 listopada, w Osowej Sieni, droga polna biegnąca od cmentarza w kierunku drogi
powiatowej na Nową Wieś jest w fatalnym stanie, prosi o remont tej drogi.
3. Radna Jolanta Pawłowska – ponownie poruszyła problem postawienia wiaty przystankowej przy gimnazjum Nr 2 we Wschowie.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 327 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa.
Radny St.Kowalczyk określił, że jest to program zawężony, przygotowany tylko pod kątem przygotowania wniosku o pozyskanie środków na Rewitalizację Starego Miasta. Udział środków zewnętrznych to kwota ok. 6 mln zł a udział środków własnych to kwota ok. 10 mln zł. Koszty te w przyszłości mogą być zmienne. Jest to związane ze stanem urządzeń znajdujących się w pasie dróg.
Drugi cel to Collegium Jezuickie – jest to budowla w formie „klocka”, czy w związku z tym, że pożar zniszczył znaczną jego część, pozostawiając same mury, nie należałoby zmienić tej budowli i ująć go w Programie Rewitalizacji?
Do poruszonej kwestii przez radnego Kowalczyka odniósł się Burmistrz K.Grabka, który stwierdził, że prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji rozpoczęły się w miesiącu marcu a pierwsze spotkanie z przewodniczącymi Klubów Radnych, Spółki Komunalnej, Wschowskich Kupców, przedstawicieli Powiatu Wschowskiego odbyło się w maju br. Przygotowano projekt tego programu, ogłoszono go na stronie internetowej z możliwością zgłaszania uwag przez społeczeństwo. Dodatkowym wymogiem było opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Taka prognoza została opracowana i stanowi załącznik do Lokalnego Programu. Do 30 września Gmina Wschowa powinna złożyć wniosek o pozyskanie środków unijnych.
Jeżeli chodzi o Collegium to problemem jest Biblioteka Publiczna, która w swej działalności wykorzystuje 3 pomieszczenia: na ul. Niepodległości, Daszyńskiego i na Rynku. Podobne problemy ma Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Nadanie pewnych funkcji nieruchomości ma wpłynąć na większą estetykę miasta. Gmina Wschowa postawiła na dziedzictwo kulturowe Wschowy, jest to realizacja wizji Strategii Rozwoju Miasta z 2003r. W kwestii stanu infrastruktury Starego Miasta to liczymy się z tym, że takie zagrożenie istnieje. Temat został rozpoznany przez służby Spółki Komunalnej. W chwili obecnej nie ma zastrzeżeń do sanitarki, ale doświadczenie uczy, że niespodzianki się zdarzają. Projekt ten jest projektem dwuletnim na lata 2010-2011, rozłożenie płatności będzie w przeciągu dwóch lat. Jest to szansa na pozyskanie środków z zewnątrz.
Burmistrz poprosił radnych o przyjęcie tego Programu.
Radna Jolanta Pawłowska stwierdziła, że jest to ostateczna pora, by przystąpić do odnowy Starego Miasta. Poprzez pozyskanie dodatkowych środków dano nam szansę na poprawę estetyki miasta.
Radny St.Kowalczyk – ponownie odniósł się do Collegium Jezuickiego. Stwierdził, że kwota 10 mln zł na odbudowę jest kwotą ogromną, kierunki działania powinny być inne. Z uwagi na planowane ogromne wydatki w 2010r. radny ma wątpliwości, co do wysokości zadłużenia na koniec roku 2010.

Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami 12 – za , 0 - przeciw, 6 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLI/327/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 328 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLI/328/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 329 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLI/329/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 329/1 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego we Wschowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na Uchwałę Nr XXI/176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa, w części obejmującej § 2 pkt 1 tej uchwały.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie 18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLI/330/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego we Wschowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na Uchwałę Nr XXI/176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa, w części obejmującej § 2 pkt 1 tej uchwały.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 329/2 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji przez Powiat Wschowski pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza od km 0+000 do km 0+248” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.
Radny St.Kowalczyk odniósł się do udziału środków finansowych przez gminę i powiat. Radny uważa, że 50% podział środków między samorządami jest krzywdzący dla gminy.
Burmistrz K.Grabka odniósł się do wypowiedzi radnego St.Kowalczyka – udział punktów za partnerstwo jest b.ważny. Jako przykład podał Gminę Sława, która odpadła w I turze i dopiero w II turze znalazła się na liście. Z doświadczenia innych zabezpieczyliśmy się o dodatkowe punkty.
Dlaczego 50/50 z Powiatem? Jest to na terenie naszej gminy, jest to propozycja, która została przedstawiona radnym.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że jest to niewymierne w stosunku do tego co daje Powiat. Współudział, partnerstwo jest zapewnione i spełnione. Udział Gminy w tym przypadku jest duży.
Burmistrz K.Grabka – Powiat może jeszcze w tym roku złożyć 2 wnioski natomiast Gmina tylko 1.

W wyniku głosowania głosami (12 – za , 0 - przeciw, 6 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLI/331/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji przez Powiat Wschowski pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza od km 0+000 do km 0+248” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 330 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLI/332/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 331 w sprawie ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami 12 – za, 0 – przeciw , 6 – wstrzymało się, podjęto Uchwałę Nr XLI/333/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września w sprawie ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 332 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
Dyskusji nie było.
W wyniku glosowania głosami 17 – za, 0 – przeciw , 1 – wstrzymało się, podjęto Uchwałę Nr XLI/334/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu Romanowi Stockiemu – odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.
2. Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi – w ramach robót bieżących do 1 listopada poprawi się stan nawierzchni drogi w Osowej Sieni, biegnącej od cmentarza do drogi powiatowej w kierunku Nowej Wsi.
3. Radnej Jolancie Pawłowskiej – postawienie wiaty przy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie. Nie jest to przystanek autobusowy regularny. Autobusy przywożą dzieci rano i odwożą po południu o określonych godzinach. I tak w razie niepogody wiata nie pomieściłaby wszystkich, dzieci w tym czasie korzystają z pomieszczeń szkoły.
Burmistrz nie widzi zasadności postawienia takiej wiaty.

Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował, że:
 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych umorzył postępowanie w sprawie złożonego 23.10.2007r. zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sprawie przeprowadzonego przez Dom Kultury we Wschowie postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na zakup mikrobusu 9-cio osobowego,
 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność § 14 ust. 62 Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. Nr XX/166/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

2. Osoba z publiczności pan Jabłoński – poruszył problem budowy domu w Nowej Wsi , gmina na 1 rok wstrzymała budowę domu a prace nad planem zagospodarowania przestrzennego zawiesiła.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że w tej sprawie właściciel nieruchomości złożył wniosek o wydanie decyzji podziałowej oraz o decyzję o warunkach zabudowy.
Z uwagi na to, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego a budowa domku jednorodzinnego nie jest inwestycją pożytku publicznego nie ma możliwości na wydanie pozwolenia na budowę domu. Jedynym rozwiązaniem byłoby wybudowanie domu przez p.Piechotę i wtedy przesłanki na budowę domu byłyby spełnione. Przepisy prawne regulują możliwości rozpoczęcia budowy domu.

3. Grupa przędsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Rynku we Wschowie wyraziła swoje niezadowolenie na temat zmiany organizacji ruchu drogowego w tym obszarze. Poprosili Radę Miejską o zajęcie stanowiska w tym zakresie. Argumentowali to tym, że od kiedy nastąpiła zmiana organizacji ruchu, obroty handlowe bardzo mocno spadły.

Radny St.Kowalczyk, uważa, że Rada powinna podjąć stanowisko w tym zakresie. Radny proponuje przywrócić stan komunikacyjny sprzed wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu.
Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę od godz. 18.15 do 18.30.

Po przerwie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad o temat podjęcie uchwały w sprawie stanowiska w zakresie zmiany organizacji ruchu w obrębie Rynku Wschowa.

Obecnych 16 radnych.
Jednogłośnie (16 – za) przyjęto zmianę do porządku obrad.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska w zakresie zmiany organizacji ruchu w obrębie Rynku Wschowa.

W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLI/335/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie stanowiska w zakresie zmiany organizacji ruchu w obrębie Rynku Wschowa.


Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XLI Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2009-12-01 10:54:25 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 09:28:27 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa